Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 604747
Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 20 de setembre de 2023 per la qual s’autoritza l'obertura i funcionament com a centre singular del centre incomplet d’educació infantil de primer cicle CEI Nanai, de Secar de la Real, Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 22 de desembre de 2021, la senyora Esther Arbona Torres va presentar una sol·licitud d'obertura i funcionament d'un centre incomplet d'educació infantil de primer cicle (CEI) Nanai, amb 2 unitats (1 unitat mixta de 0 a 2 anys, 1 unitat de 2 a 3 anys), GOIBE624412/2021,  i hi adjuntà la documentació pertinent.

2. El 10 de gener de 2022, es va requerir a la Sra. Arbona una documentació tècnica per poder completar la sol·licitud, que va presentar els dies 4 de novembre de 2022 (llicència d'activitats de l'Ajuntament de Palma) , 15 de març de 2023 (memòria justificativa del compliment del Decret 23/2020 signada pel tècnic), 24 de març de 2023 i 10 de juliol de 2023.

3. El 31 de juliol de 2023, l'arquitecte de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI) va emetre un informe favorable condicionat a què es presentàs la documentació que es requerir a l'informe i es va comunicar a la representant del centre en data 1 d'agost de 2023.

4. El 18 d'agost de 2023, la representant del centre va presentar nova documentació (GOIBE524946/2023) per esmenar les deficiències detectades a l'informe de 31 de juliol de 2023. En concret, la memòria justificativa del compliment del Decret 23/2020. També sol·licità la visita del tècnic de l'IEPI, ja que havien acabat les obres d'adaptació del centre incomplet .

5. El 31 d'agost de 2023,  l'arquitecte de l'IEPI va emetre un informe tècnic favorable de la visita d'inspecció al centre realitzada el dia 28 d'agost de 2023, en què es comprovà que les instal·lacions s'adaptaven als plànols informats favorablement.

6. El 8 de setembre de 2023, la Comissió de valoració de les qualificacions del professorat d'educació infantil de primer cicle, va emetre un informe favorable provisional respecte al nombre de professionals del centre, condicionat a complir els compromisos adquirits respecte a la certificació de llengua catalana exigible de conformitat a l'apartat f) de l'article 11 del Text consolidat aprovat pel Decret 23/2020.

7. El 18 de setembre de 2023, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre l'autorització d'obertura i funcionament sol·licitada pel centre i informada favorablement per l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància.

8. El 19 de setembre de 2023, el director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives va emetre una proposta de resolució per la qual s'autoritza l'obertura i funcionament del centre singular incomplet d'educació infantil de primer cicle CEI Nanai, de Palma.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. Decret llei 5/2023, de 28 d'agost, de mesures urgents en l'àmbit educatiu i en el sanitari (BOIB núm. 120, de 29 d'agost)

5. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102 de Creació de centres, que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'han de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent (BOIB núm. 38, de 17 de març).

6. El Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 135, d'1 d'agost).

7. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

8. El Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, (BOIB núm. 102, de 20 de juliol).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives en data 19 de setembre de 2023, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Autoritzar amb efectes de l'inici del curs escolar 2023-2024, l'obertura i el funcionament del Centre incomplet d'educació infantil de primer cicle  CEI Nanai, amb el codi 07016670, amb 2 unitats d'educació infantil de 1r cicle.

2. Establir que el CEI Nanai s'autoritza com a centre singular.

3. Determinar que, com a conseqüència d'aquestes autoritzacions, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07016670

Denominació genèrica: centre singular incomplet d'educació infantil de primer cicle

Denominació específica: Nanai

Titular: Esther Arbona Torres (DNI ***798**).

Domicili: c. Joan Mascaró i Fornés, 84

Localitat: Secar de la Real

Municipi: Palma

Codi postal: 07010

Ensenyaments autoritzats:

Educació infantil de primer cicle: 2 unitats i un màxim de 28 places escolars, distribuïdes de la manera següent:

  • 1 unitat mixta de 0 a 2 anys; segons taula de ràtios del Decret 23/2020, amb un màxim de 10 places escolars
  • 1 unitat de 2 a 3 anys i 18 places escolars

4. Disposar que, en aplicació de la disposició transitòria setena del Text consolidat del Decret 23/2020, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil i atesa la superfície útil de l'aula mixta de 0-2 anys, no és podrà superar la ràtio autoritzada.

5. Inscriure aquesta autorització en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD) del Ministeri d'Educació i Formació Professional i en el Registre autonòmic de centres docents (Repositori de centres).

6. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.

7. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 20 de setembre de 2023 El conseller d'Educació i Universitats Antoni Vera Alemany