Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

Núm. 607731
Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 16 de novembre de 2021, es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 10 de novembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de Rehabilitació i Regeneració Urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu (BOIB núm. 158).

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen presentar una sol·licitud de subvenció per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents.

3. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic varen examinar les sol·licituds i varen emetre un informe favorable dels aspectes següents:

  • Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.
  • Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.
  • Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4.El tècnic competent, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat vuitè de la Resolució esmentada, va informar favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

5. L'11 de maig de 2023 es va emetre una proposta de resolució estimatòria del director general d'Energia i Canvi Climàtic (BOIB núm. 63, de 16 de maig de 2023).

6. El 10 d'agost de 2023, es va publicar la Proposta de resolució del director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es modifica la Proposta de resolució de 16 de maig de 2023 per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic  (Programa PREE 5000).

7. S'ha esgotat el termini de deu dies hàbils que es concedia per presentar-hi al·legacions sense que se'n haguin presentat.

8. El beneficiari ha acreditat que compleix amb els termes de pagament de la Llei 3/2004, d'acord amb l'article 13.3 bis de la  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de  Subvencions.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. El Reial decret 691/2020, de 3 de agost, pel qual es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com la seva concessió directa a les comunitats autònomes.

5. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 10 de novembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) (BOIB núm. 158, de 16 de novembre de 2021), inclòs en el programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de Rehabilitació i Regeneració Urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el concepte i l'import que també hi figuren.

2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts vigents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta ajuda pot ser cofinançada a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014‑2020 de les Illes Balears, enquadrada a: objectiu temàtic 4 «Economia baixa en carboni»; objectius específics OE 4.1.2 «Energies renovables per a usos tèrmics», OE 4.2.1 «Eficiència energètica a empreses» i OE 4.3.1 «Eficiència energètica en edificació, infraestructures i serveis públics».

3. Les inversions objecte de la sol·licitud s'han d'executar i pagar dins el període que va des del dia de presentació de la sol·licitud fins al termini de 18 mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió.

4. El termini per a justificar la realització de les activitats subvencionades en cap cas pot ser posterior al cinquè dia hàbil des de la data màxima d'execució de l'activitat.

5. El pagament i la justificació de les actuacions s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat desè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 10 de novembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) (BOIB núm. 158, de 16 de novembre de 2021), inclòs en el programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de Rehabilitació i Regeneració Urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu. S'ha d'acreditar el pagament dels justificants mitjançant un document, extracte o certificat bancari.

6. Els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat tretzè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 10 de novembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) (BOIB núm. 158, de 16 de novembre de 2021), inclòs en el programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de Rehabilitació i Regeneració Urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

7. Tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

8. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Empresa, Ocupació i Energia en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, data de la signatura electrònica (18 de setembre de 2023)

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic Diego Viu Domínguez Per delegació del  conseller d'Empresa, Ocupació i Energia (BOIB núm.103, de 22/07/2023)

 

ANNEX

Llista de beneficiaris als quals se'ls atorga la subvenció

Expedient

Data registre entrada

Sol·licitant

NIF

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

Import inversió (€)

CONCE

Import subvenció (€)

Nº informe fiscalització prèvia

PREE5000-22/2021

11/11/2022

COSTADOR, S.L.

***4372**

2023/731A01/77000/00/19701/MR029

Millora de l'eficiència energètica de la instal·lació de climatització i il·luminació d'un establiment hoteler.

347.460,30

7562/2023

148.820,45

2023 0000007562