Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 607882
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’Educació Primària a les Illes Balears per al curs 2023-2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, defineix l'educació primària com una etapa educativa que comprèn sis cursos acadèmics que es cursen ordinàriament entre els sis i els dotze anys d'edat. A l'article 18.1 estableix que aquesta etapa comprèn tres cicles de dos anys acadèmics cadascun i disposa una organització en àrees de caràcter global i integrador, orientades al desenvolupament de les competències de l'alumnat.

De conformitat amb l'apartat 3 de la Disposició final cinquena de la Llei orgànica 3/2020, que fa referència al calendari d'implantació, les modificacions introduïdes al currículum, l'organització i els objectius de l'educació primària s'implantaran per als cursos de primer, tercer i cinquè el curs 2022-2023, i per als cursos segon, quart i sisè el curs 2023-2024. Per tant, el curs 2023-2024 s'ha d'implantar en tots els nivells educatius de l'educació primària.

El 2 de març de 2022 es va publicar el Reial decret 157/2022, d'1 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació primària que, juntament amb la Llei orgànica 2/2006, formen la normativa bàsica estatal que poden desenvolupar les comunitats autònomes per adaptar-la a l'àmbit autonòmic.

El 17 de març de 2022 es va publicar la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, i en l'apartat 3 de l'article 12 s'estableix que en l'educació primària l'avaluació dels aprenentatges dels alumnes ha de ser contínua i global, ha de tenir un caràcter progressiu i ha de tenir en compte el procés d'aprenentatge.

L'avaluació de l'educació primària està regulada en l'apartat 1 de l'article 20 de la Llei 2/2006, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, en què s'estableix que l'avaluació dels alumnes en l'educació primària ha de ser contínua i global i ha de tenir en compte el seu progrés en el conjunt dels processos d'aprenentatge. En l'apartat 3 es determina que, en finalitzar cadascun dels cicles, el tutor o tutora ha d'emetre un informe sobre el grau d'adquisició de les competències de cada alumne o alumna, indicant en el seu cas les mesures de reforç que s'han de preveure en el cicle o etapa següent, i, en el apartat 4, s'indica que, amb la finalitat de garantir la continuïtat del procés de formació de l'alumnat, cada alumne o alumna ha de disposar en finalitzar l'etapa d'un informe sobre la seva evolució i les competències que ha desenvolupat, segons disposin les administracions educatives. Així mateix, les administracions educatives han d'establir els mecanismes de coordinació pertinents entre els centres d'educació primària i d'educació secundària obligatòria.

Quant al Reial decret, 157/2022, d'1 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació primària, a l'article 14 s'estableixen els aspectes generals de l'avaluació de l'etapa i a l'article 15 es regula la promoció dels alumnes d'un curs a un altre; a l'article 23 es recull el dret dels alumnes a una avaluació objectiva; a l'article 24 es regula la participació i el dret a la informació de mares, pares o tutors legals sobre l'evolució del procés educatiu dels alumnes i a l'article 25 es fa una relació dels documents i informes d'avaluació.

Aquesta Resolució que estableix, per al curs 2023-2024, l'avaluació dels aprenentatges del alumnes i els resultats de la seva aplicació, ha de ser la base perquè la Conselleria d'Educació i Universitats elabori l'ordre sobre l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes d'educació primària, prevista en l'article 15 del Decret 31/2022, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears.

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, regula, en el apartat 2 de l'article 36, la competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el desplegament legislatiu i l'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

Per tot això, i en virtut del que s'estableix a l'article 36.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les instruccions per avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes de l'educació primària a les Illes Balears per al curs 2023-2024, que s'estableixen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar els annexos d'aquesta Resolució següents:

— Annex 2. Actes d'avaluació final

— Annex 3. Informe final de cicle

— Annex 4. Informe final d'etapa

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 26 de setembre de 2023

El director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives Ismael Alonso Sánchez

 

ANNEX 1

INSTRUCCIONS PER AVALUAR EL PROCÉS D'APRENENTATGE DELS ALUMNES DE L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA A LES ILLES BALEARS PER AL CURS 2023-2024

1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. Aquestes instruccions tenen per objecte regular, per al curs 2023-2024, l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes de l'educació primària i determinar els documents oficials d'avaluació, d'acord amb el que disposa el Reial decret 157/2022, d'1 de març, pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació primària, i el Decret 31/2022, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears.

1.2. Aquestes instruccions s'han d'aplicar a tots els centres docents públics i privats situats en l'àmbit territorial de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments corresponents a l'educació primària.

2. Aspectes generals de l'avaluació

2.1L'avaluació dels alumnes ha de ser global, contínua i formativa i ha de tenir en compte el grau de desenvolupament de les competències clau i el seu progrés en el conjunt dels processos d'aprenentatge.

2.2. En l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat s'han de tenir en compte com a referents els criteris d'avaluació de les competències específiques, els objectius establerts per a l'etapa i el grau de desenvolupament de les competències clau previstes en el perfil de sortida.

2.3. A la proposta pedagògica s'han de seleccionar i seqüenciar els criteris d'avaluació de les competències específiques per als diferents cursos.

2.4. La Conselleria d'Educació i Universitats garanteix el dret dels alumnes per tal que la seva dedicació, esforç i rendiment es valorin i es reconeguin amb objectivitat.

2.5. Per garantir la continuïtat del procés de formació i la transició i evolució positiva des de l'educació infantil a l'educació primària i des d'aquesta a l'educació secundària obligatòria, els centres han d'establir mecanismes per afavorir la coordinació entre les diferents etapes. Lees mesures s'han de recollir en el pla específic corresponent que forma part de la concreció curricular, d'acord amb la previsió dels articles 11, 13 i 24 del Decret 31/2022, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears. El Departament d'Inspecció Educativa ha d'impulsar, assessorar i supervisar aquestes actuacions.

2.6. La coordinació pedagògica entre les diferents etapes educatives en un mateix centre s'ha de fer d'acord amb el projecte educatiu de centre.

2.7. Els centres d'educació primària i els centres de segon cicle d'educació infantil adscrits han de preveure, en un pla específic, les mesures de coordinació pedagògica entre les dues etapes. El pla s'ha de dissenyar i dur a terme conjuntament entre els dos centres, sota la coordinació dels equips directius i amb la col·laboració dels equips d'orientació i suport a l'aprenentatge. El pla ha de preveure, a més de l'intercanvi d'informació sobre els alumnes, mesures per facilitar-ne la transició en el procés de canvi de centre i per millorar la comunicació entre les etapes, i ha de formar part del projecte educatiu de centre.

2.8. Els centres d'educació primària adscrits a centres d'educació secundària han de preveure, en un pla específic, les mesures de coordinació pedagògica amb els centres d'educació secundària. Les mesures s'han de dissenyar conjuntament entre els dos centres, sota la coordinació dels equips directius i amb la col·laboració dels equips d'orientació i suport a l'aprenentatge. El pla ha de preveure, a més de l'intercanvi d'informació sobre els alumnes, mesures per facilitar-ne la transició en el procés de canvi de centre i per millorar la comunicació entre les etapes, i ha de formar part del projecte educatiu de centre.

3. Caràcter formatiu de l'avaluació

3.1. Durant el curs, l'equip docent del grup, constituït pels mestres que imparteixen docència als alumnes d'aquest grup i coordinats pel tutor, és responsable de l'avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

3.2. Per aprendre a regular el seu aprenentatge, els alumnes han de conèixer prèviament el procediment d'avaluació del seu treball. Amb aquesta finalitat, a les situacions d'aprenentatge, els mestres han de preveure les activitats i dinàmiques d'aula necessàries.

3.3. S'ha de promoure l'ús generalitzat d'instruments d'avaluació, diversos, flexibles, accessibles i que s'adaptin a les diferents situacions d'aprenentatge, que permetin la valoració objectiva de tot l'alumnat i garanteixin, així mateix, que les condicions de realització dels processos associats a l'avaluació s'adapten a les necessitats de tot l'alumnat.

3.4. Durant tot el procés formatiu, els alumnes han de rebre una retroacció adequada dirigida corregir els seus errors i millorar i regular les seves capacitat i potencial d'aprenentatge.

3.5. En el context d'aquest procés d'avaluació contínua s'han d'establir mesures de suport educatiu. Les mesures han d'adoptar-se tan aviat com es detectin les dificultats i han d'estar dirigides a garantir l'adquisició dels aprenentatges imprescindibles per a continuar el procés educatiu.

3.6. Els mestres han d'avaluar tant els aprenentatges dels alumnes com els processos d'ensenyament i la pròpia pràctica docent.

4. Resultats de l'avaluació

4.1. Els resultats de l'avaluació s'han d'expressar en termes qualitatius: Insuficient (IN), Suficient (SU), Bé (BE), Notable (NT) i Excel·lent (EX). S'ha de considerar avaluació negativa el resultat d'Insuficient i positiva totes les altres.

4.2. En una escala de l'1 al 10, els valors es corresponen a:

a) Insuficient: valors inferiors a 5.

b) Suficient: valors iguals o superiors a 5 i inferiors a 6.

c) Bé: valors iguals a 6 i inferiors a 7.

d) Notable: valors iguals o superiors a 7 i fins a 9.

e) Excel·lent: valors iguals o superiors a 9.

4.3. Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE), als quals s'hagin modificat substancialment els criteris d'avaluació, els resultats de l'avaluació s'han d'expressar de la mateixa manera, amb indicació, si s'escau, d'un asterisc (*) en cas que s'hagin modificat substancialment els criteris d'avaluació.

4.4. En finalitzar cadascun dels cicles, el tutor o la tutora ha d'emetre un informe sobre el grau de desenvolupament de les competències clau per part de cada alumne o alumna, amb indicació, en el seu cas, de les mesures de suport que s'han de preveure en el cicle o etapa següent. En l'informe s'ha de  valorar com assolit o en procés l'adquisició de les diferents competències clau. El model d'informe és el que s'estableix a l'annex 3 d'aquestes instruccions.

4.5. Amb la finalitat de garantir la continuïtat del procés de formació de l'alumnat, cada alumne o alumna ha de disposar en finalitzar l'etapa d'un informe sobre la seva evolució i el grau de desenvolupament de les competències clau. El model d'informe és l'establert a l'annex 4 d'aquestes instruccions.

5. Tutoria i orientació

5.1. El tutor d'un grup d'alumnes té la responsabilitat de coordinar l'avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge. L'acció tutorial ha d'assegurar l'acompanyament personal i emocional dels alumnes, amb la finalitat de garantir-ne el màxim aprenentatge i benestar.

5.2. La funció d'orientació s'ha de desenvolupar de manera contínua, d'acord amb el que s'estableix a l'article 16 del Decret 31/2022, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears.

6. Sessions de seguiment i d'avaluació

6.1. Les sessions de seguiment i d'avaluació són les reunions que du a terme l'equip docent del grup, coordinades pel tutor i amb l'assessorament, si escau, de l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge.

6.2. En el pla per al seguiment i l'avaluació dels resultats acadèmics, inclòs a la programació general anual (PGA) del centre, s'ha d'establir la distribució, durant el curs, de les sessions de seguiment i d'avaluació per a cada grup d'alumnes per valorar-ne el progrés. Com a mínim, els centres han de preveure dues sessions de seguiment durant el curs i una sessió d'avaluació en finalitzar el curs.

6.3. Els centres han d'establir els procediments i les actuacions necessàries per dur a terme l'avaluació inicial de l'alumnat i per adoptar les decisions de caràcter educatiu que se'n derivin.

6.4. A les sessions de seguiment i d'avaluació s'han de compartir les aportacions dels diferents mestres sobre el procés d'avaluació, valorar el resultat de les mesures organitzatives i curriculars adoptades a les reunions d'equip docent o a les sessions de seguiment i d'avaluació anteriors i decidir, si escau, quines noves mesures conjuntes i actuacions coordinades es considera pertinent implantar.

6.5. L'equip docent ha d'actuar de manera col·legiada en l'adopció de les decisions generals sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge dels alumnes del grup.

6.6. El director, o el membre de l'equip directiu en qui delegui, ha d'assistir a les reunions de seguiment i d'avaluació.

6.7. El tutor ha d'estendre i signar una acta del desenvolupament de les sessions de seguiment i d'avaluació, en la qual han de constar, com a mínim, els noms dels membres assistents i els dels absents i els acords presos i, a la sessió de seguiment i a la d'avaluació final, els punts principals de les deliberacions, el resultat de les votacions, en el cas que n'hi hagi, d'acord amb l'apartat 10.1. d'aquestes instruccions.

7. Seguiment i registre de l'avaluació durant el curs

7.1. Els centres han d'enregistrar els resultats de les sessions de seguiment i d'avaluació final al GESTIB. Cada mestre és el responsable d'enregistrar al GESTIB les qualificacions de l'àrea que té assignada.

7.2. Les qualificacions es poden complementar amb la informació que es consideri rellevant per millorar el procés d'aprenentatge dels alumnes. A aquest efecte, el claustre del professorat de cada centre és competent per establir, si s'escau, les característiques i els sistemes d'informació complementaris. En els centres privats, sostinguts o no amb fons públics, aquesta competència correspon al titular del centre, una vegada oït el claustre.

8. Avaluació i atenció a les diferències individuals

8.1. L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes ha de ser personalitzada, de manera que ha d'atendre les característiques de cada un.

8.2. L'avaluació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) s'ha de regir pels mateixos referents establerts per a la resta d'alumnes. L'avaluació és competència de l'equip docent, assessorat per l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge. S'han d'establir les mesures més adequades perquè les condicions de realització de les diferents activitats s'adaptin a les necessitats dels alumnes amb NESE, des d'una perspectiva inclusiva. Les mesures, en cap cas, no s'han de tenir en compte per minorar les qualificacions obtingudes.

8.3. D'acord amb el punt 7 de l'article 18 del Decret 31/2022, d'1 d'agost, els centres han d'afavorir la flexibilització i l'ús d'alternatives metodològiques en l'ensenyament i l'avaluació de la llengua estrangera, especialment amb els alumnes que presenten dificultats en comprendre-la i expressar-s'hi.

8.4. Els alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) que necessiten mesures i suports educatius d'alta intensitat poden requerir ajusts substancials del currículum que afectin el grau de consecució dels objectius establerts per a l'etapa i de les competències clau del perfil de sortida. Per aquests alumnes, els referents de l'avaluació són els criteris d'avaluació de les competències específiques de les àrees, tant els que han estat modificats per les adaptacions curriculars significatives (ACS) com els que no han estat objecte de modificació.

8.5. D'acord amb l'article 17.1 del Reial decret 157/2022, d'1 de març, i sense perjudici de la permanència prevista en l'article 15.3 d'aquest Reial decret, l'escolarització dels alumnes amb NEE en aquesta etapa a centres ordinaris es pot prolongar un any més, a final de qualsevol cicle, sempre que no hagi tingut cap permanència a l'etapa d'educació infantil i això afavoreixi el desenvolupament de les competències clau i la consecució dels objectius de l'etapa. La decisió l'ha de prendre l'equip docent, assessorat pels equips d'orientació i suport a l'aprenentatge, després d'haver oït el parer de les mares, pares o tutors legals. En cas que es faci efectiva la segona permanència, l'alumne només pot repetir de forma excepcional, d'acord amb l'apartat 4 de l'article 20 del Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Secundària Obligatòria, tenint en compte, a més, el que s'estableix el punt 7 de l'article 16 del Reial decret 217/2022.

8.6. L'avaluació dels alumnes amb NESE s'ha de fer d'acord amb el procediment establert als apartats 4.1. i 4.3.

 

9. Sessió d'avaluació final

A la sessió d'avaluació final del mes de juny s'han de dur a terme les actuacions següents:

a) S'han d'estendre i signar les actes de desenvolupament de la sessió final.

b) S'han de prendre, si escau, les decisions de promoció.

c) S'han d'estendre i signar les actes de l'avaluació final, d'acord amb el model de l'annex 2.

d) S'han d'estendre els informes de final de cicle o de final d'etapa, d'acord amb els models dels annexos 3 i 4.

10. Promoció

10.1. L'equip docent ha de prendre les decisions corresponents sobre la promoció dels alumnes de manera col·legiada i ha de tenir en compte especialment la informació i el criteri del tutor. En qualsevol cas, les decisions sobre la promoció s'han d'adoptar en finalitzar els cursos de segon, quart i sisè. La promoció és automàtica a la resta de cursos.

10.2. Els centres educatius han d'establir els criteris de promoció en la concreció curricular del centre.

10.3. Els alumnes han de rebre els suports necessaris per recuperar els aprenentatges que no hagin assolit el curs anterior.

10.4. Si en algun cas i després d'haver aplicat les mesures ordinàries suficients, adequades i personalitzades per atendre el desfasament curricular o les dificultats d'aprenentatge de l'alumne, l'equip docent considera que la permanència un any més en el mateix curs és la mesura més adequada per afavorir-ne el desenvolupament, aquest equip docent ha d'organitzar un pla específic de reforç perquè, durant el curs, pugui aconseguir el grau de desenvolupament de les competències clau corresponents. La decisió només es pot adoptar una vegada durant l'etapa i té, en tot cas, caràcter excepcional.

10.5. Els equips docents de segon i quart han d'emetre en finalitzar el curs l'informe al qual es refereix l'apartat 4.3. d'aquestes instruccions.

10.6. Amb la finalitat de garantir la continuïtat del procés de formació dels alumnes, cada alumne ha de disposar en finalitzar l'etapa de l'historial acadèmic i d'un informe elaborat per l'equip docent sobre el grau de desenvolupament de les competències clau, d'acord amb l'apartat 4.4. d'aquestes instruccions. En el cas d'alumnes amb NEE, s'han d'incloure a l'expedient acadèmic les ACS, les mesures adoptades, i la necessitat de continuïtat en l'etapa escolar següent.

11. Informació als alumnes i a les mares, pares o tutors legals

11.1. Les mares, els pares o els tutors legals han de conèixer, participar i donar suport a l'evolució del procés educatiu dels seus fills o tutelats, tot col·laborant en les mesures de suport o reforç que adoptin els centres per facilitar-ne el progrés.

11.2. Amb la finalitat de garantir el dret de l'alumne que la seva dedicació, esforç i rendiment són valorats i reconeguts amb objectivitat, s'han d'establir els procediments oportuns que, en tot cas, han d'atendre a les característiques de l'avaluació previstes normativament i, en particular, al caràcter global, continu i formatiu de l'avaluació en aquesta etapa. La informació ha d'estar a l'abast dels alumnes, de les mares, dels pares o dels tutors legals durant tot el curs acadèmic.

11.3. Les mares, els pares o els tutors legals i els alumnes tenen dret de conèixer les decisions relatives a la seva avaluació i promoció, així com també tenen dret d'accedir als documents oficials de la seva avaluació i a les proves, documents i evidències de les avaluacions que se'ls realitzin. Tota aquesta informació ha de respectar les garanties establertes en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i l'altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

11.4. Després de cada sessió de seguiment i d'avaluació s'ha d'informar, mitjançant el GESTIB, als alumnes i les seves mares, pares o tutors legals, sobre les qualificacions de les àrees, així com també aportar la informació complementària i les mesures de suport que es considerin oportunes.

11.5. En finalitzar el cicle, s'ha de lliurar a les mares, pares o tutors legals dels alumnes l'informe de final de cicle o d'etapa. També s'hi ha d'incloure la decisió sobre la promoció de cada alumne.

11.6. Durant tot el curs, els tutors i els altres mestres de l'equip docent han de tenir una comunicació fluida amb els alumnes i amb les seves mares, pares o tutors legals, amb la finalitat d'informar-los sobre la seva evolució escolar i de poder comptar amb la seva col·laboració. La comunicació s'ha de dur a terme mitjançant informes escrits, entrevistes individuals, reunions col·lectives, GESTIB i altres mitjans que es considerin oportuns, d'acord amb el que s'especifica a les normes d'organització, funcionament i convivència del centre.

11.7. Els tutors han de mantenir, com a mínim, dues reunions amb les mares, pares o tutors legals dels alumnes: una de col·lectiva, a l'inici del curs, i una entrevista individual, durant el curs. En el cas d'alumnes de nova incorporació, l'entrevista individual s'ha de fer a l'inici de l'escolarització al centre. La periodicitat i l'organització de les entrevistes individuals i les reunions col·lectives l'ha de preveure cada centre en la PGA. D'acord amb el principi d'autonomia pedagògica, els centres han de determinar el sistema de registre de les entrevistes individuals amb les famílies, tot especificant els acords presos. El GESTIB ha de posar a disposició dels centres eines que, si així ho decideixen, poden emprar per facilitar el registre.

12. Revisió dels materials d'avaluació

12.1. Els alumnes o, si són menors d'edat, els seus pares o tutors legals tenen dret a accedir als treballs, les proves, els exercicis i altres informacions que tenguin incidència en l'avaluació de les distintes matèries, i a rebre una explicació raonada de la qualificació.

12.2. Per fer efectiu el dret d'accés, els centres han d'establir el procediment per obtenir la còpia en les normes d'organització, funcionament i convivència, o en el reglament de règim intern, en el cas dels centres privats, i l'han de fer públic.

12.3. Les mares, pares o tutors legals que ostenten i tenen l'exercici de la pàtria potestat, poden presentar reclamacions contra les qualificacions finals de les àrees o de les decisions de promoció, en el termini de dos dies hàbils a comptar des del dia següent de la comunicació de les qualificacions finals.

13. Custòdia dels documents i del material d'avaluació

Tot el material que ha pogut contribuir a determinar la qualificació dels alumnes,  proves escrites, treballs i qualsevol altra producció dels alumnes s'ha de conservar al centre. En aquest cas, el responsable de conservar-lo i custodiar-lo és la persona que es designi a les normes d'organització, funcionament i convivència o al reglament de règim intern del centre. El material s'ha de conservar, com a mínim, fins que hagin passat tres mesos des de l'atorgament de les qualificacions finals, excepte si forma part d'una reclamació; en aquest cas, s'ha de conservar fins que s'hagi resolt el procés de reclamació.

La destrucció dels documents s'ha de fer d'acord amb el que especifiquen les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

14. Departament d'Inspecció Educativa

Correspon al Departament d'Inspecció Educativa assessorar i supervisar el procés d'avaluació, i promoure l'adopció de mesures que contribueixin a perfeccionar-lo.

15. Documents oficials d'avaluació

15.1. Els documents oficials d'avaluació són els següents:

a) L'expedient acadèmic

b) L'historial acadèmic

c) Les actes d'avaluació de final de curs

d) L'informe personal per trasllat, si escau

15.2. Els documents oficials d'avaluació han de recollir sempre la norma de l'Administració educativa que estableix el currículum corresponent. Han d'estar visats pel director del centre i han de dur les signatures autògrafes o digitals de les persones que correspongui en cada cas. Al costat de la signatura hi han de constar el nom i els cognoms del signant, així com la referència al càrrec o a l'atribució docent. Aquests documents es poden substituir pels equivalents en suport electrònic, informàtic o telemàtic, d'acord amb el punt 3 de l'article 30 del Reial decret 157/2022, d'1 de març, pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació primària.

15.3. El GESTIB garanteix l'autenticitat, integritat i conservació dels documents oficials d'avaluació, complint els requisits establerts per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i per la normativa que les desenvolupa.

15.4. L'historial acadèmic i, si escau, l'informe personal per trasllat es consideren documents bàsics per garantir la mobilitat dels alumnes per tot el territori de l'Estat.

15.5. Quan aquests documents hagin de tenir efecte en una comunitat autònoma on no sigui cooficial la llengua catalana, el centre els ha de proporcionar en castellà, d'acord amb l'article 15.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

16. Expedient acadèmic

16.1. Quan un alumne s'incorpora a un centre, se li ha d'obrir un expedient acadèmic, que ha d'incloure les dades d'identificació del centre i de l'alumne i la informació relativa al procés d'avaluació. Ha de recollir, almenys, els resultats de l'avaluació de les àrees o àmbits, les decisions de promoció de cicle i d'etapa, les mesures de suport educatiu i les ACS que s'hagin adoptat per a l'alumne.

16.2. En el cas que hi hagi àrees que s'hagin cursat de forma integrada en un àmbit, en l'expedient ha de figurar, juntament amb la denominació d'aquest àmbit, la indicació expressa de les àrees que s'hi integren.

16.3. La custòdia i l'arxiu dels expedients acadèmics correspon als centres docents en què s'hagin realitzat els estudis dels ensenyaments corresponents, mentre aquests existeixin, i els ha de supervisar el Departament d'Inspecció Educativa. La centralització electrònica dels expedients s'ha de fer en els termes que, a aquest efecte, determini la Conselleria d'Educació i Universitats.

17. Historial acadèmic

17.1. L'historial acadèmic ha de recollir, com a mínim, les dades identificatives de l'alumne, les àrees cursades i els resultats de l'avaluació final en cada un dels anys d'escolarització, les decisions sobre promoció, la informació relativa als canvis de centre, les mesures curriculars i organitzatives aplicades i les dates en què s'han produït. Així mateix, ha de recollir la indicació de les àrees que s'han cursat amb adaptacions curriculars significatives. L'historial acadèmic, que ha de signar el secretari del centre amb el vistiplau del director, té valor acreditatiu dels estudis cursats.

17.2. Amb la finalitat de garantir la mobilitat dels alumnes, quan diverses àrees s'hagin cursat integrades en un àmbit, s'ha de fer constar en l'historial la qualificació obtinguda en cada una. La qualificació ha de ser la mateixa que figuri en l'expedient per a l'àmbit corresponent.

17.3. En finalitzar l'etapa, l'historial acadèmic d'Educació Primària s'ha d'entregar a les mares, pares o tutors legals que ostenten i exerceixen la pàtria potestat de l'alumne.

18. Actes de l'avaluació de final de curs

18.1. Les actes de les avaluacions finals s'han d'estendre per a cada un dels cursos i s'han de tancar al final del període lectiu. La informació que s'hi ha d'incloure és la següent:

a)  La relació nominal dels alumnes que formen el grup.

b)  Les qualificacions de totes les àrees.

c)   Per als cursos 2n, 4t i 6è, la decisió per a tots els alumnes, sobre promoció, indicant o No.

18.2. En el cas de les àrees que estan integrades en un àmbit, el resultat de l'avaluació s'ha d'expressar mitjançant la mateixa qualificació per a cada una d'aquestes àrees.

18.3. Les qualificacions de les àrees que han estat objecte d'ACS s'han d'expressar en els mateixos termes que per a la resta d'àrees, als quals s'ha d'afegir un asterisc (*). L'asterisc significa que la qualificació fa referència als criteris d'avaluació de les competències específiques de les àrees que figuren en l'ACS de l'alumne.

18.4. Així mateix, s'hi ha de fer constar, si és el cas, l'exempció (X) de l'avaluació de l'àrea de Llengua catalana i literatura, d'acord amb el que s'especifica a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018, per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), en què es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana com també qualsevol altra exempció regulada normativament.

18.5. El tutor del grup i tots els mestres de l'equip docent han de signar les actes d'avaluació, les quals han d'incloure el vistiplau del director del centre.

18.6. D'acord amb els articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els centres, tant públics com privats, concertats o no concertats han de tancar les actes utilitzant el programa de gestió GESTIB. Per fer efectiu el tancament centralitzat, tots els centres han de tenir actualitzada la matrícula dels alumnes al programa GESTIB durant tot el curs escolar i han d'haver enregistrat les qualificacions finals de totes les àrees.

19. Informe personal per trasllat durant el curs

19.1. Si un alumne es trasllada durant el curs a un altre centre per continuar-hi els estudis, el centre d'origen ha d'emetre l'informe personal per trasllat. Si el centre de destinació no pertany a la comunitat autònoma de les Illes Balears, hi ha d'adjuntar una còpia, impresa o electrònica autèntica, de l'historial acadèmic.

19.2. L'informe personal per trasllat ha de contenir totes les observacions que es considerin oportunes sobre el progrés general de l'alumne, amb un esment especial, si escau, a les mesures curriculars i organitzatives aplicades.

19.3. L'informe personal per trasllat s'ha de trametre en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir del moment en què el centre d'origen rep del centre de destinació la sol·licitud de trasllat. El centre receptor ha d'obrir l'expedient acadèmic corresponent. La matriculació només té caràcter definitiu quan s'ha rebut la còpia de l'historial acadèmic.

20. Canvi de centre fora de les Illes Balears a final de curs

20.1. Si un alumne, a final de curs, canvia a un altre centre que imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol i no pertany a la comunitat autònoma de les Illes Balears, el centre d'origen ha de remetre al de destinació, a petició d'aquest i amb la màxima celeritat possible, l'historial acadèmic de l'educació primària. El centre no pot donar de baixa l'alumne fins que té constància que s'ha formalitzat la nova matrícula.

20.2. La matriculació al nou centre té caràcter definitiu una vegada rebut l'historial acadèmic degudament emplenat. El centre receptor s'ha de fer càrrec de custodiar-lo i ha d'obrir l'expedient acadèmic corresponent i traslladar-hi tota la informació rebuda, que ha de posar a disposició del tutor del grup al qual s'incorpora l'alumne.

21. Canvi a un sistema educatiu estranger

21.1. Si un alumne s'incorpora a un centre que no imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol, a l'Estat espanyol o a l'estranger, el centre d'origen no ha d'enviar l'historial acadèmic de l'educació primària.

21.2. L'expedient acadèmic de l'educació primària ha de continuar custodiat al darrer centre on l'alumne hagi estat matriculat.

22. Custòdia dels documents oficials d'avaluació

Els documents oficials d'avaluació es custodien als centres docents, d'acord amb el que s'especifica a l'apartat 2.1 de les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

23. Autenticitat, seguretat i confidencialitat

23.1. La Conselleria d'Educació i Universitats ha d'establir els procediments oportuns per garantir l'autenticitat dels documents oficials d'avaluació, la integritat de les dades que s'hi recullen i la seva supervisió i custòdia, així com la  conservació i el trasllat en cas de supressió o extinció del centre.

23.2. Pel que fa a l'obtenció de les dades personals dels alumnes, a la seva cessió d'uns centres a uns altres i a la seguretat i confidencialitat de les dades, s'ha d'atendre a allò que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en tot cas, al que s'estableix en la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Documents adjunts