Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de ratificació de l’aprovació de les tarifes de personal aplicables a partir de dia 1 de gener de 2023 als encàrrecs de gestió a l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)

    Número d'edicte 8937 - Pàgines 47743-47744

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Cespa, S.A. i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07002471012004)

    Número d'edicte 8878 - Pàgines 47745-47771

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Calvia 2000, SA i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07001432011991)

    Número d'edicte 8879 - Pàgines 47772-47808

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR2023)

    Número d'edicte 8957 - Pàgines 47809-47810

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

    Número d'edicte 8960 - Pàgines 47811-47813

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats, de 21 de setembre de 2023, per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2022-2023

    Número d'edicte 8912 - Pàgines 47814-47815

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 20 de setembre de 2023 per la qual s’autoritza l'obertura i funcionament com a centre singular del centre incomplet d’educació infantil de primer cicle CEI Nanai, de Secar de la Real, Palma

    Número d'edicte 8917 - Pàgines 47816-47817

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 20 de setembre de 2023 per la qual s’autoritza l'obertura i funcionament del centre d’educació infantil privat de primer cicle CEI Escoleta Sant Pere, de Palma amb 3 unitats d’educació infantil de primer cicle

    Número d'edicte 8918 - Pàgines 47818-47820

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 25 de setembre de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria del Programa d’Acompanyament Escolar del curs 2023-2024 en els centres docents concertats que imparteixen 4t, 5è i 6è d’educació primària i educació secundària obligatòria

    Número d'edicte 8947 - Pàgines 47821-47853

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 25 de setembre de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria del Programa d’Acompanyament Escolar del curs 2023-2024 en els centres docents públics de les Illes Balears que imparteixen 4t, 5è i 6è d’educació primària i educació secundària obligatòria

    Número d'edicte 8949 - Pàgines 47854-47876

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Correcció d’errades a la publicació de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives per la qual es determina la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat en l’ensenyament privat concertat per al curs 2023-2024

    Número d'edicte 8911 - Pàgines 47877-47878

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2023-2024

    Número d'edicte 8965 - Pàgines 47879-47899

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’Educació Primària a les Illes Balears per al curs 2023-2024

    Número d'edicte 8966 - Pàgines 47900-47921

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2023- 2024

    Número d'edicte 8967 - Pàgines 47922-47936

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de garantia alimentària amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent a l’any 2023, per a accions duites a terme durant el 2023

    Número d'edicte 8922 - Pàgines 47937-47947

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Resolució del conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 426/2023 interposat contra el Decret 27/2023, de 8 de maig de 2023, pel qual s’aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de Es Trenc- Salobrar de Campos

    Número d'edicte 8986 - Pàgina 47948

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual se cita les persones interessades en el procediment ordinari núm. 434/2023 de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número d'edicte 8932 - Pàgina 47949

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Publicació de la segona addenda modificativa del conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció directa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la licitació i execució del projecte d’obres anomenat «Condicionament d’interseccions i reordenació d’accessos en la carretera EI-200 en els pk 12+610 i 13+050 amb la ronda urbana de Sant Carles de Peralta (TM de Santa Eulària des Riu)»

    Número d'edicte 8968 - Pàgines 47950-47951

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes

    Número d'edicte 8953 - Pàgines 47952-47964

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Aprovació definitiva del projecte de “Reforç de ferm, instal·lació i reposició de barrera de seguretat a la Ma-2114. Tram: Mancor-Selva. V2.” Clau 16-26.0-RF

    Número d'edicte 8992 - Pàgines 47965-47966

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 de setembre de 2023, relatiu a l’aprovació de les Bases que regeixen la concessió dels ajuts de minimis del Consell Insular de Menorca per a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca (ADV) i de la convocatòria corresponent a 2023 (exp. 3201-2023-000001)

    Número d'edicte 8898 - Pàgines 47967-47978

  • CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC DE L'ILLA DE MENORCA

   • Delegació de competències de la Junta de Govern en la presidència del Consorci

    Número d'edicte 8978 - Pàgina 47979

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 25 de setembre de 2023, per la qual es publica el resultat de la fiscalització de l'Informe 215/2022 del Compte general de l’Ajuntament de Calvià corresponent a l'exercici 2020

    Número d'edicte 8919 - Pàgines 47980-47981

  • CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears per la qual es publica la relació de convenis que ha subscrit el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en el segon quadrimestre de l’any 2023

    Número d'edicte 8944 - Pàgina 47982

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Designació representant de l'ajuntament en el Consell Social de l'Agència Menorca Reserva de la Biosfera

    Número d'edicte 8963 - Pàgina 47983

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Modificació decret nomenament representants de l'ajuntament en altres organismes o institucions

    Número d'edicte 8964 - Pàgines 47984-47985

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Suspensió del cobrament de les quotes relatives al servei d’escolarització del primer cicle d’educació infantil

    Número d'edicte 8997 - Pàgina 47986

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva relativa a la concessió d’ajudes de concessió per a centres educatius públics i associacions de mares i pares d’alumnes (AMIPA) del municipi de Santa Eulària des Riu per a la realització d’activitats culturals, esportives i/o mediambientals durant el curs 2022/2023

    Número d'edicte 8936 - Pàgina 47987

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament per a l'any 2023

    Número d'edicte 8821 - Pàgines 47988-47989