Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta el desistiment d’una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 223 - Pàgines 1348-1349

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es reconeix i es proposa el pagament de les subvencions en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 236 - Pàgines 1350-1352

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 237 - Pàgines 1353-1354

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 4 i 5)

    Número d'edicte 219 - Pàgines 1355-1358

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 4 i 5)

    Número d'edicte 220 - Pàgines 1359-1361

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 221 - Pàgines 1362-1364

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia a una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 222 - Pàgines 1365-1366

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de gener de 2023 per la qual s’actualitzen les quanties de les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 213 - Pàgines 1367-1369

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de rectificació d’errors de la convocatòria per a la concessió d’ajuts per finançar projectes de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica, d’ús d'energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària, i de les instal·lacions d’il·luminació d’allotjaments turístics, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU (BOIB núm. 130 de 6 d’octubre de 2022) El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Iago Negueruela Vázquez

    Número d'edicte 229 - Pàgines 1370-1373

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Fundació Es Garrover per al servei d’habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat, a Inca, per als anys 2022-2023

    Número d'edicte 230 - Pàgines 1374-1377

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Fundació Tutelar Demà per al servei de suport a l’habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu a Mallorca i Menorca, per als anys 2022-2025

    Número d'edicte 231 - Pàgines 1378-1381

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de gener de 2023 per la qual es convoquen les proves de certificació de nivell en la modalitat oficial i lliure dels idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 176 - Pàgines 1382-1386

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 11 de gener de 2023, per la qual es dota al centre CCIEEM Escolania de Lluc (CC 07000959) de 2 hores setmanals d’orientació per infantil i primària

    Número d'edicte 196 - Pàgines 1387-1388

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques (FPU-CAIB 2023)

    Número d'edicte 195 - Pàgines 1389-1406

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual es disposa la publicació de la relació dels convenis de col·laboració subscrits en el tercer quadrimestre de 2022

    Número d'edicte 201 - Pàgina 1407

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es concedeixen les ajudes per donar suport a les activitats d’estudis locals celebrades a les Illes Balears durant l’any 2022

    Número d'edicte 240 - Pàgines 1408-1410

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es concedeixen les ajudes per donar suport a projectes d’investigació d’humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 241 - Pàgines 1411-1414

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions SOIB Itineraris Integrals d’Inserció per als exercicis 2023 i 2024, cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE), en el marc del Programa Balears del FSE+ per al període 2021-2027

    Número d'edicte 203 - Pàgines 1415-1432

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Tercera Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022

    Número d'edicte 206 - Pàgines 1433-1449

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publica la relació de convenis subscrits pel Servei de Salut de les Illes Balears durant el tercer quadrimestre del 2022

    Número d'edicte 238 - Pàgines 1450-1452

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de Consell Executiu d’aprovació de la proposta del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut en relació al conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per al subministrament i la instal·lació d’un nou paviment de gespa artificial al camp municipal de futbol

    Número d'edicte 179 - Pàgines 1453-1460

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 28 de desembre de 2022, relativa a la concessió de la prestació econòmica de suport a la inserció social per al mes de desembre de 2022 , en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 180 - Pàgines 1461-1463

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 27 de desembre de 2022, relativa a l’extinció de la prestació econòmica de suport a la inserció social per al mes de desembre de 2022, en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 181 - Pàgines 1464-1466

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 27 de desembre de 2022, relativa a la modificació de quantitats de la prestació econòmica de suport als processos d’inserció social per al mes de desembre de 2022, en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 182 - Pàgines 1467-1469

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 27 de desembre de 2022, relativa a la suspensió de la prestació econòmica de suport als processos d’inserció social per al mes de desembre de 2022 en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 187 - Pàgines 1470-1472

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’atorgaments i denegacions de la convocatòria pública d’ajudes econòmiques de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials a entitats del tercer sector de Mallorca per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic del covid-19 en relació a l'adquisició d'equips de protecció individual (epi)

    Número d'edicte 246 - Pàgines 1473-1476

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCACONSORCI BORSA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

   • Selecció dels projectes presentats a la convocatòria pública de subvencions del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics de 2022, per a projectes de millora d’infraestructures turístiques i foment de la desestacionalització de l’oferta turística de Mallorca dintre del marc de l’economia circular

    Número d'edicte 214 - Pàgines 1477-1479

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució del conseller executiu del departament d’Economia i Territori de dia 29 de desembre de 2022 i núm. 2022/EOT/0002001 relativa a la convocatòria d’ajuts a les confraries de pescadors de l’illa i de minimis als sector pesquer menorquí per a l’any 2022 (concessió i pagament) Exp. 3012-2022-000001

    Número d'edicte 215 - Pàgines 1480-1482

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució del conseller executiu del departament d’Economia i Territori de dia 29 de desembre de 2022 i núm. 2022/EOT/0001999 relativa a la convocatòria d’ajuts de minimis al sector equí per a l’any 2022 ( concessió i pagament) Exp. 3304-2022-000001

    Número d'edicte 216 - Pàgines 1483-1485

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució núm. 236/2022, de 23 de desembre de 2022, del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, relativa a la concessió d’ajuts per al programa d'ajuts a esportistes individuals menorquins i/o residents a l’illa de Menorca i destacats durant la temporada 2021-2022 (exp. 2710-2022-000001)

    Número d'edicte 184 - Pàgines 1486-1487

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució núm. 238/2022, de 27 de desembre de 2022, del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, relativa a la correcció d’errades de sol·licituds d’ajuts entitats esportives (exp. 2701-2022-000004)

    Número d'edicte 185 - Pàgines 1488-1489

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Decret revocacio delegacions Aitor Morrás Alzugaray

    Número d'edicte 232 - Pàgina 1490

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Rectificació Oferta Pública Ocupació 2021

    Número d'edicte 244 - Pàgina 1491

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Joventut - Notificació acord concessió de subvencions per a programes, projectes i activitats en matèria de joventut per a l’any 2022

    Número d'edicte 158 - Pàgines 1493-1494

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Bases per a la concessió de bons Gaudeix del Terme de Santanyí per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi de Santanyí

    Número d'edicte 245 - Pàgines 1495-1505

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Substitució de la batlessa del 17 al 19 de gener de 2023

    Número d'edicte 249 - Pàgina 1506