Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 607909
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2023- 2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, estableix que l'etapa comprèn dos cursos, es desenvolupa en modalitats diferents i s'organitza de manera flexible en matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives, per oferir una preparació especialitzada als alumnes d'acord amb les seves perspectives i interessos de formació i permetre la incorporació a la vida activa una vegada finalitzada, sense perjudici que un alumne realitzi el Batxillerat en tres anys acadèmics, en règim ordinari, sempre que les seves circumstàncies personals, permanents o transitòries ho aconsellin.

De conformitat amb l'apartat 5 de la disposició final cinquena de la Llei orgànica 3/2020, que fa referència al calendari d'implantació, les modificacions introduïdes al currículum, l'organització i els objectius del batxillerat s'implantaran, per al primer curs, en el curs escolar 2022- 2023, i per al segon curs, en el curs escolar 2023-2024. Per tant, s'implantaran en tots els nivells educatius del batxillerat el curs 2023-2024.

El 6 d'abril de 2022 es va publicar el Reial decret 243/2022, de 5 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims del batxillerat, que, juntament amb la Llei orgànica 2/2006, formen la normativa bàsica estatal que pot ser desenvolupada per les comunitats autònomes per fer la seva adaptació a nivell autonòmic.

El 17 de març de 2022 es va publicar la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, i a l'apartat 1 de l'article 18 s'estableix que l'avaluació dels alumnes de batxillerat ha de ser contínua i la qualificació ha de ser diferenciada segons les matèries del currículum.

El 2 d'agost de 2022, en el BOIB núm. 101, es va publicar el Decret 33/2022, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

L'avaluació del batxillerat està regulada a la Llei 2/2006, d'educació, modificada per la Llei Orgànica 3/2020, la qual estableix a l'apartat 1 de l'article 36 que l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes serà contínua i diferenciada segons les distintes matèries. Els professors de cada matèria decidiran, en acabar el curs, si l'alumne ha assolit els objectius i ha aconseguit l'adequat grau d'adquisició de les competències corresponents.

A l'apartat 1 de l'article 37 de la mateixa llei, s'estableix que per obtenir el títol de batxiller serà necessari acreditar l'avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos de batxillerat. Si bé es preveu la possibilitat, de manera excepcional, que l'equip docent pugui decidir, a la convocatòria extraordinària, l'obtenció del títol pels alumnes que hagin superat totes les matèries excepte una, sempre que es consideri que ha aconseguit els objectius i competències vinculats al títol, de manera anàloga als procediments de compensació que existeixen en l'ensenyament universitari. A l'apartat 3 i 4 es preveu l'obtenció del títol de batxillerat des d'altres ensenyaments, com el cas dels alumnes que han superat els ensenyaments professionals de música o dansa i els que tenguin el títol de tècnic de formació professional o d'arts plàstiques i disseny.

Pel que fa al Reial decret, 243/2022, de 5 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims del batxillerat, a l'article 21 regula la promoció dels alumnes d'un curs a un altre, i a l'article 22 les condicions per a l'obtenció del títol de batxiller. A l'article 27 estableix que els alumnes tenen dret a una avaluació objectiva; a l'article 28 recull la participació i el dret a la informació de mares, pares o tutors legals i alumnat major d'edat sobre l'evolució del procés educatiu dels alumnes i a l'article 29 determina els documents i els informes d'avaluació.

Per altra banda, s'ha de tenir en compte que, com a conseqüència de la publicació de les diferents normes educatives abans assenyalades i de la seva entrada en vigor, tot atenent el mandat del Decret 33/2022, d'1 d'agost, de currículum de batxillerat, des de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives, es vol iniciar la tramitació d'una ordre autonòmica que reguli l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears, així com la promoció de curs i els requisits de titulació d'aquesta etapa.

Tot i així, ateses les diferents interpretacions i dubtes que des de la comunitat educativa s'han fet arribar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives, i que el curs 2023-2024 s'han d'implantar, als dos cursos del batxillerat, tant el Reial decret 243/2022, de 5 d'abril, com el Decret 33/2022, d'1 d'agost, es troba més adient elaborar una resolució perquè els centres disposin d'un instrument que estableixi provisionalment i faciliti l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes que cursin batxillerat el curs 2023-2024.

Aquesta Resolució, que estableix per al curs 2023-2024 l'avaluació dels aprenentatges dels alumnes i els resultats de la seva aplicació, serà la base per a l'elaboració de l'Ordre sobre l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes de batxillerat per part de la Conselleria d'Educació i Universitats, estipulada a l'article 25 del Decret 33/2022, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, regula a l'apartat 2 de l'article 36 la competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el desplegament legislatiu i l'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

Per tot això, i en virtut del que s'estableix a l'article 36.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar les instruccions per avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2023-2024, establertes a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar els següents annexos d'aquesta Resolució:

  • Annex 2. Actes d'avaluació final
  • Annex 3. Certificat de matrícula d'honor de batxillerat

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 26 de setembre de 2023

El director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives Ismael Alonso Sánchez

 

ANNEX 1 Instruccions per avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2023-2024

1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. Aquestes instruccions tenen per objecte regular, per al curs 2023-2024, l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes de batxillerat, d'acord amb el Decret 33/2022, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

1.2. Aquestes instruccions s'han d'aplicar a tots els centres docents públics i privats situats a l'àmbit territorial de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments corresponents al batxillerat.

2. Aspectes generals de l'avaluació

2.1. L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat serà contínua i diferenciada segons les diferents matèries. El professorat de cada matèria decidirà, al terme del curs, si l'alumne o alumna ha assolit els objectius i ha assolit el grau adequat d'adquisició de les competències corresponents.

2.2. En l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat s'hauran de tenir en compte, com a referents a totes i cadascuna de les matèries, els criteris d'avaluació de les competències específiques, els objectius establerts per a l'etapa i les competències clau.

2.3. A la proposta pedagògica s'han de seleccionar i seqüenciar els criteris d'avaluació de les competències específiques per als diferents cursos.

2.4. A cada grup classe, un professor titular amb l'atribució docent corresponent ha d'impartir cada matèria i és el responsable d'avaluar-la.

2.5. L'avaluació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) s'ha de regir pels mateixos referents establerts per a la resta d'alumnes, amb les corresponents adaptacions d'accés.

2.6. La Conselleria d'Educació i Universitats garanteix el dret dels alumnes que la seva dedicació, esforç i rendiment siguin valorats i reconeguts amb objectivitat, per a la qual cosa s'han d'establir els procediments oportuns que, en tot cas, atendran les característiques de l'avaluació que disposa la legislació vigent.

3. Caràcter formatiu de l'avaluació

3.1. Al llarg del curs, el tutor d'un grup d'alumnes ha de coordinar l'equip docent, constituït pels professors que imparteixen docència als alumnes d'aquest grup. L'equip docent és el responsable de l'avaluació del procés d'aprenentatge, amb el suport, si escau, dels equips d'orientació i suport a l'aprenentatge, i de l'equip directiu.

3.2. Per poder aprendre a regular el seu aprenentatge, els alumnes han de conèixer prèviament el procediment d'avaluació del seu treball. Amb aquesta finalitat, a les situacions d'aprenentatge, els professors han de preveure les activitats i dinàmiques d'aula necessàries.

3.3. Es promourà l'ús generalitzat d'instruments d'avaluació diversos, flexibles i accessibles, que s'adaptin a les diferents situacions d'aprenentatge que permetin la valoració objectiva de tot l'alumnat, i que garanteixin que les condicions de realització dels processos associats a l'avaluació s'adapten a les necessitats de l'alumnat.

3.4. Durant la realització de les activitats, els alumnes rebran el retorn i la retroacció necessària per tal d'ajudar-los a corregir els seus errors, millorar els seus resultats, avançar en el seu aprenentatge i en el desenvolupament de les competències clau.

3.5. En el context d'aquest procés d'avaluació contínua s'establiran mesures de suport educatiu.

3.6. Els professors han d'avaluar tant els aprenentatges dels alumnes com els processos d'ensenyament i la seva pròpia pràctica docent.

4. Resultats d'avaluació

4.1. Els resultats de l'avaluació per a cada matèria s'expressaran mitjançant qualificacions numèriques entre zero i deu sense decimals. Es consideraran negatives les qualificacions inferiors a cinc i es considerarà que la matèria ha estat superada quan l'alumne hi obtingui una qualificació igual o superior a cinc.

4.2. Quan un alumne no es presenti a les activitats d'avaluació programades per a l'avaluació final extraordinària, tindrà la consideració de no presentat.

5. Tutoria i orientació

5.1. El tutor d'un grup d'alumnes té la responsabilitat de coordinar tant l'avaluació de l'aprenentatge, com la funció d'orientació individual dels alumnes, amb el suport, si escau, dels equips d'orientació i suport a l'aprenentatge i de l'equip directiu. L'acció tutorial ha d'assegurar l'acompanyament personal i emocional dels alumnes amb la finalitat de garantir-ne el màxim aprenentatge i benestar.

5.2. La funció d'orientació s'ha de desenvolupar de manera contínua, molt especialment en els moments que impliquin la presa de decisions de caràcter acadèmic o professional per part dels alumnes, d'acord amb el que s'estableix a l'article 26 del Decret 33/2022, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

6. Sessions de seguiment i d'avaluació

6.1. Les sessions de seguiment i d'avaluació són les reunions que duu a terme l'equip docent del grup, coordinades pel tutor i amb l'assessorament, si escau, de l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge.

6.2. En el Pla per al Seguiment i l'Avaluació dels resultats acadèmics, inclòs a la programació general anual (PGA) del centre, s'ha d'establir la distribució de les sessions de seguiment i d'avaluació durant el curs, per a cada grup d'alumnes, per valorar-ne el progrés. Com a mínim, els centres han de preveure dues sessions de seguiment durant el curs i una sessió d'avaluació en finalitzar el curs.

6.3. Els centres establiran els procediments i les actuacions necessàries per dur a terme l'avaluació inicial de l'alumnat i per adoptar les decisions de caràcter educatiu que se'n derivin.

6.4. A les sessions de seguiment i d'avaluació s'han de compartir les aportacions dels professors de cada matèria sobre el procés d'avaluació, valorar el resultat de les mesures organitzatives i curriculars adoptades a les reunions d'equip docent o a les sessions de seguiment i d'avaluació anteriors, i decidir, si escau, quines noves mesures conjuntes i actuacions coordinades es consideren pertinents implantar.

6.5. L'equip docent ha d'actuar de manera col·legiada en l'adopció de les decisions generals sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge dels alumnes del grup.

6.6. El director, o el membre de l'equip directiu en el qual delegui, ha d'assistir a les reunions de seguiment i d'avaluació.

6.7. Els representants dels alumnes han de participar en les sessions de seguiment i d'avaluació quan s'hi hagin de tractar aspectes generals del grup.

6.8. El tutor ha d'estendre i signar una acta del desenvolupament de les sessions de seguiment i d'avaluació, en la qual han de constar, com a mínim, els noms dels membres assistents i els dels absents, els acords presos i, a la sessió de seguiment i a la d'avaluació final, els punts principals de les deliberacions, el resultat de les votacions, en el cas que n'hi hagi, d'acord amb el que estableix l'apartat 9 d'aquestes instruccions.

7. Seguiment i registre de l'avaluació durant el curs

7.1. Els centres registraran els resultats de les sessions de seguiment i d'avaluació final al GESTIB. El professor titular és el responsable de registrar les qualificacions al GESTIB.

7.2. Les qualificacions es podran complementar amb la informació que es consideri rellevant per a la millora del procés d'aprenentatge dels alumnes. A aquest efecte, el claustre del professorat de cada centre és competent per establir, si s'escau, les característiques i els sistemes d'informació complementaris. En els centres privats, sostinguts o no amb fons públics, aquesta competència correspon al titular del centre, una vegada oït el claustre.

8. Avaluació i atenció a les diferències individuals

8.1. Els centres educatius han d'oferir les condicions d'accessibilitat al currículum que calguin perquè els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu puguin assolir els objectius establerts en aquesta etapa i puguin accedir a una educació de qualitat en igualtat d'oportunitats.

8.2. S'establiran les mesures de suport educatiu pertinents. En particular, s'establiran per a aquest alumnat mesures de flexibilització i alternatives metodològiques en l'ensenyament i avaluació de la llengua estrangera. Aquestes mesures en cap cas es tindran en compte per minorar les qualificacions obtingudes.

8.3. L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes ha de ser personalitzada, de manera que ha d'atendre les característiques de cada un i s'ha de regir pels principis de normalització i inclusió, per tal que puguin assolir els objectius establerts per a l'etapa i adquirir les competències corresponents.

8.4. L'avaluació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu s'ha de regir pels mateixos referents establerts per a la resta d'alumnes, tenint en compte les corresponents mesures de suport educatiu.

9. Presa de decisions a les sessions d'avaluació final ordinària i extraordinària

9.1. La qualificació de cada matèria és competència del professor titular.

9.2. L'equip docent ha d'actuar de manera col·legiada en l'adopció de les decisions generals resultants del procés d'avaluació.

9.3. Les decisions s'han de prendre per consens. En el cas que no n'hi hagi, s'han d'adoptar per majoria simple. En cas d'empat, el vot de qualitat del tutor el dirimeix. En tot cas, només tenen dret de vot els professors titulars que han impartit alguna matèria a l'alumne en concret i cada professor pot emetre un vot per cada una de les matèries impartides a aquest alumne.

10. Sessió d'avaluació final ordinària

10.1. A la sessió d'avaluació final ordinària el professor titular de cada matèria és el responsable de la seva qualificació. En aquesta sessió s'han de dur a terme les actuacions següents:

a. S'han d'estendre i signar les actes de desenvolupament de la sessió final ordinària, d'acord amb el punt 7.7 d'aquestes instruccions.

b. S'han d'estendre i signar les actes d'avaluació de les matèries pendents.

c. S'han d'estendre i signar les actes de l'avaluació final, segons el que estableix el punt 26 d'aquestes instruccions i d'acord amb el model de l'annex 2.

d. S'han de proposar les activitats de recuperació dels alumnes que es poden presentar a les proves extraordinàries per a la valoració dels criteris d'avaluació de les competències específiques de les matèries no superades.

11. Sessió d'avaluació final extraordinària

11.1. Per facilitar als alumnes la recuperació de les matèries en les quals han obtingut una avaluació negativa en l'avaluació final ordinària, els centres han d'organitzar proves extraordinàries d'avaluació per als alumnes de primer i de segon de batxillerat.

11.2. En la sessió d'avaluació final extraordinària s'han de dur a terme les actuacions següents:

a. S'han d'estendre les actes de desenvolupament de la sessió final extraordinària.

b. S'han d'estendre les actes de l'avaluació extraordinària de les matèries pendents.

c. S'han d'estendre les actes de l'avaluació final extraordinària, d'acord amb el model de l'annex 2.

12. Promoció

12.1. En el batxillerat ordinari, els alumnes que han superat totes les matèries o que tenguin avaluació negativa en una o dues matèries han de promocionar al curs següent. Els alumnes que tenen tres o més matèries no superades, hauran de tornar a cursar primer de batxillerat sencer.

12.2. Un alumne del batxillerat ordinari que a la convocatòria extraordinària ha superat, com a mínim, cinc de les matèries del primer bloc del batxillerat en tres anys acadèmics, es pot incorporar al segon bloc. En aquest cas, si l'alumne té superades matèries que pertanyen al segon bloc es consideren superades.

12.3. En el batxillerat per blocs en tres anys acadèmics, els alumnes que han superat totes les matèries o que tinguin avaluació negativa en una matèria han de promocionar al bloc següent. Els alumnes que tenen dues o més matèries no superades han de tornar a cursar el primer bloc sencer.

a. Els alumnes que tinguin un títol de tècnic en arts plàstiques i disseny o hagin superat els ensenyaments professionals de música o dansa i superin les matèries comunes de batxillerat poden sol·licitar la matrícula parcial dels cursos de batxillerat d'aquestes matèries. Aquest tipus de matrícula s'anomena batxillerat reduït.

b. Els alumnes que tinguin un títol de tècnic de formació professional (queden exclosos els títols de tècnic superior) s'han de matricular a la modalitat general.

12.4. Els alumnes amb un títol de tècnic en arts plàstiques i disseny (queden exclosos els títols de tècnic superior) i els alumnes de primer de batxillerat modalitat d'arts que cursin cinquè o sisè dels ensenyaments professionals de música o dansa o hagin superat aquests estudis s'han de matricular a la modalitat general, tot i que, si titulen, serà en la modalitat d'arts.

12.5. Els alumnes matriculats del primer de batxillerat reduït han de promocionar a segon de batxillerat reduït si superen com a mínim 4 de les 5 matèries que cursen.

12.6. Els alumnes que hagin promocionat al segon curs de batxillerat en un sistema educatiu anterior, en una altra comunitat autònoma o tenguin el primer curs convalidat per estudis a l'estranger, només han de cursar les matèries pendents del primer curs, si és el cas. Aquests alumnes no han de cursar cap altra matèria de primer curs.

13. Plans per als alumnes que han de romandre un any més en el mateix curs

13.1. El departament de coordinació didàctica, d'acord amb el que estableix l'apartat g) del punt 9 de l'article 59 del Decret 4/2023, de 13 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d'educació primària, els col·legis d'educació infantil i primària, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d'educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha d'establir el Pla específic per als alumnes que han de romandre un any més en el mateix curs.

14. Pla de recuperació per als alumnes amb matèries pendents

14.1. El departament de coordinació didàctica o els òrgans responsables dels centres privats, d'acord amb el que estableix l'apartat g) del punt 9 de l'article 59 del Decret 4/2023, de 13 de febrer, ha d'establir el Pla específic personalitzat de recuperació per als alumnes amb matèries pendents.

14.2. El currículum del Decret 33/2022, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears, és el referent per a la recuperació de les matèries no superades del batxillerat.

14.3. Els alumnes que, dins d'una mateixa modalitat, han cursat primer de batxillerat d'un sistema extingit i han promocionat al segon curs del nou sistema amb matèries pendents de primer hauran de recuperar, únicament, les matèries que han cursat i no superat del primer curs.

14.4. Els alumnes que han cursat segon curs de batxillerat d'un sistema extingit i optin per no repetir el curs complet, hauran de recuperar les matèries que han cursat amb qualificació negativa de segon i, si escau, les matèries que han cursat amb qualificació negativa de primer curs.

14.5. Els alumnes que tinguin pendent de superar alguna de les matèries d'un sistema extingit que es relacionen a l'annex II del Reial Decret 205/2023, de 28 de març, «por el que se establecen medidas relativas a la transición entre planes de estudios, como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación», hauran de cursar i superar la matèria corresponent del nou sistema.

14.6. Els alumnes que tinguin pendents de superar Fonaments de l'Art I, Cultura Audiovisual II o alguna matèria específica que no estigui inclosa en la nova ordenació i que no tingui correspondència a l'annex II del RD 205/2023, de 28 de març, les hauran de substituir per una altra matèria de la modalitat que cursi i que formi part de l'oferta educativa del centre.

15. Terminis per a la recuperació de la matèria pendent TRB I.

15.1. Els centres han de preveure la convocatòria ordinària de recuperació de la matèria TRB I per als alumnes que la tenguin pendent. Aquesta recuperació s'ha d'establir abans de les dates del lliurament de la memòria i de la presentació del TRB II que els alumnes del segons curs de batxillerat han de fer abans de finalitzar el primer trimestre del curs 2023-2024. Aquesta recuperació de la matèria TRB I ha de permetre als alumnes que la tenen pendent, només si la recuperen, poder lliurar la memòria i fer la presentació del TRB II a la convocatòria ordinària del primer trimestre del segon curs. La qualificació obtinguda en aquesta recuperació de la matèria pendent TRB I és la que ha de figurar a l'acta d'avaluació final ordinària de matèries pendents.

15.2. Els centres han de preveure que la convocatòria extraordinària de recuperació de la matèria TRB I ha de permetre als alumnes que la tenen pendent, només si la recuperen, poder lliurar la memòria i fer la presentació del TRB II a la convocatòria extraordinària del segon curs.

16. Titulació

16.1. Els alumnes que superen totes les matèries de batxillerat han d'obtenir el títol de batxiller.

16.2. També podran titular, només a la convocatòria extraordinària, els alumnes que tenguin un màxim d'una matèria no superada de batxillerat. A aquest efecte, el GESTIB articularà els mecanismes de notificació a les famílies o als alumnes majors d'edat pertinents.

En aquest cas s'han de donar totes i cadascuna de les següents condicions:

a. Que l'equip docent consideri que l'alumne ha assolit els objectius d'etapa del batxillerat i desenvolupat les competències clau vinculades al títol.

b. Que l'alumne no tingui més d'un 20% de les sessions lectives de la matèria no superada amb faltes d'assistència no justificades.

El tutor de l'alumne s'ha d'adreçar a les mares, pares o tutors legals de l'alumne -o a l'alumne, si està emancipat legalment o té 18 anys o més- quan aquest tingui un 10% de les sessions lectives d'una matèria amb faltes d'assistència no justificades, per escrit i per un mitjà fefaent, informant d'aquesta circumstància i advertint de la conseqüència en l'obtenció del títol.

c. Que l'alumne s'hagi presentat a totes les proves i realitzat les activitats necessàries per a la seva avaluació, incloses les de la convocatòria extraordinària.

d. Que la nota mitjana de les qualificacions de totes les matèries de batxillerat sigui igual o superior a cinc. Per al càlcul d'aquesta nota mitjana, es considerarà la qualificació numèrica obtinguda en la matèria no superada.

16.3. La nota mitjana del Batxillerat serà la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques obtingudes en cadascuna de les matèries cursades, arrodonida a la centèsima més propera, i, en cas d'equidistància, a la superior. Es tindran en compte les matèries comunes i optatives, així com les matèries específiques de la modalitat per la qual s'expedeix el títol, i, en el seu cas, la matèria de Religió.

16.4. En el cas que un alumne tituli amb una matèria suspesa, aquesta comptabilitzarà en el càlcul de la nota mitjana.

16.5. Als efectes del càlcul de la nota mitjana, la consideració de no presentat tindrà un valor numèric de zero, llevat que existeixi una qualificació obtinguda per a la mateixa matèria en l'avaluació final ordinària, cas en el qual es tindrà en compte l'esmentada qualificació.

16.6. Per al càlcul de la nota mitjana del Batxillerat, en el cas de l'alumnat que hagi canviat de modalitat o de via, es consideraran les matèries comunes i optatives, així com les matèries específiques de la modalitat per les quals s'expedeix el títol.

 16.7. Per a l'aplicació del que preveu l'apartat sisè de la disposició addicional quarta del Decret 33/2022, pel qual s'estableix el currículum del Batxillerat a les Illes Balears, es calcularà, a més, una nota mitjana normalitzada, que no té en consideració la qualificació obtinguda en la matèria de Religió.

16.8. Les matèries amb convalidacions (C) o exempcions (X) no s'han de tenir en compte per calcular la nota mitjana.

16.9. Per als alumnes que han canviat la modalitat de batxillerat i, a efectes de càlcul de la nota mitjana per al títol de batxiller, la qualificació de la matèria optativa no cursada de segon de batxillerat, se substituirà per la qualificació més alta de les matèries de modalitat de primer de batxillerat de la modalitat anterior no necessàries per a la nova modalitat.

16.10. En el cas que un alumne es traslladi des d'una altra comunitat autònoma, només s'han de tenir en compte les matèries superades que formin part de l'organització del batxillerat de les Illes Balears. La seva nota mitjana s'ha de calcular d'acord amb el punt 17.3.

16.11. En el cas que un alumne tingui la convalidació del primer curs de batxillerat, la nota mitjana de batxillerat es calcularà fent la mitjana entre la nota de la convalidació i la nota mitjana de les qualificacions de les matèries de segon de batxillerat.

16.12. La matèria Treball de Recerca de Batxillerat II tindrà la consideració d'exempció (X) en els següents casos:

a. Quan l'alumne hagi superat el primer de batxillerat en una altra comunitat autònoma o a centres educatius espanyols a l'estranger.

b. Quan l'alumne hagi superat el primer de batxillerat en un sistema educatiu anterior a la LOMLOE.

c. Quan l'alumne tengui convalidat el primer de batxillerat.

16.13. Es pot atorgar la menció de matrícula d'honor (MH) als alumnes que estiguin proposats per obtenir el títol de batxiller i hagin obtingut una nota mitjana a l'etapa del batxillerat igual a nou (9) o superior. Aquest fet s'ha de consignar mitjançant una diligència en l'acta d'avaluació final, en l'expedient acadèmic i en l'historial acadèmic. Els centres han de fer la proposta al GESTIB i els alumnes rebran un certificat de matrícula d'honor amb signatura electrònica que s'ha d'ajustar al model de l'annex 3.

16.14. Cada centre pot concedir una matrícula d'honor per cada vint alumnes matriculats de segon de batxillerat o fracció. El centre ha d'establir els criteris que s'utilitzaran per atorgar les MH en el cas que hi hagi més alumnes candidats que matrícules d'honor es puguin concedir. Si s'utilitzen criteris numèrics, s'han de preveure els possibles empats i la forma de dirimir-los. En cap cas es poden atorgar més MH que el màxim establert per a cada centre.

17. Titulació dels alumnes que provenen d'altres ensenyaments

17.1. Els alumnes que tenguin un títol de tècnic en formació professional (queden exclosos els títols de tècnic superior) i superin les matèries comunes de batxillerat, poden obtenir el títol de batxiller en la modalitat general. Aquests alumnes no han de cursar les matèries Treball de Recerca de Batxillerat I i II.

17.2. Els alumnes que tenguin un títol de tècnic en arts plàstiques i disseny o hagin superat els ensenyaments professionals de música o dansa i superin les matèries comunes de batxillerat, poden obtenir el títol de batxiller en la modalitat d'arts. Aquests alumnes no han de cursar les matèries Treball de Recerca de Batxillerat I i II.

17.3. La nota que figurarà en el títol de Batxiller d'aquests alumnes es calcularà amb la següent ponderació:

a. El 60% de la mitjana aritmètica de les qualificacions que s'han obtingut de les matèries comunes del batxillerat.

b. El 40% de la nota mitjana que s'ha obtingut en els ensenyaments mitjançant els quals s'accedeix a l'obtenció del títol, calculada d'acord amb el que s'estableix en els respectius reials decrets de la seva ordenació.

17.4. Per facilitar la superació de les matèries del bloc d'admissió de la prova d'accés a la universitat (PAU), els alumnes de batxillerat reduït poden matricular- se al curs de preparació de la PAU que s'imparteix a l'Institut d'Educació a Distància de les Illes Balears (IEDIB).

18. Informació als alumnes i a les mares, pares o tutors legals

18.1. Les mares, els pares o els tutors legals dels alumnes menors d'edat han de conèixer, participar i donar suport a l'evolució del procés educatiu dels seus fills i tutelats, tot col·laborant en les mesures de suport o reforç que adoptin els centres per facilitar el seu progrés.

18.2. Amb la finalitat de garantir el dret dels alumnes que el seu rendiment escolar, al llarg del procés d'avaluació contínua, sigui valorat d'acord amb criteris de plena objectivitat, els centres, per mitjà dels professors de cada matèria, els han d'informar per escrit del procediment d'avaluació i de qualificació. Aquesta informació ha d'estar a l'abast dels alumnes, de les mares, dels pares o dels tutors legals durant tot el curs acadèmic.

18.3. Les mares, els pares o els tutors legals i els alumnes tenen dret a conèixer les decisions relatives a la seva avaluació i promoció, així com també tenen dret a l'accés als documents oficials de la seva avaluació i a les proves, documents i evidències de les avaluacions que se'ls realitzin. Tota aquesta informació ha de respectar les garanties establertes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

18.4. Després de cada sessió de seguiment i d'avaluació s'ha d'informar, mitjançant el GESTIB, els alumnes i les seves mares, pares o tutors legals, sobre les qualificacions de les àrees, així com també aportar la informació complementària que es consideri oportuna.

18.5. Al llarg de tot el curs, els tutors i tots els professors de l'equip docent han de tenir una comunicació fluida amb els alumnes i amb les seves mares, pares o tutors legals, amb la finalitat d'informar-los sobre la seva evolució escolar i de poder comptar amb la seva col·laboració. Aquesta comunicació s'ha de dur a terme mitjançant informes escrits, entrevistes individuals, reunions col·lectives i altres mitjans que es considerin oportuns, d'acord amb el que s'especifiqui a les normes d'organització, funcionament i convivència del centre.

18.6. La periodicitat i l'organització de les entrevistes individuals i de les reunions col·lectives l'ha de preveure cada centre en la PGA. S'ha de dur a terme, com a mínim, una reunió col·lectiva a l'inici de curs amb les mares, pares o tutors legals dels alumnes. Així mateix, els tutors han de realitzar, com a mínim, una entrevista individual amb les mares, pares o tutors legals dels alumnes durant el curs, i una altra, si escau, a l'inici de l'escolarització al centre. S'ha de guardar registre de les entrevistes individuals amb les famílies.

18.7. Els alumnes que tenen matèries no superades s'han de presentar a les proves extraordinàries i han de rebre informació, per part del professor responsable de la matèria, dels criteris d'avaluació de les competències específiques de les matèries que han de recuperar per tal de superar la matèria, així com de les activitats de recuperació que han de dur a terme.

19. Revisió dels materials d'avaluació

19.1. Els alumnes o, si són menors d'edat, els seus pares o tutors tenen dret a accedir als treballs, les proves, els exercicis i altres informacions que tenguin incidència en l'avaluació de les distintes matèries, i a rebre una explicació raonada de la qualificació.

19.2. Per fer efectiu aquest dret d'accés, els centres han d'establir el procediment per obtenir aquesta còpia en les normes d'organització, funcionament i convivència, o en el reglament de règim intern (RRI), en el cas dels centres privats, i l'han de fer públic.

19.3. Els alumnes majors d'edat o les mares, pares o tutors legals que ostenten i exerceixen la pàtria potestat, poden presentar reclamacions contra les qualificacions finals de les matèries o de les decisions de promoció, en el termini de dos dies hàbils a comptar des del dia següent de la comunicació de les qualificacions finals.

20. Custòdia dels documents i del material d'avaluació

Tot el material que hagi pogut contribuir a determinar la qualificació dels alumnes, proves escrites, treballs i qualsevol altra producció dels alumnes, s'ha de conservar al centre. En aquest cas, el responsable de conservar-lo i custodiar-lo és la persona que es designi a les normes d'organització, funcionament i convivència o al reglament de règim intern del centre. Aquest material s'ha de conservar almenys fins passats tres mesos des de l'atorgament de les qualificacions finals, excepte si forma part d'una reclamació; en aquest cas, s'ha de conservar fins que s'hagi resolt el procés de reclamació.

La destrucció dels documents s'ha de dur a terme d'acord amb el que especifiquen les instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

21. Departament d'Inspecció Educativa

Correspon al Departament d'Inspecció Educativa assessorar i supervisar el procés d'avaluació, i promoure l'adopció de mesures que contribueixin a perfeccionar-lo.

22. Documents oficials d'avaluació

22.1. Els documents oficials d'avaluació són els següents:

a. L'expedient acadèmic

b. L'historial acadèmic

c. Les actes d'avaluació de final de curs

d. Si escau, l'informe personal per trasllat

22.2. Els documents oficials d'avaluació han de recollir sempre la norma de l'Administració educativa que estableix el currículum corresponent, han d'estar visats pel director del centre i han de dur les signatures autògrafes o digitals de les persones que correspongui en cada cas. Al costat de la signatura hi han de constar el nom i els cognoms del signant, així com la referència al càrrec o a l'atribució docent. Aquests documents es poden substituir pels equivalents en suport informàtic, d'acord amb el punt 3 de l'article 34 del Reial Decret 243/2022, de 5 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims del batxillerat.

22.3. L'historial acadèmic i, si escau, l'informe personal per trasllat es consideren documents bàsics per garantir la mobilitat dels alumnes per tot el territori de l'Estat.

22.4. Quan els documents oficials d'avaluació hagin de tenir efecte en una comunitat autònoma on no sigui cooficial la llengua catalana, el centre els ha de proporcionar en castellà, d'acord amb l'article 15.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

23. Expedient acadèmic

23.1. Quan un alumne s'incorpora a un centre, se li ha d'obrir un expedient acadèmic, el qual ha d'incloure les dades d'identificació del centre i de l'alumne i la informació relativa al procés d'avaluació. Ha de recollir, almenys, els resultats de l'avaluació de les matèries, les decisions de promoció i titulació. L'expedient també ha d'incloure, si és el cas, les mesures de suport educatiu o les adaptacions d'accés que s'hagin adoptat per a l'alumne. Igualment s'hi ha de fer constar la nota mitjana aritmètica obtinguda a l'etapa, així com la nota mitjana aritmètica normalitzada, que es calcula sense tenir en compte la qualificació de la matèria de religió.

23.2. La custòdia i l'arxiu dels expedients acadèmics correspon als centres docents en què s'hagin realitzat els estudis dels ensenyaments corresponents mentre aquest existeixi. La centralització electrònica dels expedients s'ha de fer en els termes que, a aquest efecte, determini la Conselleria d'Educació i Universitats.

24. Historial acadèmic

24.1. L'historial acadèmic del batxillerat ha de recollir, com a mínim, les dades identificatives de l'alumne, les matèries cursades en cada un dels anys d'escolarització, els resultats de l'avaluació en cada convocatòria, les decisions sobre promoció i permanència, la informació relativa als canvis de centre, les mesures de suport aplicades, la nota mitjana aritmètica del batxillerat, la nota mitjana aritmètica normalitzada i les dates en què s'han produït. El secretari del centre ha de signar l'historial acadèmic, que té valor acreditatiu dels estudis cursats, amb el vistiplau del director.

24.2. En finalitzar l'etapa, si l'alumne abandona el centre, l'historial acadèmic del batxillerat s'ha de lliurar a les mares, pares o tutors de l'alumne o a l'alumne, si és major d'edat. Aquest lliurament s'ha de reflectir en l'expedient acadèmic corresponent.

25. Actes de l'avaluació de final de curs

25.1. Les actes de l'avaluació final ordinària del primer curs de batxillerat s'han de tancar el 28 de juny i el 5 de setembre per a l'avaluació extraordinària.

25.2. Les actes de l'avaluació final ordinària del segon curs de batxillerat s'han de tancar el 30 de maig i el 28 de juny per a l'avaluació extraordinària.

25.3. La informació que s'ha d'incloure a l'acta de l'avaluació final ordinària és:

a. La relació nominal dels alumnes que formen el grup.

b. Les qualificacions de totes les matèries, expressades en els termes que estableix el punt 5.3. d'aquestes instruccions.

c. Per al primer curs, la decisió, per a tots els alumnes, sobre promoció, indicant o No.

d. Per al segon curs, la decisió, per a tots els alumnes, sobre titulació, indicant o No, juntament amb la nota mitjana de l'etapa, que es calcularà segons el que s'estableix a l'apartat 17.3. d'aquestes instruccions.

e. Per al segon curs, als efectes d'accés a altres estudis i en les convocatòries en les quals els expedients acadèmics hagin d'entrar en concurrència, es farà constar, a més, una nota mitjana normalitzada, calculada sense prendre en consideració la qualificació de la matèria de Religió.

f. La menció de matrícula d'honor (MH), si escau, atorgada d'acord amb el que estableixen els punts 17.8. i 17.9. d'aquestes instruccions.

25.4. En el cas de l'avaluació final extraordinària, l'acta ha d'incloure:

a. La relació nominal dels alumnes que tenen alguna matèria no superada a l'avaluació final ordinària, independentment de si promocionen o no.

b. Per al segon curs, si un alumne titula amb una matèria no superada, d'acord amb el punt 17.2. d'aquestes instruccions, aquest fet ha de figurar a l'apartat d'observacions generals amb la frase «L'alumne [nom de l'alumne/a] titula amb una matèria no superada, d'acord amb l'apartat 3 de l'article 21 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre».

c. Per al segon curs, la decisió, per a tots els alumnes, sobre titulació, indicant o No, juntament amb la nota mitjana de l'etapa, que es calcularà segons el que s'estableix a l'apartat 17.3. d'aquestes instruccions.

d. Per al segon curs, als efectes d'accés a altres estudis i en les convocatòries en les quals els expedients acadèmics hagin d'entrar en concurrència, es farà constar, a més, una nota mitjana normalitzada, calculada sense prendre en consideració la qualificació de la matèria de Religió.

25.5. Els alumnes que no s'hagin presentat a les proves extraordinàries han de constar com a no presentats (NP) a les matèries corresponents i, per tant, tendran la consideració de no superades.

25.6. També s'han de fer constar, si n'hi ha, les convalidacions (C) o l'exempció (X), en el cas de la matèria d'Educació física, que deriven de l'aplicació del Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'educació física han de tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de dansa. Així mateix, s'ha de fer constar, si escau, l'exempció (X) de la matèria de Llengua catalana i literatura, d'acord amb el que s'especifica a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat, de 8 de març de 2018, per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana, com també qualsevol altra exempció regulada normativament.

25.7. Quan un alumne tingui matèries superades en anys acadèmics anteriors o cursades a l'IEDIB, en les actes d'avaluació final s'han de fer constar de nou les qualificacions obtingudes anteriorment, seguides de l'anotació (QA) (qualificat anteriorment). Pel cas de matèries que han canviat de denominació s'ha de tenir en compte la correspondència que estableix l'annex II del Reial Decret 205/2023, «de 28 de marzo, por el que se establecen medidas relativas a la transición entre planes de estudios, como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación».

25.8. L'avaluació final ordinària i l'extraordinària dels alumnes en les matèries de segon que figuren A l'annex 8 del Decret 33/2022 estan condicionades a la superació de la corresponent matèria de primer, si l'han cursada. S'han de considerar els casos següents:

a. Si a l'avaluació final ordinària l'alumne no ha superat la matèria o les matèries de primer, en la corresponent acta de segon s'ha de fer constar, en la matèria o les matèries amb la condició esmentada, l'anotació P1 (pendent de primer) i, entre parèntesis, la qualificació obtinguda en la matèria de segon. Excepte a la matèria TRB II, on només ha de figurar P1.

b. Si a l'avaluació final extraordinària l'alumne supera la matèria de primer i la qualificació de segon en l'avaluació final ordinària ha estat positiva, s'ha de fer constar aquesta qualificació en l'acta extraordinària de segon. En cas contrari, s'hi ha de fer constar únicament l'anotació P1 i, per tant, les dues matèries tindran la consideració de no superades.

25.9. Si un alumne cursa una matèria de modalitat o optativa de segon condicionada per una de primer no cursada perquè el departament o àmbit de coordinació didàctic corresponent ho ha autoritzat, d'acord amb l'article 14 del Decret 33/2022, no està sotmès al que es preveu en el punt anterior.

25.10. Els alumnes que han triat matricular-se de matèries del segon curs ja superades (ampliació de matrícula) disposen fins al 30 d'abril per decidir si renuncien a la matrícula d'aquestes matèries i, per tant, es queden amb la nota prèvia. Aquest fet s'ha d'anotar com a renúncia en el GESTIB i no s'ha de reflectir a l'acta.

25.11. El tutor i tots els professors titulars de les matèries han de signar les actes d'avaluació final, les quals han d'incloure el vistiplau del director del centre.

25.12. D'acord amb els articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els centres, tant públics com privats, concertats o no concertats han de tancar les actes utilitzant el programa de gestió GESTIB. Per poder fer efectiu aquest tancament centralitzat, tots els centres han de tenir actualitzada la matrícula dels alumnes al programa GESTIB durant tot el curs escolar i haver-hi enregistrat les qualificacions finals de totes les matèries.

26. Informe personal per trasllat durant el curs

26.1. Si un alumne es trasllada durant el curs a un altre centre per continuar-hi els estudis, el centre d'origen ha d'emetre l'informe personal per trasllat. Si el centre de destinació no pertany a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, hi ha d'adjuntar una còpia, impresa o electrònica autèntica, de l'historial acadèmic.

26.2. L'informe personal per trasllat ha de contenir totes les observacions que es considerin oportunes sobre el progrés general de l'alumne, amb un esment especial, si escau, a les mesures de suport aplicades.

26.3. L'informe personal per trasllat s'ha de trametre en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir del moment en què el centre d'origen rebi del centre de destinació la sol·licitud de trasllat. El centre receptor ha d'obrir el corresponent expedient acadèmic. La matriculació només té caràcter definitiu una vegada rebuda la còpia de l'historial acadèmic.

27. Canvi de centre fora de les Illes Balears a final de curs

27.1. Si un alumne, a final de curs, canvia a un altre centre que imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol i no pertany a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el centre d'origen ha de remetre al de destinació, a petició d'aquest i amb la màxima celeritat possible, l'historial acadèmic de batxillerat.

27.2. La matriculació al nou centre té caràcter definitiu una vegada rebut l'historial acadèmic degudament emplenat. El centre receptor s'ha de fer càrrec de custodiar-lo i ha d'obrir l'expedient acadèmic corresponent i traslladar-hi tota la informació rebuda, que ha de posar a disposició del tutor del grup al qual s'incorpora l'alumne.

28. Canvi a un sistema educatiu estranger

Si un alumne s'incorpora a un centre estranger, a l'Estat espanyol o a l'exterior, que no imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol, el centre d'origen no ha d'enviar l'historial acadèmic del batxillerat. L'expedient acadèmic del batxillerat ha de continuar custodiat al darrer centre on l'alumne hagi estat matriculat.

29. Custòdia dels documents oficials d'avaluació

Els documents oficials d'avaluació es custodien als centres docents, d'acord amb el que s'especifica en el punt 2.1 de les instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

30. Alumnes sotmesos a mesures judicials o ingrés hospitalari

Els alumnes sotmesos a mesures judicials o ingrés hospitalari que cursin un batxillerat ordinari o a distància han de fer els exercicis, activitats o tasques per tal de disposar de les evidències o indicadors per a la valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques de les matèries de batxillerat de la manera següent:

a. El responsable de planificar i dur a terme l'avaluació és el professor titular de la matèria de l'IES on estigui matriculat l'alumne.

b. En el cas de tractar-se d'un exercici, el responsable de la seva aplicació ha de ser el professor encarregat de coordinar la matèria de batxillerat de l'IES Can Balo o del Col·legi per a l'atenció hospitalària i domiciliària Maria Antònia Pascual. Aquest mateix ha de recollir la producció dels alumnes dins el termini fixat pel professor titular de la matèria, si es tracta d'una o més activitats.

c. En el cas de tractar-se d'un exercici que es realitza de forma simultània al grup de referència de l'IES on estigui matriculat l'alumne, aquest s'ha d'enviar a l'adreça electrònica del cap d'estudis de l'IES Can Balo o del coordinador del Col·legi per a l'atenció hospitalària i domiciliària Maria Antònia Pascual un dia abans de la data prevista per a la seva realització a l'IES. Els centres on estan matriculats els alumnes es coordinaran per establir el calendari d'exercicis, o els terminis de lliurament de produccions derivades de la realització d'activitats al llarg del curs escolar.

d. En el cas de tractar-se d'un exercici que es realitza de forma simultània al grup de referència de l'IES on estigui matriculat l'alumne, els professors titulars de la matèria en els centres on estan matriculats els alumnes han d'estar disponibles telefònicament durant la seva realització per resoldre possibles dubtes o incidències.

e. Un cop fet l'exercici, i les produccions derivades de la proposta d'activitats, si s'han realitzat, aquestes s'han d'escanejar i, tenint en compte el pes de l'arxiu, s'han d'enviar a l'adreça electrònica que hagi facilitat el centre on els alumnes estan matriculats. L'original de l'exercici, o, si escau, les produccions, han de quedar custodiats a l'IES Can Balo o al Col·legi per a l'atenció hospitalària i domiciliària Maria Antònia Pascual.

És obligatori que els alumnes sotmesos a mesures judicials o ingrés hospitalari tinguin una qualificació per matèria a final de curs.

31. Autenticitat, seguretat i confidencialitat

31.1. La Conselleria d'Educació i Universitats ha d'establir els procediments oportuns per garantir l'autenticitat dels documents oficials d'avaluació, la integritat de les dades que s'hi recullen i la seva supervisió i custòdia, així com la seva conservació i trasllat en cas de supressió o extinció del centre.

31.2. Referent a l'obtenció de les dades personals dels alumnes, a la seva cessió d'uns centres a uns altres i a la seguretat i confidencialitat d'aquestes dades, s'ha d'atendre el que es disposa a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en tot cas, el que s'estableix en la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Documents adjunts