Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 33555
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de rectificació d’errors de la convocatòria per a la concessió d’ajuts per finançar projectes de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica, d’ús d'energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària, i de les instal·lacions d’il·luminació d’allotjaments turístics, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU (BOIB núm. 130 de 6 d’octubre de 2022) El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Iago Negueruela Vázquez

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 7 d'abril de 2022, es va publicar en el BOE la Resolució de 31 de març de 2022, de la Secretaria d'Estat de Turisme, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 29 de març de 2022 sobre el repartiment territorial de crèdit corresponent al pressupost de 2022 de la línia de finançament per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquest Acord, de conformitat amb l'article 151.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, és d'obligat compliment per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. En l'apartat «Subtipologia d'actuació 2.2. Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica» de l'annex IV de l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 29 de març de 2022, s'estableix com a fórmula de càlcul del cost elegible màxim el següent:

─ Cas G1: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció/refrigeració en circuit obert per a un edifici: cost elegible màxim (€) = 1.600 * P(0,83).

─ Cas G2: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció/refrigeració en circuit tancat amb intercanvi vertical, amb sondejos per a un edifici: cost elegible màxim (€) = 4.000 * P(0,83).

─ Cas GR1: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció/refrigeració en circuit obert per a generació de calor o fred centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris que doni servei a diversos edificis: cost elegible màxim (€) = 2.600 * P(0,83).

─ Cas GR2: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció/refrigeració en circuit tancat per a generació de calor o fred centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris que doni servei a diversos edificis: cost elegible màxim (€) = 5.000 * P(0,83).

3. En l'apartat «Subtipologia 2.3. Substitució d'energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques» de l'annex IV de l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 29 de març de 2022, s'estableix com a fórmula de càlcul del cost elegible màxim el següent:

─ Cas B1: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció a un edifici. Cost elegible màxim (€) = 880 x P(0,87).

─ Cas B2: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció i refrigeració a un edifici. Cost elegible màxim (€) = 1.540 x P(0,87).

─ Cas BR1: instal·lacions de generació de calor centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris que doni servei a diversos edificis. Cost elegible màxim (€) = 1.250 x P(0,87).

─ Cas BR2: instal·lacions de generació de calor i fred centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris que doni servei a diversos edificis. Cost elegible màxim (€) = 2.124 x P(0,87).

─ Cas BR3: instal·lacions de generació de calor centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi, així com producció de fred descentralitzat als usuaris (la producció de fred descentralitzat ha d'estar proveïda per energia renovable) que doni servei a diversos edificis. Cost elegible màxim (€) = 2.374 x P(0,87).

4. El 6 d'octubre de 2022, es va publicar en el BOIB núm. 130 l'Ordre 25/2022 del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajuts per finançar projectes de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica, d'ús d'energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària, i de les instal·lacions d'il·luminació d'allotjaments turístics, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU.

L'annex d'aquesta Ordre, amb naturalesa jurídica d'acte administratiu, d'acord amb la seva disposició addicional segona, conté la convocatòria de les subvencions. Aquesta convocatòria recull les bases establertes en l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 29 de març de 2022, entre les quals es troben les fórmules de càlcul del cost elegible màxim esmentades en els dos punts anteriors.

Per una banda, en l'apartat B.2 de l'article 10.4 de la convocatòria, s'estableix, per a la substitució d'energia convencional per energia geotèrmica (subtipologia d'actuació 2.2), la fórmula de càlcul del cost elegible màxim següent:

─ Cas G1: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció/refrigeració en circuit obert per a un edifici: cost elegible màxim (€) = 1.600 * P(0,83).

─ Cas G2: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció/refrigeració en circuit tancat amb intercanvi vertical, amb sondejos per a un edifici: cost elegible màxim (€) = 4.000 * P(0,83).

─ Cas GR1: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció/refrigeració en circuit obert per a generació de calor o fred centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris que doni servei a diversos edificis: cost elegible màxim (€) = 2.600 * P(0,83).

─ Cas GR2: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció/refrigeració en circuit tancat per a generació de calor o fred centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris que doni servei a diversos edificis: cost elegible màxim (€) = 5.000 * P(0,83).

D'altra banda, l'apartat B.3 de l'article 10.4 de la convocatòria estableix, per a la substitució d'energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques (subtipologia d'actuació 2.3), la fórmula de càlcul del cost elegible màxim següent:

─ Cas A1: aparells de calefacció local. Cost elegible màxim (€) = 400 x P.

─ Cas B1: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció a un edifici. Cost elegible màxim (€) = 880 x P(0,87).

─ Cas B2: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció i refrigeració a un edifici. Cost elegible màxim (€) = 1.540 x P(0,87).

─ Cas BR1: instal·lacions de generació de calor centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris que doni servei a diversos edificis. Cost elegible màxim (€) = 1.250 x P(0,87).

─ Cas BR2: instal·lacions de generació de calor i fred centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris que doni servei a diversos edificis. Cost elegible màxim (€) = 2.124 x P(0,87).

─ Cas BR3: instal·lacions de generació de calor centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi, així com producció de fred descentralitzat als usuaris (la producció de fred descentralitzat ha d'estar proveïda per energia renovable) que doni servei a diversos edificis. Cost elegible màxim (€) = 2.374 x P(0,87).

5. El 4 de gener de 2023, s'ha publicat en el BOE la Resolució de 22 de desembre de 2022 de la Secretaria d'Estat de Turisme per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 14 de desembre de 2022 pel qual es corregeixen errors en l'Acord de la Conferencia Sectorial de Turisme de 29 de març de 2022 sobre el repartiment territorial de crèdit corresponent al pressupost de 2022 de la línia de finançament per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Pel que fa a la convocatòria per a la concessió d'ajuts per finançar projectes de millora de l'eficiència energètica, s'acorden les rectificacions en l'Acord de la Conferencia Sectorial de Turisme de 29 de març de 2022 següents:

En la pàgina 46.995, paràgraf quart, «─ Cas G1», on hi diu «cost elegible màxim (€) = 1.600 * P (0,83)» hi ha de dir: «cost elegible màxim (€) = 1.600 * P(0,83)».

En la pàgina 46.995, paràgraf cinquè, «─ Cas G2», on hi diu «cost elegible màxim (€) = 4.000 * P(0,83)» hi ha de dir: «cost elegible màxim (€) = 4.000 * P(0,83)».

En la pàgina 46.995, paràgraf sisè, «─ Cas GR1», on hi diu «cost elegible màxim (€) = 2.600 * P(0,83)» hi ha de dir: «cost elegible màxim (€) = 2.600 * P(0,83)».

En la pàgina 46.995, paràgraf quart, «Cas GR2», on hi diu «cost elegible màxim (€) = 5.000 * P(0,83)» hi ha de dir: «cost elegible màxim (€) = 5.000 * P(0,83)».

En la pàgina 46.998, paràgraf quart, «─ Cas B1», on hi diu «cost elegible màxim (€) = 880 * P(0,87)» hi ha de dir: «cost elegible màxim (€) = 880 * P(0,87)».

En la pàgina 46.998, paràgraf quart, «─ Cas B2», on hi diu «cost elegible màxim (€) = 1.540 * P(0,87)» hi ha de dir: «cost elegible màxim (€) = 1.540 * P(0,87)».

En la pàgina 46.998, paràgraf quart, «─ Cas BR1», on hi diu «cost elegible màxim (€) = 1.250 * P(0,87)» hi ha de dir: «cost elegible màxim (€) = 1.250 * P(0,87)».

En la pàgina 46.998, paràgraf quart, «─ Cas BR2», on hi diu «cost elegible màxim (€) = 2.124 * P(0,87)» hi ha de dir: «cost elegible màxim (€) = 2.124 * P(0,87)».

En la pàgina 46.998, paràgraf quart, «─ Cas BR3», on hi diu «cost elegible màxim (€) = 2.374 * P(0,87)» hi ha de dir: «cost elegible màxim (€) = 2.374* P(0,87)».

Atès que la convocatòria per a la concessió d'ajuts per finançar projectes de millora de l'eficiència energètica s'ha de regir necessàriament pel que dicten les bases de l'Acord de la Conferencia Sectorial de Turisme de 29 de març de 2022, és necessari esmenar els errors continguts en la convocatòria per a la concessió d'ajuts per finançar projectes de millora de l'eficiència energètica, d'acord amb la rectificació acordada per la Conferència Sectorial de Turisme de 14 de desembre de 2022.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies de part, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició, i que la rectificació d'errors s'ha de notificar o publicar preceptivament quan faci referència a actes que hagin estat notificats o publicats.

3. L'article 151.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, d'acord amb el qual l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 29 de març de 2022 és d'obligat compliment per a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar l'error contingut en la convocatòria per a la concessió d'ajuts per finançar projectes de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica, d'ús d'energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària, i de les instal·lacions d'il·luminació d'allotjaments turístics, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU (BOIB núm. 130, de 6 d'octubre de 2022), en el sentit següent, tot i que manté la resta del seu contingut inalterat:

En l'apartat B.2 de l'article 10.4, on hi diu:

Cas G1: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció/refrigeració en circuit obert per a un edifici: cost elegible màxim (€) = 1.600 * P(0,83).

Cas G2: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció/refrigeració en circuit tancat amb intercanvi vertical, amb sondejos per a un edifici: cost elegible màxim (€) = 4.000 * P(0,83).

Cas GR1: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció/refrigeració en circuit obert per a generació de calor o fred centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris que doni servei a diversos edificis: cost elegible màxim (€) = 2.600 * P(0,83).

Cas GR2: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció/refrigeració en circuit tancat per a generació de calor o fred centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris que doni servei a diversos edificis: cost elegible màxim (€) = 5.000 * P(0,83).

Hi ha de dir:

Cas G1: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció/refrigeració en circuit obert per a un edifici: cost elegible màxim (€) = 1.600 * P(0,83).

Cas G2: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció/refrigeració en circuit tancat amb intercanvi vertical, amb sondejos per a un edifici: cost elegible màxim (€) = 4.000 * P(0,83).

Cas GR1: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció/refrigeració en circuit obert per a generació de calor o fred centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris que doni servei a diversos edificis: cost elegible màxim (€) = 2.600 * P(0,83).

Cas GR2: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció/refrigeració en circuit tancat per a generació de calor o fred centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris que doni servei a diversos edificis: cost elegible màxim (€) = 5.000 * P(0,83).

 

​​​​​​​En l'apartat B.3 de l'article 10.4, on hi diu:

─ Cas A1: aparells de calefacció local. Cost elegible màxim (€) = 400 x P.

─ Cas B1: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció a un edifici. Cost elegible màxim (€) = 880 x P(0,87).

─ Cas B2: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció i refrigeració a un edifici. Cost elegible màxim (€) = 1.540 x P(0,87).

─ Cas BR1: instal·lacions de generació de calor centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris que doni servei a diversos edificis. Cost elegible màxim (€) = 1.250 x P(0,87).

─ Cas BR2: instal·lacions de generació de calor i fred centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris que doni servei a diversos edificis. Cost elegible màxim (€) = 2.124 x P(0,87).

─ Cas BR3: instal·lacions de generació de calor centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi, així com producció de fred descentralitzat als usuaris (la producció de fred descentralitzat ha d'estar proveïda per energia renovable) que doni servei a diversos edificis. Cost elegible màxim (€) = 2.374 x P(0,87).

Hi ha de dir:

─ Cas A1: aparells de calefacció local. Cost elegible màxim (€) = 400 x P.

─ Cas B1: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció a un edifici. Cost elegible màxim (€) = 880 x P(0,87).

─ Cas B2: instal·lacions de generació d'aigua calenta o calefacció i refrigeració a un edifici. Cost elegible màxim (€) = 1.540 x P(0,87).

─ Cas BR1: instal·lacions de generació de calor centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris que doni servei a diversos edificis. Cost elegible màxim (€) = 1.250 x P(0,87).

─ Cas BR2: instal·lacions de generació de calor i fred centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris que doni servei a diversos edificis. Cost elegible màxim (€) = 2.124 x P(0,87).

─ Cas BR3: instal·lacions de generació de calor centralitzades, incloent-hi xarxa de distribució i d'intercanvi, així com producció de fred descentralitzat als usuaris (la producció de fred descentralitzat ha d'estar proveïda per energia renovable) que doni servei a diversos edificis. Cost elegible màxim (€) = 2.374 x P(0,87).

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 12 de gener de 2023

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Iago Negueruela Vázquez