Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC DE L'ILLA DE MENORCA

Núm. 609128
Delegació de competències de la Junta de Govern en la presidència del Consorci

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que la JUNTA DE GOVERN DEL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC DE L’ILLA DE MENORCA, en sessió extraordinària de dia 14 de setembre de 2023, adoptà, entre d’altres, l’acord següent:

QUART.-DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN EN LA PRESIDÈNCIA DEL CONSORCI (VAR-2019-9)

PRIMER.- Delegar en la Presidència del Consorci, en matèria de gestió de personal, l’exercici de les següents atribucions:

1. Adoptar les resolucions que siguin necessàries en relació amb els procediments per a la selecció de nou personal, d'acord amb les bases aprovades per la Junta de Govern.

2. Nomenar el personal funcionari i contractar el personal laboral.

3. Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.

4. Aprovar el pagament de les indemnitzacions per raó del servei.

5. Atorgar bestretes ordinàries i extraordinàries.

6. Resoldre la deducció proporcional de les retribucions en cas d’incompliment de l’horari establert.

7. Concedir les millores socials previstes en els acords per al personal funcionari i el Conveni col·lectiu per al personal laboral.

8. Concedir les llicències del personal.

9. Declarar les situacions administratives, les comissions de serveis i la jubilació de tot el personal.

10. Reconèixer els serveis als efectes d'antiguitat.

11. La reassignació d'efectius.

12. La sanció de tot el personal, excepte en els casos de separació del servei de funcionaris i l'acomiadament de personal laboral.

13. Encarregar-se de les relacions i negociacions amb la Junta de Personal, el Comitè d’Empresa i les organitzacions sindicals.

14. Implantar els sistemes d’avaluació de l’acompliment del personal i la supervisió de la seva aplicació.

15. La resta de competències que corresponen a la Junta de Govern en matèria de personal que en l’àmbit de les corporacions locals corresponguin a la presidència de les entitats locals i tenguin caràcter de delegables, de conformitat amb aquesta normativa i que no estiguin atribuïdes expressament a altres òrgans.

SEGON.- Delegar en la Presidència del Consorci, respecte de les infraccions urbanístiques constitutives de delicte, l’exercici de les següents atribucions:

1. Realitzar les gestions corresponents amb el Ministeri Fiscal en els casos d’indicis de delicte o falta en el fet que hagi motivat l’inici del procediment sancionador.

TERCER.- Delegar en la Presidència del Consorci, en matèria de defensa jurídica, l’exercici de les següents atribucions:

1. Acordar l’exercici de les accions judicials i administratives pertinents que hagi d’emprendre el Consorci.

QUART.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sens perjudici que entri en vigor des de l’endemà de la seva adopció.

 

Signat a Maó en la data de la signatura electrònica (19 de setembre de 2023)

La presidenta Núria Torrent Pallicer DP 100/2023, de 14/07/2023