Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Anunci de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud de declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària del parc fotovoltaic LLUCMAJOR 1 de 10.000 kW, ubicat al polígon 42 parcel·les 452, 455, 512, 516, 519, 545, 547, 558 de Llucmajor (RE018/22)

    Número de registre 8794 - Pàgina 47990

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Anunci de la Conselleria de Empresa, Ocupació i Energia per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i utilitat pública del projecte del parc fotovoltaic TORRE NOVA de 3.600 kW ubicat al polígon 1, parcel·les 387, 391 i 455 de Sant Llorenç des Cardassar (RE008/23)

    Número de registre 8795 - Pàgina 47991

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número de registre 8959 - Pàgines 47992-47995

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Tràmit d’informació pública del projecte d’execució de les obres d’ampliació, reforma i millora de l’accessibilitat del CEIPIESO Pintor Joan Miró de Palma

    Número de registre 8995 - Pàgina 47996

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Extracte de la Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de garantia alimentària amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent a l’any 2023, per a accions duites a terme durant el 2023

    Número de registre 8921 - Pàgines 47997-47998

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/02520E relativa al Projecte bàsic de vivenda unifamiliar aïllada amb piscina al carrer Crestatx 18, al terme municipal de Palma

    Número de registre 8927 - Pàgina 47999

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2021/03404E relativa al Projecte de millora del paviment, adequació del equipament vial i diverses actuacions puntuals de la carretera EI-631, des del PK 0+000 fins el 7+450, en el terme municipal de Eivissa

    Número de registre 8931 - Pàgina 48000

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2021/05970E relativa al projecte d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat al polígon 3, parcel·la 297, al terme municipal de Capdepera

    Número de registre 5811 - Pàgina 48001

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Anunci de tràmit d’informació pública de l’Esborrany del Projecte de l’Ordre per la qual es modifica l’Ordre del Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori d’11 de març de 2013 per la qual s’aprova el plec de condicions de la Indicació Geogràfica Protegida Formentera

    Número de registre 8909 - Pàgina 48002

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de l’ Administrador tributari de l’Agència Tributària de les Illes Balears per la qual es publica la ampliació de la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit l’Agència Tributària de les Illes Balears en el segon quadrimestre de l’any 2023

    Número de registre 8974 - Pàgina 48003

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd1 de data 7 de setembre de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d’abril de 2023, per la qual es convoquen les ajudes destinades al pagament compensatori de muntanya a les Illes Balears, per l’any 2023

    Número de registre 8987 - Pàgines 48004-48006

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als interessats de la ajuda, Rd2 de data 12 de setembre de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d’abril de 2023, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2023

    Número de registre 8988 - Pàgines 48007-48011

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als interessats de les ajudes, Rd1 de data 7 de setembre de 2023, a l'empara de les Resolucions de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 12 d’abril de 2023, per la qual es convoquen les ajudes destinades al “Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques” i “Pagament compensatori en zones de muntanya” per a l'any 2023

    Número de registre 8989 - Pàgines 48012-48014

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Informació pública relativa al “Projecte de reparació de paviments del passeig de la mar entre la intersecció amb el carrer de Santa Agnes i el dic del port de Sant Antoni de Portmany”

    Número de registre 8948 - Pàgina 48015

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2023/00013571M

    Número de registre 8639 - Pàgina 48016

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2023/00010385Q

    Número de registre 8640 - Pàgina 48017

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 de setembre de 2023, relatiu a l’aprovació de les bases que regeixen la concessió dels ajuts de minimis del Consell Insular de Menorca per a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca (ADV) i de la convocatòria corresponent a 2023 (Exp. 3201-2023-000001)

    Número de registre 8899 - Pàgines 48018-48019

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Canvi titularitat concessió funerària

    Número de registre 8818 - Pàgina 48020

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Canvi titularitat concessió funerària

    Número de registre 8829 - Pàgina 48021

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Notificació ca abandonat

    Número de registre 8976 - Pàgina 48022

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Modificació ordenança reguladora d'instal·lacions esportives i menjador escolar

    Número de registre 8910 - Pàgina 48023

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació inicial de la fitxa de la relació de llocs de treball de Policia Tutor (Lloc complementari)

    Número de registre 8979 - Pàgina 48024

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs 1/2 part de la sepultura núm. 59, Via Santa Agnès, del Cementiri Municipal de Campos

    Número de registre 8907 - Pàgina 48025

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 12.2023, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria

    Número de registre 8940 - Pàgina 48026

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Aprovació inicial de la modificació Ordenança fiscal preu públic relatiu per a les prestacions de serveis de l’escola infantil i altres serveis educatius de 0 a 3 anys

    Número de registre 8933 - Pàgina 48027

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial modificació pressupostària mitjançant transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa 1/23

    Número de registre 8984 - Pàgina 48028

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació inicial modificació plantilla Fundació Teatre

    Número de registre 8928 - Pàgina 48029

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 8930 - Pàgina 48030

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 16/2023

    Número de registre 8952 - Pàgina 48031

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la Utilització Privativa i Aprofitament Especial del Domini Públic Local

    Número de registre 8955 - Pàgina 48032

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per la prestació del servei d'Escola d'Educació Infantil

    Número de registre 8956 - Pàgina 48033

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació inicial de la Modificació del Reglament de carrera professional de l'Ajuntament de Porreres

    Número de registre 8950 - Pàgina 48034

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Modificació de la Plantilla de Personal

    Número de registre 8951 - Pàgina 48035

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa d'Expedició de Documents

    Número de registre 8954 - Pàgina 48036

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Exposició pública de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

    Número de registre 8983 - Pàgina 48037

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 10/2023

    Número de registre 8945 - Pàgines 48038-48040