Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 32229
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions SOIB Itineraris Integrals d’Inserció per als exercicis 2023 i 2024, cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE), en el marc del Programa Balears del FSE+ per al període 2021-2027

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l'exercici 2023. Decret 75/2004, segons la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB de 2 de desembre de 2022

Exposició de fets

Mitjançant el Reial decret 1268/2001, de 29 de novembre (BOE núm. 291, de 5 de desembre), es varen traspassar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les competències en matèria de gestió del treball, de l'ocupació i de la formació, que varen ser assumides per mitjà del Decret 136/2001, de 14 de desembre, d'assumpció i de distribució de les competències transferides per l'administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de gestió del treball, de l'ocupació i de la formació (BOIB núm. 136, de 27 de desembre).

D'acord amb l'article 1 dels estatuts del SOIB, continguts al Decret 22/2020, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, el SOIB té com a finalitat primordial planificar, gestionar i coordinar les polítiques actives d'ocupació, amb funcions concretes d'informar, orientar i fer d'intermediari en el mercat laboral, fomentar l'ocupació en tots els vessants i desenvolupar la formació professional per a l'ocupació.

El desenvolupament d'aquestes finalitats s'ha de fer en coherència amb el contingut de les matèries transferides, o que es puguin transferir, per l'Estat a través del Servei Públic d'Ocupació Estatal o que procedeixin de serveis d'ocupació internacionals.

L'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 146, de 24 d'octubre).

Aquesta convocatòria té com a finalitat fomentar les accions que impulsin la integració de col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el món laboral, per donar resposta a un problema d'interès públic, atesa la realitat social d'aquests col·lectius.

D'acord amb la normativa comunitària aplicable i atès que la convocatòria disposa del cofinançament del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Balears del FSE+ per al període 2021-2027, a aquesta convocatòria s'apliquen, com a mètode de justificació econòmica, sistemes de simplificació de costs.

Així doncs, pel que afecta al procés d'orientació, es va fer un estudi econòmic per determinar barems estàndards de costs unitaris, mitjançant un mètode de càlcul just, equitatiu i verificable basat en dades històriques verificades de beneficiaris concrets (costs elegibles).

Els col·lectius vulnerables que han d'atendre els serveis d'itineraris d'inserció prevists en aquesta convocatòria, són els següents:

 • Col·lectiu de persones en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral.
 • Col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i amb dificultats especials d'inserció laboral.
 • Col·lectiu de persones amb altres discapacitats (físics, sensorials, etc.) i amb dificultats especials d'inserció laboral.
 • Col·lectiu de persones amb diagnòstic de salut mental i amb dificultats especials d'inserció laboral.
 • Col·lectiu de persones joves en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral, majors de 16 i menors de 30 anys, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

El Reial decret 1069/2021, de 4 de desembre (BOE núm. 292, de 7 de desembre), va aprovar l'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació 2021-2024 (EESAO 2021-2024), la qual es configura com a marc normatiu per coordinar i executar les polítiques actives d'ocupació i d'intermediació laboral en el conjunt de l'Estat. Aquesta convocatòria, com que es tracta d'una política activa d'ocupació, s'engloba en els objectius estratègics de l'EESAO.

En el Pla d'Ocupació de Qualitat de les Illes Balears 2022-2025 (POQIB), dins la prioritat 3 «Orientació i acompanyament laboral per a les persones en situació de desocupació (com a dret subjectiu)», es troba la línia d'actuació 3.3 «Consolidació dels serveis integrals d'orientació i acompanyament laboral dels col·lectius en risc d'exclusió social de joves, dones, persones amb discapacitat i persones en situació de reinserció social»; i dins la prioritat 7 «Col·lectius vulnerables d'atenció prioritària», es troba la línia d'actuació «7.4. Col·lectiu de persones vulnerables: persones amb capacitats diferents o en risc d'exclusió social».

La convocatòria està inclosa en el Pla Anual de Política d'Ocupació per a l'any 2022 com a Programes Propis de l'eix 1 (orientació): PP00696 SOIB Itineraris Integrals d'Inserció i PP00699 SOIB JOVE Itineraris Integrals d'Inserció, que executen processos de suport individual en què els participants a través de l'acompanyament desenvolupen un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials amb l'objectiu darrer d'incorporar-se en el mercat de treball de manera regular. Així doncs, la convocatòria vol donar resposta als objectius estratègics de l'EESAO 2021-2024 i a les prioritats i línies d'actuació del POQIB assenyalades.

L'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 10 d'octubre de 2013, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 146, de 24 d'octubre), a l'article 1.2 apartat k) permet fomentar els projectes integrals.

 Aquesta convocatòria està inclosa en el Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB, en compliment del que disposa l'article 6.1 del Text refós de la Llei de subvencions.

D'acord amb l'article 38 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, correspon als serveis públics d'ocupació, bé directament o bé mitjançant entitats col·laboradores, i a les agències de col·locació degudament autoritzades, l'orientació i la col·locació en igualtat de condicions de les persones amb discapacitat que es trobin en situació de recerca d'ocupació.

Els ajuts prevists en aquesta convocatòria no constitueixen ajuts de l'Estat en els termes prevists en els articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), atès que la seva concessió no falseja ni amenaça de falsejar la competència d'afavorir determinades empreses o produccions, atesa la tipologia d'entitats que hi poden concórrer. Les entitats que duen a terme una activitat que es pugui considerar «activitat econòmica» d'acord amb la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajut de l'Estat d'acord amb el que disposa l'article 107.1 del TFUE, no poden ser beneficiàries d'aquests ajuts, llevat que les tasques que hagin de fer les persones contractades s'emmarquin en l'exercici de potestats administratives per a les entitats dependents o vinculades a una administració, o activitats no econòmiques per a les entitats sense ànim de lucre, i resultin clarament separades de les tasques que s'han de dur a terme en l'exercici de l'activitat econòmica.

Així mateix, aquestes subvencions no queden subjectes al règim de minimis ni al marc nacional temporal.

S'ha informat d'aquesta convocatòria al Consell de Direcció del SOIB.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per posar en pràctica itineraris integrals d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables per als exercicis 2023 i 2024 amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Balears del FSE+ per al període 2021-2027.

2. Ordenar la comunicació d'aquesta Resolució a la Base de dades nacional de subvencions i la publicació de la Resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial de las Illes Balears, que comença a tenir efectes l'endemà d'haver-s'hi publicat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

(Signat electrònicament: 11 de gener de 2023) El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB Iago Negueruela Vázquez

ANNEX 1

Primer Objecte i àmbit d'aplicació de la subvenció

1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria de subvencions per al període 2023 i 2024 per a actuacions, dins l'àmbit geogràfic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'itineraris integrals d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables.

2. S'entenen per itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables els projectes que executen orientació per a l'ocupació. Es tracta de processos d'acompanyament i d'ajut individual, personalitzat i integral, en els quals l'individu, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular, tal com defineix el Marc teòric bàsic per desenvolupar processos d'ocupació per a col·lectius vulnerables en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que es troba a disposició de les persones interessades en el web <www.soib.es>.

Després de la fase obligatòria d'acollida o diagnòstic, se signarà un pla de feina que ha de recollir totes les actuacions necessàries dins l'itinerari per aconseguir la inserció laboral (informació, formació, intermediació, ocupació, etc.).

Segon Cofinançament del Fons Social Europeu

Les accions subvencionades en el marc d'aquesta convocatòria poden ser cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE), en el marc del Programa Balears del FSE+ per al període 2021-2027, d'acord amb el Reglament (UE) 2021/1057 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, pel qual s'estableix el Fons Social Europeu Plus (FSE+) i pel qual es deroga el Reglament (UE) núm. 1296/2013 i el Reglament (UE) 2021/1060, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, al Fons de Cohesió, al Fons de Transició Justa i al Fons  Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura, així com les normes financeres per a aquests Fons i per al Fons d'Asil, Migració i Integració, el Fons de Seguretat Interior i l'Instrument de Suport Financer a la Gestió de Fronteres i la Política de Visats.

Els col·lectius als quals van dirigides les accions subvencionables per aquesta convocatòria són els següents:

 • Col·lectiu de persones en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral.
 • Col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i amb dificultats especials d'inserció laboral.
 • Col·lectiu de persones amb altres discapacitats (físics, sensorials, etc.) i amb dificultats especials d'inserció laboral.
 • Col·lectiu de persones amb diagnòstic de salut mental i amb dificultats especials d'inserció laboral.
 • Col·lectiu de persones joves en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral, majors de 16 i menors de 30 anys, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Pel que fa als col·lectius de persones amb dificultats especials d'inserció laboral en risc d'exclusió social, de persones amb discapacitat intel·lectual, de persones amb altres discapacitats (físics, sensorials, etc.) i de persones amb diagnòstic de salut mental, l'operació es du a terme amb càrrec a la Prioritat 2 «Inclusió social» i a l'objectiu específic 1.h) de l'article 4 del Reglament (UE) 2021/1057 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021:

«Fomentar la inclusió activa a fi de promoure la igualtat d'oportunitats, la no discriminació i la participació activa, i millorar l'ocupabilitat, en particular per als grups desfavorits.»

Pel que fa al col·lectiu de persones joves en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral, majors de 16 i menors de 30 anys, l'operació es du a terme amb càrrec a la Prioritat 5 «Ocupació juvenil» i a l'objectiu específic 1.a) de l'article 4 del Reglament (UE) 2021/1057 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021:

«Millorar l'accés a l'ocupació i a mesures d'activació de tots els demandants d'ocupació, i en particular de les persones joves, especialment a través de l'aplicació de la Garantia Juvenil, dels desocupats de llarga durada i els grups desafavorits en el mercat laboral, i de les persones inactives, així com mitjançant la promoció de l'ocupació per compte propi i l'economia social.»

Tercer Normativa

1. Totes les accions subvencionades en el marc d'aquesta convocatòria es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS); el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (TRLS) i l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 10 d'octubre de 2013, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 146, de 24 d'octubre).

2. Per motiu del cofinançament són d'aplicació el Reglament (UE) 2021/1057 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, pel qual s'estableix el Fons Social Europeu Plus (FSE+) i pel qual es deroga el Reglament (UE) núm. 1296/2013 i el Reglament (UE) 2021/1060, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, al Fons de Cohesió, al Fons de Transició Justa i al Fons  Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura, així com les normes financeres per a aquests Fons i per al Fons d'Asil, Migració i Integració, el Fons de Seguretat Interior i l'Instrument de Suport Financer a la Gestió de Fronteres i la Política de Visats i, pel que fa a la certificació s'aplicarà l'Ordre d'elegibilitat de despeses aplicable en el moment de la liquidació.

Quart Crèdit assignat a la convocatòria

a) Pel que fa a l'execució: Distribució del crèdit de la convocatòria per anualitats

 • Anualitat 2023: 1.541.000,00 €
 • Anualitat 2024: 1.541.000,00 €

Total convocatòria: 3.082.000,00 €

b) Pel que fa al finançament:

L'import econòmic destinat als itineraris integrals d'inserció d'aquesta convocatòria és de 3.082.000,00 euros, amb càrrec al centre de cost 76101, subprograma 322D02, capítol 4, fons finalista 19213 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, distribuïts de la manera següent:

- Any 2023: un import de 1.155.750,00 euros, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023

- Any 2024: un import de 1.541.000,00 euros, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024

- Any 2025: un import de 385.250,00 euros, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2025

2. D'acord amb l'article 15.2.c) del Text refós de la Llei de subvencions, s'ha de tenir en compte la distribució del crèdit i s'han d'aplicar els criteris de puntuació d'acord amb el que disposen respectivament els apartats cinquè i catorzè.

3. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin es pot augmentar l'import d'aquesta convocatòria sense obrir un altre termini per presentar sol·licituds, sempre que l'ampliació de crèdit s'aprovi en qualsevol moment anterior a la resolució de concessió.

Cinquè Distribució del crèdit disponible

1. El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria per als itineraris integrals d'inserció, s'ha de distribuir per col·lectius de la manera següent:

- Col·lectiu de persones en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral: 1.500.000,00 €

- Col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i amb dificultats especials   d'inserció laboral: 330.000,00 €

- Col·lectiu de persones amb altres discapacitats (físics, sensorials, etc.) i amb       diagnòstic de salut mental i amb dificultats especials d'inserció laboral: 552.000,00 €

- Col·lectiu de persones joves en risc d'exclusió social i amb dificultats especials   d'inserció laboral, majors de 16 i menors de 30 anys, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil: 700.000,00 €

2. El crèdit per a cadascun dels col·lectius anteriors es distribuirà entre les sol·licituds que reuneixin tots els requisits indicats per ordre de puntuació, d'acord amb els criteris del punt catorzè d'aquesta convocatòria, sempre que hagin obtingut la puntuació mínima.

3. Si l'import de les sol·licituds presentades és inferior al crèdit assignat a algun dels col·lectius, el crèdit romanent es pot redistribuir entre els altres col·lectius en els quals el crèdit previst no sigui suficient per subvencionar els imports sol·licitats per a tots els projectes que compleixin els requisits que estableix la convocatòria. En aquest cas, s'han d'ordenar els beneficiaris que hagin obtingut la puntuació mínima segons la puntuació que la Comissió Avaluadora hagi atribuït a cada projecte, d'acord amb els criteris del punt catorzè de la convocatòria, i s'ha de repartir el crèdit, fins que s'exhaureixi, per ordre de puntuació, d'acord amb els imports sol·licitats.

 

Sisè Import de la subvenció

1. L'import màxim de la subvenció atorgada s'ha de determinar en la resolució de concessió de la subvenció resultat d'aplicar els mòduls següents:

 • 1.843,33 € per cada persona usuària atès amb risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral
 • 2.100,85 € per cada persona usuària atès amb discapacitat intel·lectual i amb dificultats especials d'inserció laboral
 • 1.958,74 € per cada persona usuària atès amb altres discapacitats (físiques, sensorials, etc.) i amb dificultats especials d'inserció laboral
 • 2.025,35 € per cada usuària atès amb diagnòstic per malaltia mental i amb dificultats especials d'inserció laboral
 • 1.767,71 € per a cada usuària atès del col·lectiu de persones joves en risc d'exclusió social, majors de 16 i menors de 30 anys, i amb dificultats especials d'inserció laboral

S'ha elaborat un informe tècnic per determinar els mòduls econòmics anteriors, el qual ha estat informat favorablement per la Intervenció de la CAIB. Aquest informe inclou els càlculs fets per determinar els mòduls, descriu el mètode de càlcul utilitzat, el qual és just, equitatiu i verificable, i es fonamenta en dades històriques verificades de beneficiaris concrets (costs elegibles).

Els mòduls resultants de l'estudi es varen actualitzar d'acord amb l'evolució de l'índex de preus al consum (IPC).

Tot i que els projectes d'aquesta convocatòria es poden executar durant els anys 2023 i 2024, s'aplicarà el mateix import dels mòduls a cadascun dels 2 exercicis d'execució, ja que en aquest cas es tracta d'una mateixa convocatòria biennal.

Setè Entitats beneficiàries

1. Es poden beneficiar de les subvencions per desenvolupar les accions descrites en l'apartat primer d'aquest annex:

a) Les persones jurídiques sense finalitat de lucre amb seu a les Illes Balears que no formin part del Tercer Sector d'Acció Social, d'acord amb la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social, i que acreditin com a mínim 1 any d'experiència en l'àmbit de les Illes Balears en l'execució de projectes d'orientació laboral amb el col·lectiu pel qual presenten el projecte.

b) Les administracions locals de les Illes Balears, i les entitats dependents o vinculades, que acreditin com a mínim 1 any d'experiència en l'àmbit de les Illes Balears en el desenvolupament de projectes d'orientació laboral amb el col·lectiu per al qual presenten el projecte.

2. No poden ser beneficiàries les entitats en les quals es doni alguna de les circumstàncies relacionades en els articles 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, i en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost) i les que es determinen a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

3. No poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes aquelles entitats que realitzen activitat que es pugui considerar activitat econòmica d'acord amb la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajuda estatal d'acord amb el que disposa l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, a no ser que les tasques a realitzar per les persones que es contractin s'emmarquin en l'exercici de potestats administratives per les entitats dependents o vinculades a una administració, o activitats no econòmiques per les entitats sense ànim de lucre,  i resultin clarament separades de les tasques a realitzar en l'exercici de l'activitat econòmica.

Vuitè Subcontractació

L'entitat beneficiària de la subvenció no pot concertar amb tercers l'execució total o parcial del procés d'inserció aprovat.

Novè Persones destinatàries dels Itineraris Integrals d'Inserció

1. Els serveis d'Itineraris Integrals d'Inserció es dirigeixen als col·lectius vulnerables envers el mercat laboral, demandants d'ocupació (exceptuant la població penitenciària en règim de segon grau), amb especials dificultats d'ocupabilitat.

2. Els col·lectius vulnerables que han d'atendre els projectes d'itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables són els següents:

a) Col·lectiu de persones en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral, inscrites al SOIB com a demandants d'ocupació.

S'entén com a persona en risc d'exclusió social la persona que acredita aquesta situació mitjançant un informe de Serveis Socials o un informe tècnic de l'entitat que especifiqui les causes conduents a la situació de risc d'exclusió.

b) Col·lectiu de persones joves en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral, majors de 16 anys i menors de 30 anys, inscrites al SOIB com a demandants d'ocupació i inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

S'entén com a persona jove en risc d'exclusió social la persona que acredita aquesta situació mitjançant un informe de Serveis Socials o un informe tècnic de l'entitat que especifiqui les causes conduents a la situació de risc d'exclusió.

c) Col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i amb dificultats especials d'inserció laboral, inscrites al SOIB com a demandants d'ocupació amb la condició de persona amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33 %.

També queden incloses les persones amb capacitat intel·lectual límit, com a demandants d'ocupació no ocupades i que poden accedir acreditant una valoració d'almenys un 20 % de discapacitat intel·lectual i que no arribi al 33 %.

d) Col·lectiu de persones amb diagnòstic de salut mental i amb dificultats especials d'inserció inscrites en el SOIB com a demandants d'ocupació.

S'entén com a persona amb diagnòstic de salut mental la que acredita aquesta situació en què se certifica la discapacitat amb un grau igual o superior al 33 % o amb la presentació d'un informe psiquiàtric emès per part de l'Àrea de Salut Mental de l'Administració de salut pública.

e) Col·lectiu de persones amb altres discapacitats (físiques, sensorials, etc.) i amb dificultats especials d'inserció laboral inscrites al SOIB com a demandants d'ocupació amb la condició de persona amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33 %.

3. No poden ser persones usuàries dels serveis les persones següents:

- El personal funcionari de carrera o interí i el personal laboral de l'Administració, mentre romanguin en servei actiu, a excepció de les persones que siguin beneficiàries de treball amb suport

- El personal laboral d'empreses públiques, a excepció de les persones que siguin beneficiàries de treball amb suport

- Les persones prejubilades

Desè Tipologies d'atenció

1. S'entén per persona usuària la inscrita en el SOIB que s'ajusti al perfil del col·lectiu destinatari del projecte i que, després d'haver participat en la fase inicial diagnòstica del projecte signi l'acord personal i el pla de treball individualitzat. Per poder-se considerar usuari del projecte que s'ha de finançar, a efectes d'objectius ha d'haver:

- Estat atès un mínim de 3 hores d'atenció directa individual.

- Del total de les hores fetes a cada persona usuària, com a mínim el 30 % d'hores han de ser individuals. Aquest requisit no serà necessari si l'atenció individual supera les 10 hores, o si s'aconsegueix una inserció abans o es doni de baixa del servei.

- La mitjana d'hores d'atenció de totes les persones usuàries del projecte ha de ser com a mínim de 16 hores per a les persones en risc d'exclusió social i les persones joves en risc d'exclusió i com a mínim de 18 hores per a les persones amb discapacitat o amb diagnòstic de malaltia mental.

- La mitjana d'hores d'atenció es calcularà dividint la suma totes les hores fetes a totes les persones usuàries ateses donades d'alta al programa entre el nombre de persones usuàries que s'han d'atendre segons la resolució de concessió.

Es podran considerar atenció directa les actuacions realitzades telemàticament que es puguin evidenciar.

2. És obligatori donar d'alta totes les persones usuàries ateses que compleixin els requisits d'atenció (un mínim de 3 hores d'atenció directa individual) i del col·lectiu al qual pertanyen.

3. Totes les persones que treballin com a personal orientador en el projecte subvencionat han de dedicar, com a mínim, mitja jornada laboral a l‘itinerari integral d'inserció, és a dir, el 50 % de la jornada laboral completa segons el conveni col·lectiu que resulti d'aplicació.

Aquests percentatges no seran d'aplicació quan el personal orientador, en exercici d'algun dels seus drets com a persona treballadora que preveu la normativa aplicable, tengui una reducció de jornada. Únicament per aquest motiu, es justificarà dedicar jornades inferiors al 50 % de la jornada laboral completa segons el conveni col·lectiu que resulti d'aplicació.

El personal coordinador o tècnic ha de ser titulat universitari o ha d'estar habilitat degudament pel col·legi professional competent.

Onzè Objectiu d'inserció i nombre mínim d'insercions laborals

1. L'objectiu d'inserció és el nombre d'insercions laborals que l'entitat té previst assolir al llarg del projecte.

El càlcul de l'objectiu mínim d'inserció per a la totalitat de persones usuàries de cada col·lectiu s'ha de fer de la manera següent: el nombre de persones per a les quals s'ha concedit la subvenció multiplicat per 20, dividit entre 100.

La resolució d'atorgament ha de determinar el nombre mínim d'insercions que ha d'assolir l'entitat beneficiària per obtenir el 100 % de la subvenció concedida.

2. El nombre d'insercions laborals és el resultat de comptabilitzar els contractes aconseguits per les persones usuàries ateses donades d'alta al servei. Aquests contractes es puntuen de manera diferent d'acord amb els criteris següents :

- Cada mes de contractació d'un home suma 0,30 punts si supera el 50 % de la jornada.

- Cada mes de contractació d'un home suma 0,15 punts si és inferior al 50 % de la jornada.

- Cada mes de contractació d'una dona suma 0,32 punts si supera el 50 % de la jornada.

- Cada mes de contractació d'una dona suma 0,16 punts si és inferior al 50 % de la jornada.

- Els contractes a empreses protegides valen la meitat de les puntuacions anteriors.

- Per cada contracte de sis mesos o més, indefinit o fix discontinu, se suma 1 punt per cada persona usuària.

- A més, si l'entitat ha aconseguit que un 40 % de les persones usuàries per a les quals s'ha concedit la subvenció puntuïn en insercions sumaran al total 2 punts.

- No es computaran les insercions en el marc de programes de formació en alternança.

Es considera que la inserció laboral de la persona usuària atesa s'ha aconseguit quan, durant la vigència del procés d'inserció, se l'ha contractat com a mínim un mes per compte d'altri o es doni d'alta dos mesos per compte propi.

Es computaran els mesos de contracte fins a un mes posterior a la finalització de l'anualitat objecte de finançament.

Dotzè Compatibilitat amb d'altres ajuts

Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altre ajut o subvenció de qualsevol ens públic o privat destinat a la mateixa finalitat, sempre que, d'acord amb l'article 19.3 de la Llei 38/2003 i l'article 20 del TRLS, la suma o la subvenció atorgada arran de la convocatòria considerada individualment no superi el cost de l'activitat subvencionada.

A aquest efecte, l'entitat beneficiària haurà de presentar, juntament amb la justificació de la subvenció, una declaració responsable, d'acord amb el model que li faciliti el SOIB, que ha destinat l'import imputat de la subvenció a la finalitat i a l'objecte del projecte subvencionat i que la subvenció concedida pel SOIB, aïlladament o juntament amb les altres subvencions que hagi obtingut per a la mateixa activitat, no en superen el cost.

Les persones usuàries podran participar en altres programes subvencionats o en altres serveis, distints als subvencionats en aquesta convocatòria, durant el període d'execució previst en aquesta convocatòria sempre que les altres administracions que els financin no en declarin expressament la incompatibilitat. No obstant això, per als usuaris que participin en altres programes o serveis amb el mateix contingut, s'haurà de comunicar prèviament la baixa al programa que regula aquesta convocatòria. Aquesta comunicació es podrà fer en qualsevol moment d'execució del programa.

Tretzè Termini i requisits de la sol·licitud

1. La tramitació de la sol·licitud de subvenció s'ha de formalitzar mitjançant l'aplicació web del SOIB ACCFOR/ESOIB, <www.soib.es>.

L'enllaç per tramitar la sol·licitud és https://intranet.caib.es/accfor/principal.xhtml.

Una vegada feta la tramitació mitjançant l'ESOIB/ACCFOR, per tal de completar el tràmit i tenir-lo per finalitzat, el document de sol·licitud generat amb l'aplicació s'ha de signar electrònicament per part del representant de l'entitat i s'ha de presentar, dins del termini per presentar les sol·licituds, mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la seu electrònica del SOIB, d'acord amb els articles 16 i 66.6 de la Llei 39/2015.

Fins que no es completi el tràmit de registre electrònic de la sol·licitud mitjançant el tràmit telemàtic a la seu electrònica del SOIB, no es considerarà vàlidament presentada.

Les entitats només poden presentar una sol·licitud referida a un projecte per illa i per col·lectiu, excepte pel que fa als col·lectius de discapacitats intel·lectuals i de la resta de discapacitats (sensorials, físics, etc.), pels quals un mateix projecte pot incloure usuaris d'aquests dos col·lectius. En aquest cas, s'admetran desviacions d'execució entre els dos col·lectius mencionats de fins un màxim d'un 5 % sobre el nombre total de persones usuàries dels dos col·lectius (arrodonint el nombre sencer més proper), amb el límit de l'import total concedit per als dos col·lectius. Aquestes desviacions d'execució no afectaran les minoracions que corresponguin per l'incompliment dels objectius d'atenció fixats per a cada col·lectiu inicialment a la Resolució de concessió.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015 els requerirà perquè la presentin de la forma indicada anteriorment. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en la qual s'hagi esmenat.

El SOIB publicarà a la seva pàgina web una guia informativa o protocol per ajudar les entitats a tramitar la sol·licitud a través d'aquesta aplicació.

2. El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils des de l'endemà que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Dins els primers deu dies hàbils del termini per presentar les sol·licituds, les entitats que tenguin la intenció de presentar-la que no estiguin donades d'alta a l'aplicació ACCFOR/ESOIB, l'hauran de sol·licitar al SOIB i enviar un correu electrònic a la bústia registre.xol@soib.caib.es amb el concepte «Alta ACCFOR/ESOIB», en el qual s'ha d'indicar el nom jurídic de l'entitat, el NIF, el nom i el DNI del representant i, si ho consideren convenient, el nom i el DNI del gestor de l'entitat, que serà, juntament amb el representant, la persona que podrà fer els tràmits de la sol·licitud dins l'aplicació ACCFOR/ESOIB.

3. D'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 15.1.b) de les bases reguladores aplicables, si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els que exigeix aquesta Resolució s'ha de requerir la persona interessada perquè en el termini de deu dies esmeni la deficiència o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que estableix l'article 21 de la Llei esmentada.

Les notificacions que es derivin d'aquest procediment s'han de fer per mitjans electrònics, de conformitat amb l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. Juntament amb el tràmit de sol·licitud a través de l'aplicació ACCFOR/ESOIB i amb els models que estaran disponibles en aquesta aplicació, s'hi ha d'adjuntar la documentació següent, la qual, inclosa la sol·licitud, ha d'estar signada digitalment, si s'escau:

a) Una memòria explicativa del procés d'inserció, d'acord amb el guió que estableix el SOIB (a disposició de les entitats a l'adreça www.soib.es i a l'aplicació ACCFOR/ESOIB), la presentació de la qual es considera requisit imprescindible per valorar la sol·licitud.

b) El número de registre, la secció, el grup i la data d'inscripció de l'entitat en el Registre d'entitats jurídiques de la Conselleria de Presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per tal que el SOIB pugui comprovar que les entitats participants disposen de personalitat jurídica i no tenen finalitat lucrativa. En el cas de no disposar d'aquestes dades, s'ha d'aportar una còpia autèntica de l'escriptura pública de constitució i dels estatuts en què consti que les entitats sol·licitants disposen de personalitat jurídica i no tenen finalitat lucrativa. Se n'exceptuen les administracions o les entitats públiques.

c) Una còpia autèntica de la documentació acreditativa de la capacitat de la persona que representa legalment l'entitat sol·licitant per actuar en nom seu.

d) En cas que l'entitat no sigui perceptora econòmica de la Comunitat Autònoma, la declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades, de conformitat amb el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius (BOIB núm. 21/2013, de 12 de febrer).

e) La presentació de la sol·licitud d'ajuts implica que s'autoritza el Servei d'Ocupació de les Illes Balears a obtenir de manera directa l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració General de l'Estat i amb la Seguretat Social, llevat que la persona interessada en manifesti expressament la negativa. En aquest cas, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració General de l'Estat i de la Seguretat Social, la qual ha de tenir data posterior a la data de publicació d'aquesta convocatòria, juntament amb la sol·licitud d'ajuts.

f) Una declaració responsable en relació amb els aspectes següents:

- L'obligació o, si escau, l'exempció de complir la legislació aplicable en matèria de promoció de l'accessibilitat i d'eliminació de barreres arquitectòniques.

- No tenir sancions fermes pendents de pagament per infraccions de la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals.

- Elaboració del Pla de Prevenció de Riscs Laborals, l'avaluació de riscs i la planificació de l'activitat preventiva de l'entitat, de conformitat amb el que determina la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals (BOE núm. 269, de 10 de novembre).

- Tipus de servei de prevenció que ha constituït l'entitat.

- Contractació d'una assegurança de responsabilitat civil en començar l'activitat.

- Compliment de les obligacions que estableix l'article 14 de l'Ordre de bases, i també les que estableix la convocatòria.

- No incórrer en cap causa de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció d'acord amb la normativa aplicable.

g) Una declaració expressa en la qual constin tots els ajuts i les subvencions per a la mateixa finalitat, concedits per qualsevol institució, pública o privada.

h) Certificat i/o declaració responsable sobre l'experiència de l'entitat en l'execució de projectes d'orientació laboral amb el col·lectiu pel qual presenten el projecte, d'acord amb els models facilitats pel SOIB.

5. D'acord amb l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, els sol·licitants tenen dret a no aportar la documentació que ja hagi estat aportada anteriorment en qualsevol administració, sempre que identifiquin el moment de presentació i l'òrgan davant el qual la varen presentar. En el cas excepcional que el SOIB no pogués aconseguir electrònicament la documentació, podrà requerir la persona perquè l'aporti.

Catorzè Criteris de valoració i adjudicació

1. Les sol·licituds de subvenció es resoldran en règim de concurrència competitiva aplicant els criteris de puntuació següents:

a) L'adequació del projecte o de l'activitat que s'ha de desenvolupar d'acord amb les finalitats, els objectius i les prioritats marcats en la convocatòria; així com, amb les necessitats del territori. De 0 a 25 punts

Apartat 1: àmbit territorial on es pretén atendre els usuaris. Nombre de municipis on es pretén atendre els usuaris com a punt d'atenció permanent (obertura de dos o més dies per setmana amb un mínim de 4 hores diàries i presència definida de personal tècnic). Fins a 10 punts.

Mallorca:

 • Es pretén atendre un municipi: 0 punts
 • Punt d'atenció permanent a dues àrees: 5 punts
 • Punt d'atenció permanent a tres o més àrees: 10 punts

Menorca:

 • Es pretén atendre un municipi: 0 punts
 • Es pretén atendre dos o més municipis: 10 punts

Eivissa:

 • Es pretén atendre un municipi: 0 punts
 • Es pretén atendre dos o més municipis: 10 punts

Es defineixen les àrees següents a Mallorca:

- Palma

 • Àrea Tramuntana: Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Puigpunyent, Sóller, Valldemossa.
 • Àrea Pla: Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Santa Eugènia, Sant Joan, Sencelles, Sineu, Vilafranca de Bonany.
 • Àrea Raiguer: Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Inca, Lloseta, Mancor de la Vall, Marratxí, Santa Maria, Selva.
 • Àrea Nord: Alcúdia, Muro, Pollença, sa Pobla, Santa Margalida.
 • Àrea Llevant: Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç, Son Servera.
 • Àrea Migjorn: Campos, Felanitx, Llucmajor, Santanyí, ses Salines.

Apartat 2: descripció dels sistemes i les vies de coordinació establerts amb els recursos externs (sanitaris, socials, formatius, educatius, ocupacionals, etc.) de l'àmbit territorial on es pretén actuar. Fins a 5 punts.

- Anomena les vies de coordinació amb les entitats del territori de les diferents tipologies possibles (centres de formació i educació, serveis socials, d'altres): 1 punt.

- Descriu clarament l'objecte de les coordinacions vinculades a actuacions concretes descrites en el projecte: 3 punts.

- Hi adjunta la documentació que acredita com a mínim la coordinació amb dues tipologies i a tots els territoris on presenta punt d'atenció permanent: 2 punts.

Apartat 3: relació amb el món empresarial vinculada directament amb el projecte. Fins a 10 punts.

- Descriu l'objecte de coordinació amb el món empresarial del territori i descriu la forma de relació amb el món empresarial en relació amb les actuacions descrites en el projecte de manera breu: 2 punts

- Descriu l'objecte de coordinació amb el món empresarial del territori i descriu la forma de relació amb el món empresarial en relació amb les actuacions descrites en el projecte de manera suficient: 5 punts.

- Hi adjunta la documentació que acredita la coordinació amb el món empresarial com a mínim amb dues empreses dins els darrers dos anys: 5 punts.

b) Qualitat i coherència interna en el desenvolupament de la proposta tècnica. De 0 a 40 punts.

Apartat 1: qualitat. Fins a 5 punts.

 • L'entitat disposa de certificat de qualitat del conjunt de la seva activitat: fins a 5 punts.
 • L'entitat disposa de certificat de qualitat específic del programa d'inserció laboral: fins a 3 punts.

Apartat 2: anàlisi del perfil del col·lectiu de manera detallada d'acord amb el seu procés d'inserció laboral: fins a 15 punts.

 • No descriu el col·lectiu o ho fa de manera deficient: 0 punts
 • Fa una descripció insuficient per demostrar el coneixement del col·lectiu objecte del projecte: 2 punts
 • Fa una descripció suficient per demostrar el coneixement del col·lectiu objecte del projecte: 5 punts
 • Fa una descripció acurada i detallada que demostra un bon grau de coneixement del col·lectiu objecte del projecte: 10 punts
 • Fa una descripció acurada i detallada que demostra un alt grau de coneixement  del col·lectiu objecte del projecte: 15 punts

Apartat 3: descriu el mercat de treball i les empreses susceptibles d'oferir llocs de feina. Fins a 5 punts

 • No descriu el mercat de treball o ho fa de manera deficient: 0 punts
 • Fa una descripció insuficient del mercat de treball i de les empreses susceptibles d'oferir llocs de feina: 2 punts
 • Realitza una descripció suficient que demostra coneixement del mercat de treball i de les empreses susceptibles d'oferir llocs de feina: 3 punts
 • Realitza una descripció acurada i detallada que demostra un alt grau de coneixement del mercat de treball i de les empreses susceptibles d'oferir llocs de feina: 5 punts

Apartat 4: les accions i les metodologies plantejades en el projecte s'adeqüen al perfil del col·lectiu i donen resposta a l'objectiu final d'un procés d'inserció: fins a 15 punts.

 • No descriu actuacions que s'han de fer amb les persones usuàries o ho fa de manera deficient: 0 punts.
 • Descriu accions genèriques que s'adeqüen parcialment a les necessitats del col·lectiu: 5 punts
 • Descriu accions de manera exhaustiva i dona resposta a les necessitats concretes del col·lectiu: 15 punts

c) La capacitat tècnica o l'experiència desenvolupada per dur a terme el projecte o activitat. De 0 a 30 punts

Apartat 1: explica les accions complementàries amb serveis i programes de la mateixa entitat. Fins a 5 punts.

 • No descriu accions complementàries o ho fa de manera deficient: 0 punts.
 • Descriu accions complementàries amb brevetat o no coherents amb l'itinerari: 2 punts.
 • Descriu accions complementàries de manera exhaustiva i amb profunditat i dona complementarietat i coherència a l'itinerari: 5 punts.

Apartat 2: experiència acreditada de l'entitat en l'execució de projectes d'orientació laboral amb el col·lectiu pel qual presenten el projecte. Fins a 10 punts.

 • Experiència de l'entitat en processos d'orientació laboral /itinerari integral d'inserció superior a 10 anys: 10 punts.
 • Experiència de l'entitat en processos d'orientació laboral/itinerari integral d'inserció entre 6 i 10 anys: 5 punts.
 • Experiència de l'entitat en processos d'orientació laboral/itinerari integral d'inserció entre 3 i 5 anys: 2 punts.
 • Experiència de l'entitat en processos d'orientació laboral/itinerari integral d'inserció durant els darrers dos anys: 1 punt.
 

​​​​​​​​​​​​​​Apartat 3: infraestructura i materials. Fins a 15 punts.

Despatxos individuals:

 • No disposar de cap despatx amb privacitat per a l'atenció individual de les persones usuàries: 0 punts.
 • Disposar de menys de 1/2 despatx per cada jornada tècnica amb privacitat per a l'atenció individual de les persones usuàries: 1 punt.
 • Disposar de 1/2 despatx per cada jornada tècnica amb privacitat per a l'atenció individual de les persones usuàries: 4 punts.
 • Disposar d'un despatx o més per cada jornada tècnica amb privacitat per a l'atenció individual de les persones usuàries: 8 punts.
 • Espais adequats per dur a terme accions grupals: 5 punts.
 • Recursos a disposició per a les persones usuàries (ordinador, impressora, telèfon): 2 punts.

Només es valoraran els punts d'atenció permanent. En cas de tenir més d'un punt d'atenció permanent, es valorarà cada punt per separant i se'n traurà una mitjana.

d) Quan el SOIB determini l'existència d'una situació de desigualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit d'actuació de l'activitat subvencionada, s'ha de valorar la incorporació de l'impacte de gènere del projecte i s'hi ha d'indicar les repercussions possibles que es preveuen en dones i homes durant el desenvolupament de l'activitat subvencionada. Així mateix, es poden valorar actuacions de consecució efectiva de la igualtat per part de les entitats sol·licitants previstes en l'article 35 de la Llei orgànica 3/2007, de mesures per a la igualtat efectiva entre dones i homes. Fins a 5 punts.

- Descriu en el projecte les desigualtats que té el seu col·lectiu dona envers el mercat de treball i proposa actuacions per donar resposta a situacions concretes de desigualtat envers al procés d'acompanyament: fins a 5 punts

e) L'entitat té, en els darrers 24 mesos, un expedient de reintegrament resolt amb caràcter ferm en via administrativa per alguna de les causes que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003 o l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, que comporti un informe de liquidació del qual es derivi un import incorrectament executat superior al 80 % de l'import de la subvenció concedida, en el marc de qualsevol convocatòria aprovada pel SOIB. Menys 15 punts.

Queden excloses d'aquesta penalització les entitats que en període voluntari hagin abonat les quantitats que s'han de reintegrar.

2. Poden ser objecte de concessió de subvenció els projectes que com a mínim s'hagin valorat amb 40 punts.

3. En cas d'empat, s'ha de resoldre a favor dels projectes que tenguin una major cobertura territorial. Si persisteix l'empat, el crèdit s'ha de prorratejar entre les entitats empatades.

Quinzè Procediment de concessió de subvencions

1. L'òrgan competent per instruir el procediment és la directora del SOIB, que ha de dur a terme d'ofici les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució i, en concret, les que determina l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions.

2. Una vegada revisades les sol·licituds presentades i fetes les esmenes pertinents, s'ha de reunir la Comissió Avaluadora per examinar-les i per valorar-les, d'acord amb els criteris que estableix l'apartat catorzè d'aquest annex.

3. La Comissió Avaluadora està formada per:

- Presidència:

 • Titular: la cap del Servei de Seguiment 1 del SOIB que, en cas d'absència, vacant o malaltia, ha de ser substituïda per la cap del Departament de Gestió Administrativa i Jurídica.

- Secretaria:

 • Titular: el cap del Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 5.
 • Suplent: una cap de Secció del Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 5.

El secretari actua amb veu, però sense vot.

 

​​​​​​​- Vocalies:

 • Vocalia primera, segona i tercera: tres tècnics del Servei de Seguiment 1 del SOIB. En cas d'absència, vacant o malaltia, cadascun d'aquests vocals pot ser substituït per un tècnic o una tècnica del SOIB.

4. La Comissió Avaluadora pot sol·licitar qualsevol aclariment que consideri oportú i ha de redactar un informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució provisional de concessió o de denegació de la subvenció.

5. La directora del SOIB, a la vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució provisional degudament motivada, la qual s'ha de notificar a les persones interessades, i se'ls concedeix un termini de 10 dies pel tràmit d'audiència per poder al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents.

6. En la proposta provisional, l'òrgan instructor pot proposar la millora de la sol·licitud i la modificació del pressupost presentat per l'entitat sol·licitant o les condicions i la forma d'execució de l'activitat que l'entitat ha proposat, sempre que això no perjudiqui terceres persones. En aquests casos, s'ha de demanar la conformitat de l'entitat sol·licitant, conformitat que s'entén atorgada si la proposta formulada per l'òrgan instructor explicita clarament les modificacions corresponents i l'entitat sol·licitant no hi manifesta oposició per escrit dins el tràmit d'audiència. En qualsevol altre cas, la sol·licitud s'ha de mantenir en els termes expressats per l'entitat sol·licitant en l'escrit inicial, sense perjudici de les correccions que, si escau, es desprenguin de l'escrit d'oposició que presenti.

7. Sense perjudici del que preveu l'apartat anterior, quan l'import de la subvenció que resulti de l'informe emès per la Comissió Avaluadora sigui inferior a l'import sol·licitat, prèviament a la proposta de resolució definitiva, s'ha d'instar la persona beneficiària perquè, en el tràmit d'audiència, modifiqui la sol·licitud inicial per ajustar-la a l'import de la subvenció susceptible d'atorgament.

La modificació de la sol·licitud ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció i els criteris de valoració establerts en relació amb les sol·licituds.

Si transcorre el termini sense que la persona beneficiària reformuli la sol·licitud, s'ha d'entendre tàcitament acceptada per l'import susceptible d'atorgament.

8. Es pot prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions que els que hagi formulat la persona interessada. En aquest cas, la proposta de resolució provisional formulada té el caràcter de definitiva.

9. Tenint en compte l'informe de la Comissió Avaluadora, les al·legacions fetes per l'entitat sol·licitant en el tràmit d'audiència i, si escau, la reformulació de la sol·licitud, l'òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució definitiva, degudament motivada.

10. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor de la persona beneficiària davant l'Administració, mentre no es dicti i es notifiqui la resolució de concessió.

11. El president del SOIB, atesa la proposta de resolució definitiva, ha de dictar i notificar una resolució en el termini màxim de sis mesos comptadors des l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB, la qual ha d'estar degudament motivada. Transcorregut el termini màxim per resoldre el procediment sense que s'hagi notificat la resolució, s'ha d'entendre que es desestima la sol·licitud.

12. La resolució de concessió o de denegació s'ha de notificar de manera individualitzada. La resolució de concessió ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:

a) L'àmbit territorial d'actuació.

b) L'objectiu d'atenció (nombre mínim de persones usuàries a atendre) i l'objectiu mínim d'inserció, que no pot ser inferior al que estableix l'apartat onzè d'aquest annex a la convocatòria.

c) La mitjana mínima d'hores d'atenció.

d) La quantitat individual de la subvenció concedida.

e) L'obligació de la persona beneficiària d'informar al públic de l'ajut rebut.

D'acord amb el que estableix l'article 49.3 del Reglament (UE) núm. 1060/2021, de 24 de juny de 2021, del Parlament Europeu i del Consell, l'autoritat de gestió publicarà en el lloc web la llista d'operacions seleccionades per rebre ajuts dels Fons.

13. L'entitat beneficiària pot sol·licitar, amb posterioritat a la resolució de concessió i prèviament a l'acabament del termini màxim d'execució, la modificació del contingut de la resolució, de conformitat amb el que estableix l'article 24 del TRLS.

Quan el beneficiari posi de manifest en la justificació que hi ha hagut alteracions en la manera d'executar l'activitat subvencionada, que no alterin substancialment la naturalesa o la finalitat de la subvenció, i que haguessin pogut ser objecte d'autorització mitjançant la modificació de les condicions d'execució, d'acord amb el 1r paràgraf de l'article 24.3 del TRLS, es pot acceptar aquesta justificació sense que tengui lloc la revocació o el reintegrament de la subvenció, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre.

14. Les propostes de resolució, provisionals i definitives, i les resolucions de concessió i les resolucions de pagament, així com la resta de documentació administrativa de les operacions n'han d'indicar que està cofinançada o està previst el seu cofinançament amb càrrec al  Fons Social Europeu (FSE), en el marc del Programa Balears de l'FSE+ per al període 2021-2027.

Setzè Període d'execució de les accions subvencionades

1. Les actuacions objecte d'aquesta convocatòria corresponents als projectes aprovats poden iniciar-se a partir de dia 1 de gener de 2023 i han d'haver finalitzat, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2024. Així, aquesta convocatòria tendrà dues anualitats, la primera corresponent a l'exercici 2023 i la segona, a l'exercici 2024.

2. L'inici anticipat de les actuacions objecte d'aquesta convocatòria abans de concedir la subvenció, si escau, s'ha de fer sota la responsabilitat de cadascuna de les entitats, i s'ha de tenir en compte que només amb l'aprovació de la resolució d'atorgament de la subvenció es reconeix el finançament del projecte.

3. En cas de renúncies o inexecucions, tan aviat se sàpiguen, es posaran en coneixement del SOIB per tal que modifiqui la Resolució de concessió de la subvenció. En el cas que la renúncia o inexecució en resulti una quantitat per reintegrar, l'entitat beneficiària podrà fer la devolució voluntària de la quantitat que s'ha de reintegrar. El SOIB, si escau, podrà compensar les quantitats per reintegrar en el proper pagament d'aquesta subvenció que tengui dret a percebre l'entitat beneficiària o bé n'exigirà el reintegrament d'acord amb el que disposen els articles 44 i 45 del TRLS, 37 i 38 de la LGS i la Instrucció 2/2018, de 20 de març de 2018, del president del SOIB, en relació amb l'aplicació d'interessos de demora en el reintegrament de subvencions.

Dissetè Forma de pagament

1. D'acord amb l'article 37.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, la forma de pagament és la següent:

a) Un 75 % de l'import de la primera anualitat de la subvenció concedida corresponent al primer any d'execució, en concepte de bestreta, que es tramita d'ofici després que s'hagi concedit la subvenció, amb càrrec als pressuposts de 2023.

b) Fins a un 25 % de la primera anualitat de la subvenció concedida corresponent al primer any d'execució, un cop l'entitat hagi justificat i el SOIB revisat el compliment dels objectius de la subvenció tal com disposa l'apartat 20è d'aquest annex, amb càrrec als pressuposts de 2024.

c) Fins al 75 % de l'import de la segona anualitat de la subvenció concedida corresponent al segon any d'execució, en concepte de bestreta, amb càrrec als pressuposts de 2024, a partir del gener de 2024.

d) Fins al 25 % de la segona anualitat de la subvenció concedida corresponent al segon any d'execució, un cop l'entitat hagi justificat i el SOIB revisat el compliment dels objectius de la subvenció tal com disposa l'apartat 20è d'aquest annex, amb càrrec als pressuposts de 2025.

2. El Consell de Govern de dia 5 de desembre de 2022, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, ha autoritzat el pagament anticipat de la subvenció de la forma establerta en el punt anterior, atès que, d'acord amb l'article 37.2 del Decret legislatiu 2/2005, a l'expedient d'aquesta convocatòria, l'òrgan gestor de la subvenció ha acreditat raons d'interès públic per tal que el Consell de Govern, a proposta del conseller competent per raó de la matèria, autoritzi el pagament anticipat del 75 % de l'import d'aquesta subvenció.

3. S'eximeix la persona beneficiària de presentar garantia per als pagaments anticipats, d'acord amb l'article 25.3.b) del Decret 75/2004, de 27 d'agost.

4. Sense perjudici del que estableix l'apartat quinzè d'aquest annex, qualsevol alteració de les condicions que s'hagin tingut en compte per determinar-ne la valoració tècnica i la subvenció que s'ha de concedir i, en qualsevol cas, l'obtenció de subvencions incompatibles, donarà lloc a la modificació de la resolució de concessió, d'acord amb el que disposa l'article 24 del Text refós de la Llei de subvencions.

Divuitè Obligacions genèriques de les entitats beneficiàries

Són obligacions genèriques de l'entitat beneficiària, a més de les que estableix l'article 14 de l'Ordre de bases i l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, circumstància que s'ha d'acreditar abans de dictar la proposta de resolució definitiva de concessió mitjançant un certificat que ha de presentar la UGE del SOIB a sol·licitud de la Comissió Avaluadora. Així mateix, també ha d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, fets que han de quedar acreditats abans de la proposta de resolució definitiva en la forma que estableix el punt 13.5.e) d'aquest annex.

b) Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

c) Justificar l'execució de l'activitat i també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

d) Comunicar al SOIB, en el termini de 7 dies abans que tinguin lloc, les variacions de la seva situació que puguin tenir incidència en la conservació i la quantia de la subvenció, així com qualsevol modificació que tengui lloc en relació amb el projecte subvencionat i qualsevol alteració en les condicions que s'hagin tingut en compte per concedir la subvenció, en especial pel que fa als possibles canvis relatius al personal implicat en el desenvolupament de les accions, i utilitzar els models que el SOIB posi a l'abast dels beneficiaris.

e) Comunicar al SOIB la percepció d'altres subvencions o ingressos per a la mateixa finalitat en el termini de 3 dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció o ingrés i abans de la justificació de l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts.

f) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, seguiment i control tècnic i financer dels programes subvencionats que el SOIB consideri necessaris i aportar tota la informació que li sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.

g) Sotmetre's a les actuacions de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a la Intervenció General de la CAIB, a la Sindicatura de Comptes, als òrgans de control de la Unió Europea per motiu del cofinançament de l'FSE, a l'Organisme Intermedi de l'FSE (Direcció General de Fons Europeus) i a altres òrgans de control.

h) Facilitar qualsevol informació que li requereixi l'òrgan que concedeix la subvenció i els òrgans de control indicats en l'apartat anterior.

i) No percebre cap quantia de les persones que participen en les accions.

j) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals.

k) Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els llocs on es desenvoluparà l'activitat durant tot el període de vigència.

l) Contractar assegurances de protecció per als participants per risc d'accident derivat de l'assistència a un servei d'itineraris integrals d'inserció.

m) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels elements electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control per part de les autoritats nacionals o de l'FSE+, d'acord amb el que estableix l'article 82 del Reglament (UE) 2021/1060.

n) Les entitats beneficiàries han d'adoptar les mesures necessàries per fer arribar al públic la informació sobre les operacions cofinançades per l'FSE i han de complir les normes sobre informació i comunicació sobre l'ajut de l'FSE. Les entitats han d'informar a tots els destinataris finals que l'activitat està cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE), en el marc del Programa Balears del FSE+ per al període 2021-2027.

o) Respectar les directrius i els protocols que pugui establir el SOIB relatius al desenvolupament de les activitats, sense perjudici que les entitats beneficiàries usin metodologies pròpies supervisades i aprovades pel SOIB.

p) L'acceptació per part del beneficiari o beneficiària dels ajuts implica consentir ser inclòs en la llista d'operacions seleccionades publicada per l'autoritat de gestió, d'acord amb el que estableix l'article 49.3 del Reglament (UE) núm. 1060/2021, de 24 de juny de 2021, del Parlament Europeu i del Consell.

Qualsevol persona que tingui coneixement dels fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançades total o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea en el marc d'aquesta convocatòria podrà posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per mitjans electrònics via el canal habilitat a tal efecte d'aquest Servei en l'adreça web <https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx>, i en els termes que estableix la Comunicació 1/2017, de 6 d'abril, del Servei.

Dinovè Obligacions tècniques

1. L'entitat beneficiària i el SOIB han de gestionar conjuntament el procés en els termes establerts en el Protocol d'Itineraris Integrals d'Inserció determinat pel SOIB. El Protocol de gestió té caràcter obligatori.

2. Les entitats que duguin a terme aquest itinerari integral d'inserció, independentment del tipus d'acció, han de complir les obligacions següents:

a) Donar cobertura a la totalitat de l'àmbit territorial del projecte.

b) Garantir l'atenció personalitzada a les persones usuàries del col·lectiu objecte d'intervenció.

c) Tenir o estar en disposició de tenir en el moment de començar les actuacions els locals, els recursos humans i els materials necessaris per desenvolupar les accions, els quals han de complir tots els requisits legals exigits per poder dur a terme l'activitat subvencionada i respecte als recursos humans, la capacitació, la formació i la titulació necessària.

d) Tenir a disposició del SOIB els expedients complets, d'acord amb el que estableix el protocol de gestió determinat pel SOIB.

e) Les entitats beneficiàries han de complir les disposicions legislatives sobre protecció de dades de caràcter personal, concretament la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016. 

f) Presentar la informació relativa a les accions dutes a terme i la seva durada, les  persones usuàries ateses, així com el compliment dels requisits del col·lectiu que s'atén, la data o les dates d'execució i l'acreditació de les insercions. Aquesta informació s'ha de presentar en el SOIB amb els mecanismes i amb la durada que aquest estableixi.

g) Atendre les persones derivades per les oficines d'ocupació del SOIB i utilitzar el procediment de derivació establert. En el cas que l'entitat no tengui disponibilitat per fer aquestes atencions haurà de justificar aquest fet davant el SOIB.

h) Gestionar amb l'aplicació ACCFOR/ESOIB totes les accions que el SOIB disposi durant la vigència del programa. Les entitats disposaran d'un protocol amb les instruccions necessàries per utilitzar-la en els tràmits que el SOIB defineixi.

Vintè Justificació i liquidació de la subvenció

1. Pel que fa a les actuacions executades durant la primera anualitat (2023), les entitats beneficiàries, han de presentar la justificació mitjançant mòduls, d'acord amb els models facilitats pel SOIB, que ha de contenir:

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts durant el primer any d'execució, amb data màxima 15 de febrer de 2024.

b) Una memòria econòmica justificativa, amb data màxima 15 de febrer de 2024, que ha de contenir els aspectes següents:

- Acreditació del nombre de persones ateses i inserides durant el primer any d'execució del procés.

- Quantia de la subvenció calculada sobre la base del mòdul econòmic aplicable al col·lectiu i nombre de persones usuàries ateses donades d'alta, amb el límit de la quantitat concedida.

- Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència.

S'haurà d'aportar el justificant d'haver ingressat l'import corresponent a la diferència entre la quantitat rebuda en concepte de bestreta i la quantitat justificada, si escau, d'acord amb l'article 14. o) de les bases reguladores.

El SOIB ha de verificar l'objectiu mínim d'inserció que l'entitat beneficiària certifiqui.

2. Pel que fa a les actuacions d'orientació per a l'ocupació executades durant la segona anualitat (2024) es justificaran amb data màxima 15 de febrer de l'any posterior al de l'execució de les actuacions (2025), respectivament, tant pel que fa a la memòria d'actuació, com pel que fa a la memòria econòmica de la manera assenyalada a l'apartat anterior referida als usuaris atesos i inserits durant aquest segon any.

3. Quan no es presenti la documentació justificativa a la qual fa referència aquest apartat, l'òrgan competent ha de requerir la persona beneficiària perquè l'aporti en un termini improrrogable de 15 dies. Transcorregut aquest termini, el fet de no presentar la justificació té com a conseqüència la pèrdua del dret a cobrar la subvenció o l'inici d'un procediment de reintegrament, de conformitat amb el que estableixen l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 44 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions.

Si la documentació presentada és insuficient perquè es consideri justificada correctament la subvenció concedida, l'òrgan competent ha de posar en coneixement dels beneficiaris les mancances observades perquè les puguin esmenar en un termini de 10 dies.

4. Vista la documentació justificativa de la subvenció, previ l'informe favorable dels serveis tècnics i, si escau, fetes les comprovacions que es considerin oportunes sobre la documentació justificativa presentada, el SOIB ha de liquidar la subvenció de la manera següent:

- Processos orientació:

Persones usuàries ateses donades d'alta x mòdul del col·lectiu segons resolució de concessió de la subvenció

Al cost elegible resultant se li aplicaran, si escau, les minoracions estipulades a l'apartat 24è d'aquest annex a la convocatòria.

En qualsevol cas, l'import màxim subvencionable serà el cost del projecte executat i estarà limitat per l'import de la subvenció concedida per a cadascun dels anys d'execució dels projectes subvencionats.

5. La liquidació d'aquesta convocatòria, sempre que els recursos del SOIB siguin suficients, haurà d'estar acabada abans del 31 de desembre de 2025.

6. En qualsevol cas, les entitats beneficiàries estan obligades a reunir i custodiar tota la documentació justificativa de cada despesa executada i dels pagaments efectuats en l'execució del projecte i de mantenir-la a plena disposició de les administracions amb competències en matèria de control, seguiment i justificació de subvencions públiques, que poden requerir-la en qualsevol moment, d'acord amb l'apartat 18è d'aquest annex.

Vint-i-unè Actuacions de seguiment i control

En qualsevol cas, el SOIB ha de dur a terme les actuacions de seguiment i control següents:

- Actuacions en temps real. Han de comprendre el seguiment in situ de les actuacions dutes a terme, durant la seva execució, mitjançant evidències físiques i si fos necessari testimonials; així com una constatació en publicacions i altres vies de comunicació que les accions es duen a terme finançades per l'FSE.

- Actuacions ex post. S'han de fer un cop finalitzada l'execució de les actuacions subvencionades, a través d'evidències físiques i, si escau, testimonials.

Vint-i-dosè Revocació i reintegrament de les subvencions

1. L'alteració, intencionada o no, de les condicions que s'han tingut en compte per concedir la subvenció, l'incompliment total o parcial de les obligacions o dels compromisos que ha de complir l'entitat beneficiària o qualsevol altre incompliment del règim jurídic de les subvencions i, en qualsevol cas, l'obtenció de subvencions incompatibles, prèviament o posteriorment a la resolució de concessió, són causes de revocació, total o parcial, de la subvenció atorgada i, si escau, de reintegrament de les quantitats percebudes per l'entitat, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, el Decret legislatiu 2/2005 i la Instrucció 2/2018, de 20 de març de 2018, del president del SOIB, en relació amb l'aplicació d'interessos de demora en el reintegrament de subvencions.

2. En el cas que no hi hagi evidències del compliment dels criteris pels quals s'ha adjudicat la subvenció, aquest fet serà motiu de revocació total o parcial de la subvenció o reintegrament, si escau, així com l'aplicació dels interessos corresponents, d'acord amb la instrucció esmentada en el punt anterior.

3. A aquest efecte, s'ha de tenir en compte el principi general de proporcionalitat, com també la resta de criteris de graduació que consten a les bases.

Vint-i-tresè Difusió pública de les actuacions

1. Tota la publicitat, la documentació escrita, els anuncis o la senyalització exterior, i també qualsevol tipus d'informació en suport electrònic, informàtic o telemàtic que es derivi d'aquesta activitat ha d'estar, com a mínim, en català i s'hi ha d'utilitzar un llenguatge inclusiu d'homes i de dones.

2. Tota la publicitat o la difusió en qualsevol mitjà s'ha de presentar al SOIB un mínim de cinc dies hàbils abans de fer-la pública, i se n'ha d'assenyalar el text i també el disseny de la publicitat que se'n vol fer, juntament amb el nom dels mitjans en què es farà la difusió, els dies i les hores, si escau. En cas que hi detecti irregularitats, el SOIB ho ha de comunicar a l'entitat beneficiària perquè les esmeni. A mesura que es facin aquestes actuacions de publicitat i difusió l'entitat ha de trametre al servei de seguiment tècnic evidències que han tingut lloc.

3. En tota publicitat o la difusió que es dugui a terme, s'hi ha de fer constar el nom complet del programa: «SOIB Itineraris Integrals d'Inserció», i que ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+), mitjançant la incorporació d'elements identificatius d'aquests organismes, d'acord amb el que estableix «l'annex logotips» facilitat pel SOIB. Així mateix, l'entitat hi pot fer constar els seus elements identificatius, amb la mateixa grandària o amb una grandària menor que la dels logotips del SOIB i de l'FSE+, d'acord amb les orientacions de l'article 47 i l'annex IX del Reglament (UE) 2021/1060.

4. Durant la realització de l'operació cofinançada, el beneficiari n'ha de fer una descripció en el seu lloc d'Internet, en què ha d'indicar-ne els objectius i els resultats, així com la inversió total i el suport de la Unió Europea.

També ha de col·locar un cartell de mida A3 o un pantalla electrònica equivalent amb la informació del projecte en un lloc visible i d'accés al públic, segons el model predeterminat en el protocol de gestió establert pel SOIB.

En cas d'incompliment de les obligacions en matèria de comunicació i publicitat, el SOIB haurà de comunicar i instar al beneficiari que prengui les mesures oportunes. En cas de persistir l'incompliment, es podrà cancel·lar fins a un màxim del 3 % de l'ajut dels fons de l'operació.

 

​​​​​​​Vint-i-quatrè Minoracions

El SOIB liquidarà la subvenció d'acord amb el que es disposa a l'apartat 20è de l'annex 1 d'aquesta convocatòria i, si escau, aplicarà de manera acumulativa les següents minoracions al cost elegible resultant d'aquesta liquidació:

1. En el cas de no complir-se la mitjana d'hores d'atenció assenyalada a l'apartat 10è de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, s'han d'aplicar les minoracions següents en els costs elegibles:

a) Per al col·lectiu de persones en risc d'exclusió social i de joves:

Mitjana d'hores d'atenció a persones usuàries del projecte

Minoracions

<16 hores i >=14 hores

1 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

<14 hores i >=12 hores

10 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

<12 hores i >=10 hores

 20 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

<10 hores i >=8 hores

 30 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

<8 hores i >=6 hores

 40 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

<6 hores i >=4 hores

 80 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

<4 hores

 100 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

b) Per als col·lectius de persones amb discapacitat i amb diagnòstic de malaltia mental:

Mitjana d'hores d'atenció a persones usuàries del projecte

Minoracions

<18 hores i >=16 hores

1 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

<16 hores i >=12 hores

10 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

<12 hores i >=10 hores

 20 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

<10 hores i >=8 hores

 30 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

<8 hores i >=6 hores

 40 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

<6 hores i >=4 hores

 80 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

<4 hores

 100 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

​​​​​​​2. L'incompliment de l'objectiu mínim d'atenció (persones usuàries) que estipula l'apartat 10è de l'annex 1 d'aquesta convocatòria suposa una disminució de la subvenció atorgada d'acord amb la taula següent:

Nombre de persones usuàries ateses i donades d'alta d'acord amb l'apartat 10è de la convocatòria

Minoracions

< 100 % i >=80 % de l'objectiu d'atenció del projecte aprovat

5 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

< 80 % i >=60 % de l'objectiu d'atenció del projecte aprovat 

10 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

< 60 % i >=40 % de l'objectiu d'atenció del projecte aprovat

20 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

< 40 % i >=20 % de l'objectiu d'atenció del projecte aprovat 

40 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

< 20 % i >=0 % de l'objectiu d'atenció del projecte aprovat

100 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

Als efectes de l'aplicació de les minoracions del quadre anterior, no es podran modificar els objectius d'atenció dels projectes inicialment aprovats.

3. L'incompliment de l'objectiu mínim d'inserció estipulat a l'apartat 11è de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, suposa una disminució de la subvenció atorgada d'acord amb la taula següent :

Nombre d'insercions assolides calculades d'acord amb l'apartat 11è de la convocatòria

Minoracions

Igual o superior al resultat de multiplicar el nombre de persones usuàries previstes per 15, dividit entre 100 i inferior al resultat de multiplicar el nombre de persones usuàries previstes, per 20 dividit entre 100.

2 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

Igual o superior al resultat de multiplicar el nombre de persones usuàries previstes, per 10 dividit entre 100 i inferior al resultat de multiplicar el nombre de persones usuàries previstes, per 15 dividit entre 100.

10 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

Inferior al resultat de multiplicar el nombre de persones usuàries previstes, per 10 dividit entre 100.

50 % del cost elegible abans de minoracions, que s'ha de restar del cost elegible abans de minoracions

Per a les entitats a les quals se'ls hagi concedit la subvenció per atendre persones usuàries de dos col·lectius (intel·lectuals i de la resta de discapacitats), es podrà compensar fins a 1 punt d'inserció els incompliments de l'objectiu d'inserció en un dels col·lectius amb els punts d'inserció excedents que hagi assolit a l'altre col·lectiu per damunt del seu objectiu d'inserció en aquest col·lectiu.​​​​​​​