Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 34320
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 3 de juliol de 2021, es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021.

2. La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va concedir una subvenció a les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució en el marc de la convocatòria per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica.

3. Les persones o entitats que figuren en l'annex varen aportar la documentació requerida per a la justificació de la realització de les actuacions subvencionades.

4. El tècnic de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va examinar la documentació aportada i va emetre un informe desfavorable a la justificació dels expedients descrits en l'annex amb la motivació que figura en aquest annex.

5. El 4 de novembre de 2022, es va emetre una proposta de revocació de la subvenció del director general d'Energia i Canvi Climàtic (BOIB núm. 145, de 10 de novembre de 2022).

6. El 23 de novembre de 2022, Jorge Cañas Llorente, titular de l'expedient MOVESIII-544/2021, va presentar al·legacions a la proposta de revocació de la subvenció. El 15 de desembre de 2022, una vegada valorada la documentació presentada, es va emetre un informe estimant les al·legacions ja que, la documentació presentada és suficient per entendre que els pagaments s'han realitzat en nom del Sr. Cañas.

7. L'1 de desembre, Enrique Facius Suarez, titular de l'expedient MOVESIII-544/2021, va presentar al·legacions a la proposta de revocació de la subvenció on es fa constar que a la factura presentada s'inclou un cable de càrrega ràpida de vehicle elèctric, element aliè al vehicle que es va incloure com opcions de vehicle i es presenta una factura detallada amb els diferents conceptes, que també apareixen al pressupost inicial. Una vegada valorada la documentació presentada es va emetre un informe tècnic estimant les al·legacions.

Fonaments de dret

1. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment, atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 88, de 3 de juliol de 2021).

Per tot això, dict la següent

 

RESOLUCIÓ

1. Revocar la subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex.

2. Autoritzar i disposar negativament la despesa a favor dels beneficiaris pels imports detallats a l'annex amb càrrec a la partida pressupostària que també hi figura.

3. Declarar conclòs el procediment i, per tant, arxivar els expedients indicats en l'annex.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 11 de gener de 2023

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX Llista de beneficiaris als quals se'ls revoca la subvenció

Expedient

Sol·licitant

NIF

Tipus d'inversió

CONCE

Import subvenció (€)

Partida pressupostaria

Motiu revocació

MOVESIII-801/2021

Estils i formes S.L.

***4150**

Adquisició vehicle híbrid endollable Volvo XC40 Recharge

7406

1.700,00

2022/G/731A01/77000/00/19701/MR001

S'han efectuat pagaments de la inversió amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa s'incompleix l'apartat 4.1.c) i 4.2.c).