Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 607943
Publicació de la segona addenda modificativa del conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció directa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la licitació i execució del projecte d’obres anomenat «Condicionament d’interseccions i reordenació d’accessos en la carretera EI-200 en els pk 12+610 i 13+050 amb la ronda urbana de Sant Carles de Peralta (TM de Santa Eulària des Riu)»

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa va acordar, en sessió ordinària de 22 de setembre de 2023, l'aprovació de l'addenda que seguidament es transcriu:

“Segona addenda modificativa del conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció directa del Consell Insular d'Eivissa a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la licitació i execució del projecte d'obres anomenat «Condicionament d'interseccions i reordenació d'accessos en la carretera EI-200 en els pk 12+610 i 13+050 amb la ronda urbana de Sant Carles de Peralta (TM de Santa Eulària des Riu)»

Parts

Vicent Marí Torres, president del Consell Insular d'Eivissa (en endavant el Consell Insular), en representació del Consell Insular, amb domicili a l'Avinguda d'Espanya núm. 49, Eivissa, amb CIF núm. S0733001B; tot de conformitat amb el que disposen els articles 20.1 i 21.1 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars i l'article 52 del Reglament orgànic del Consell Insular.

María del Carmen Ferrer Torres, alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu (en endavant l'Ajuntament) en representació de l'Ajuntament, amb domicili a la Plaça d'Espanya, núm.1, de Santa Eulària des Riu, amb CIF núm. 0705400J; tot de conformitat amb el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Antecedents

I. En data 02/07/2021, el Consell Executiu d'aquesta Corporació va aprovar el conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció directa del Consell Insular d'Eivissa a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la licitació i execució del projecte d'obres anomenat «Condicionament d'interseccions i reordenació d'accessos en la carretera EI-200 en els pk 12+610 i 13+050 amb la ronda urbana de Sant Carles de Peralta (TM de Santa Eulària des Riu)».

II. En data 24/02/2023, el Ple d'aquest Consell Insular va acordar l'aprovació provisional de la modificació del pressupost d'aquesta corporació mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit (BOIB núm. 28, de 04/03/2023).

Al BOIB núm.41, de data 01/04/2023, es va publicar l'aprovació definitiva de l'esmentada modificació pressupostària.

Entre les partides afectades per la modificació consta expressament la següent:

Tipus de modificació

Aplicació

Descripció

Import

CE

4530.76203

Carreteres Transferències Ajuntament de Santa Eulària

5.500.000,00 €

III. Per Decret de Presidència núm. 2023000189, de data 16/03/2023, es va aprovar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa per als anys 2023-2025, en el sentit d'incloure, entre d'altres, la següent subvenció nominativa (BOIB núm. 38, de 25/03/2023):

«Subvenció a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a l'execució de les obres de «Condicionament d'interseccions i reordenació d'accessos en la carretera EI-200 en els pk 12+610 i 13+050 amb la circumval·lació de Sant Carles de Peralta (TM de Santa Eulària des Riu), amb un cost previst de la subvenció de 1.500.000,00 €»

IV. Les obres a les quals se refereix el conveni que ens ocupa s'han finalitzat.

V. La clàusula dotzena del conveni, relativa a la seua vigència, disposa que el conveni tendrà vigència fins el 30/09/2023, sense perjudici d'eventuals pròrrogues, segons la redacció que li va donar l'Addenda modificativa aprovada pel Consell Executiu en data 12/05/2023 i signada en data 19/05/2023.

VI. Atesa la sol·licitud de pròrroga de la vigència del conveni fins el 31/12/2023, efectuada per l'Ajuntament de Santa Eulària, mitjançant ofici de data 21/09/2023, amb RGE núm. 2023026981, en la qual s'al·leguen motius de caire tècnic.

VII. Atès que aquesta nova Addenda no suposa en cap cas una despesa econòmica suplementària pel Consell Insular respecte de l'import inicialment previst al conveni.

VIII. L'article 22.1 del Text refós de la Llei de subvencions [de les llles Balears], aprovat pel Decret legislatiu 212005, de 28 de desembre, també aplicable als consells insulars en virtut de la disposició addicional segona, estableix que l'Administració i els beneficiaris de subvencions poden formalitzar convenis instrumentals per tal de concretar els compromisos assumits per ambdues parts, i en aquest mateix sentit es pronuncia l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en relació a la concessió directa de subvencions. Altrament, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, a l'article 48.7 assenyala que quan un conveni instrumenti una subvenció haurà de complir amb el que preveu l'esmentada Llei general de subvencions i en la normativa autonòmica de desenvolupament que si n'era el cas, resulti aplicable.

Sobre la base de tot l'anterior, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la formalitzar aquesta segona addenda al conveni instrumental signat en data 13/07/2021 (BOIB núm. 98, de 22/07/2021) d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Modificar la clàusula dotzena del conveni en el sentit d'ampliar-ne el termini de vigència fins al dia 31 de desembre de 2023.

On diu:

«Dotzena. Vigència

Aquest conveni tendrà vigència des del dia de la seua signatura fins al 30 de setembre de 2023, sense perjudici d'eventuals pròrrogues, les quals hauran de ser expresses i documentar-se en una addenda, i sempre dins del termini que preveu l'article 49.h.1 i 2 de la Llei 4012015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.».

Ha de dir:

Dotzena. Vigència

Aquest conveni tendrà vigència des del dia de la seua signatura fins al 31 de desembre de 2023, sense perjudici d'eventuals pròrrogues, les quals hauran de ser expresses i documentar-se en una addenda, i sempre dins del termini que preveu l'article 49.h.1 i 2 de la Llei 4012015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.»

SEGONA. Aquesta segona addenda entrarà en vigor el mateix dia de la seua signatura.

I com a prova de conformitat, les parts firmen el present document.”

 

Eivissa, 26 de de setembre de 2023

El cap de servei d'Infraestructures Viàries Antonio Marí Noguera