Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

Núm. 606204
Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de ratificació de l’aprovació de les tarifes de personal aplicables a partir de dia 1 de gener de 2023 als encàrrecs de gestió a l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC), en data 23 de novembre de 2022, amb l'objectiu d'estandarditzar el cost dels serveis, va acordar establir unes tarifes de personal aplicables a partir de dia 1 de gener de 2023, vinculades als serveis que presta mitjançant encàrrecs de gestió a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El 12 de desembre de 2022 el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura va dictar la resolució d'aprovació de les tarifes de personal, aplicables a partir de dia 1 de gener de 2023 als encàrrecs de gestió a l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC).

Avui dia l'IBETEC està adscrit a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, segons l'annex 1 del Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Atès que han transcorregut més de nou mesos des que es va dictar la Resolució de 12 de desembre de 2022 sense que aquesta s'hagi publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), es considera adient que l'actual conseller d'Economia, Hisenda i Innovació dicti una resolució de ratificació de l'aprovació d'aquestes tarifes, a l'efecte de poder publicar-la en el BOIB.

Fonaments de dret

1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i, en particular, l'article 32 d'aquesta Llei.

2. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i, en particular, l'article 45.1.

3. El Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pels decrets 16/2023, de 20 de juliol, i 17/2023, de 23 d'agost.

4. El Decret 45/2017, de 8 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears, i, en particular, l'article 6.2 dels Estatuts.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Ratificar l'aprovació de les tarifes aplicables als encàrrecs de gestió que es facin a l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC) per a la prestació dels serveis a partir de l'1 de gener de 2023.

Les tarifes esmentades inclouen els costs directes i indirectes imputables, a les quals s'haurà d'afegir, si escau, l'impost sobre el valor afegit vigent. Quant als costs indirectes, corresponents a la gestió administrativa dels encàrrecs de gestió, s'han calculat amb l'aplicació d'un percentatge del cinc per cent als costs directes.

Aquestes tarifes s'han d'aplicar en funció de les hores de treball efectiu dels recursos humans que s'assignin a l'execució dels encàrrecs, en funció de la categoria i imports que s'indiquen en l'annex únic d'aquesta Resolució.

Les indemnitzacions per raó del servei del personal són les vigents establertes en la resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts que actualitza cada any les quanties d'aquestes indemnitzacions.

2. Comunicar aquesta resolució a l'IBETEC als efectes que s'apliquin les tarifes en la fixació de la contraprestació a favor de l'IBETEC i que es faci constar en els actes o acords pels quals es formalitzin els encàrrecs de gestió.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. Disposar que aquesta Resolució tengui efectes, una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, des de l'1 de gener de 2023.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 22 de setembre de 2023)

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació Antoni Costa Costa

 

ANNEX

Tarifes de personal per executar els encàrrecs de gestió de l'any 2023 (a partir de l'1 de gener de 2023)

 

Categoria

Sou brut anual

Seguretat Social

Subtotal costs directes

Costs administratius indirectes

Total cost efectiu

Cost hora efectiu

Editor de vídeos

C

33.700,72 €

11.795,25 €

45.495,97 €

2.274,80 €

47.770,77 €

26,54 €

Càmera de vídeo

D

27.061,98 €

9.471,69 €

36.533,67 €

1.826,68 €

38.360,36 €

21,31 €

Fotògraf

D

32.249,85 €

11.287,45 €

43.537,30 €

2.176,86 €

45.714,16 €

25,40 €