Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 607165
Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 25 de setembre de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria del Programa d’Acompanyament Escolar del curs 2023-2024 en els centres docents públics de les Illes Balears que imparteixen 4t, 5è i 6è d’educació primària i educació secundària obligatòria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears estableix que el sistema educatiu ha de fomentar, entre d'altres, un aprenentatge de qualitat per a l'alumnat de totes les etapes, augmentar el rendiment escolar, disminuir la taxa d'abandonament escolar, reduir les desigualtats i abordar la inclusió escolar de tot l'alumnat.

2. Per fer front a la necessitat d'atendre l'alumnat de 4t, 5è i 6è d'educació primària (EP) i d'educació secundària obligatòria (ESO) que no hagin superat els objectius i/o no hagin assolit les competències del curs o l'etapa anterior, es continua el desenvolupament de programes específics que contribueixin a la millora de la qualitat i a la igualtat d'oportunitats i que, alhora, esdevenguin una eina per reduir l'abandonament escolar dels alumnes i millorar el rendiment acadèmic i la motivació cap a l'aprenentatge.

3. Una d'aquestes eines és el Programa d'Acompanyament Escolar (d'ara endavant PAE), programa que té com a finalitat que l'alumnat de 4t, 5è i 6è d'EP i d'ESO dels centres docents sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats aconsegueixi l'autonomia suficient per poder regular el propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives d'èxit, associades a la permanència en el sistema educatiu de manera que es redueixi l'abandonament escolar i millori el rendiment acadèmic.

4. El PAE es concreta en activitats de reforç i suport educatiu durant el curs, desenvolupades voluntàriament per personal docent del centre, atès que és qui coneix millor l'alumnat, les seves circumstàncies personals i el seu entorn familiar; d'aquesta manera també s'assegura la coordinació amb els tutors, la coordinació amb la resta de l'equip docent i la relació amb les famílies.

5. Aquest programa està finançat amb càrrec al pressupost de l'any 2024 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, sustentada pel principi de proporcionar una educació de qualitat a tota la ciutadania, en tots els nivells del sistema educatiu. Aquest objectiu s'ha de concretar en una millora dels resultats generals i en la reducció del nombre d'alumnes que no titulen quan acaben l'educació bàsica.

2. L'article 114 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, estableix que els centres educatius públics disposen d'autonomia pedagògica, de gestió del personal del centre, dels recursos materials i econòmics i d'organització, com a instrument per donar resposta a les necessitats i a la diversitat de l'alumnat, i per contribuir a garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats i la qualitat de l'educació en els termes recollits en la Llei esmentada i les normes que la desenvolupin.

3. El Decret 103/2012, de 21 de desembre, modifica el Decret 85/1990, de 20 de setembre, en el qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. L'Acord del Consell de Govern de 24 de novembre de 2017 pel qual es modifica l'Acord del Consell de Govern de 17 d'abril de 2015 en relació amb les despeses de personal corresponents al complement de productivitat i a les gratificacions al personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inclosos en l'àmbit d'aplicació del Decret 85/1990, estableix que es pot autoritzar la prestació de serveis extraordinaris efectius fora de l'horari o la jornada habituals de treball per dur a terme les activitats de reforç i suport educatiu a alumnes en el marc del Programa d'Acompanyament Escolar als centres educatius.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria per participar en el Programa d'Acompanyament Escolar del curs 2023-2024 els centres docents públics que imparteixen 4t, 5è i 6è d'EP i ESO.

2. Aprovar les bases de la convocatòria, que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar els annexos següents:

- Sol·licitud de participació

- Annex 2 (Projecte del centre)

- Annex 3 (Horaris)

- Annex 4 (Memòria i certificat del centre)

- Annex 5 (Memòria i certificat del docent)

- Annex 6 (Full d'assistència de l'alumnat)

- Annex 7 (Autorització familiar)

4. Publicar aquesta Resolució i els annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (seuelectronica.caib.es) i a les pàgines web de la Direcció General de Primera Infància i Atenció a la Diversitat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que s'estableix en l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 25 de setembre de 2023

La directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat Neus Riera Estarellas Per delegació del conseller d'Educació i Universitats (BOIB núm. 107, de 1/08/2023)

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria per participar en el Programa d'Acompanyament Escolar (PAE) del curs 2023-2024 en centres docents públics que imparteixen 4t, 5è i 6è d'educació primària i educació secundària obligatòria

Primer Objecte i finalitat

1. Aquesta convocatòria té per objecte establir les bases del PAE del curs 2023-2024 en centres docents públics de les Illes Balears que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria.

2. La finalitat del Programa és que l'alumnat participant superi els objectius i assoleixi les competències dels curs o etapa corresponents, i aconsegueixi l'autonomia suficient per poder regular el propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives d'èxit, associades a la permanència en el sistema educatiu, de manera que es redueixi l'abandonament escolar i millori el rendiment acadèmic.

3. Aquest programa implica un acompanyament escolar i reforç educatiu que complementen la tasca docent, destinats a millorar la motivació, l'autoestima, el benestar emocional i les perspectives escolars de l'alumnat.

Segon Destinataris

Alumnat de 4t, 5è i 6è d'EP i d'ESO dels centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats, preferentment els alumnes que es trobin en situació especialment vulnerable per motius socioeconòmics o socioculturals, risc d'abandonament escolar, dificultats d'aprenentatge o necessitats específiques de suport educatiu (NESE).

 

Tercer Quantia del programa

La quantia prevista destinada al programa és de 960.000 €. Aquesta aportació es farà a càrrec de la partida pressupostària 13701.422A01.15100.00.

Quart Sol·licitud de participació

1. El director o directora del centre ha d'emplenar la sol·licitud que es troba a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

2. L'annex 2 (Projecte del centre) s'ha d'adjuntar en format PDF al tràmit de la sol·licitud.

3. El termini per presentar la sol·licitud per mitjans telemàtics és del 29 de setembre al 9 d'octubre de 2023.

Cinquè Desenvolupament del programa

1. Els centres educatius poden sol·licitar fins a un màxim de 7 grups segons les necessitats del centre; el nombre de grups autoritzats dependrà del pressupost disponible.

2. Cada grup ha d'estar format per un mínim de 7 alumnes i un màxim de 10. Si hi ha alumnes que causen baixa voluntàriament o per tenir més de cinc faltes injustificades, s'han d'incorporar els que estiguin en llista d'espera. Si el nombre d'alumnes d'un grup és inferior a 7, s'ha d'informar el Servei d'Innovació Educativa (SIE) a fi de prendre les mesures pertinents (anul·lar el grup, redistribuir els alumnes, etc.). Les sessions continuades de manco de 5 alumnes no es pagaran.

3. S'ha de dedicar un mínim de 70 hores i un màxim de 83 a cada grup distribuïdes proporcionalment entre el 6 de novembre de 2023 i el 14 de juny de 2024. No es pot modificar el nombre d'hores ni es poden impartir fora d'aquestes dates. En el cas que hi hagi alguna incidència amb relació al nombre d'hores, s'ha de comunicar al SIE.

4. Les sessions han de ser d'1,5 hores i s'han d'impartir en 2 dies alterns per setmana, sempre fora de l'horari lectiu i de menjador.

5. A fi de permetre que l'alumnat gaudeixi d'una pausa per dinar i descansar, l'horari d'inici de les sessions és el següent:

- IES: a partir de les 15.30 h

- CEIP: a partir de les 15 h

En el cas que un centre no es pugui adaptar a aquest horari, s'ha de posar en contacte amb el SIE a fi d'autoritzar una altra proposta.

6. Una vegada publicada la llista definitiva de grups autoritzats a cada centre, s'ha de lliurar a través de la Seu Electrònica l'annex 3 amb els horaris definitius.

7. El professorat s'ha de seleccionar d'entre els docents del centre que s'hagin apuntat al programa voluntàriament. Si hi ha més docents voluntaris que grups autoritzats, l'equip directiu serà l'encarregat de seleccionar el professorat més adient per desenvolupar la feina, amb preferència si imparteixen classe al mateix nivell del grup del PAE. No es poden dividir els grups entre ells, sinó que han de quedar com a suplents.

8. En el cas del personal interí, han de tenir el nomenament, com a mínim, fins el 30 de juny de 2024.

9. Cada grup l'ha d'impartir un únic docent durant tot el curs. Únicament en els grups de 3r i 4t d'ESO es permet que dos docents es divideixin un grup impartint les sessions en dies diferents.

10. Un mateix docent pot impartir un màxim de 2 grups.

11. Si algun docent no pot impartir una sessió per causa major, la pot recuperar un altre dia (sempre dins les dates de duració del Programa i sense fer sessions de més d'1,5 hores) i ho ha de comunicar a la persona coordinadora. Si algun docent és baixa durant el curs, la directiva designarà un substitut. En el cas que no hi hagi docents voluntaris, aquesta situació es comunicarà al SIE mitjançant correu electrònic a l'adreça sie@dgpice.caib.es.

12. L'equip directiu ha de designar una persona coordinadora que disposarà d'unes hores remunerades per desenvolupar les seves funcions segons els grups autoritzats al centre:

Grups autoritzats

Hores totals de coordinació remunerades per a cada centre

1 grup

6 hores

2 grups

8 hores

3 grups

10 hores

4 grups o més

12 hores

Sisè Compromisos de la Conselleria d'Educació i Universitats

Els compromisos que ha d'assumir la Conselleria són:

a) Aportar els recursos econòmics necessaris per a l'aplicació del Programa.

b) Donar suport als centres per facilitar la resolució dels problemes d'organització o d'altre tipus relacionats amb el Programa.

c) Gestionar l'expedient econòmic i administratiu.

d) Avaluar el procés i els resultats del Programa a partir de les memòries dels centres i dels docents.

Setè Compromisos del centre

Els compromisos que assumeixen els centres participants són:

a) Informar d'aquesta convocatòria el claustre del professorat i el Consell Escolar.

b) Seleccionar els alumnes participants d'acord amb el criteri dels tutors i amb l'ajuda de l'equip d'orientació.

c) Assegurar que es compleixin les bases del PAE, atès que el no compliment d'aquestes bases repercutirà en el pagament dels docents i de la persona coordinadora.

d) Incloure el Programa en la Programació General Anual del centre.

e) Facilitar els aspectes organitzatius, espais i horaris per assolir els objectius del PAE.

f) Designar un docent del claustre coordinador del Programa.

g) Seleccionar el personal docent.

h) Comunicar a les famílies i als alumnes participants l'obligatorietat de l'assistència i la baixa en cas d'absentisme.

i) Comunicar per escrit al servei responsable qualsevol imprevist que pugui sorgir i que afecti el desenvolupament del Programa.

j) Conservar i custodiar durant sis anys tota la documentació original generada del PAE.

Vuitè Compromisos de la família

Les famílies de l'alumnat participant es comprometen a:

a) Emplenar i entregar l' annex 7 (Autorització familiar).

b) Assegurar i controlar l'assistència dels alumnes.

c) Mantenir relació amb el centre i assistir a les reunions convocades.

Novè Instrucció del procediment

1. Per instruir el procediment derivat d'aquesta convocatòria s'ha de constituir una comissió de selecció, integrada pels membres següents:

a) La cap del Servei d'Innovació Educativa, o persona en qui delegui, que la presideix.

b) La cap del Departament d'Innovació, Comunitat Educativa i Formació o persona en qui delegui.

c) Un inspector o inspectora del Departament d'Inspecció Educativa, designat pel cap del Departament d'Inspecció Educativa.

d) Dues persones del Servei d'Innovació Educativa, una de les quals actua com a secretària.

2. Són funcions de la Comissió de Selecció:

a) Examinar les sol·licituds i els documents presentats.

b) Requerir els sol·licitants perquè completin la documentació preceptiva o que rectifiquin les deficiències detectades en la documentació presentada.

c) Comprovar que els centres compleixen els requisits i les obligacions del Programa.

d) Adjudicar els grups als centres educatius participants, una vegada analitzades i valorades les propostes.

e) Revisar i ajustar les quanties previstes de cada partida pressupostària per atendre el màxim de sol·licituds.

f) Publicar les llistes corresponents de centres admesos i grups atorgats.

g) Resoldre les al·legacions que es puguin presentar.

3. Llistes de centres sol·licitants i de grups autoritzats:

a) La llista provisional de centres participants amb els grups autoritzats a cada centre es publicarà als llocs web habilitats per al programa.

b) Els centres disposaran de dos dies hàbils comptadors a partir de la data de publicació de la llista provisional per formular les al·legacions que trobin oportunes al procediment de la Seu Electrònica.

c) La Comissió de Selecció resoldrà les al·legacions i publicarà la llista definitiva dels grups autoritzats a cada centre als llocs web habilitats per al programa.

Desè Criteris de valoració

1. S'admetran tots els centres que hagin sol·licitat participar al PAE, sempre i quan compleixin els requisits de la convocatòria.

2. Per adjudicar el nombre de grups sol·licitats, la Comissió de Selecció tendrà en compte els criteris de valoració següents:

a) Percentatge d'alumnes amb NESE de 4t, 5è i 6è d'EP i/o d'ESO.

b) Nombre d'alumnes de 4t, 5è i 6è d'EP i d'ESO del centre.

c) Nombre d'alumnes sol·licitats per participar al Programa.

d) Desenvolupament del PAE en convocatòries anteriors, si n'és el cas.

Onzè Funcions de la persona coordinadora

La persona encarregada de la coordinació del programa desenvoluparà les funcions següents:

a) Assegurar-se que els docents compleixen les bases del PAE, atès que el no compliment d'aquestes bases repercutirà en el pagament dels docents i coordinador.

b) Coordinar els tutors dels alumnes participants amb els docents del PAE per tractar les necessitats de cada alumne.

c) Gestionar la documentació del programa amb l'ajut de l'equip directiu.

d) La persona coordinadora és responsable de:

 

- Recollir les autoritzacions familiars (annex 7).

- Emplenar els horaris definitius i enviar-los (annex 3).

- Emplenar la memòria i certificat del centre (annex 4).

- Revisar que els annexos que ha d'emplenar cada docent estiguin correctament emplenats; en cas contrari, els ha de fer esmenar.

- Trametre la documentació corresponent.

 

e) Oferir a les famílies, amb el suport dels docents del PAE, informació sobre la progressió de l'alumne i l'assistència.

Dotzè Funcions del docent

a) Aplicar les mesures de reforç i suport educatiu necessàries perquè els alumnes superin els objectius del curs i assoleixin les competències.

b) Elaborar i proporcionar els materials adequats a l'alumnat.

c) Treballar tècniques per a l'adquisició d'hàbits d'estudi eficaços i d'habilitats socials i de gestió de les emocions.

d) Controlar l'assistència de l'alumnat participant i emplenar el Full d'assistència de l'alumnat (annex 6).

e) Emplenar la Memòria i certificat del docent (annex 5) quan acabi el programa.

f) Col·laborar amb la persona coordinadora per informar les famílies.

Tretzè Justificació

Abans del 28 de juny de 2024, s'ha de lliurar a través de la Seu Electrònica la documentació de justificació següent:

- Annex 4 (Memòria i certificat del centre)

- Annex 5 (Memòria i certificat del docent)

- Annex 6 (Full d'assistència de l'alumnat).

Aquests annexos s'han de descarregar dels llocs web habilitats per al programa.

Catorzè Pagament del programa

1. Els docents participants i els coordinadors rebran una remuneració econòmica en forma de gratificació de 33,50 euros bruts per hora de dedicació.

2. Una vegada s'hagi comprovat la documentació de tots els centres sobre la justificació del programa, es procedirà a la tramitació de l'expedient de pagament que finalitzarà amb l'ingrés dins la nòmina de cada docent de les hores corresponents mitjançant una gratificació. Atès que els procediments de pagament de l'administració requereixen una tramitació complexa, l'abonament del PAE pot tardar fins a sis mesos posteriors a la finalització del programa.

Quinzè Servei responsable

Servei d'Innovació Educativa

Tel. 971 17 77 81

sie@dgpice.caib.es

Setzè Documentació

Tota la documentació original (inclosos els annexos) que es generi durant el desenvolupament del PAE ha de quedar custodiada al centre durant 6 anys amb la finalitat que es trobi disponible en el cas que la requereixi qualsevol òrgan de control en el procés de revisió o auditoria.

DOCUMENTACIÓ

Annex

Nom de l'annex

Termini de presentació

Tramesa

Sol·licitud

Sol·licitud de participació

del 29 de setembre al 9 d'octubre

A través de la Seu Electrònica

Annex 2

Projecte del centre

Annex 3

Horaris

Del 26 d'octubre al 3 de novembre

Annex 4

Memòria i certificat del centre

Fins al 28 de juny de 2024

Annex 5

Memòria i certificat del docent

Annex 6

Full d'assistència de l'alumnat

Annex 7

Autorització familiar

No s'envia

No s'envia

 

Documents adjunts