Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS

Núm. 606674
Resolució del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears per la qual es publica la relació de convenis que ha subscrit el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en el segon quadrimestre de l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, disposa que els òrgans de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com amb una entitat privada.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en el segon quadrimestre de l'any 2023 (vegeu l'annex adjunt).

 

Palma, en data de la signatura electrònica (21 de setembre de 2023)

El president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears Rafel Ballester Salvà

 

ANNEX Llista de convenis subscrits

Conveni de col·laboració entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el Fòrum de la Societat Civil per a la transformació de les Illes Balears