Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 609797
Suspensió del cobrament de les quotes relatives al servei d’escolarització del primer cicle d’educació infantil

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 2665/2023

El Ple de l'Ajuntament de Felanitx, en sessió ordinària realitzada el dia 11 de setembre de 2023, ha adoptat, entre altres, el següent ACORD que en la seva part dispositiva diu:

«Primer. Suspendre el pagament de la quota prevista pel servei d'escolarització bàsica de primer cicle d'educació infantil pel curs 2023-2024 per import de 165€/mes, dins l'àmbit temporal de setembre 2023 a juny 2024 als centres de titularitat municipal Pere Oliver i Domenge, Sa Miloca, i Es Faralló, amb efectes a 1 de setembre de 2023.

Segon. Notificar la present resolució al contractista, l'empresa Casa Beato Benito José Llabrés Hnas Franciscanas.

Tercer. Publicar el present acord en el BOIB.»

 

Felanitx, document signat electrònicament (26 de setembre de 2023)

La batlessa Catalina Soler Torres