Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Núm. 596568
Oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament per a l'any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Sr. Batle, en virtut del Decret núm. 2023-0524 amb data 19 de setembre de 2023, ha disposat el següent:

ANTECEDENTS DE FET

A la vista dels següents antecedents: 

Document

Data/Núm.

Acord Mesa de Negociació

 25/07/2023

Proposta del Servei de Personal

 12/07/2023

Resultat de la Mesa de Negociació respecte als criteris a seguir

 25/07/2023

LEGISLACIÓ APLICABLE

De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Vista la proposta de resolució PR/2023/924 de 19 / de setembre / 2023.

D'acord amb les atribucions que em confereix la legislació vigent en matèria de règim local, i concretament d'acord amb l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

RESOLUCIÓ 

PRIMER. Aprovar l'Oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament per a l'any 2023, que conté els següents llocs de treball:

PERSONAL FUNCIONARI

Escala d'Administració General: 

GRUP

SUBGRUP

CLASIF.

Núm. VACANTS

DENOMINACIÓ

A

A1

Administrativa

 1

Tecnic/a d'Agministracio General 

C

C2

Administrativa

 1

Auxiliar administratiu/va 

Escala d'Administració Especial: 

GRUP

SUBGRUP

CLASIF.

Núm. VACANTS

DENOMINACIÓ

C

C1

 Cap Policia Local 

Cap de Policia  

 C

C1 

Agent policia 

Agent de Policia Local 

PERSONAL LABORAL:  

CATEGORIA LABORAL

ESPECIALITAT

Núm. VACANTS

DENOMINACIÓ

 D

Oficial 1a 

 1

Oficial de brigada manteniment/conductor 

SEGON. Aprovar l'Oferta d'ocupació pública per promoció intera d'aquest Ajuntament per a l'any 2023, que conté el següent lloc de treball: 

PERSONAL FUNCIONARI 

Escala d'Administració General: 

GRUP

SUBGRUP

CLASIF.

Núm. VACANTS

DENOMINACIÓ

C

C1

Administrativa

 1

Administratiu/va 

TERCER. Publicar l'Oferta d'ocupació pública en el tauler d'anuncis de la Corporació, així com a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://valldemossa.sedelectronica.es] i en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma corresponent. 

QUART. Convocar les places ofertes en execució de la present Oferta d'Ocupació Pública dins del termini improrrogable de tres anys a comptar des de la seva data de publicació.

 

(Signat electrònicament: 20 de setembre de 2023

El batle Nadal Torres Bujosa)