Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

Núm. 609414
Resolució del conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 426/2023 interposat contra el Decret 27/2023, de 8 de maig de 2023, pel qual s’aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de Es Trenc- Salobrar de Campos

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 14 de setembre de 2023, es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 127 l'anunci d'interposició de recurs contenciós administratiu contra el Decret 27/2023, de 8 de maig, que aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de Es Trenc-Salobrar de Campos, el qual ha estat publicat en el BOIB núm. 59, de 9 de maig de 2023, seguit com a Procediment ordinari 426/23.

2. El 8 de setembre de 2023 té entrada a la Direcció General de Costes i Litoral la tramesa de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en relació al Recurs Contenciós Administratiu interposat per Lluïsa Adrover Thomas, en nom i representació de Ses Arenes Camp i Natura S.L. contra el Decret 27/2023, de 8 de maig, que aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de Es Trenc-Salobrar de Campos, el qual ha estat publicat en el BOIB núm. 59, de 9 de maig de 2023.

Fonaments de dret

1. La Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, articles 48 a 50.

2. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, article 40.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Citar les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 426/2023, interposat per Lluïsa Adrover Thomas, en nom i representació de Ses Arenes Camp i Natura S.L. contra el Decret 27/2023, de 8 de maig, que aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de Es Trenc-Salobrar de Campos, el qual ha estat publicat en el BOIB núm. 59, de 9 de maig de 2023, que es segueix davant la Sala Contenciosa Administrativa 001 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb la finalitat que serveixi com a citació a termini de les persones interessades per tal que es puguin personar com a demandades davant d'aquesta sala en el termini de nou dies des de la data de publicació d'aquesta Resolució.

2. Comunicar a les persones interessades que si se personen fora del termini establert, se'ls considerarà com a part, sense que per això s'hagin de retrotreure ni interrompre els procediments, i que, si no se personen, els procediments continuaran i no serà procedent fer-los cap altra notificació.

3. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (26 de setembre de 2023)

El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural Joan Simonet Pons