Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 607817
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2023-2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, estableix que l'educació secundària obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics, que es cursen ordinàriament entre els dotze i els setze anys d'edat. Aquesta llei estableix els principis, objectius i finalitats de l'etapa.

De conformitat amb l'apartat 4 de la Disposició final cinquena de la Llei orgànica 3/2020, que fa referència al calendari d'implantació, les modificacions introduïdes al currículum, l'organització, els objectius i programes de l'educació secundària obligatòria s'implantaran per als cursos de primer i tercer el curs 2022-2023, i per als cursos de segon i quart el curs 2023-2024. Per tant, el curs 2023-2024 s'implantarà en tots els nivells educatius de l'educació secundària obligatòria.

El 30 de març de 2022 es va publicar el Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació secundària obligatòria, que, juntament amb la Llei orgànica 2/2006, formen la normativa bàsica estatal que poden desenvolupar les comunitats autònomes per adaptar-la a l'àmbit autonòmic.

El 17 de març de 2022 es va publicar la Llei 1/2022, de 8 de març d'educació de les Illes Balears, i en l'apartat 1 de l'article 15 determina que l'avaluació a l'educació secundària obligatòria ha de ser contínua, formativa i integradora.

L'avaluació de l'educació secundària obligatòria està regulada a l'article 28 de la Llei 2/2006, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, en què s'estableix que l'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria és contínua, formativa, integradora. A l'apartat 5 es disposa que la permanència en un mateix curs escolar en l'educació bàsica ha de ser considerada una mesura excepcional. Aquesta decisió només es pot adoptar una vegada en l'educació primària i dues vegades, com a màxim, durant l'educació bàsica, i s'ha acompanyar d'un pla específic i personalitzat de suport per al desenvolupament complet de les competències; a l'apartat 9 s'estableix que en finalitzar el segon curs d'educació secundària obligatòria, s'ha de lliurar a cada alumne i a les seves mares, pares o tutors legals, un consell orientador, que pot incloure la incorporació a un programa de diversificació curricular (PDC) o a un cicle formatiu de grau bàsic (CFGB).

Pel que fa al Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació secundària obligatòria, a l'article 16 es regula la promoció dels alumnes d'un curs a un altre, i a l'article 17 es fa referència a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).

A l'article 28 s'estableix que els alumnes tenen dret a una avaluació objectiva; a l'article 29 es recull la participació i el dret a la informació de mares, pares o tutors legals sobre l'evolució del procés educatiu dels alumnes i a l'article 30 es fa una relació dels documents i dels informes d'avaluació que garanteixen la mobilitat dels alumnes.

Aquesta Resolució que estableix, per al curs 2023-2024, l'avaluació dels aprenentatges del alumnes i els resultats de la seva aplicació, és la base per a l'elaboració, per part de la Conselleria d'Educació i Universitats, de l'ordre sobre l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes d'educació secundària, prevista a l'article 17 del Decret 32/2022, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, regula en l'apartat 2 de l'article 36, la competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el desplegament legislatiu i l'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

Per tot això, i en virtut del que s'estableix a l'article 36.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les instruccions per avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2023-2024, establertes en l'annex I d'aquesta Resolució.

2. Aprovar els annexos d'aquesta Resolució següents:

— Annex II. Actes d'avaluació final

— Annex III. Incorporació a cicle formatius de grau bàsic

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 26 de setembre de 2023

El director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives Ismael Alonso Sánchez

 

ANNEX I

Instruccions per avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2023-2024

1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. Aquestes instruccions tenen per objecte regular, per al curs 2023-2024, l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria, d'acord amb el Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació secundària obligatòria i el Decret 32/2022, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria de les Illes Balears.

1.2. Aquestes instruccions s'han d'aplicar a tots els centres docents públics i privats situats a l'àmbit territorial de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments corresponents a l'educació secundària obligatòria.

2. Aspectes generals de l'avaluació

2.1.  L'avaluació dels alumnes ha de ser contínua, formativa i integradora i ha de tenir en compte el grau de desenvolupament de les competències clau i el seu progrés en el conjunt dels processos d'aprenentatge.

2.2. En l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat s'han de tenir en compte, com a referents a totes i cadascuna de les matèries o àmbits, els criteris d'avaluació de les competències específiques, els objectius establerts per a l'etapa i les competències clau previstes en el perfil de sortida.

2.3. A la proposta pedagògica s'han de seleccionar i seqüenciar els criteris d'avaluació de les competències específiques per als diferents cursos.

2.4.En el cas que s'integrin dues o més matèries en un àmbit, l'avaluació s'ha de fer de forma integrada.

2.5. A cada grup classe, un professor titular amb l'atribució docent corresponent ha d'impartir cada matèria i és el responsable d'avaluar-la.

2.6. A les matèries que s'integren en àmbits, que s'imparteixen totalment o parcial en la modalitat de codocència, o matèries que s'imparteixen totalment o parcialment en la modalitat de docència simultània en desdoblament de grups, l'atribució docent és la que s'explicita als apartats 6, 7 i 8, respectivament, de l'article 33 del Decret 32/2022, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

2.7. En els casos de codocència o docència compartida, el professor o els professors titulars són els responsables d'avaluar la matèria. En qualsevol cas, l'avaluació ha de ser consensuada entre tots els professors que intervenen en l'àmbit o matèria.

2.8. La Conselleria d'Educació i Universitats garanteix el dret dels alumnes que la seva dedicació, esforç i rendiment es valorin i reconeguin amb objectivitat, per a la qual cosa ha d'establir els procediments oportuns que, en tot cas, han d'atendre les característiques de l'avaluació establertes normativament.

2.9. Per garantir la continuïtat del procés de formació bàsica dels alumnes i una transició i evolució positives des de l'educació primària a l'ESO, els centres han d'establir mecanismes per afavorir la coordinació entre aquestes etapes. El Departament d'Inspecció Educativa ha d'impulsar, assessorar i supervisar aquestes actuacions.

2.10. La coordinació dels ensenyaments de l'educació primària i de l'educació secundària que s'imparteixen al mateix centre s'ha de dur a terme d'acord amb el que s'estableixi en la concreció curricular.

2.11. Els centres d'educació secundària que tenen adscrits centres d'educació primària han de preveure, en un pla específic, les mesures de coordinació pedagògica i organitzativa amb aquests centres. Aquest pla ha de formar part de la concreció curricular i s'ha de dissenyar conjuntament entre els centres, sota la coordinació dels equips directius i amb la col·laboració dels equips d'orientació i suport a l'aprenentatge.

2.12. El pla específic ha de preveure, a més de l'intercanvi d'informació sobre els alumnes, mesures per facilitar-ne la transició en el procés de canvi de centre i per millorar la comunicació entre les etapes.

3. Caràcter formatiu de l'avaluació

3.1. Durant el curs, l'equip docent del grup, constituït pels professors que imparteixen docència als alumnes d'aquest grup i coordinats pel tutor, és responsable de l'avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

3.2. Per aprendre a regular el seu aprenentatge, els alumnes han de conèixer prèviament el procediment d'avaluació del seu treball. Amb aquesta finalitat, a les situacions d'aprenentatge, els professors han de preveure les activitats i dinàmiques d'aula necessàries.

3.3. S'ha de promoure l'ús generalitzat d'instruments d'avaluació diversos, flexibles i accessibles, adaptats a les diferents situacions d'aprenentatge, que permetin la valoració objectiva de tot l'alumnat i garanteixin, així mateix, que les condicions de realització dels processos associats a l'avaluació s'adapten a les necessitats de l'alumnat.

3.4.Durant la realització de les activitats, els alumnes han de rebre el retorn i la retroacció necessària per ajudar-los a corregir els errors, millorar els resultats, avançar en l'aprenentatge i en el desenvolupament de les competències clau.

3.5. En el context d'aquest procés d'avaluació contínua s'han d'establir mesures de suport educatiu. Les mesures s'han d'adoptar tan aviat com es detectin les dificultats i han d'estar dirigides a garantir l'adquisició dels aprenentatges imprescindibles per continuar el procés educatiu.

3.6. Els professors han d'avaluar tant els aprenentatges dels alumnes com els processos d'ensenyament i la pròpia pràctica docent.

4. Resultats d'avaluació

4.1. Els resultats de l'avaluació s'han d'expressar en termes qualitatius: Insuficient (IN), Suficient (SU), Bé (BE), Notable (NT) i Excel·lent (EX). A aquests resultats s'ha d'afegir una qualificació quantitativa complementària, sense decimals, que té caràcter informatiu sobre l'evolució de l'alumne, d'acord amb la relació següent:

a) Insuficient: s'ha d'acompanyar amb les qualificacions entre 1 i 4.

b) Suficient: s'ha d'acompanyar amb les qualificacions de valor igual a 5.

c) Bé: s'ha d'acompanyar amb les qualificacions de valor igual a 6.

d) Notable: s'ha d'acompanyar amb les qualificacions de 7 o 8.

e) Excel·lent: s'ha d'acompanyar amb les qualificacions de 9 o 10.

4.2. Les matèries i àmbits s'han de considerar superats quan tenen un resultat de Suficient, Bé, Notable o Excel·lent, i s'han de considerar pendents de superació quan tene un resultat d'Insuficient.

4.3. Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE), als que s'hagin modificat substancialment els criteris d'avaluació, els resultats de l'avaluació s'ha d'expressar de la mateixa manera, amb indicació, si s'escau, d'un asterisc (*) en cas que s'hagin modificat substancialment els criteris d'avaluació.

4.4. La qualificació de les matèries integrades en un àmbit ha de ser la mateixa per a totes les matèries que l'integren i es calcula com a mitjana de la qualificació obtinguda en aquestes matèries a l'apartat anterior.

5. Tutoria i orientació

5.1. El tutor d'un grup d'alumnes té la responsabilitat de coordinar tant l'avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, com la funció d'orientació individual dels alumnes, amb el suport, si escau, dels equips d'orientació i suport a l'aprenentatge i de l'equip directiu. L'acció tutorial ha d'assegurar l'acompanyament personal i emocional dels alumnes, amb la finalitat de garantir- ne el màxim aprenentatge i benestar.

5.2. La funció d'orientació s'ha de desenvolupar de manera contínua, molt especialment en els moments que impliquen que els alumnes han de prendre decisions de caràcter acadèmic o professional, d'acord amb el que s'estableix a l'article 18 del Decret 32/2022, que estableix el currículum de l'educació secundària de les Illes Balears.

6. Sessions de seguiment i d'avaluació

6.1. Les sessions de seguiment i d'avaluació són les reunions que duu a terme l'equip docent del grup, coordinades pel tutor i amb l'assessorament, si escau, de l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge.

6.2. En el pla per al seguiment i l'avaluació dels resultats acadèmics, inclòs a la programació general anual (PGA) del centre, s'ha d'establir la distribució, durant el curs, de les sessions de seguiment i d'avaluació per a cada grup d'alumnes per tal de valorar-ne el progrés. Com a mínim, els centres han de preveure dues sessions de seguiment durant el curs i una sessió d'avaluació en finalitzar el curs.

6.3. Els centres han d'establir els procediments i les actuacions necessàries per dur a terme l'avaluació inicial de l'alumnat i per adoptar les decisions de caràcter educatiu que se'n derivin.

6.4. A les sessions de seguiment i d'avaluació s'han de compartir les aportacions dels professors de cada matèria sobre el procés d'avaluació, valorar el resultat de les mesures organitzatives i curriculars adoptades a les reunions d'equip docent o a les sessions de seguiment i d'avaluació anteriors i decidir, si escau, quines noves mesures conjuntes i actuacions coordinades es considera pertinent implantar.

6.5. L'equip docent ha d'actuar de manera col·legiada en l'adopció de les decisions generals sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge dels alumnes del grup.

6.6. El director, o el membre de l'equip directiu en qui delegui, ha d'assistir a les reunions de seguiment i d'avaluació.

6.7. Els representants dels alumnes han de participar en les sessions de seguiment i d'avaluació quan s'hi hagin de tractar aspectes generals del grup.

6.8. El tutor ha d'estendre i signar una acta del desenvolupament de les sessions de seguiment i d'avaluació, en la qual han de constar, com a mínim, els noms dels membres assistents i els dels absents i els acords presos i, a la sessió de seguiment i a la d'avaluació final, els punts principals de les deliberacions, el resultat de les votacions, en el cas que n'hi hagi, d'acord amb l'apartat 9 d'aquestes instruccions.

7. Registre de l'avaluació durant el curs

7.1.Els centres han d'enregistrarn els resultats de les sessions de seguiment i d'avaluació final al GESTIB. El professor titular és el responsable d'enregistrar les qualificacions al GESTIB.

7.2. Les qualificacions es poden complementar amb la informació que es consideri rellevant per a la millora del procés d'aprenentatge dels alumnes. A aquest efecte, el claustre del professorat de cada centre és competent per establir, si s'escau, les característiques i els sistemes d'informació complementaris. En els centres privats, sostinguts o no amb fons públics, aquesta competència correspon al titular del centre, una vegada oït el claustre.

8. Avaluació i atenció a les diferències individuals

8.1. L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes ha de ser personalitzada, de manera que ha d'atendre les característiques de cada un.

8.2. L'avaluació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) s'ha de regir pels mateixos referents establerts per a la resta d'alumnes. L'avaluació és competència de l'equip docent, assessorat per l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge. S'han d'establir les mesures més adequades perquè les condicions de realització de les diferents activitats s'adaptin a les necessitats dels alumnes amb NESE, des d'una perspectiva inclusiva. Les mesures en cap cas no s'han de tenir en compte per minorar les valoracions dels criteris d'avaluació ni les qualificacions obtingudes.

8.3. D'acord amb l'apartat 5 de l'article 19 del Decret 32/2022, d'1 d'agost, els centres han d'afavorir la flexibilització i l'ús d'alternatives metodològiques en l'ensenyament i l'avaluació de la llengua estrangera, especialment amb els alumnes que presenten dificultats en comprendre-la i expressar-s'hi.

8.4. Els alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) que necessiten mesures i suports educatius d'alta intensitat, poden requerir ajusts substancials del currículum que afecten el grau de consecució dels objectius establerts per a l'etapa i de les competències clau del perfil de sortida. Per aquests alumnes, els referents de l'avaluació són els criteris d'avaluació de les competències específiques de les àrees, tant els que han estat modificats per les adaptacions curriculars significatives (ACS) com els que no han estat objecte de modificació.

8.5. D'acord amb l'article 20.4 del Reial decret 217/2022, i sense perjudici de la permanència prevista en l'article 16.7 d'aquest Reial decret, l'escolarització dels alumnes amb NEE en aquesta etapa a centres ordinaris es pot prolongar un any més, a qualsevol curs, sempre que això afavoreixi l'adquisició de les competències clau i la consecució dels objectius de l'etapa. La decisió l'ha de prendre l'equip docent, assessorat pels equips d'orientació i suport a l'aprenentatge, després d'haver oït el parer de les mares, pares o tutors legals.

8.6. L'avaluació dels alumnes amb NESE s'ha de fer d'acord amb el procediment establert als apartats 4.1. i 4.3.

9. Presa de decisions a les sessions de seguiment i d'avaluació

9.1. L'equip docent ha d'actuar de manera col·legiada en l'adopció de les decisions generals sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge dels alumnes del grup.

9.2. Totes les decisions s'han de prendre per consens. En el cas que no n'hi hagi, s'han d'adoptar per majoria simple. En cas d'empat, el vot de qualitat del tutor el dirimeix. En tot cas, només tenen dret de vot els professors titulars que han impartit alguna matèria a l'alumne en concret i cada professor pot emetre un vot per cada una de les matèries que ha impartit a l'alumne. En el cas d'integració de matèries en un àmbit, s'ha d'emetre un sol vot que té el pes del nombre de matèries integrades a l'àmbit. Si l'àmbit és impartit per més d'un professor, aquests han de consensuar el vot.

10. Sessió d'avaluació final

10.1. A la sessió de d'avaluació final del mes de juny el professor titular de cada matèria n'és el responsable de la qualificació. En la sessió s'han de dur a terme les actuacions següents:

a) S'han d'estendre i signar les actes de desenvolupament de la sessió final.

b) S'han d'estendre i signar les actes d'avaluació de les matèries pendents.

c) S'han de prendre, si escau, les decisions de promoció i de titulació.

d) S'han d'estendre i signar les actes de l'avaluació final.

e) S'han d'elaborar els consells orientadors pertinents de l'apartat 3.

11. Promoció

11.1. Els alumnes i les alumnes han de promocionar de curs quan l'equip docent considera que les matèries o àmbits que no s'han superat no els impedeixen seguir amb èxit el curs següent, que hi ha expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficia l'evolució acadèmica.

11.2. Han de promocionar en tot cas, els alumnes que hagin superat les matèries o àmbits cursats o tinguin avaluació negativa en una o dues matèries. Els alumnes que promocionin sense haver superat totes les matèries o àmbits, han de seguir els plans de reforç que estableixi l'equip docent, que n'ha de revisar de manera periòdica i, en tot cas, en finalitzar el curs, l'aplicació personalitzada. L'alumnat ha de superar les avaluacions corresponents a aquests plans, circumstància que ha de ser tinguda en compte a l'efecte de promoció i titulació.

11.3. En el còmput de les matèries no superades s'han de considerar tant les matèries del mateix curs com les dels cursos anteriors. Es consideren matèries diferents les corresponents a cada curs de l'etapa. Les matèries d'idèntica denominació s'han de computar de manera independent per a cada curs. En el cas d'integració de matèries en un àmbit, si no se supera l'àmbit, s'han  de comptabilitzar com a matèries no superades totes les que integren l'àmbit.

11.4. Els alumnes que cursen tercer d'ESO en un programa de diversificació curricular (PDC) han de promocionar automàticament a quart curs de PDC.

11.5. Els centres educatius han d'establir els criteris de promoció en la concreció curricular del centre per als alumnes que tenen avaluació negativa en tres o més matèries. Aquests criteris s'han de fonamentar en la progressió de l'alumne i el desenvolupament de les competències clau per davant dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada matèria. A més, han de tenir en compte si l'alumne podrà seguir amb èxit el curs següent, si té expectatives favorables de recuperació i si la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.

11.6. La permanència al mateix curs es considera una mesura de caràcter excepcional i es pot prendre una vegada esgotades totes les mesures ordinàries de reforç i suport per superar les dificultats d'aprenentatge de l'alumne. L'equip docent ha d'adoptar manera col·legiada la decisió de la permanència al mateix curs. El nombre de matèries no superades no ha de ser una limitació per a la promoció dels alumnes. En tot cas, l'alumne pot romandre en el mateix curs una sola vegada i dues vegades com a màxim en tota l'educació bàsica. De manera excepcional es pot fer una altra permanència en el quart curs, encara que s'hagi esgotat el màxim de permanències, sempre que l'equip docent consideri que aquesta mesura afavoreix l'adquisició de les competències clau establertes per a l'etapa.

11.7. La decisió de promoció l'ha de prendre l'equip docent corresponent, d'acord amb el que s'estableix en aquestes instruccions i amb els criteris establerts pel centre. La resta de decisions, incloent-hi el consell orientador per als alumnes que abandonin l'etapa, s'han de prendre d'acord amb el que s'especifica en aquestes instruccions.

 

12. Consell orientador

12.1. En finalitzar el segon curs s'ha de lliurar als pares, mares, tutors o tutores legals de cada alumne o alumna un consell orientador. El consell ha d'incloure un informe sobre el grau d'assoliment dels objectius i de desenvolupament de les competències corresponents, així com una proposta als pares, mares, tutores o tutors legals o, en el seu cas, a l'alumne o alumna, de l'opció més adequada per  continuar la seva formació, que pot incloure la incorporació a un programa de diversificació curricular o, excepcionalment, a un cicle formatiu de grau bàsic. En l'informe s'ha de valorar com assolit o en procés l'adquisició de les diferents competències clau. El model orientatiu de consell orientador és establert per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives amb caràcter orientatiu i s'ha d'incloure en l'expedient de l'alumne.

12.2. En acabar el tercer curs, quan l'equip docent consideri convenient proposar a mares, pares o tutors legals i a l'alumne la incorporació a un cicle formatiu de grau bàsic (CFGB), la proposta s'ha de formular mitjançant un nou consell orientador, que s'ha d'emetre amb aquesta única finalitat.

12.3. Així mateix, en finalitzar l'etapa o, en el seu cas, en concloure l'escolarització obligatòria, l'alumnat ha de rebre un consell orientador individualitzat que ha d'incloure una proposta sobre l'opció o opcions acadèmiques, formatives o professionals que es consideren més convenients. El consell orientador té per objecte que tot l'alumnat trobi una opció adequada per al seu futur formatiu.

13. Proposta d'incorporació a un cicle formatiu de grau bàsic (CFGB)

13.1. Els equips docents poden proposar a les mares, pares o tutors legals, i a l'alumne, a través del consell orientador, la incorporació a un CFGB, quan el seu perfil acadèmic i vocacional ho aconselli i compleixi, simultàniament, els requisits següents:

a) Que tingui 15 anys complerts o els compleixi l'any natural en curs.

b) Que hagi cursat tercer d'ESO o, excepcionalment, segon d'ESO.

13.2. Per dur a terme aquesta proposta el centre ha d'emplenar el model de document de l'annex III i adjuntar-lo al consell orientador.

14. Incorporació a un programa de diversificació curricular (PDC)

14.1. Els alumnes que el curs 2023-2024 finalitzen el segon o el tercer curs d'ESO i no estan en condicions acadèmiques de promocionar al curs següent, poden ser proposats per l'equip docent per incorporar-se a tercer d'ESO en un PDC en el curs 2024-2025. Els alumnes que cursen tercer d'ESO per segona vegada han de promocionar a quart d'ESO en un grup ordinari.

14.2. Excepcionalment, els alumnes que no estan en condicions de titular en finalitzar el quart curs, poden ser proposats per incorporar-se a quart d'ESO en un PDC, si l'equip docent considera que aquesta mesura els permetrà obtenir el títol de GESO i sense que aquesta mesura excedeixi els límits de permanència prevists en la normativa vigent.

14.3. Els equips docents poden fer la proposta d'incorporació al PDC si consideren que els alumnes necessiten una metodologia específica associada a una organització globalitzada del currículum per tal d'assolir els objectius de l'etapa i desenvolupar les competències corresponents. L'acord ha de recollir-se a l'acta de l'avaluació final del grup.

14.4. Per a la incorporació a aquest programa cal oir l'alumne, tenir la conformitat de la mare, el pare o tutors legals que ostenten i tenen l'exercici de la pàtria potestat de l'alumne, i és requisit, a més de l'avaluació acadèmica, un informe de la idoneïtat d'aquesta mesura redactat i signat per l'orientador amb el vistiplau del director del centre.

14.5. Els alumnes amb NEE que participin en el PDC han de disposar dels recursos de suport que, amb caràcter general, es prevegin per a aquests alumnes.

15. Suspensió de la continuació al programa de diversificació curricular

15.1. De forma excepcional, un alumne pot suspendre la continuació al PDC, a final de curs, si:

a) La mare, pare o tutor legal, de forma motivada, ho sol·licita a la direcció del centre.

b) A la sessió d'avaluació de final de curs, l'equip docent acorda que, un cop valorada la participació de l'alumne al programa, hi ha evidències documentals (acords de les sessions d'avaluació i seguiment, registres de reunions amb la mare, pare o tutor legal, registres d'intervencions de mediació i d'adopció de mesures disciplinàries, entre d'altres) que acreditin que es compleixen simultàniament les circumstàncies següents:

a. L'alumne no s'ajusta al perfil que es desprèn dels criteris d'incorporació al PDC del centre.

b.  La mesura no és adequada perquè l'alumne pugui optar a l'obtenció del títol de GESO.

15.2. En qualsevol dels casos anteriors, el director o directora del centre ha de trametre la sol·licitud de suspensió a la continuació al PDC, així com les evidències i documentació relacionades, a l'inspector de referència, que n'informarà de manera favorable o desfavorable. Un cop informat favorablement, la decisió és vinculant i l'alumne s'ha de matricular al nivell d'ESO que li correspon d'acord amb la normativa vigent.

16. Plans per als alumnes que han de romandre un any més en el mateix curs

L'àmbit o departament de coordinació didàctica o els òrgans responsables dels centres privats, d'acord amb el que estableix l'apartat g) del punt 9 de l'article 59 del Decret 4/2023, de 13 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d'educació primària, els col·legis d'educació infantil i primària, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d'educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha d'establir el pla específic personalitzat per als alumnes que han de romandre un any més en el mateix curs. El pla ha de recollir les condicions curriculars orientades a la superació de les dificultats detectades a cada un dels alumnes i ha d'incloure també totes les mesures que es considerin adequades.

17. Plans de recuperació i reforç per als alumnes amb matèries pendents

17.1. L'àmbit o departament de coordinació didàctica o els òrgans responsables dels centres privats, d'acord amb el que estableix l'apartat g) del punt 9 de l'article 59 del Decret 4/2023, de 13 de febrer, ha d'establir el pla específic personalitzat de recuperació per als alumnes amb matèries pendents de cursos anteriors. El pla s'ha d'adreçar a facilitar l'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques de les matèries que aquests alumnes no han superat de cursos anteriors.

17.2. El currículum del Decret 32/2022, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, és el referent per a la recuperació de les matèries no superades a l'ESO.

17.3. Els alumnes que tinguin matèries no superades d'un sistema extingit que es relacionen a l'annex I del Reial decret 205/2023, de 28 de març, «por el que se establecen medidas relativas a la transición entre planes de estudios, como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación», han de seguir el pla específic personalitzat de recuperació de la matèria corresponent del nou sistema. La matèria Valors ètics del sistema extingit no s'ha de recuperar.

17.4. Els alumnes que promocionen al curs següent sense haver superat totes les matèries dels cursos anteriors s'han de matricular al GESTIB de totes les matèries pendents, amb l'excepció del que s'estableix a l'apartat 18.5.

17.5. Els alumnes que han cursat PMAR només s'han de matricular de les matèries pendents següents:

a) De 1r d'ESO: educació física, música I i valors ètics/religió.

b) De 2n d'ESO: educació física, música II o educació plàstica II, segona llengua estrangera i valors ètics/religió.

c) De 2n i 3r d'ESO PMAR: totes les matèries i àmbits no superats.

17.6. Per als alumnes que cursen tercer i quart curs de PDC, si les matèries pendents formen part d'un àmbit de PDC queden recuperades si superen l'àmbit, sense perjudici del que s'estableix a l'apartat següent. La qualificació s'ha d'introduir al GESTIB. Si les matèries pendents no formen part d'un àmbit de PDC s'han de recuperar seguint el procediment que estableixi l'àmbit o departament de coordinació didàctica responsable de la matèria o els òrgans responsables dels centres privats.

17.7. La recuperació de les matèries pendents dels alumnes que han promocionat ha de ser un objectiu prioritari. Els alumnes amb matèries pendents dels cursos anteriors han de seguir els plans de reforç que estableixin els àmbits o departaments de coordinació didàctica o els òrgans responsables dels centres privats i han de superar les avaluacions corresponents als plans de reforç esmentats.

17.8. Aquest pla, que s'ha de recollir a la concreció curricular del centre, ha d'incloure, com a mínim:

a) El disseny de les tutories específiques que, sempre que sigui possible, han de ser individuals i que, com a mínim, s'han de dur a terme una vegada cada mes.

b) Els responsables de les tutories d'aquests alumnes i de la coordinació amb els diferents àmbits o departaments de coordinació didàctica.

c) Els criteris d'avaluació i qualificació, el disseny de les activitats de recuperació i dels materials d'estudi, que corresponen als àmbits o departaments de coordinació didàctica o els òrgans responsables dels centres privats.

17.9. Els plans de reforç poden preveure que l'alumne ha superat la matèria o àmbit pendent del curs anterior, si durant els dos primers trimestres l'alumne assoleix els criteris d'avaluació treballats a la matèria amb la mateixa denominació del curs actual. En cas contrari, l'alumne té dret a realitzar proves o activitats de recuperació final durant el tercer trimestre.

17.10. Per als alumnes que han promocionat amb matèries no superades i que no tenen continuïtat al curs actual, es poden fer durant el primer i segon trimestre activitats i proves de recuperació parcials. Els àmbits o departaments de coordinació didàctica o els òrgans responsables dels centres privats poden facilitar activitats per preparar i dur a terme les activitats de recuperació i en faran el seguiment corresponent. En cas de no superar la matèria pendent, després de realitzar les activitats, l'alumne tindrà dret a realitzar una prova o activitat final de recuperació durant el tercer trimestre.

18. Titulació

18.1. Els alumnes que, en finalitzar l'ESO, a judici de l'equip docent, hagin assolit els objectius d'aquesta etapa i hagin adquirit les competències clau del perfil de sortida obtindran el títol de GESO. En el cas dels alumnes amb NEE, el referent de l'avaluació han de ser els inclosos a les corresponents adaptacions del currículum (ACS), sense que aquest fet els pugui impedir l'obtenció del títol de GESO, a judici de l'equip docent.

18.2. Els centres educatius han d'establir els criteris de titulació, d'acord amb allò establert al Decret 32/2022, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears i en aquestes instruccions.

18.3. Aquests criteris s'han de fonamentar en la progressió de l'alumne, en la consecució dels objectius de l'etapa i en l'adquisició de les competències clau del perfil de sortida per davant de les competències específiques de cada matèria. S'han de tenir especialment en compte les possibilitats de l'alumne de continuar els estudis. El nombre de matèries no superades no ha de ser una limitació per a la titulació.

18.4. La decisió sobre la titulació d'un alumne s'ha de prendre a l'avaluació final per acord de forma col·legiada de l'equip docent. La decisió de no titulació d'un alumne ha de constar, de forma motivada, a l'acta de desenvolupament de la sessió d'avaluació, d'acord amb els criteris de titulació.

18.5. El títol de GESO és únic i s'expedeix sense qualificació.

18.6. En qualsevol cas, tots els alumnes han de rebre, en acabar l'escolarització a l'ESO, una certificació oficial en la qual ha de constar el nombre d'anys cursats i el nivell d'adquisició de les competències clau definides en el perfil de sortida.

18.7. Els alumnes que, un cop finalitzat el procés d'avaluació de quart curs d'ESO, no hagin obtingut el títol i hagin superat els límits d'edat establerts a l'apartat 2 de l'article 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, tenint en compte també la prolongació excepcional de la permanència en l'etapa que recull la pròpia Llei a l'apartat 5 de l'article 28, el poden obtenir en els dos cursos següents mitjançant la realització de proves extraordinàries de les matèries que no hagin superat d'acord amb el currículum establert. A aquest efecte, la Conselleria d'Educació i Universitats publicarà, mitjançant resolució, una convocatòria específica.

19. Informació als alumnes i a les mares, pares o tutors legals

19.1. Les mares, els pares o els tutors legals han de conèixer, participar i donar suport a l'evolució del procés educatiu dels seus fills i tutelats, tot col·laborant en les mesures de suport o reforç que adoptin els centres per facilitar-ne el progrés.

19.2. Amb la finalitat de garantir el dret dels alumnes que el seu rendiment escolar, durant el procés d'avaluació contínua, sigui valorat d'acord amb criteris de plena objectivitat, els centres, per mitjà dels professors de cada matèria, els han d'informar del procediment d'avaluació i de qualificació. La informació ha d'estar a l'abast dels alumnes, de les mares, dels pares o dels tutors legals durant tot el curs acadèmic.

19.3. Les mares, els pares o els tutors legals i els alumnes tenen dret de conèixer les decisions relatives a la seva avaluació i promoció, així com també tenen dret a l'accés als documents oficials de la seva avaluació i a les proves, documents i evidències de les avaluacions que se'ls realitzin. Tota aquesta informació ha de respectar les garanties establertes en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i l'altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

19.4. Després de cada sessió de seguiment i d'avaluació s'ha d'informar, mitjançant el GESTIB, als alumnes i les seves mares, pares o tutors legals, sobre les qualificacions de les àrees, així com també aportar la informació complementària que es consideri oportuna. Els consells orientadors, als quals es refereix l'apartat 12 d'aquestes instruccions, s'han de lliurar a final del curs corresponent.

19.5. Al llarg de tot el curs, els tutors i tots els professors de l'equip docent han de tenir una comunicació fluida amb els alumnes i amb les seves mares, pares o tutors legals, amb la finalitat d'informar-los sobre la seva evolució escolar i de poder comptar amb la seva col·laboració. La comunicació s'ha de dur a terme mitjançant informes escrits, entrevistes individuals, reunions col·lectives i altres mitjans que es considerin oportuns, d'acord amb el que s'especifiqui a les normes d'organització, funcionament i convivència del centre.

19.6. S'ha de dur a terme, com a mínim, una reunió col·lectiva a l'inici de curs amb les mares, pares o tutors legals dels alumnes. Així mateix, els tutors han de realitzar, com a mínim, una entrevista individual amb les mares, pares o tutors legals dels alumnes durant el curs, i una altra, si escau, a l'inici de l'escolarització al centre. La periodicitat i l'organització de les entrevistes individuals i les reunions col·lectives les ha de preveure cada centre en la PGA. S'ha de guardar registre de les entrevistes individuals amb les famílies, especificant els acords presos.

20. Revisió dels materials d'avaluació

20.1. Els alumnes o, si són menors d'edat, els seus pares o tutors tenen dret a accedir als treballs, les proves, els exercicis i altres informacions que tinguin incidència en l'avaluació de les distintes matèries, i a rebre una explicació raonada de la qualificació.

20.2. Per fer efectiu aquest dret d'accés, els centres han d'establir el procediment per obtenir aquesta còpia en les normes d'organització, funcionament i convivència, o en el reglament de règim intern, en el cas dels centres privats, i l'han de fer públic.

20.3. Els alumnes majors d'edat o les mares, pares o tutors legals que ostenten i tenen l'exercici de la pàtria potestat, poden presentar reclamacions contra les qualificacions finals de les matèries o de les decisions de promoció, en el termini de dos dies hàbils a comptar des del dia següent de la comunicació de les qualificacions finals.

21. Custòdia dels documents i del material d'avaluació

Tot el material que hagi pogut contribuir a determinar la qualificació dels alumnes, proves escrites, treballs i qualsevol altra producció dels alumnes s'ha de conservar al centre. En aquest cas, el responsable de conservar-lo i custodiar-lo és la persona que es designi a les normes d'organització, funcionament i convivència o al reglament de règim intern del centre. El material s'ha de conservar almenys fins passats tres mesos des de l'atorgament de les qualificacions finals, excepte si forma part d'una reclamació; en aquest cas, s'ha de conservar fins que s'hagi resolt el procés de reclamació.

La destrucció dels documents s'ha de dur a terme d'acord amb el que especifiquen les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

22. Departament d'Inspecció Educativa

Correspon al Departament d'Inspecció Educativa assessorar i supervisar el procés d'avaluació, i promoure l'adopció de mesures que contribueixin a perfeccionar-lo.

23. Documents oficials d'avaluació

23.1. Els documents oficials d'avaluació són els següents:

a) L'expedient acadèmic.

b) L'historial acadèmic.

c) Les actes d'avaluació de final de curs.

d) Si escau, l'informe personal per trasllat.

23.2. Els documents oficials d'avaluació han de recollir sempre la norma de l'Administració educativa que estableix el currículum corresponent, han d'estar visats pel director del centre i han de dur les signatures autògrafes o digitals de les persones que correspongui en cada cas. Al costat de la signatura hi han de constar el nom i els cognoms del signant, així com la referència al càrrec o a l'atribució docent. Els documents es poden substituir pels equivalents en suport electrònic, informàtic o telemàtic, d'acord amb el punt 3 de l'article 35 del Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació secundària obligatòria.

23.3. L'historial acadèmic i, si escau, l'informe personal per trasllat es consideren documents bàsics per garantir la mobilitat dels alumnes per tot el territori de l'Estat.

23.4. Quan els documents oficials d'avaluació hagin de tenir efecte en una comunitat autònoma on no sigui cooficial la llengua catalana, el centre els ha de proporcionar en castellà, d'acord amb l'article 15.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

24. Expedient acadèmic

24.1. Quan un alumne s'incorpora a un centre, se li ha d'obrir un expedient acadèmic, que ha d'incloure les dades d'identificació del centre i de l'alumne i la informació relativa al procés d'avaluació. Ha de recollir, almenys, els resultats de l'avaluació de les matèries o àmbits, les decisions de promoció, les mesures de suport educatiu i les adaptacions curriculars significatives que s'hagin adoptat per a l'alumne i, si escau, la data de lliurament de la certificació d'haver finalitzat l'escolarització obligatòria a la qual es refereix l'apartat 19.5 d'aquestes instruccions.

24.2. En el cas que hi hagi matèries que s'hagin cursat de forma integrada en un àmbit, en l'expedient ha de figurar, juntament amb la denominació d'aquest àmbit, la indicació expressa de les matèries que s'hi integren.

24.3. La custòdia i l'arxiu dels expedients acadèmics correspon al centre docent en què s'hagin realitzat els estudis dels ensenyaments corresponents, mentre aquest existeixi. La centralització electrònica dels expedients s'ha de fer en els termes que, a aquest efecte, determini la Conselleria d'Educació i Universitats.

25. Historial acadèmic

25.1. L'historial acadèmic ha de recollir, com a mínim, les dades identificatives de l'alumne, les matèries o àmbits cursats i els resultats de l'avaluació final en cada un dels anys d'escolarització, les decisions sobre promoció, la informació relativa als canvis de centre, les mesures curriculars i organitzatives aplicades i les dates en què s'han produït. Així mateix, ha de recollir la indicació de les matèries que s'han cursat amb adaptacions curriculars significatives. L'historial acadèmic, que ha de signar el secretari del centre amb el vistiplau del director, té valor acreditatiu dels estudis cursats.

25.2. Amb la finalitat de garantir la mobilitat dels alumnes, quan diverses matèries s'hagi cursat integrades en un àmbit, s'ha de fer constar en l'historial la qualificació obtinguda en cada una. La qualificació ha de ser la mateixa que figuri en l'expedient per a l'àmbit corresponent.

25.3. En finalitzar o abandonar l'etapa, l'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria s'ha de lliurar a les mares, pares o tutors legals que ostenten i exerceixen la pàtria potestat de l'alumne, o a l'alumne si és major d'edat, juntament amb el consell orientador. El lliurament s'ha de reflectir a l'expedient acadèmic corresponent.

26. Actes de l'avaluació de final de curs

26.1. Les actes de les avaluacions finals s'han d'estendre per a cada un dels cursos i s'han de tancar al final del període lectiu. La informació que s'hi ha de incloure és:

a)  La relació nominal dels alumnes que formen el grup.

b) Les qualificacions de totes les matèries, expressades en els termes establerts en aquestes instruccions.

c) La decisió, per a tots els alumnes, sobre la promoció o titulació, indicant o No.

d) La proposta d'incorporació a PDC o FPGB, si escau.

26.2. La decisió de proposar la repetició a tercer d'ESO o a quart d'ESO al PDC per als alumnes que cursen tercer o quart d'ESO ordinari s'ha de fer constar a l'acta de l'avaluació final de la manera següent: a la proposta, hi ha de figurar PDC, i a l'apartat sobre promoció, hi ha de figurar No.

26.3. En el cas de les matèries que estan integrades en un àmbit, el resultat de l'avaluació s'ha d'expressar mitjançant la mateixa qualificació per a cada una d'aquestes matèries.

26.4. Les qualificacions de les matèries que han estat objecte d'ACS s'han d'expressar en els mateixos termes que per a la resta de matèries, als quals s'ha d'afegir un asterisc (*). L'asterisc significa que la qualificació fa referència als criteris d'avaluació de les competències específiques de les matèries que figuren en l'ACS de l'alumne.

26.5. També s'hi han de fer constar, si n'hi ha, les convalidacions (C) o l'exempció (X) en el cas de la matèria d'Educació Física, que deriven de l'aplicació del Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'Educació Física han de tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de dansa. Així mateix, s'hi ha de fer constar, si és el cas, l'exempció (X) de l'avaluació de la matèria de Llengua catalana i literatura, d'acord amb el que s'especifica a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018, per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), en què es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana, com també qualsevol altra exempció regulada normativament.

26.6. El tutor i tots els professors titulars de les matèries han de signar les actes d'avaluació final, que han d'incloure el vistiplau del director del centre.

26.7. D'acord amb els articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els centres, tant públics com privats, concertats o no concertats han de tancar les actes utilitzant el programa de gestió GESTIB. Per fer efectiu el tancament centralitzat, tots els centres han de tenir actualitzada la matrícula dels alumnes al programa GESTIB durant tot el curs escolar i haver-hi enregistrat les qualificacions finals de totes les matèries.

27. Informe personal per trasllat durant el curs

27.1. Si un alumne es trasllada durant el curs a un altre centre per continuar-hi els estudis, el centre d'origen ha d'emetre l'informe personal per trasllat. Si el centre de destinació no pertany a la comunitat autònoma de les Illes Balears, hi ha d'adjuntar una còpia, impresa o electrònica autèntica, de l'historial acadèmic.

27.2. L'informe personal per trasllat ha de contenir totes les observacions que es considerin oportunes sobre el progrés general de l'alumne, amb un esment especial, si escau, a les mesures curriculars i organitzatives aplicades.

27.3. L'informe personal per trasllat s'ha de trametre en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir del moment en què el centre d'origen rep del centre de destinació la sol·licitud de trasllat. El centre receptor ha d'obrir l'expedient acadèmic corresponent. La matriculació només té caràcter definitiu una vegada rebuda la còpia de l'historial acadèmic.

28. Canvi de centre fora de les Illes Balears a final de curs

28.1. Si un alumne, a final de curs, canvia a un altre centre que imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol i no pertany a la comunitat autònoma de les Illes Balears, el centre d'origen ha de remetre al de destinació, a petició d'aquest i amb la màxima celeritat possible, l'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria. El centre no pot donar de baixa l'alumne fins que tengui constància que s'ha formalitzat la nova matrícula.

28.2. La matriculació al nou centre té caràcter definitiu una vegada rebut l'historial acadèmic degudament emplenat. El centre receptor s'ha de fer càrrec de custodiar-lo i ha d'obrir l'expedient acadèmic corresponent i traslladar-hi tota la informació rebuda, que ha de posar a disposició del tutor del grup al qual s'incorpora l'alumne.

29. Canvi a un sistema educatiu estranger

29.1. Si un alumne s'incorpora a un centre estranger, a l'Estat espanyol o a l'exterior, que no imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol, el centre d'origen no ha d'enviar l'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria.

29.2. L'expedient acadèmic de l'educació secundària obligatòria ha de continuar custodiat al darrer centre on l'alumne ha estat matriculat.

30. Custòdia dels documents oficials d'avaluació

Els documents oficials d'avaluació es custodien als centres docents, d'acord amb el que s'especifica a l'apartat 2.1 de les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

31. Autenticitat, seguretat i confidencialitat

31.1. La Conselleria d'Educació i Universitats ha d'establir els procediments oportuns per garantir l'autenticitat dels documents oficials d'avaluació, la integritat de les dades que s'hi recullen i la seva supervisió i custòdia, així com la  conservació i trasllat en cas de supressió o extinció del centre.

31.2. Pel que fa a l'obtenció de les dades personals dels alumnes, a la  cessió d'uns centres a uns altres i a la seguretat i confidencialitat d'aquestes dades, s'ha d'atendre el que es disposa a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en tot cas, el que s'estableix en la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Documents adjunts