Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 297871
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de maig de 2022 per la qual s’aproven les instruccions perquè els centres privats concertats sol·licitin la reducció horària a partir de l’Acord de reducció a 23 hores per al professorat d’ESO, FP i Batxillerat a jornada completa per al curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.El 10 de febrer de 2016, la Conselleria d'Educació i Universitat i les organitzacions sindicals, les cooperatives d'ensenyament i les entitats patronals que formen part de la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat de les Illes Balears varen signar l'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears, modificat el 19 de maig de 2016 i ratificat per mitjà d'un acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 (BOIB núm. 67, de 28 de maig).

2.El 25 d'abril de 2018, la Conselleria d'Educació i Universitat i les organitzacions sindicals, les cooperatives d'ensenyament i les entitats patronals que formen part de la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat de les Illes Balears varen signar l'Acord per donar compliment a l'apartat onzè de l'Acord del 2016 esmentat en el punt anterior.

3.El 13 de juliol de 2018, el Consell de Govern va aprovar l'Acord de la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat de 25 d'abril de 2018 pel que fa al compromís de despesa en l'exercici de 2018 i següents associat a la reducció de la jornada lectiva setmanal dels professors de més de 50 anys amb la jornada completa de l'ensenyament privat concertat a 23 hores lectives setmanals (BOIB núm. 87, de 14 de juliol).

4.L'Acord del 25 d'abril de 2018 estableix per al curs 2019-2020 el finançament de l'aplicació de la reducció d'una hora lectiva setmanal o l'equiparació econòmica a jornada completa de tot el professorat amb jornades completes de vint-i-quatre hores lectives que imparteixin docència exclusivament en els nivells concertats d'ESO, FP i batxillerat. També estableix que el professorat que imparteixi docència exclusivament en els nivells d'ESO, FP i batxillerat amb jornades de vint-i-tres hores lectives en un o més centres, i que mantinguin aquesta jornada des del curs 2017-2018, es consideraran a jornada completa.

L'Acord assenyala que la substitució d'una hora lectiva setmanal amb alumnes per una hora d'activitat complementària es farà a petició de l'interessat.

5.L'Acord determina que, durant el curs 2019-2020, la Conselleria d'Educació i Universitat finançarà els centres concertats amb un nombre d'hores addicionals equivalent a les hores de reducció sol·licitades pels professors que compleixin els requisits, prèvia comprovació d'aquests. Així mateix, l'Acord estableix que només es finançaran les hores que siguin efectivament aplicades a la reducció de la jornada lectiva setmanal amb alumnes. A aquest efecte, la Conselleria d'Educació i Universitat verificarà que consta a l'horari setmanal del professor introduït en el GestIB la substitució d'una hora lectiva amb alumnes per una hora d'activitat complementària, abans de fer efectiu el finançament esmentat.

6.El 20 de maig de 2019, la Direcció General de Pressuposts i Finançament va emetre un informe en sentit favorable al compromís de despesa associat a la implementació de la segona etapa de l'Acord del 25 d'abril de 2018 al curs escolar 2019-2020.

7.El mateix informe de 20 de maig de 2019 era desfavorable a l'aplicació de la tercera etapa i a data d'avui no s'ha modificat. Per aquest motiu, en el curs 2022-23 es continua amb la segona etapa. Per al curs 2022-2023 el professorat que imparteixi docència exclusivament en els nivells d'ESO, FP i batxillerat amb jornades de vint-i-tres hores lectives en un o més centres, es consideraran a jornada completa si mantenen aquesta jornada des del curs 2020-2021.

8.Per tot això, es fa necessari dictar unes instruccions perquè els centres privats concertats sol·licitin la reducció horària a 23 hores per al professorat d'ESO, FP i Batxillerat a jornada completa per al curs 2022-2023 i aprovar un model de sol·licitud .

9.El director general de Planificació, Ordenació i Centres és competent per dictar la present Resolució d'acord amb l'habilitació prevista en l'article 31.a) de la Llei 5/2021, de 28 de desembre; així com d'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1.La llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre).

2.El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 (BOIB núm. 6, de 14 de gener).

3.Decret 11/2021 de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març)

4.L'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2008 pel qual s'aprova l'Acord per a la millora de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears (BOIB núm. 105, de 29 de juliol).

5.L'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears, modificat el 19 de maig de 2016 i ratificat per mitjà d'un acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 (BOIB núm. 67, de 28 de maig).

6.L'Acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2018 pel qual s'aprova l'Acord per donar compliment a l'apartat onzè de l'Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 d'aprovació de l'Acord de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears en allò que es refereix a la reducció a 23 hores lectives setmanals del professorat major de 50 anys amb jornada completa (BOIB núm. 87, de 14 de juliol).

7.L' Acord de Consell de Govern de 26 d'abril de 2021 pel qual s'aprova l'addenda a l'Acord de 13 de juliol de 2018 per donar compliment a l'apartat onzè de l'Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 d'aprovació de l'Acord de reprogramació de l'Acord de 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears (BOIB núm. 55, de 27 d'abril de 2021) i rectificat mitjançant l'Acord de Consell de Govern de 24 de maig de 2021 (correcció errades BOIB núm. 68, de 25 de maig de 2021).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Aprovar les instruccions perquè els centres privats concertats sol·licitin la reducció horària a partir de l'Acord de reducció a 23 hores per al professorat d'ESO, FP i Batxillerat a jornada completa per al curs 2022-2023, que figura en l'annex 1.

2.Aprovar el model de sol·licitud de reducció horària per al professorat d' ESO, FP i Batxillerat amb contracte a jornada completa, en els centres concertats, per al curs 2022-2023 que figura en l'annex 2.

3.Aprovar el manual d'instruccions per a sol·licitar la reducció horària per al professorat d'ESO, FP i Batxillerat , amb contracte a jornada completa, en els centres concertats, per al curs 2022-2023, que figura en l'annex 3.

4.Publicar aquesta Resolució en la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (25 de maig de 2022)

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla

 

 

 

Annex 1

Instruccions dirigides als centres concertats per sol·licitar la reducció horària a partir de l'Acord de reducció a 23 hores per al professorat d'ESO, FP i Batxillerat a jornada completa en els centres concertats per al curs 2022-2023.

 

1. Únicament es finançaran les reduccions horàries de 24 a 23 hores per al curs 2022-2023 d'aquells professors que compleixin els requisits dels apartats a), b) o c) del punt 7 d'aquestes instruccions, i respecte dels quals els centres concertats hagin introduït les dades en el GestIB dins del termini establert en el punt 3 d'aquestes instruccions.

2. Únicament es finançaran les hores que siguin efectivament aplicades a la reducció de la jornada lectiva setmanal del professorat amb alumnes. Per tant, no es finança la reducció d'una hora al professorat amb jornades de 24 o 23 hores de coordinació pedagògica, orientació o direcció.

3. El termini per introduir les dades en el GestIB finalitza el 12 de juny de 2022.

4.Els centres poden renunciar o modificar la sol·licitud inicial fins al 31 de juliol de 2022 mitjançant escrit degudament registrat dirigit a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres que indiqui els termes de la modificació i els motius que la justifiquen.

5.No es podrà modificar la petició durant el mateix curs escolar.

6.En cas que una reducció horària correspongui a un professor en situació de baixa d'IT, el centre haurà de registrar en el GestIB únicament les dades del titular i no els del substitut. En aquest cas, el substitut serà contractat per 24 hores i l'hora corresponent a la reducció horària es dedicarà a reforç o desdoblament.

7.Tenen dret a gaudir de la reducció de 24 a 23 hores per al curs 2022-2023 els professors que compleixin els següents requisits:

a) Haver gaudit d'aquesta reducció durant el curs 2021-2022 i haver mantingut la jornada completa durant tot el curs 2021-2022, en un o més centres i amb docència exclusivament en els nivells concertats d'ESO, FP i Batxillerat.

b) Haver estat a jornada completa de vint-i-quatre hores lectives durant tot el curs 2021-2022, en un o més centres i amb docència exclusivament en els nivells concertats d' ESO, FP i Batxillerat.

c) Haver estat a jornada de vint-i-tres hores lectives i ha mantingut aquesta jornada des del curs 2020-2021 i tot el curs 2021-2022, en un o més centres i amb docència exclusivament en els nivells concertats d' ESO, FP i Batxillerat.

8.El disfrute de la reducción horaria es incompatible con el disfrute de jubilación parcial.

9.S'entén que els professors a què es refereix el punt 7 d'aquest annex, que hagin gaudit d'una reducció de jornada o d'una excedència, totes dues per cura de fill o familiar en el curs 2021-2022, compleixen amb el requisit d'haver mantingut la jornada completa durant aquest curs. (Acord de Consell de Govern de 26 d'abril de 2021, BOIB núm. 55, correcció errades BOIB núm. 68, de 25 de maig de 2021).

10.El professorat que vulgui gaudir per primera vegada de la reducció de 24 a 23 hores ha de sol·licitar-lo al centre concertat utilitzant el model de l'annex 2 d'aquesta instrucció. Aquell professorat que completi la seva jornada en més d'un centre, haurà de presentar la sol·licitud únicament en el centro en el que vol que s'apliqui la reducció.

11. Si durant el curs 2022-2023 un professor que té concedida la reducció horària, per circumstàncies sobrevingudes ha de sol·licitar una reducció de jornada o excedència per cura de fill o familiar, es deixarà d'aplicar la reducció durant el temps que el professor estigui en reducció de jornada o excedència. Si durant el curs 2022-2023 el professor tornés a la jornada completa, gaudiria una altra vegada de l'hora de reducció.

Documents adjunts