Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

SINDICATURA DE COMPTES

Núm. 604775
Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 25 de setembre de 2023, per la qual es publica el resultat de la fiscalització de l'Informe 215/2022 del Compte general de l’Ajuntament de Calvià corresponent a l'exercici 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Dia 22 de desembre de 2022, el Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears va acordar aprovar l'Informe 215/2022 del Compte general de l'Ajuntament de Calvià corresponent a l'exercici 2020.

2. Dia 20 de setembre de 2023, el president del Parlament de les Illes Balears va comunicar que s'havia dut a terme el darrer tràmit parlamentari referent al dit Informe, que va tenir lloc amb la presentació i el debat de l'Informe a la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de dia 12 de setembre de 2023.

Fonaments de dret

1. L'article 12.3 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, regula els informes o les memòries de fiscalització i en disposa la tramesa al Parlament, als subjectes fiscalitzats i al Tribunal de Comptes, i també la seva publicació en el BOIB després del darrer tràmit parlamentari.

2. L'article 32.1 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes estableix que aquesta institució ha de publicar el resultat de la fiscalització en el BOIB, un cop rebuda la comunicació expressa que se n'ha dut a terme el darrer tràmit parlamentari.

Per tot això, i d'acord amb el que disposen l'esmentada Llei 4/2004 i el Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,

Resolc

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el resultat de la fiscalització de l'Informe 215/2022 del Compte general de l'Ajuntament de Calvià corresponent a l'exercici 2020, que s'adjunta com a annex.

 

Palma, 25 de setembre de 2023

El síndic major Joan Rosselló Villalonga

 

 

ANNEX Edicte pel qual es fa públic el resultat de l'Informe 215/2022 del Compte general de l'Ajuntament de Calvià corresponent a l'exercici 2020

L'Informe 215/2022 del Compte general de l'Ajuntament de Calvià corresponent a l'exercici 2020, previst en el Programa d'actuacions de la Sindicatura per a l'any 2022, és un informe de caràcter general i de periodicitat no necessàriament anual, l'àmbit subjectiu del qual abasta l'esmentat Ajuntament i les seves entitats dependents i vinculades. L'abast del treball realitzat ha estat l'anàlisi del Compte general de l'Ajuntament de Calvià i de la documentació complementària.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha fiscalitzat el Compte de l'Administració general de l'Ajuntament de l'exercici 2020, que comprèn el balanç de situació, el compte del resultat econòmic patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de la liquidació del pressupost i la memòria.

Atès l'efecte molt significatiu de les 24 limitacions de l'abast descrites en l'Informe que afecten, principalment, l'actiu no corrent del balanç de l'exercici 2020, no ha estat possible obtenir prova d'auditoria suficient i adequada per expressar una opinió d'auditoria amb excepcions. En conseqüència, la Sindicatura de Comptes s'absté d'opinar sobre si el Compte de l'Administració general expressa, en tots els aspectes significatius i d'acord amb l'abast abans assenyalat, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Ajuntament de Calvià a 31 de desembre de 2020, així com dels seus resultats econòmics i pressupostaris corresponents a l'exercici anual tancat en aquesta mateixa data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta aplicable i, en particular, conforme als principis i els criteris comptables i pressupostaris que conté.

Amb independència del que s'indica en els paràgrafs de l'opinió i de les conclusions respecte del compliment de la legalitat, cal ressaltar les altres incidències que es detallen al final de cada apartat de l'Informe, que els òrgans responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.

A més de les esmentades incidències, l'Informe conté un total de 42 recomanacions per millorar la gestió econòmica financera de l'entitat fiscalitzada: 9 en l'apartat introductori (2 en relació amb la rendició de comptes i 7 respecte del model de control intern adoptat per l'Ajuntament); 3 pel que fa a l'estabilitat pressupostària, la regla de despesa i la sostenibilitat financera, i 30 en l'apartat de l'Administració general (19 pel que fa al balanç de situació, 1 en relació amb l'estat de canvis del patrimoni net, 2 respecte del compte del resultat econòmic patrimonial, 1 per l'estat de fluxos d'efectiu, 6 pel que fa a l'estat de liquidació del pressupost, i 1 per la memòria).  

A l'Informe s'han adjuntat els annexos, que contenen un quadre relatiu al marc normatiu de referència i 7 fitxes individualitzades, 1 corresponent al mateix Ajuntament i les 6 restants, a les seves entitats dependents, amb les dades més rellevants. A més, en els annexos consta la mostra d'expedients d'altes d'immobilitzats i d'expedients de despesa del capítol 2 del pressupost de l'any 2020 que l'SCIB ha examinat.

Finalment, s'han incorporat a l'Informe les al·legacions que ha formulat l'entitat fiscalitzada.

Podeu consultar al portal web de la Sindicatura, <www.sindicaturaib.org>, l'Informe del Compte general de l'Ajuntament de Calvià corresponent a l'exercici 2020, amb el número 215/2022.