Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) del Projecte de llei de comunitats balears o illenques fora del territori balear (RGE núm. 67/23)

    Número de registre 247 - Pàgines 1507-1515

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) del Projecte de llei de societats cooperatives de les Illes Balears (RGE núm. 13455/22)

    Número de registre 248 - Pàgines 1516-1590

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Anunci de tràmit d’informació pública de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual s’estableixen les Reserves Marines de Ses Bledes i del Vedrà-Vedranell i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques i es modifiquen el Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors del litoral de les Illes Balears i el Decret 17/2003, de 21 de febrer, pel qual es regula la pesca d’arts menors a les Aigües interiors de les Illes Balears

    Número de registre 170 - Pàgina 1591

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R8 de data 7 de diciembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2015 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 250 - Pàgines 1592-1595

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R6 de data 23 de novembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2015 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 251 - Pàgines 1596-1599

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONS I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC) de 9 de gener de 2022 per la qual s’ordena la publicació de la relació de convenis subscrits per l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC) en el tercer quadrimestre de 2022

    Número de registre 191 - Pàgina 1600

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 172/16 (expedient electrònic núm. 2017/00002075V)

    Número de registre 8804 - Pàgina 1601

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del ple del Consell Insular d’Eivissa, de data 23/12/2022, d’aprovació inicial dels mapes estratègics de remor de la xarxa de carreteres del Consell Insular d'Eivissa i obertura del període d’informació pública (exp núm. 2021/00021003q)

    Número de registre 202 - Pàgines 1602-1603

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública canvi titularitat concessió funerària

    Número de registre 208 - Pàgina 1604

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la taxa reguladora per la prestació dels serveis de l’Escola de Música. Exp. 2023/125

    Número de registre 190 - Pàgina 1605

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Anunci de cobrament de rebuts corresponents a l'any 2023 per el concepte de “Taxa per a la prestació del servei de clavegueram en la seva modalitat de mesura de consum d'aigua a través de la xarxa”

    Número de registre 197 - Pàgina 1606

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució per la qual s’acorda la remissió de l’expedient administratiu i se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 0000214/2022

    Número de registre 188 - Pàgina 1607

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Exposició pública padró de subministrament d'aigua, clavegueram i canon de sanejament del 4t trimestre de 2022

    Número de registre 227 - Pàgina 1608

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2022 d'aprovació de les bases específiques i els annexos de la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a l'inici, adequació, modernització, actualització, millora competitiva i/o reconversió de establiments a Zona De Protecció Acústica (ZPAE) del municipi de Sant Antoni De Portmany «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU»

    Número de registre 200 - Pàgina 1609

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Exposició pública de l’expedient d’atorgament del títol de fill il·lustre de Sant Llorenç des Cardassar al Sr. Antoni Riera Melis

    Número de registre 189 - Pàgina 1610

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Extracte de la resolució de 29 de desembre de 2022 per la qual se convoca la concessió de bons Gaudeix del Terme de Santanyí per la promoció i reactivació del comerç local del municipi de Santanyí

    Número de registre 234 - Pàgina 1611

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Anunci relatiu als decrets d'incoació de procediments sancionadors

    Número de registre 239 - Pàgina 1612