Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

CONSORCI BORSA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

Núm. 32737
Selecció dels projectes presentats a la convocatòria pública de subvencions del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics de 2022, per a projectes de millora d’infraestructures turístiques i foment de la desestacionalització de l’oferta turística de Mallorca dintre del marc de l’economia circular

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(BDNS: 651159)

Atesa la resolució de 29 de desembre de 2022, per la qual es seleccionen els projectes presentats a la convocatòria pública de subvencions del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics de 2022, per a projectes de millora d'infraestructures turístiques i foment de la desestacionalització de l'oferta turística de Mallorca dintre del marc de l'economia circular i la resolució de'11 de gener de 2023 de correcció d'errors, del president del Consorci Borsa es fa públic que s'ha resolt:

“1. Concedir les subvencions econòmiques derivades de la convocatòria 2022 per a projectes de millora d'infraestructures turístiques i foment de la desestacionalització de l'oferta turística de Mallorca dintre del marc de l'economia circular, als beneficiaris que es relacionen a l'Annex I que s'adjunta, per les quantitats que hi consten.

2. Disposar una despesa per un import total de 20.229.053,47 € (vint milions dos-cents vint-i-nou mil cinquanta-tres euros amb quaranta-set cèntims), a favor dels ajuntaments que es relacionen a l'Annex I que s'adjunta, per les quanties que hi figuren, amb càrrec al Capítol 7  transferències de capital,  del Pressupost de Despeses del CBAT de 2022

3. Excloure les sol·licituds que figuren a l'Annex II, pels motius que s'hi detallen.

4. Alliberar l'import de 770.946,53 €  (set-cents setanta mil nou-cents quaranta-sis euros amb cinquanta-tres cèntims), que és la diferència entra la despesa autoritzada (21.000.000,00 €) i la despesa concedida (20.229.053,47 €) i revertir-la al Capítol 7  transferències de capital,  del Pressupost de Despeses del CBAT de 2022.

5. Ordenar la publicació d'aquesta resolució de concessió de les subvencions de la convocatòria 2022 per a projectes de millora d'infraestructures turístiques i foment de la desestacionalització de l'oferta turística de Mallorca dintre del marc de l'economia circular, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la seu electrònica del Consell de Mallorca així com trametre a la Base nacional de subvencions la informació sobre aquesta convocatòria.

Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos següents:

a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà al de la recepció de la present notificació.

b) El recurs de reposició potestatiu davant d'aquest mateix òrgan, en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà al de la recepció de la present notificació. Contra la desestimació expressa d'aquest recurs de reposició, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs de reposició.

Si transcorre un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no es rep la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podrà interposar el recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de sis mesos, comptats a partir de l'endemà de la desestimació presumpta.

Malgrat l'anterior, es podrà interposar, si és procedent, qualsevol altre recurs que es consideri oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.”

Palma, a la data de la signatura electrònica (12 de gener de 2023)

El president del Consorci Borsa Allotjaments Turístics (Andreu Serra Martínez)

ANNEX I

a) Sol·licituds admeses Línia 1 i crèdit assignat per a la concessió:

MUNICIPI

NIF

PROJECTE

PRESSUPOST TOTAL

IMPORT CONCEDIT

ALCÚDIA

P0700300G

Adequació Av. Pere Mas i Reus a Bulevard comercial turístic.

2.888.097,70 €

750.000,00 €

ALCÚDIA

P0700300G

Adequació funcional, millora i modernització d'un tram vial Crta.d'Artà.

1.076.097,55 €

750.000,00 €

INCA

P0702700F

Reforma i millores dels espais urbans del barri dels Molins.

1.014.801,04 €

750.000,00 €

INCA

P0702700F

Reforma i millores dels espais urbans de l'entorn de Teatre Municipal d'Inca.

1.473.362,55 €

750.000,00 €

ARTÀ

P0700600J

Renovació paviments xarxes aigües.

820.622,66 €

656.498,13 €

ARTÀ

P0700600J

Renovació paviments xarxes aigües i soterrament cablejat aeri.

882.348,27 €

705.878,62 €

SANTA MARGALIDA

P0705500G

Embelliment C. Golf.

1.510.526,15 €

750.000,00 €

SANTA MARGALIDA

P0705500G

Embelliment Av. Anglesos.

2.113.791,11 €

750.000,00 €

SES SALINES

P0705900I

Projecte complementari del Passeig de la Sal (complementari al Projecte de construcció d'una vorera  al límit de la salinera de la Colònia de Sant Jordi.

662.168,56 €

400.000,00 €

FELANITX

P0702200G

Rehabilitació, enjardinament i adequació per a la ubicació estació recàrrega.

977.769,75 €

750.000,00 €

SANT  LLORENÇ

P0705100F

Projecte de Renovació Urbana Sostenible de l'av. Savines, al TM de Sant Llorenç. Fase 1

1.528.475,47 €

750.000,00 €

SANT  LLORENÇ

P0705100F

Projecte per a l'ampliació de vestuaris, formació de grades i paviment exterior del Centre de Turisme Esportiu de Cala Millor

607.059,20 €

485.647,36 €

MURO

P0703900A

Renovació de la urbanització de Ses Fotges: actuacions de renovació dels carrers dels Ànecs, de les Àguiles, Juià i Baladres del nucli urbà de Platja de Muro, terme municipal de Muro

955.252,48 €

750.000,00 €

SON SERVERA

P0706200C

Projecte constructiu de renovació urbana sostenible dels carrers na Penyal i ca s'Hereu a Cala Millor

1.111.042,42 €

750.000,00 €

SON SERVERA

P0706200C

Projecte constructiu de renovació urbana sostenible dels carrers Xaloc i Tramuntana a Cala Bona

458.565,22 €

366.852,18 €

MURO

P0703900A

Anàlisi històrica evolució de la superfície i l línia costa de les Platges de Muro

29.040,00 €

22.813,82 €

CALVIÀ

P0701100J

Adequació paisatgística del Parc Arqueològic i del Museu del Puig de na Morisca

1.609.642,71 €

750.000,00 €

CALVIÀ

P0701100J

Millora i embelliment del bulevard de Peguera

2.772.383,46 €

750.000,00 €

CAPDEPERA

P0701400D

Manteniment Cala Lliteres

897.840,54 €

718.272,43 €

CAPDEPERA

P0701400D

Demolició edifici Juan Sebastián el Cano i execució plaça

897.500,00 €

718.000,00 €

SANTANYÍ

P0705700C

Projecte de renovació del carrer Ariel (entre carrer Bulevard d'Or i avinguda de Calonge) i l'ordenació parcial del solar de accés a l'edifici multifuncional de Cala d'Or

920.051,07 €

736.040,86 €

SANTANYÍ

P0705700C

Aparcament en superfície amb mirador d'ús públic en el solar de c/ Cristòfol Colom, 17 de Portopetro

850.000,00 €

680.000,00 €

SÓLLER

P0706100E

Millora d'infraestructures dels carrers del Port de Sóller

413.918,77 €

331.135,02 €

 

 

 Import total concedit L1

14.821.138,41 €

b)Sol·licituds admeses Línia 2 i crèdit assignat per a la concessió:

MUNICIPI

NIF

PROJECTE

PRESSUPOST TOTAL

IMPORT CONCEDIT

SELVA

P0705800A

Reforma de la Plaça Major de Caimari i de l'aljub de Caimari de l'Ajuntament de Selva

1.143.280,60 €

400.000,00 €

PUIGPUNYENT

P0704500H

Millora dels espais públics i de la connectivitat als nuclis i entre els nuclis urbans del terme de Puigpunyent

400.000,00 €

360.000,00 €

ESCORCA

P0701900C

Economia circular: compostatge totalitat residus orgànics.

570.893,19 €

400.000,00 €

CONSELL

 P0701600I

Reforma de les voreres del polígon de Consell

189.772,52 €

132.840,76 €

LLORET DE VISTALEGRE

P0702800D

Millora de paviments i eliminació de barreres a l'accessibilitat dels carrers: Major, Fum, Parres, Josep Maria Jordà i s'Arracó

398.281,41 €

358.453,27 €

MONTUÏRI

P0703800C

Adequació de l'entorn del Centre de recerca i difusió del Patrimoni Arqueològic.

196.222,37 €

176.600,13 €

LLUBÍ

P0703000J

Projecte de reparació del ferm i d'instal·lació de lluminàries solars al camí de l'Estació

192.010,89 €

172.809,80 €

ALGAIDA

P0700400E

Projecte per a la millora i condicionament del carrer Sitjar i del carrer Victòria al centre històric d'Algaida

445.103,83 €

400.000,00 €

SA POBLA

P0704400A

Recuperació i millora del Passeig del Tren com a corredor urbà de connexió del transport com a centre cultural, comercial i turístic

409.137,43 €

368.223,69 €

ARIANY

P0706600D

Projecte de supressió de barreres arquitectòniques substitució de la xarxa d'aigua potable i embelliment c/ Atotxa, Forà i Dameto

395.000,00 €

355.500,00 €

COSTITX

P0701700G

Creació oferta turística complementària. Parc etnològic.

437.435,47 €

371.820,15 €

PETRA

P0704100G

Reforma de l'edifici annex a l'antiga estació del tren, construcció d'aparcament i pavimentació del carrer Major.

466.990,82 €

400.000,00 €

LLOSETA

P0702900B

Projecte de reforma de la Plaça d'Espanya de Lloseta

385.000,00 €

327.250,00 €

SINEU

P0706000G

Projecte embelliment Plaça es Fossar

439.056,12 €

395.150,51 €

FORNALUTX

 P0702500J

Convertir la finca de Sa Coma en un punt neuràlgic de la Serra de Tramuntana on poder realitzar diferents activitats esportives.

399.300,00 €

359.370,00 €

CAMPANET

P0701200H

Projecte de millora de la canalització de la xarxa de conducció d'aigües pluvials en el Camí Blanc

248.733,77 €

223.860,40 €

BÚGER 

P0700900D

Condicionament Plaça Sant Pere

228.929,28 €

206.036,35 €

 

 

 Import total concedit L2

5.407.915,06 €

 

ANNEX II Sol·licitus excloses

MUNICIPI

PROJECTE

LÍNIA

CAUSA EXCLUSIÓ

VALLDEMOSSA

Adaptació del recinte de Costa Nord com a centre museístic i cultural per ser seu del llegat documental de l'Arxiduc Lluís Salvador.

2

No haver aportat Informe viabilitat econòmica

SES SALINES

Projecte modificat de Dipòsit emmagatzematge aigua potable i soterrament línia elèctrica

1

No adequar-se a l'objecte de la convocatòria

CAMPOS

Conservació i embelliment voreres de Ronda Estació i execució nova rotonda.

1

No esmena correctament (decret de batlia extemporani, signat en data 22.11.2022))

SANTA EUGÈNIA

Reforma del pati de l' EIEL Maria Sánchez Servera

2

No adequar-se a l'objecte de la convocatòria

CAMPOS

Enllumenat públic del nucli antic

1

No esmena correctament (decret de batlia extemporani, signat en data 22.11.2022)

SENCELLES

Adquisició desbrossadora amb braç lateral

2

No adequar-se a l'objecte de la convocatòria. No esmenar la documentació obligatòria requerida

FELANITX

Reforma de l'escola rural de Son Valls

1

No es justifiquen línies d'acció i bones practiques en matèria de circularitat

SANT JOAN

Projecte senyalització de rutes cicloturístiques en el municipi de Sant Joan

2

No esmenar la documentació obligatòria requerida

BINISSALEM

Projecte de renovació de la gespa artificial del camp de futbol de Binissalem

2

No adequar-se a l'objecte de la convocatòria. No esmenar la documentació obligatòria requerida

POLLENÇA

Reforma i rehabilitació de l'antic cinema Capítol de Pollença

1

No esmena correctament (decret de batlia extemporani, signat en data 02.11.2022)

ALARÓ

Obres de repavimentació asfàltica del camí del Castell d'Alaró

2

No esmenar la documentació obligatòria requerida