Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 604469
Correcció d’errades a la publicació de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives per la qual es determina la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat en l’ensenyament privat concertat per al curs 2023-2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Al BOIB núm. 128, de 16 de setembre de 2023, es va publicar la Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives per la qual es determina la dotació de personal de suport educatiu per a l'atenció a la diversitat en l'ensenyament privat concertat per al curs 2023-2024.

2. S'ha advertit en la versió catalana unes errades a l'annex, en el qual, el centre concertat CC Escolania de Lluc, amb codi 07000959, apareix amb 0 hores de dotació addicional quan han de ser 6 hores de PT a Educació Primària i el centre concertat CC Pureza de Maria, amb codi 07002117, apareix amb 12 de PT a Educació Primària i 18 hores a Educació Secundària Obligatòria quan ha de ser 18 hores a Educació Primària i 12 a Educació Secundària Obligatòria.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que << Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.>>

2. La competència per dictar aquesta Resolució correspon al mateix òrgan que va dictar la Resolució que s'esmena.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Corregir en la versió catalana l'errada advertida a l'annex de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives per la qual es determina la dotació de personal de suport educatiu per a l'atenció a la diversitat en l'ensenyament privat concertat per al curs 2023-2024, en el sentit següent:

Allà on diu:

ANNEX

Codi

Centre

Municipi

Educació infantil i educació primària

ESO i FP bàsica

 

 

 

PT

AL

AD

PT

AL

AD

07000959

Escolania de Lluc

Escorça

0

0

0

0

0

0

07002117

Pureza de Maria

Manacor

12

12

0

18

0

6

Ha de dir:

ANNEX

Codi

Centre

Municipi

Educació infantil i educació primària

ESO i FP bàsica

 

 

 

PT

AL

AD

PT

AL

AD

07000959

Escolania de Lluc

Escorça

6

0

0

0

0

0

07002117

Pureza de Maria

Manacor

18

12

0

12

0

6

 

2. Ordenar la publicació d'aquesta correcció d'errades al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 21 de setembre de 2023)

El director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives Ismael Alonso Sánchez