Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 32857
Resolució del conseller executiu del departament d’Economia i Territori de dia 29 de desembre de 2022 i núm. 2022/EOT/0002001 relativa a la convocatòria d’ajuts a les confraries de pescadors de l’illa i de minimis als sector pesquer menorquí per a l’any 2022 (concessió i pagament) Exp. 3012-2022-000001

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resolució del conseller executiu del departament d'Economia i Territori de dia 29 de desembre de 2022 i núm. 2022/EOT/0002001 relativa a la convocatòria d'ajuts a les confraries de pescadors de l'illa i de minimis als sector pesquer menorquí per a l'any 2022 (concessió i pagament) Exp. 3012-2022-000001

El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de caràcter ordinari del dia 19 de setembre de 2022, va aprovar les bases i la convocatòria d'ajuts a les confraries de pescadors de l'illa i de minimis al sector pesquer menorquí 2022.L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport a les activitats generals i promocionals dutes a terme per les confraries de pescadors de Menorca, a l'activitat extractiva de recursos pesquers duta a terme per les empreses armadores menorquines i a la formació del gremi.

Publicada en el BOIB núm. 131, de 8 d'octubre de 2022, la convocatòria preveu tres línies: la dedicada a les confraries de pescadors (A); la dirigida a la resta del sector pesquer (B); i la que subvenciona accions formatives pel gremi en la seva totalitat (C).

El seu import global màxim és de 192.000 € que són atesos amb els recursos següents: 182.000 € de la partida 5.41500.4890000 (Medi Marí, Litoral i Pesca) per a les línies A i B; i 10.000 € de la partida 6.17200.4890000 (Agència Menorca Reserva de la Biosfera) per a la línia C (compatible amb les anteriors).

El termini de presentació de sol·licituds (un mes comptador a partir del dia següent a la data de publicació de la convocatòria) finalitza el dia 9 d'octubre de 2022.

Són objecte de subvenció les activitats relacionades a continuació realitzades durant el període comprpes entre els dies 1 de gener i 30 de setembre de 2022: A) Suport a les confraries en la promoció, primera venda i altres actuacions d'interès general per a la sostenibilitat del sector pesquer (60.000 €). B) Suport al sector pesquer per millorar la rendibilitat de les empreses armadores d'embarcacions professionals de pesca, d'arrossegament o d'arts menors (122.000 €). C) Formació professional per a la millora de les competències professionals dels diferents perfils del sector o que permeti la cobertura de llocs de feina (10.000 €).

A la vuitena de les bases s'estableixen els criteris de concessió dels ajuts i els respectius imports; més concretament:

A) Suport a la gestió de les confraries: si l'import global demanat entre tots els sol·licitants no supera el crèdit de la convocatòria, les sol·licituds es resoldran individualment i es podrà concedir el total sol·licitat. En cas que l'import global sol·licitat superi el crèdit pressupostari, es tindran en compte: nombre de barques (fins a 10 barques, 2 punts; d'11 a 19 barques, 4 punts; 20 barques o més, 5 punts); volum de vendes (0'01 punts/tona fins a un màxim de 2 punts); quantitat de socis (fins a 19 socis, 3 punts; 20 socis o més, 5 punts). Aleshores, serà d'aplicació la taula següent: a partir de 5 punts i fins a 6, el 60 % del pressupost serà subvencionable; de 6 i fins a 7, el 70 %; de 7 i fins a 8, el 80 %; de 8 i fins a 9, el 90 %; i a partir de 9 punts, el 100 % del pressupost serà subvencionable. Si tot i així, l'import global a subvencionar sobrepassa el crèdit disponible, aquest es repartirà proporcionalment. La convocatòria estableix una quantia màxima de 20.000 € per a cada beneficiari.

B) Suport al sector pesquer: per al repartiment dels ajuts entre els beneficiaris que compleixin els requisis, es tindrà en compte la tripulació: barques d'arrossegament amb 4 o més tripulants a bord, 6.000 €; barques d'arts menors amb 3 o més tripulants a bord, 4.000 €; barques d'arts menors amb 2 o menys tripulants a bord, 2.000 €. Una mateixa empresa pot sol·licitar tants ajuts com embarcacions tengui armades i operatives, sempre que la suma total no superi els 12.000 €. Si el total dels ajuts sol·licitats sobrepassa el crèdit disponible, aquest es repartirà proporcionalment.

C) Formació professional: si l'import global demanat entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits no supera el crèdit de la convocatòria, les sol·licituds es resoldran individualment i es podrà concedir el total de l'ajut sol·licitat. Si l'import global a subvencionar sobrepassa el crèdit disponible, aquest es repartirà proporcionalment. La convocatòria estableix una quantia màxima de 3.500 € per a cada beneficiari.

L'apartat b al primer punt de la base quarta, delimita quines són les activitats subvencionables (despeses elegibles) per a la línia dedicada a les confraries de pescadors (A); açò és: estudis, propostes o informes (elaborats per tècnics externs qualificats o personal propi); qualitat i traçabilitat (despeses de gestió de la qualitat i la traçabilitat, etiquetatge, suport informàtic, millores tecnològiques i similars); promoció i campanyes publicitàries (disseny, anuncis, insercions i similars); personal directament implicat amb les activitats esmentades i fins a un màxim de 10.000 €.

En data 20 de desembre de 2022, la Comissió Avaluadora, basant-se en l'informe de l'instructor sobre 3 sol·licituds corresponents a la línia A, 42 a la B i cap de la C, va emetre la seva proposta de concessió i pagament per a les línies A i B.

El dia 23 de desembre de 2022, l'esmentada proposta de la Comissió Avaluadora va ser fiscalitzada per l'interventor en sentit favorable.

Els fonaments de dret són els següents:

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol).

- Decret legislatiu 2/2005. de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

- Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis al sector pesquer i de l'aqüicultura.

- Decret llei 4/2022 de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna.

Com a titular del Departament d'Economia i Territori, en exercici de les competències atribuïdes per l'article 33 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars; pel Decret de Presidència núm. 275/2022, de 6 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències de la Presidència en els consellers executius (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), i l'Acord del Consell executiu de 5 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències del Consell Executiu en la presidenta i en els consellers i conselleres executius (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), tot l'anterior en relació amb el Decret de Presidència núm. 421/2019, de 9 de juliol, de creació dels departaments (BOIB núm. 93 ext. de 10 de juliol de 2019);

RESOLC

Primer. Concedir i tramitar el pagament, per un import total de 38.744,14 €, de tres ajuts corresponents a la línia A de la convocatòria d'ajuts del CIM al les confraries de pescadors de l'illa i de minimis al sector pesquer menorquí per a l'any 2022 amb càrrec a la partida 5.41500.4890000 del pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2022:

Sol·licitant

NIF

Ajut sol·licitat

Despeses elegibles

% subv.

Concessió i pagament

Confraria de pescadors de Maó

G07069347

20.000,00 €

13.075,14 € (*)

100%

13.075,14 €

Confraria de pescadors de Fornells

G07069354

20.000,00 €

12.635,00 € (*)

100%

12.635,00 €

Confraria de pescadors de Ciutadella

G07068935

22.000,00 €

13.052,00 € (*)

100%

13.052,00 €

Total

 

 

 

 

38.744,14 €

(*) Motiu de la minoració: no totes les despeses declarades corresponen a activitats subvencionables o despeses elegibles ( Base 4.1b).

Segon. Concedir i tramitar el pagament, per un import total de 118.000,00 €, de 42 ajuts corresponents a la línia B de la convocatòria d'ajuts del CIM a les confraries de pescadors de l'illa i de minimis al sector pesquer menorquí per a l'any 2022 amb càrrec a la partida 5.41500.4890000 del pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2022:

Sol·licitant

Ajut sol·licitat

Concessió i pagament

Miguel Salas Pons

2.000,00 €

2.000,00 €

Francisco Roselló Sans

2.000,00 €

2.000,00 €

Fernando Villalonga Bordés

2.000,00 €

2.000,00 €

José Miguel Ripoll Pons

2.000,00 €

2.000,00 €

Antonio Goñalons Febrer

2.000,00 €

2.000,00 €

Pescapons, SL

6.000,00 €

6.000,00 €

Martín Mata Goñalons

2.000,00 €

2.000,00 €

Jeremie Martos Humblot

2.000,00 €

2.000,00 €

Javier Llopis Riudavets

2.000,00 €

2.000,00 €

Jaime Pedro Quevedo Coll

2.000,00 €

2.000,00 €

Luis Enseñat Pons

2.000,00 €

2.000,00 €

Lluís Pons Olives

2.000,00 €

2.000,00 €

Miguel Ángel Martí Pons

2.000,00 €

2.000,00 €

Oriol Riera Palas

2.000,00 €

2.000,00 €

Juan Pons Misut

2.000,00 €

2.000,00 €

Sebastián Garriga Roselló

2.000,00 €

2.000,00 €

Pablo Faner Marqués

2.000,00 €

2.000,00 €

Santa Esperança, SLU

2.000,00 €

2.000,00 €

Quintana Pesca, SL

6.000,00 €

6.000,00 €

Damián Portella Coll

4.000,00 €

4.000,00 €

Miguel José Tudurí Pons

2.000,00 €

2.000,00 €

Falah Yahia

4.000,00 €

2.000,00 € (*)

Alfonso Eduardo Moreno Gomila

2.000,00 €

2.000,00 €

David Taberner Massanet

2.000,00 €

2.000,00 €

Andrés Bals Bosch

2.000,00 €

2.000,00 €

Antonia Pons Prats

2.000,00 €

2.000,00 €

Curniola Canals, SL

2.000,00 €

2.000,00 €

Jamma Peix, SL

8.000,00 €

8.000,00 €

Marenova del Sud, SL

6.000,00 €

6.000,00 €

Nueva Joven Josefina, SL

6.000,00 €

6.000,00 €

José Antonio Pons Florit

6.000,00 €

6.000,00 €

Port Llansà, CB

6.000,00 €

6.000,00 €

Compañía Pesquera Sa Bombarda, SL

2.000,00 €

2.000,00 €

Jaime Gomila Mateu

4.000,00 €

4.000,00 €

Juan Bosco Marqués Gomila

2.000,00 €

2.000,00 €

Miguel Ángel Gomila Bagur

2.000,00 €

2.000,00 €

Restaurant Es Port de Fornells, SL

2.000,00 €

2.000,00 €

José Anglada Piris

2.000,00 €

2.000,00 €

Miguel Anglada Salleras

2.000,00 €

2.000,00 €

Juan José Reines Padilla

2.000,00 €

2.000,00 €

Joan Mercadal Florit

2.000,00 €

2.000,00 €

Oscar Zamorano allés

2.000,00 €

2.000,00 €

TOTAL

120.000,00 €

118.000,00 €

(*) Motiu de la minoració: si bé sol·licita l'ajut de 4.000 € i declara 2,37 treballadors, del certificat de Capitania Marítima es desprèn que coincideixin, al mateix temps, 2 tripulants a bord (Base 8.2).

Tercer. Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions aquests acords en compliment de l'art. 20.8 de l'LGS i publicar-los en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació (art. 1b de la LPACAP)

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant el Consell Executiu en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

Maó, en la data de la signatura electrònica: ( 9 de gener de 2023 )

El conseller executiu

José Pastrana Huguet

(DP 69, de 26.2.2021)

(BOIB núm 28 de 27.2.2021)