Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

Núm. 609561
Aprovació definitiva del projecte de “Reforç de ferm, instal·lació i reposició de barrera de seguretat a la Ma-2114. Tram: Mancor-Selva. V2.” Clau 16-26.0-RF

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu el 20 de setembre de 2023 va acordar el següent:

<<Antecedents

En data 26 de juliol de 2016 es va signar l'ordre d'estudi per redactar el projecte de Reforç de ferm, instal·lació i reposició de barrera de seguretat a la Ma-2114.

El 28 d'octubre de 2021 es van aprovar, mitjançant la resolució núm. 22285 del Conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures, les "Instruccions generals per a l'elaboració de projectes i execució d'unitats d'obres més sostenibles. Plec de prescripcions tècniques particulars. Mescles bituminoses més sostenibles” per a l'elaboració de projectes que millorin la sostenibilitat de les obres que s'hagin d'escometre.

En data 4 de novembre de 2021 la Comissió d'assessorament per a la redacció de projectes de la DII que hagin de complir les Instruccions va determinar les mescles que serien d'aplicació en aquest projecte i va quedar reflectit a l'acta.

En data 30 de juny de 2023 es va signar l'ordre d'estudi complementària del projecte de Reforç de ferm, instal·lació i reposició de barrera de seguretat a la Ma-2114. Tram: Mancor-Selva. Versió 2.

En agost de 2023, la Sra. María Mollar Bort, enginyera de camins, canals i ports, va redactar el projecte de reforç de ferm, instal·lació i reposició de barrera de seguretat a la Ma-2114. Tram: Mancor-Selva. V2, amb clau 16-26.0-RF, amb el vistiplau de la cap del Servei de Planificació i Projectes i del Coordinador en cap de la Direcció Insular d'Infraestructures (DII).

El projecte consta d'un únic document:

16-26.0-RF_PROJECTE_REFORÇ_DE_FERM_MANCOR-SELVA.V2 - SEFYCU_3243554

El pressupost del projecte per al coneixement de l'administració és d'un milió cent sis mil nou-cents setanta euros amb un cèntim (1.106.970,01 €), que inclou, a més del cost d'execució de la contracta d'un milió un mil nou-cents vint-i-un euros amb dotze cèntims (1.001.921,12 €), noranta mil vint euros amb set cèntims (90.020,07 €) per a tractament de residus i quinze mil vint-i-vuit euros amb vuitanta-dos cèntims (15.028,82 €) per a conservació del patrimoni cultural.

El 31 d'agost de 2023 s'ha emès informe de supervisió núm. 2023-14 favorable a l'aprovació del projecte de “Reforç de ferm, instal·lació i reposició de barrera de seguretat a la Ma-2114. tram: Mancor-Selva. V2”, motiu pel qual es poden iniciar els tràmits per a la seva aprovació.

D'acord amb l'informe de supervisió esmentat:

  • el projecte no afecta finques ja que tota l'actuació està compresa dins del límits de domini públic del CIM.
  • El projecte no interfereix amb les conduccions de sanejament i de pluvials ubicades en una cota inferior a la profunditat d'actuació. No obstant això s'afecten les tapes de registres, embornals o pous de registre i per tant el projecte contempla la corresponent reposició.
  • No cal subjectar el projecte a avaluació d'impacte ambiental d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears.
  • Atès que des d'un punt de vista tècnic es tracta d'una actuació específica, no és preceptiva la informació pública pel que disposa l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l'article 19 de la Llei 5/1990, de carreteres de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. La Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, regula la planificació de les carreteres de les Illes Balears, així com el seu finançament, construcció, conservació, explotació i ús.

2. La Llei 16/2001, de 14 de desembre, atribueix als consells insulars competències en matèria de carreteres i camins. I de conformitat amb el que s'estableix en l'article 70.15 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer) el Consell Insular de Mallorca exerceix, com a pròpia, la competència en matèria de carreteres i camins.

3. D'acord amb l'article 28 h) de la Llei 4/2022, de 28 de juny de consells insulars, el Consell Executiu és competent per exercir les competències d'òrgan de contractació en tot tipus de contractes en els mateixos casos que la legislació de contractes del sector públic preveu per a la Junta de Govern Local en els municipis de gran població.

4. L'article 8.a) del Decret d'organització del Consell de Mallorca, aprovat el 9 de desembre de 2019 (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019), estableix que correspon al Departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures planificar i executar obres de construcció, ampliació, explotació i manteniment de carreteres.

Per tot l'exposat, atès que es tracta d'un projecte d'obra amb un pressupost base de licitació superior a 50.000 euros, el conseller executiu del Departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures eleva al Consell Executiu la següent proposta d' 

ACORD

1. ​​​​​​​​​​​​​​Aprovar definitivament el projecte de “Reforç de ferm, instal·lació i reposició de barrera de seguretat a la Ma-2114. Tram: Mancor-Selva. V2, amb clau 16-26.0-RF, redactat el dia 28 d'agost de 2023, amb un pressupost per al coneixement de l'administració d'un milió cent sis mil nou-cents setanta euros amb un cèntim (1.106.970,01 €), que inclou un pressupost d'execució d'un milió un mil nou-cents vint-i-un euros amb dotze cèntims (1.001.921,12 €), noranta mil vint euros amb set cèntims (90.020,07 €) per a tractament de residus i quinze mil vint-i-vuit euros amb vuitanta-dos cèntims (15.028,82 €) per a conservació del patrimoni cultural.

2. Publicar aquest acord en el BOIB.

​​​​​​​Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació. 

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació d'aquest recurs d'alçada.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu, en qualsevol moment a partir de l'endemà de la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, podrà exercitar-se, si escau, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. >>

 

​​​​​​​Palma, en la data de la signatura electrònica (25 de setembre de 2023)

El conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures Fernando Rubio Aguiló​​​​​​​​