Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 8935 - Pàgina 47652

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament dels representants de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar als òrgans col·legiats del Consorci de Turisme entre l’Associació Hotelera de Cala Millor, l’Ajuntament de Son Servera i l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

    Número de registre 8916 - Pàgina 47653

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Nomenament de personal funcionari de carrera

    Número de registre 8985 - Pàgina 47654

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Personal Docent de 27 de setembre de 2023 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de juny de 2023 per la qual es convoca, per al curs 2023-2024, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions

    Número de registre 8977 - Pàgines 47655-47657

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del president de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius per la qual s’aproven les llistes d’aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per a les diferents categories i especialitats i a les diferents illes del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir 15 places de personal laboral fix dels grups professionals A, B, C, D i E a l’IBISEC

    Número de registre 8924 - Pàgines 47658-47660

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura de dues places de personal laboral de la categoria de graduat/da, del grup professional B, per al projecte “EXTRA Project: EXome sequencing in Transthyretin Amyloidosis ‘Identification of new genetic modifiers of Transthyretin Amyloidosis’” (ASPIRE21/67169339) Codi d’expedient: 2023-36-NAIDISBA

    Número de registre 8943 - Pàgines 47661-47667

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de rectificació d’errades de la Resolució per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 i se’ls adjudica un lloc de treball

    Número de registre 8961 - Pàgines 47668-47669

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Transformació, Innovació i Salut Digital dels Serveis Corporatius del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 8969 - Pàgines 47670-47676

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Comunicació i Coordinació dels Serveis Corporatius del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 8970 - Pàgines 47677-47683

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Governança de la Dada dels Serveis Corporatius del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 8971 - Pàgines 47684-47690

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió del Personal dels Serveis Corporatius del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 8972 - Pàgines 47691-47696

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de director/directora de Gestió i Serveis Generals de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Llàtzer del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 8990 - Pàgines 47697-47702

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Hospital Comarcal d’Inca del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 8991 - Pàgines 47703-47704

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a d’Unitat d’Hospitalització UH30

    Número de registre 8973 - Pàgines 47705-47706

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Decret núm. 113, de data del 22 de setembre de 2023, del Patronat Municipal d’Escoles Infantils, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, referent al nomenament com a personal laboral fix les persones aspirants que han superat el procés de selecció de la convocatòria de Tècnic en Educació Infantil del Patronat Municipal d’Escoles Infantils de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, del grup B, de l’escala d’Administració Especial Tècnica, amb vincle jurídic laboral, pel procediment de concurs, del procés d'estabilització

    Número de registre 8941 - Pàgina 47707

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Convocatòria pública Jutge de Pau de Costitx

    Número de registre 8914 - Pàgina 47708

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Bases concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de treball de Policies Locals

    Número de registre 8994 - Pàgines 47709-47715

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Rectificació d'errors materials de l'anunci de constitució del borsí de monitors/es piscina de l'ajuntament de Lloseta

    Número de registre 8996 - Pàgina 47716

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Nomenament com personal laboral fix categoria Serveis Generals i creació de borsí

    Número de registre 8998 - Pàgines 47717-47718

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera sis (6) places vacants de la categoria de POLICIA del cos de la policia local de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 8942 - Pàgines 47719-47742