Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 603375
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 de setembre de 2023, relatiu a l’aprovació de les Bases que regeixen la concessió dels ajuts de minimis del Consell Insular de Menorca per a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca (ADV) i de la convocatòria corresponent a 2023 (exp. 3201-2023-000001)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El Consell Executiu, en la sessió de dia 5 de desembre de 2022, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Menorca (PES) per a l'any 2023 (BOIB núm. 2 de 5 de gener de 2023). El PES estableix la previsió de l'activitat subvencionadora en la línia de foment d'activitats d'interès general, dins el marc normatiu establert per a la concessió de subvencions. Una de les línies de subvenció incloses en aquest PES és un ajut pel foment de les associacions de defensa vegetal de Menorca.

2. La missió de les agrupacions de defensa vegetal és vetlar per l'estat sanitari de les produccions vegetals, assessorar els productors sobre els productes que poden utilitzar en els tractaments fitosanitaris i auxiliar-los en totes les qüestions relatives als productes conreats.

Les condicions de l'agricultura de Menorca, quant a climatologia, intensitat i varietat de conreus, fan que la problemàtica de la sanitat vegetal revesteixi una complexitat especial.

La reduïda estructura de les finques fa recomanable la seva associació en agrupacions de defensa vegetal.

3. L'objecte d'aquests ajuts pel foment de les associacins de defensa vegatal de Menorca és donar suport a les actuacions dutes a terme des de l'1 de desembre de 2022 fins al 30 de novembre de 2023 per les esmentades agrupacions de defensa vegetal (d'ara endavant ADV) constituïdes d'acord amb el Decret 52/2013, de 29 de novembre, pel qual es regulen les agrupacions de defensa vegetal en l'àmbit de les Illes Balears i es crea el Registre Oficial d'Agrupacions de Defensa Vegetal de les Illes Balears.

L'interès públic d'aquesta convocatòria és donar suport a l'activitat duta a terme per les ADV, que, conjuntament amb l'activitat realitzada per l'administració en l'àmbit de la sanitat vegetal, permetrà reforçar l'eficàcia de les actuacions de prevenció i lluita contra els agents nocius dels vegetals mitjançant la utilització racional de tècniques d'aplicació, productes i mitjans fitosanitaris.

4. L'article 2.2 de la Llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i de Eivissa i Formentera en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania, diu que són funcions dels consells insulars de Menorca i Formentera desenvolupar en el seu àmbit territorial, entre d'altes, les actuacions en matèria d'agricultura i ramaderia.

L'article 30 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, diu que són competències pròpies dels consells insulars, entre d'altres, l'agricultura, ramaderia i pesca; així com la qualitat, la traçabilitat i les condicions dels productes agrícoles i ramaders i dels productes alimentaris que se'n deriven.

Atès l'interès del Departament d'Economia i Serveis Generals del Consell Insular de Menorca de donar suport a les produccions autòctones de Menorca, de fomentar els organismes interessats en el seu manteniment i ajudar les agrupacions de defensa vegetal constituïdes a Menorca;

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament d'Economia i Serveis Generals;

El Consell Executiu, per unanimitat i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Aprovar les bases que regeixen la concessió dels ajuts de minimis del Consell Insular de Menorca per a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca (ADV) corresponents al període comprès entre l'1 de desembre de 2022 fins al 30 de novembre de 2023 i que es transcriuen a continuació (annex I).

Segon. Aprovar, simultàniament, la convocatòria dels ajuts corresponent a l'any 2023, que es regeixen per les bases esmentades anteriorment i d'acord amb les condicions següents:

a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari: les ajudes concedides s'atendran amb càrrec a les partides pressupostàries i amb els imports màxims que s'indiquen més avall, sens perjudici que els imports puguin ser ampliats per aportacions expresses de tercers per a contribuir al finançament de l'objecte de la convocatòria:

 

Partida

Quantia màxima

5.41200.4890002 Suport a les produccions vegetals

50.000 €

b) El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

c) La instrucció correspon a la senyora Isabel Martín Neira, tècnica del Consell Insular de Menorca.

d) La composició de la Comissió Avaluadora d'aquests ajuts és la següent:

 • Presidenta: Maria Antonia Taltavull Fernández, consellera executiva del Departament d'Economia i Serveis Generals
 • Secretari/ària: un/a funcionari/ària del Departament
 • Vocals: Titulars:
  • Sandra Beltrán Moll, directora insular d'Economia
  • Isabel Martín Neira, eng. tec. agrícola del Departament d'Economia i Serveis Generals
  • Judith Aisa Garbayo, tec. de promoció agroalimentària del Departament d'Economia i Serveis Generals
  • Francisca Llabrés Riudavets, tècnica de gestió del Departament d'Economia i Serveis Generals

Tercer. Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre la present convocatòria, en els termes establerts en l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de forma prèvia a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

 

ANNEX BASES QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ D'AJUTS DE MINIMIS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA A LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL DE MENORCA

1. Objecte

L'objecte d'aquests ajuts de minimis es ajudar a la realització de les actuacions que duguin a terme, entre l'1 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria i el 30 de novembre de l'any de la convocatòria, les agrupacions de defensa vegetal de Menorca (d'ara endavant ADV) constituïdes d'acord amb el Decret 52/2013, de 29 de novembre, que regula les agrupacions de defensa vegetal en l'àmbit de les Illes Balears i crea el Registre Oficial d'Agrupacions de Defensa Vegetal de les Illes Balears.

El Consell Executiu, en la sessió de dia 5 de desembre de 2022, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Menorca (PES) del CIM per a l'any 2023 (BOIB núm. 2 de 5 de gener de 2023).El PES estableix la previsió de l'activitat subvencionadora en la línia de foment d'activitats d'interès general, dins el marc normatiu establert per a la concessió de subvencions. Una de les línies de subvenció incloses en aquest PES és un ajut per el foment de les associacions de defensa vegetal de Menorca.

2. Finalitat

Aquesta convocatòria té per finalitat la prevenció i la lluita contra els agents nocius dels vegetals mitjançant la utilització racional de tècniques d'aplicació, productes i mitjans fitosanitaris.

3. Finançament i import màxim

Les ajudes que s'atorguin en el marc d'aquestes bases es pagaran amb càrrec a les partides i per l'import màxim que s'estableixin en la convocatòria.

4. Activitats subvencionables

1. Són objecte de subvenció les activitats següents:

a) Els sous i les quotes patronals de la Seguretat Social corresponents al personal tècnic contractat per l'ADV

b) Contractes d'arrendament de serveis de direcció tècnica o d'assistència tècnica de l'ADV.

c) Les despeses dels tècnics de l'ADV per assistir a cursos o seminaris relatius a l'activitat de l'ADV.

d) Les despeses generades pels desplaçaments dels tècnics a les explotacions sòcies de l'ADV.

e) L'assistència a fires i cursos per part del personal tècnic i dels socis de l'ADV.

f) El cost de la compra de material per a la prevenció de plagues i la lluita biològica contra plagues.

g) Compra de contenidors per a la recollida selectiva a la finca d'envasos de fitosanitaris.

h) Material de laboratori.

i) Despeses de gestió ordinària de l'ADV: despeses de missatgeria, material d'oficina, despeses de transport de material, despeses de gestoria

j) Promoció de l'ADV i els seus productes.

2. Poden ser subvencionades les actuacions realitzades i pagades entre l'1 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria i el 30 de novembre de l'any de la convocatòria.

3. No es poden concedir ajudes per prevenció o erradicació de malalties de les quals la normativa europea imposi exaccions específiques per mesures de lluita.

4. Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 15.000 € en cas de subministrament de béns d'equipament o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar com mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte quan, per les característiques especials de les despeses subvencionables, no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o ofereixin, o quan la despesa s'hagi realitzat abans de la sol·licitud de subvenció, quan així s'hagi establert. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar com a justificació, en el seu cas, a la sol·licitud de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament l'elecció en una memòria que no recaigui en la proposta econòmica no avantatjosa.

5. L'IVA no es pot subvencionar, llevat de quan no sigui recuperable pel beneficiari (art.4.3 RD 81/2015).

5. Naturalesa de l'ajut de minimis i compatibilitat amb altres ajuts

1. Les subvencions que es regeixen per aquestes bases són de caràcter voluntari i eventual i es poden anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en la Llei o en aquestes bases; no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. Així mateix, són compatibles amb altres ajudes, subvencions i ingressos o recursos que pugui rebre l'entitat beneficiària per realitzar el mateix projecte, sens perjudici de l'obligació dels beneficiaris de comunicar-ho al Consell Insular de Menorca de la forma establerta en aquestes bases, sempre que el seu còmput anual no superi el pressupost d'execució del projecte.

2. En virtut de la seva naturalesa específica, com ajuts de minimis, estan sotmeses al Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea de les ajudes de minimis en el sector agrícola (modificat pel Reglament núm. 2019/316 de la Comissió, de 21 de febrer de 2019), la qual cosa implica, entre altres coses, que el beneficiari final de l'ajuda no pot rebre, en els tres darrers exercicis fiscals (l'any de la publicació de la convocatòria i els dos immediatament anteriors), ajuts públics o d'ens privats finançats a càrrec de pressupost públics en concepte de minimis en la producció primària de productes agrícoles per un import superior a 20.000€.

3. El fet de rebre una subvenció implica l'obligatorietat de dur a terme el projecte subvencionat i, per tant, l'entitat beneficiària ha de cercar altres fons de finançament o aportar fons propis.

6. Requisits dels beneficiaris

1. Poden tenir la condició de beneficiaris directes i demanar la subvenció les ADV constituïdes d'acord al Decret 52/2013, de 29 de novembre, pel qual es regulen les agrupacions de defensa vegetal en l'àmbit de les Illes Balears i es crea el Registre Oficial d'Agrupacions de Defensa Vegetal de les Illes Balears.

2. Poden ser beneficiàries finals de les ajudes previstes en aquesta convocatòria les petites i mitjanes explotacions agràries integrades en una agrupació de defensa vegetal de Menorca que compleixin el requisit següent:

 1.  Estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i el Consell Insular de Menorca. (Annex V)

3. No obstant això, no poden ser-ne beneficiaris:

a) Les persones físiques o jurídiques en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l'art. 13.2 de la Llei general de subvencions i l'art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions i l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (Annex II)

b) Les persones físiques o jurídiques que, en el moment de dictar-se la proposta de resolució definitiva de la convocatòria, per part de l'òrgan instructor, no estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració General de l'Estat i amb les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca.

 

(El fet d'estar al corrent amb les obligacions tributàries del Consell Insular de Menorca es verificarà d'ofici pel Departament d'Economia i Serveis Generals del CIM)

c) Les persones físiques o jurídiques que hagin rebut, en els tres darrers exercicis fiscals (l'any de la publicació de la convocatòria i els dos immediatament anteriors), ajuts públics o d'ens privats, finançats amb càrrec a pressuposts públics, en concepte de minimis, per un import superior a 20.000 € (base 5.2)

d) Les persones físiques o jurídiques sancionades o condemnades per resolució administrativa o sentència judicial fermes per discriminació salarial, assetjament moral o qualsevol tipus de tracte desigual, per raó de sexe, en l'àmbit de les relacions laborals, de conformitat amb el que disposa l'article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona. (Annex II)

e) Per a subvencions d'import superior a 30.000 euros, quan els sol·licitants siguin únicament subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les empreses que incompleixin els terminis de pagament previstos a la llei esmentada. Aquesta circumstància s'acreditarà per part de les societats que, d'acord amb la normativa comptable, puguin presentar compte de pèrdues i guanys abreujat, de conformitat amb el que preveu l'article 26 del Reglament d'aquesta llei. Per a les societats que, d'acord amb la normativa comptable, no puguin presentar compte de pèrdues i guanys abreujat s'estableix la necessitat d'acreditar el compliment dels terminis legals de pagament mitjançant un certificat emès per un auditor inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, que es referirà al termini efectiu dels pagaments de l'empresa client amb independència de qualsevol finançament per al cobrament anticipat de l'empresa proveïdora.

7. Presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a ANNEX I d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es

2.  A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

Documentació administrativa:

a) Document d'identificació del representant (DNI).

b) Document d'identificació fiscal de l'ADV (NIF).

c) Escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d'aportar certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat per sol·licitar l'ajuda i per designar representant.

d) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), el model de la qual s'adjunta com a annex II d'aquestes bases.

e) Certificat on indiqui que està inscrit en el registre insular d'ADV o document acreditatiu d'haver sol·licitat aquest tràmit. (S'aportarà d'ofici)

f) Document de designació de compte bancari de l'empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, cosa que s'ha de fer constar expressament.

g) Certificat on consti que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'administració de l'Estat. Es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment d'aquestes obligacions (vegeu annex I).

h) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d'altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat (Annex III).

Documentació especifica:

i) Acta de la Junta General de socis en què s'acordi sol·licitar l'ajuda de l'ADV i se'n designi representant. (Si fos necessari de conformitat amb els estatuts)

j) Nombre dels socis i superfície de cultiu amb referències SIGPAC.

k) Certificat del secretari de l'agrupació en què s'indiqui l'aportació econòmica realitzada pels socis de l'organització durant l'exercici anterior.

l) Memòria detallada en la qual es defineixin les línies principals del treball de l'ADV durant el període subvencionat:

- Els treballs habituals de seguiment de plagues i la relació de plagues que seran objecte de seguiment.

- La metodologia de seguiment per cada plaga.

- El Pla de desenvolupament d'assaigs, experiments i actuacions en comú. Per cada una de les actuacions s'ha d'especificar com a mínim els objectius, el material i la metodologia a utilitzar. Aquestes actuacions han de ser d'interès pel camp menorquí, dins el marc d'ús sostenible de productes fitosanitaris i de la higiene en la producció primària agrícola

- La formació que es preveu dur a terme per als tècnics o socis.

m) Previsió de les despeses subvencionables signada pel president de l'ADV.

n) Contracte signat entre l'ADV i el tècnic que dirigirà el programa de lluita o pressupost del cost de la direcció tècnica mitjançant contracte d'arrendament de serveis.

o) Documentació acreditativa de la condició de pimes de les explotacions integrades de l'ADV, que podrà consistir en una declaració responsable dels titulars de l'explotació, la qual haurà d'ajustar-se al contingut de d'aquestes bases. (Annex V)

p) Declaració en relació a l'ajut de minimis rebuts per cada una de els explotacions integrades a l'ADV.

q) Documentació acreditativa de cada una de les explotacions integrades en l'ADV, d'estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i el Consell Insular. El sol·licitant pot substituir aquests certificats per una declaració de responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions esmentades quan l'import de la subvenció concedida a la convocatòria no superi els 3.000 € (art. 11 f TRLGSIB). (Annex V)

r) Documentació acreditativa de la justificació de la subvenció, si n'és el cas (base 15.1 - justificació de les despeses)

S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a, b, c i f en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular, circumstància que s'ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

3. D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques; amb la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb l'article. 95,1 lletra K, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, el Consell Insular de Menorca podrà verificar l'exactitud de les dades declarades, així com consultar o demanar els documents elaborats per qualsevol administració de forma electrònica mitjançant les seves xarxes corporatives o consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l'efecte, sempre que no consti en l'expedient l'oposició expressa a l'esmentada consulta o quan la llei especial que sigui aplicable al cas en requereixi el consentiment exprés, en aquest darrer cas serà obligatori que l'Administració el requereixi i que l'interessat el presti.

D'acord amb l'art. 28.3 i l'art. 53 c de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), les persones interessades no tenen l'obligació de presentar documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable exigeixi el contrari. En qualsevol cas, les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presentin (art. 28.7 de l'LPACAP).

D'acord amb l'art. 28.5 de l'LPACAP, excepcionalment, quan la rellevància d'un document de l'expedient aportat per l'interessat així ho exigeixi, o hi hagi dubtes derivats de la qualitat de la còpia, el CIM pot sol·licitar de manera motivada l'autenticació de les còpies aportades per la persona interessada, per la qual cosa pot requerir l'exhibició del document o de la informació original.

4. Pel fet de presentar-se a aquesta convocatòria la persona interessada presta al CIM els consentiments següents:

a) Per consultar i comprovar la veracitat de la documentació i de les dades presentades per l'interessat que tenguin en el seu poder altres administracions públiques, principalment mitjançant les plataformes d'interoperabilitat, les xarxes corporatives o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte i als quals el CIM tengui accés.

b) Per consultar l'existència i veracitat de la documentació i de les dades que eventualment l'interessat hagi considerat oportú no presentar acollint-se al dret de no fer-ho pel fet que hagin estat elaborades per les administracions públiques.

Els esmentats consentiments només es consideraran atorgats quan no consti en l'expedient l'oposició expressa a l'esmentada consulta o quan la llei especial que sigui aplicable al cas en requereixi el consentiment exprés, en aquest darrer cas serà obligatori que l'Administració el requereixi i que l'interessat el presti.

5. Les sol·licituds i tota la documentació transcrita en l'apartat 2 de la base 7 s'han de presentar, dins el termini establert en la convocatòria, d'acord amb les indicacions següents:

a) Per mitjans electrònics, pels subjectes legalment prevists d'acord amb el que estableix l'art. 14.1 i 2 de l'LPACAP al registre electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada llei.

Si algun dels subjectes obligats als quals fa referència l'art. 14, apartats 2 i 3, de l'LPACAP, presenta la sol·licitud presencialment, se'l requerirà per tal que l'esmeni mitjançant la seva presentació electrònica. A aquests efectes i d'acord amb allò establert en l'article 68.4 de la mateixa llei, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi tingut lloc l'esmena.

6. Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de Menorca en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l'endemà d'haver rebut el requeriment d'esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, s'entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l'article 68 de l'LPACAP.

 

8. Despeses subvencionables. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable

1. Són despeses justificables d'aquesta convocatòria:

a) Nòmines i quotes patronals corresponents al personal tècnic contractat.

b) Factures de serveis de direcció tècnica o d'assistència tècnica de les ADV.

c) En relació amb l'assistència dels tècnics i socis a cursos: despeses de trasllat, allotjament i matrícula als cursos.

d) Despeses de manteniment i de carburant dels vehicles de les ADV.

e) En relació amb l'assistència dels socis i els tècnics a fires: despeses de trasllat i allotjament.

f) Compra de material per a la prevenció de plagues i lluita contra les plagues: compra de trampes i feromones per a monitoratge, confusió sexual i captura massiva, fauna auxiliar, productes fitosanitaris admesos en producció integrada, així com el material que tengui com a finalitat la disminució dels tractaments fitosanitaris.

g) Despeses de contenidors per a la recollida selectiva d'envasos fitosanitaris.

h) Despeses de material de laboratori.

i) Factures de serveis de gestories, factures de compra de material d'oficina, factures d'enviament de material i de missatgeria.

j) Despeses de promoció de les ADV als mitjans de comunicació: premsa, ràdio, revistes especialitzades, fullets publicats, TV i Internet.

2. D'acord amb el que estableix l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable, i per tant forma part del pressupost inicial del projecte que es presenti, la que respongui a la naturalesa de l'activitat subvencionada, sigui estrictament necessària i es faci dins el termini establert en aquestes bases.

3. A més del compliment dels requisits establerts en aquesta base, només es pot considerar com a despesa realitzada, i per tant subvencionable, la que s'hagi pagat abans d'acabar el termini de presentació de la justificació de l'ajuda. La forma d'acreditar aquest pagament i el termini per dur-lo a terme es regulen en la base quinzena (justificació de les despeses).

Quan el beneficiari de la subvenció sigui una empresa, les despeses subvencionables en què hagi incorregut en les seves operacions comercials hauran d'haver estat abonades en els terminis de pagament previstos a la normativa sectorial que li sigui aplicable o, si no, als establerts a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

4. En qualsevol cas, no formen part del pressupost subvencionable, vista la naturalesa del crèdit pressupostari, tot i que formin part del projecte:

- Inversions, obres, compra d'equipaments o de qualsevol bé inventariable de naturalesa similar.

- Despeses que no compleixin els requisits esmentats en l'apartat 1 d'aquesta base.

- Despeses l'import de les quals s'hagi pagat a un preu superior de mercat.

- Interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives, i les despeses de procediments judicials.

- Impostos indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, i els impostos sobre la renda.

- Costos indirectes de llum, telèfon i Internet.

- Despeses relatives a menjars, refrigeris, serveis de menjars o altres de semblants.

9. Determinació de l'import de la subvenció

1. Els ajuts màxims que es poden concedir per a cada una de les activitats subvencionables fixades en el punt 4.1 són els següents:

- Apartats a i b: el 60 % del cost total fins a un màxim de 15.000 €.

- Apartats del c al j: conjuntament fins un màxim de 15.000 €, amb les condicions següents:

 • Les actuacions seran subvencionables amb un màxim del 75 %.
 • Per les despeses generades pels desplaçaments del tècnic a les explotacions sòcies de l'ADV, fins a un màxim de 800 € (apartat d).

2. L'ajut total màxim que podrà rebre cada agrupació s'estableix en 25.000 €.

Tenint en compte que per poder constituir una ADV han de ser un mínim de deu explotacions, es pot quantificar que l'ajut individual màxim aproximat que pot rebre una explotació és de 2.500 € (sempre que l'agrupació obtengui l'ajuda màxima de 25.000 € i que el nombre d'associats únicament sigui el nombre mínim exigit per llei, deu).

10. Criteris que es tindran en compte per a la concessió dels d'ajuts

1. Sempre que es compleixin els requisits de la convocatòria s'atorgaran els ajuts sol·licitats amb els límits fixats en la convocatòria i en les presents bases, dintre del crèdit disponible.

2. Si el total de l'ajut sol·licitat és superior al crèdit disponible, aquest es repartirà proporcionalment entre els sol·licitants que compleixin els requisits i fins l'import màxim establert en la base vuitena.

3. Per a la concessió dels ajuts es tindran en compte i es prioritzaran els aspectes següents:

a) Per nombre de socis. Fins a 10 socis, es donaran 5 punts. Per cada soci de més,1 punt més.

b) Major aportació anual que realitzen els socis a l'entitat. Fins a una aportació mitjana de 300€/soci/any es donaran 3 punts, i per cada 100 €/soci/any 1 punt més.

c) Formació que es preveu dur a terme per als tècnics o els socis de l'ADV, d'acord amb les línies establertes pel Departament competent en la matèria, fins a 6 punts.

S'atorgaran 3 punts per cada un dels cursos dels temes següents:

 • Aplicació de la Directiva europea d'ús sostenible de productes fitosanitaris
 • Marc legal dels mitjans de defensa fitosanitària a Espanya
 • Sanitat vegetal en els diversos àmbits: horta, fruita, etc.
 • Producció integrada i producció ecològica
 • Racionalització de la fertilització. Plans d'adobatge
 • Hidroponia i cultius sense sòl
 • Bones pràctiques i tècniques agroambientals
 • Poda i empelt en fruiters
 • Digitalització de la gestió de les explotacions

d) S'atorgaran 4 punts per cada un dels assajos, experiències o actuacions en comú, amb un màxim de 16 punts.

4. L'import de l'ajut es calcularà en funció de la puntuació obtinguda i segons els barems següents:

PUNTUACIÓ/IMPORT

- Fins a 10 punts: 15.000 €

- D'11 a 29 punts: s'augmentarà proporcionalment

- 30 punt o més: 25.000 €

11. Comissió avaluadora dels ajuts

1. La comissió avaluadora és l'òrgan col·legiat al qual correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre'n l'informe que ha de servir de base a l'òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució definitiva. La Comissió pot instar l'òrgan instructor perquè requereixi a les entitats sol·licitants els informes o aclariments que consideri convenients.

2. La Comissió Avaluadora d'aquests ajuts estarà integrada pels membres següents:

 • President: el conseller executiu competent en la matèria
 • Secretari/ària: un/a funcionari/ària del Departament
 • Vocals: Titulars:
  • Director/a insular competent en la matèria
  • Dos tècnics agrícoles del CIM
  • Tècnic de gestió del CIM
  • Secretari/ària: un/a funcionari/ària del CIM

12. Procediment i òrgans competents per a la concessió dels ajuts

1. Els ajuts es concediran, d'acord amb els principis d'objectivitat, transparència, igualtat, no discriminació i publicitat, per mitjà del procediment de concurrència competitiva.

2. L'inici de l'expedient s'efectuarà per mitjà de l'aprovació de la convocatòria corresponent. El text de la convocatòria i la resta de documentació que es requereixi es comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (d'ara en endavant, BDNS) i es publicarà l'extracte de la convocatòria en Butlletí Oficial de les Illes Balears, en compliment de l'art. 20.8 de l'LGS.

3. La instrucció correspondrà a un funcionari del Departament competent en la matèria d'agricultura, que es determinarà en la convocatòria i al qual correspondrà realitzar d'ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar resolució sobre la concessió dels ajuts.

4. Les sol·licituds presentades dins el termini establert en la convocatòria se sotmetran a l'examen de la Comissió Avaluadora.

Abans que la Comissió Avaluadora emeti el seu informe, el tècnic encarregat de la instrucció de l'expedient ha d'emetre també un informe en el qual s'acrediti, si és favorable, la legalitat de l'ajuda i el seu import.

5. Quan la Comissió Avaluadora hagi examinat les sol·licituds, i després que aquesta hagi emès el seu informe, l'instructor n'elevarà la corresponent proposta de resolució al conseller/a executiu/va competent, el/la qual dictarà resolució sobre la concessió o denegació dels ajuts.

6. Quan la quantia de l'ajut proposat per l'òrgan instructor sigui substancialment inferior a la sol·licitada, es podrà instar el beneficiari a reformular la seva sol·licitud a fi d'ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció atorgable.

7. La resolució de l'expedient d'atorgament de les subvencions ha de ser expressa i motivada, i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada una de les subvencions concedides.

8. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa de concessió de subvenció serà de sis mesos comptats des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. El silenci administratiu tindrà caràcter desestimatori.

9. La resolució de l'expedient de concessió o denegació dels ajuts es remetrà a la BDNS en compliment de l'art. 20.8 de l'LGS i el CIM la publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears a efectes de notificació (art. 45.1 b de l'LPACAP).

13. Modificació del projecte

1. Quan l'entitat beneficiària, per causes de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi d'introduir modificacions irrellevants en el projecte; és a dir, que no alterin els objectius ni aspectes essencials, aquestes s'han de comunicar al Consell Insular de Menorca al més prest possible o, en tot cas, en el moment de la justificació.

2. No s'admetran modificacions substancials del projecte; és a dir, que alterin la naturalesa, les finalitats, les característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo.

14. Abonament dels ajuts

1. Els ajuts s'abonaran després que el beneficiari hagi justificat la realització de l'activitat subvencionada de conformitat amb el que estableixen aquestes bases.

2. En la fase de comprovació de la despesa realitzada, se sol·licitarà al beneficiari la presentació dels justificants que es creguin oportuns per tal d'obtenir una evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció.

3. No es podrà pagar la subvenció mentre el beneficiari no es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries de l'Estat, del Consell Insular de Menorca i davant la Seguretat Social.

4. Respecte a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s'aplicarà el que estableix la base 6. No obstant, l'entitat beneficiària pot substituir els certificats que s'assenyalen per una declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions esmentades quan l'import de la subvenció concedida a la convocatòria no superi els 3.000 € (art. 11 f TRLGSIB).

5. Les subvencions que es paguin a persones físiques restaran subjectes a retenció d'acord amb la normativa que regula l'impost sobre la renda de les persones físiques.

6. Les subvencions es faran efectives en el termini màxim de 60 dies des del moment que es comprovi que la justificació presentada s'ajusta als requisits exigits en les bases de la convocatòria i sempre que la disponibilitat de tresoreria ho permeti.

15. Justificació de les despeses

1. El termini per a justificar les despeses objecte de subvenció acaba el 30 de novembre de l'any de la convocatòria.

Es preveu la possibilitat que es presenti la justificació juntament amb la sol·licitud de subvenció si les actuacions per les quals es sol·licita l'ajut ja s'han executat. (Annex I)

2. La justificació de la realització del projecte subvencionat s'ha de fer de forma individual per cada una de les actuacions subvencionades, i ha d'acreditar de la consecució dels objectius de la subvenció, així com el compliment de les obligacions que determini, si escau, l'acte de concessió de l'ajut. És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte d'acord amb com el va sol·licitar inicialment o amb la introducció dels canvis que, prèviament ha comunicat al Departament. S'ha de fer d'acord amb el que estableix l'article 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, a través d'un compte justificatiu simplificat, que ha de tenir el contingut següent:

a) Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i suport documental d'aquestes i altres aspectes que siguin rellevants. En relació als assajos o experiències realitzats, s'exposaran els resultats obtinguts i les conclusions. En cas que no s'hagi executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la memòria ha d'exposar les causes i s'ha d'explicar la resta del projecte realitzat.

b) Relació nominativa de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor i document, import, data d'emissió i, en el seu cas, data de pagament. En cas que el pressupost s'atorgui d'acord amb un pressupost estimat, cal indicar les desviacions esdevingudes. (Annex V amb caràcter orientatiu)

c) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i procedència.

d) Un exemplar, en cas d'actuacions que tenguin lloc després de l'aprovació de la convocatòria, de la publicitat escrita i gràfica relativa a l'activitat subvencionada, en la qual s'ha de fer constar el patrocini del Consell Insular de Menorca.

e) Una declaració responsable de l'entitat beneficiària sobre el fet que la despesa justificada no té un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 LGS)

f) Si escau, una declaració responsable de l'entitat beneficiària que acrediti que no recupera ni compensa l'IVA (art. 31.8 LGS)

g) Qualsevol altra documentació que es derivi de les bases o sigui requerida per l'entitat beneficiària amb la finalitat de comprovar la justificació econòmica del projecte subvencionat.

3. Si la documentació presentada fos incompleta o incorrecta, el servei responsable demanarà al beneficiari que en faci la rectificació oportuna en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

4. Si la despesa justificada excedeix de l'import concedit, la possible desviació pressupostària anirà a càrrec de l'entitat subvencionada. Si, per contra, la despesa justificada és inferior a l'import del pressupost sol·licitat i subvencionat es reduirà proporcionalment la subvenció concedida.

5. En la fase de comprovació de la despesa realitzada es podrà requerir al beneficiari, mitjançat tècniques de mostreig, els justificants de despesa seleccionats.

6. El Consell Insular de Menorca podrà inspeccionar les activitats subvencionades, sens perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions.

7. Si el beneficiari no adopta les mesures de difusió adequades per donar publicitat al finançament públic del projecte, d'acord amb el que estableix l'article 31.3 b de l'RLGS, l'òrgan instructor li farà un requeriment perquè les adopti en un termini no superior a 15 dies, amb l'advertiment de les conseqüències que es poden derivar de no adoptar-les en aplicació de l'article 37 de l'LGS (en cas d'actuacions que tenguin lloc després de l'aprovació de la convocatòria).

8. Si, un cop transcorregut el termini establert a les bases per a la justificació, aquesta no s'ha presentat, s'ha de requerir el beneficiari perquè la presenti en un termini improrrogable de 15 dies. Aquest requeriment tindrà, així mateix, la consideració d'inici d'expedient de revocació i reintegrament que correspongui.

16. Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris han de complir les obligacions següents:

1. Dur a terme les activitats que fonamenten la concessió dels ajuts i justificar-ne la realització, en els terminis i en les condicions establertes en aquestes bases i en la resolució de concessió dels ajuts.

2. Comunicar al CIM l'acceptació de la subvenció en els termes en què aquesta es concedeixi. En qualsevol cas, la subvenció s'entendrà acceptada tàcitament un cop hagin transcorregut quinze dies hàbils des de la seva notificació.

3. Dur a terme les activitats que fonamenten la concessió dels ajuts i justificar-ne la realització, en els terminis i en les condicions establerts en aquestes bases i en la resolució de concessió dels ajuts.

4. Comunicar al Consell Insular de Menorca, en qualsevol moment o, en tot cas, a l'hora de justificar la subvenció, la sol·licitud o l'obtenció d'altres ingressos, subvencions o recursos d'ajudes per al mateix projecte.

5. Comunicar immediatament al Consell Insular de Menorca qualsevol eventualitat que alteri o que dificulti greument el desenvolupament del projecte subvencionat, en particular si se'n poden derivar retards en l'execució o si en poden afectar el cost total.

6. Les entitats beneficiàries d'aquestes ajudes han de mantenir l'activitat durant un termini mínim d'un any des de la presentació de la sol·licitud; en cas contrari, se'ls podrà exigir la devolució total o parcial de la subvenció abonada, més els interessos de demora, sens perjudici de la sanció que pugui correspondre per alteració de la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.

7. Acreditar, d'acord amb el que estableixen aquestes bases, que es troben al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

L'acreditació no serà necessària en el cas que s'hagi autoritzat expressament el Consell Insular a consultar-ho.

8. Proporcionar la informació sobre l'activitat subvencionada que li requereixi el Consell Insular de Menorca.

9. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuïn el Consell Insular de Menorca i la resta d'organismes competents per a la fiscalització dels comptes públics.

10. Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en la seva comptabilitat o en els llibres registre que hagi de portar l'entitat beneficiària d'acord amb la normativa vigent i, en cas de no tenir aquesta obligació, en la documentació que la substitueixi.

11. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

12. Dur a terme les mesures de difusió adequades per fer públic el suport econòmic del Consell Insular de Menorca. En aquest sentit, la difusió s'ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d'acord amb la naturalesa del projecte. Si es fan fullets, cartells o qualsevol altre material imprès, s'ha de fer constar, de manera expressa, el suport del Consell Insular Menorca en la realització de les activitats subvencionades (en cas d'actuacions que tenguin lloc després de la convocatòria).

13. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

17. Revocació i reintegrament dels ajuts. Criteris de graduació de possibles incompliments

1. En el cas d'incompliment total o parcial de les obligacions dels beneficiaris d'aquests ajuts s'iniciarà el corresponent expedient de revocació i consegüent reintegrament, si correspon. Pel que fa a la revocació i el reintegrament dels ajuts, s'aplicaran els articles 24, 43 i 44 del TRLS i la resta de normativa que sigui aplicable.

2. Per als casos que preveu l'art. 44 del TRLS, en què no correspongui la revocació total de l'ajut concedit, es podrà aplicar un percentatge de minoració en funció de l'incompliment. Aquest percentatge s'ha de fixar amb l'informe previ de l'instructor i la notificació al beneficiari.

3. Si l'entitat beneficiària ha complert de forma significativa les seves obligacions, si de la documentació presentada es dedueix que ha tingut voluntat de compliment i que s'han aconseguit les finalitats de l'ajut, es farà una revocació parcial de l'ajut i, consegüentment, es perdrà el dret de cobrament parcial de l'ajut, d'acord amb l'aplicació del criteri de gradació següent:

 • En cas que s'hagi executat totalment el projecte, però la documentació justificativa de la despesa subvencionable del pressupost presenta deficiències perquè sigui inadequada, perquè no s'ajusta als requisits de les bases o per no haver-se executat la totalitat del pressupost inicial subvencionable, l'import de revocació parcial de l'ajut ha de coincidir amb l'import de l'ajuda no justificada o justificada incorrectament.
 • Si el beneficiari no justifica en termini l'import de la concessió atorgada, es minorarà la subvenció correctament justificada en un 1 % per cada dia de retard.
 • Si el beneficiari no fa constar, de manera expressa, el suport del CIM, es minorarà en un 1 % l'import de la subvenció correctament justificada.

4. S'ha de mantenir 1 any l'activitat, en cas contrari es podrà exigir al beneficiari la devolució parcial de la subvenció abonada, més els interessos de demora, sens perjudici de la sanció que pugui correspondre per alteració de la finalitat per a la qual se li ha concedit la subvenció.

5. En cas que l'import de la suma de l'ajut més la resta d'altres ajudes, subvencions, ingressos o fons propis que hagin finançat la realització del projecte superi el pressupost total d'execució d'aquest, l'import de la revocació parcial de la subvenció ha de ser la quantitat que excedeixi del pressupost executat esmentat.

6. En cas que l'import de la suma dels ajuts públics o d'ens privats finançats amb càrrec a pressuposts públics sigui superior a 20.000 € en els tres darrers exercicis fiscals, l'import de revocació parcial de la subvenció ha de ser de la quantitat que excedeixi de l'import anteriorment esmentat.

7. En el cas que s'hagin fet uns pagaments anticipats, la persona beneficiària haurà de reintegrar les quantitats rebudes més l'interès de demora comptador des que el pagament es va fer efectiu fins a la data de resolució mitjançant la qual s'acordi el reintegrament.

8. Les quantitats que s'hagin de reintegrar tenen la consideració d'ingressos de dret públic i els és aplicable la via de constrenyiment.

9. L'obligació de reintegrament establerta en aquest article és independent de les sancions que, si escau, siguin exigibles.

18. Infraccions i sancions

1. El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables és el que estableix el títol V del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions i en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. L'òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d'infraccions de l'establert en aquestes bases i de la normativa aplicable en matèria de subvencions és el conseller executiu competent per raó de la matèria en el cas d'infraccions lleus i greus i el Consell Executiu en cas d'infraccions molt greus, de conformitat amb l'establert en l'art. 69 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars.

19. Altres disposicions

1. Recursos administratius

Els acords del Consell Executiu pels quals s'aproven les bases i les convocatòries no exhaureixen la via administrativa i són susceptibles de rebre recurs d'alçada davant el Ple del Consell Insular de Menorca.

Les resolucions dels consellers executius per les quals es concedeixen i deneguen els ajuts, no exhaureixen la via administrativa, són recurribles en alçada davant el Consell Executiu.

2. Normativa general aplicable

En tot allò no previst expressament en aquestes bases regeixen les disposicions que siguin aplicables al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions, especialment les contingudes en les normes següents:

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

- Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol)

- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears

- Decret 52/2013, de 29 de novembre, mitjançant el qual es regulen les agrupacions de defensa vegetal en l'àmbit de les Illes Balears i es crea el Registre Oficial d'Agrupacions de Defensa Vegetal de les Illes Balears

- Reglament UE núm. 1408/2013, de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola (Diari Oficial de la Unió Europea núm. L352, de 24 de desembre de 2013), modificat pel Reglament núm. 2019/316 de la Comissió de 21 de febrer de 2019.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

- Llei 4/2022, de 4 de juny, de consells insulars

Consta en l'expedient:

 • Annex I: Sol·licitud d'ajuts de minimis del CIM a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca
 • Annex II: Model de declaració responsable de la convocatòria d'ajuts de minimis del CIM per a les agrupacions de defensa vegetal
 • Annex III: Declaració responsable d'altres ajuts rebuts de la convocatòria d'ajuts de minimis del CIM per a les agrupacions de defensa vegetal
 • Annex IV: Relació nominativa de les despeses realitzades en el marc de la convocatòria del ajuts del CIM per les agrupacions de defensa vegetal
 • Annex V: Declaració responsable explotacions integrades enles agrupacions de defensa vegetal

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant el Ple en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 21 de setembre de 2023

Per delegació del president, El secretari del Consell Executiu Octavi Pons Castejón (DP 129/2023, de 27 de juliol) (BOIB núm. 106 de 29-7-2023)