Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 604978
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual se cita les persones interessades en el procediment ordinari núm. 434/2023 de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Procuradora María Asunción Sánchez González, en nom i representació del Consejo General de Colegios de fisioterapeutes de España, va interposar un recurs contenciós administratiu (PO 434/2023, que es tramita en la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears) contra el Decret 26/2023 de 8 de maig, pel qual es creen noves categories de personal estatutari en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. De manera directa o indirecta, aquesta impugnació pot resultar rellevant per a una pluralitat de persones que podrien tenir la condició d'interessades en el procés.

Fonaments de dret

1. L'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

2. L'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Citar les persones interessades en el recurs contenciós administratiu interposat per la Procuradora María Asunción Sánchez González, en nom i representació del Consejo General de Colegios de fisioterapeutes de España contra el Decret 26/2023 de 8 de maig, pel qual es creen noves categories de personal estatutari en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. Comunicar a les persones interessades que, si es personen fora del termini establert, se'ls considerarà com a part (sense que per això el procediment s'hagi de retrotreure ni interrompre) i que, si no es personen, el procediment continuarà i no serà procedent fer-los cap altra notificació.

3. Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 24 de setembre de 2023)

El director general Javier Ureña Morales