Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

Núm. 607710
Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR2023)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 17 de desembre de 2022, en el BOIB número 164, es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 12 de desembre de 2022 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2023 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027.

2. El 4 de maig de 2023, es va publicar, al BOIB núm.57, la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica  de 27 d'abril de 2023, per la qual  es concedia una subvenció a les persones que figuren en la taula adjunta d'aquest requeriment en el marc de la convocatòria per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023).

3. La Resolució d'atorgament esmentada, en el punt anterior, disposa que les inversions objecte de la sol·licitud s'han de fer o haver fet dins el període que va des del dia 1 de gener de 2022 fins el termini màxim de tres mesos des de la publicació en el BOIB de la resolució de concessió en el cas de persones físiques, i de sis mesos per a comunitats de propietaris.

4. Un cop exhaurit el termini de justificació establert en el punt anterior, no constava a l'òrgan administratiu que els expedients que figuren en l'annex hagessin presentat la justificació requerida pel pagament de la subvenció aprovada.

5. La Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic va fer un requeriment a les persones que figuren en l'annex, en el qual els sol·licitava la justificació de l'activitat i els concedia un termini de màxim quinze dies hàbils per a presentar-la, a més d'informar-los que, si no presentaven la documentació esmentada, es procediria a la revocació de la subvenció (BOIB núm.111, de 10 d'agost de 2023).

6. Un cop exhaurit el termini per aportar la documentació requerida, les persones que figuren en l'annex no han presentat la documentació pendent.

Fonaments de dret

1. El conseller d'Empresa, Ocupació i Energia és l'òrgan competent per a resoldre el procediment atès el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears), competència delegada en el director general d'Economia Circular, Transició energètica i Canvi Climàtic per la Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia de 20 de juliol de 2023 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria (BOIB núm. 103, de 22 de juliol de 2023).

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 12 de desembre de 2022 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2023 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027(BOIB núm.164, de 17 de desembre de 2022).

 

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Revocar la concessió de les subvencions detallades en l'annex, pels imports que en ell s'hi indiquen.

2. Autoritzar i disposar negativament la despesa a favor dels beneficiaris pels imports detallats en l'annex amb càrrec a la partida pressupostària 2023/G/731A01/78000/00/19701/31111.

3. Declarar conclòs el procediment i, per tant, arxivar els expedients indicats en l'annex.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Empresa, Ocupació i Energia en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 25 de setembre de 2023

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic Diego Viu Domínguez Per delegació del  conseller d'Empresa, Ocupació i Energia (BOIB núm.103, de 22/07/2023)

 

Annex Llista de beneficiaris als quals se'ls revoca la subvenció

Expedient

Sol·licitant

NIF

Tipus d'inversió

Import subvenció (€)

CONCE

FOTOPAR23-458/2023

VILLALONGA BUSTILLO, ANDRES

***8087**

IF de 3.82 kWp connectada a xarxa

2.292,00

0000005653/2023

FOTOPAR23-459/2023

CAMIÑA AVILA, JOSE

***3515**

IF de 4.5 kWp connectada a xarxa

2.700,00

0000005654/2023

FOTOPAR23-478/2023

MOLL ALLES, SEBASTIAN

***2718**

IF de 6.54 kWp connectada a xarxa

3.000,00

0000005670/2023