Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 29532
Acord de Consell Executiu d’aprovació de la proposta del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut en relació al conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per al subministrament i la instal·lació d’un nou paviment de gespa artificial al camp municipal de futbol

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 23 de desembre de 2022 a la reunió ordinària del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, s'ha aprovat la següent proposta:

1. APROVAR i subscriure el conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja amb NIF. P0705000H per al subministrament i la instal·lació d'un nou paviment de gespa artificial al camp municipal de futbol, que consta en aquest procediment amb el CSV núm. 14157734431015652546, amb una aportació màxima del Consell Insular d'Eivissa de 150.000 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3410 76205 del pressupost de 2022.

2. APROVAR la despesa de la subvenció amb una aportació màxima del Consell Insular d'Eivissa de 150.000 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3410 76205 del pressupost de 2022.

3. PUBLICAR el present conveni en el Butlletí oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la Base Nacional de Dades de Subvencions (BNDS), una vegada s'hagi aprovat, de conformitat amb allò establert a l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Portal de transparència del Consell Insular d'Eivissa (http://transparencia.conselldeivissa.info), de conformitat amb l'establert als articles 5.4 i 8.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja per al subministrament i la instal·lació d'un nou paviment de gespa artificial al camp municipal de futbol

Parts

Vicent Marí Torres, com a president del Consell Insular d'Eivissa (en endavant, Consell), nomenat en sessió plenària d'aquesta institució de dia 5 de juliol de 2019, en representació del Consell Insular d'Eivissa, amb el NIF S0733001B i domicili a l'avinguda d'Espanya, 49, 07800 Eivissa, i de conformitat amb el que disposen els articles 20 i 21 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars (BOIB núm. 88, de 7 de juliol de 2022) i l'article 52 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa.

Antoni Marí Marí, alcalde de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja (en endavant Ajuntament) per nomenament del Ple de 15 de juny de 2019, en nom i representació de l'esmentat consistori, amb NIF P0705000H i domicili a la Plaça de l'Ajuntament nº 1 d'aquest municipi, de conformitat amb el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Antecedents

L'esport constitueix un element determinant de la qualitat de vida i la utilització activa i participativa del temps d'oci en la societat contemporània.

La importància de l'esport va ser recollida en el conjunt de principis rectors de la política social i econòmica de la Constitució Espanyola, i així el seu article 43.3 estableix que els poders públics fomentaran l'educació física i l'esport, i facilitaran l'adequada utilització del lleure.

De conformitat amb l'article 70.9 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (EAIB), aprovat per Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, modificat per Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia, el Consell Insular d'Eivissa té competències pròpies en matèria de l'esport, el lleure i en concret en el foment i la promoció de les activitats esportives i de lleure, que ve exercint des de l'atribució competencial efectuada per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports (BOCAIB núm. 159, de 29-12-94). A més, l'article 73 l'EAIB li atribueix l'exercici de l'activitat de foment, sens perjudici de l'activitat que correspon a la Comunitat Autònoma, en les matèries que aquest Estatut li atribueix com a competència pròpia.

L'esmentada Llei 6/1994, de 13 de desembre, preveu al seu article 6 que els consells insulars assumiran totes les competències que havien estat assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'esports, i entre aquestes, les que determini la llei balear de l'esport.

La legislació específica en matèria d'esport a l'àmbit territorial de les Illes Balears està constituïda per la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, que en la seua exposició de motius estableix que l'esport, entès com l'expressió de l'activitat física, reglada o no, és un per a la societat i cal tenir-ne cura, potenciar-lo i possibilitar que tota la ciutadania de les Illes tengui opcions de practicar-lo, de forma individual o formant part de les diferents i necessàries organitzacions esportives que el gestionen i que són igualment valorades i necessàries en la societat. A més, al seu article 3.1 disposa que l'activitat física i l'esport són funcions socials que contribueixen al desenvolupament i a la formació integral de les persones i a la millora de la seva qualitat de vida.

D'altra banda, l'article 6 de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, preveu “la coordinació i la complementarietat entre les administracions públiques i entre aquestes i les entitats esportives o altres entitats de promoció de l'esport”.

Així mateix, l'article 5.p de l'esmentada Llei 14/2006, de 17 d'octubre, preveu d'entre els objectius i les finalitats de les polítiques esportives de les administracions públiques de les Illes Balears, promoure adequadament una xarxa bàsica d'instal·lacions esportives amb els equipaments necessaris per a tot el territori de les Illes Balears.

Altrament, l'article 11 de l'esmentada Llei 14/2006, de 17 d'octubre, disposa d'entre les competències en matèria d'esport dels consells insulars en els àmbits territorials respectius, a més de les establertes a la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports, es troben d'entre altres, l'exercici de les següents: «g) Cooperar amb les administracions locals en la creació, la construcció, l'ampliació i la millora de les instal·lacions esportives; l) Elaborar, aprovar i executar els plans insulars d'establiments i instal·lacions esportives».

D'altra banda, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBL) atribueix, al seu article 36, als consells insulars la facultat de promoure les actuacions adequades per satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat insular.

A més, l'article 120 de l'esmentada Llei 4/2022, de 28 de juny, estableix que els consells insulars i les seves entitats instrumentals poden subscriure convenis amb subjectes de dret públic i privat, sense que això impliqui cessió de la titularitat de la competència.

També l'article 68.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 EXT., de 27/12/2006) recull la possibilitat que els ens locals puguin subscriure amb d'altres administracions convenis administratius per a la millor prestació dels serveis públics.

A més, el Decret de Presidència núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10-7-2019, d'estructura del govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments, i del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020, modificació al BOIB núm. 119, de 2-9-2021), al número 8 de l'apartat tercer, lletres g i i, que el Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, comprèn l'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries de foment i promoció de les activitats esportives, activitats recreatives, d'oci i lleure, joventut i equipaments juvenils i ordenació d'aquestes activitats, així com la gestió dels serveis propis del seu àmbit d'actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular.

El Consell Insular d'Eivissa ha previst una ajuda a aquest ajuntament al Pla estratègic de subvencions 2020 - 2021 - 2022, aprovat per acord de Consell executiu de data 7 de febrer de 2020 (publicat al BOIB núm. 20, de 15-02-20), modificat per resolució del Conseller del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut número 2022000308 de data 10 de novembre de 2022 (publicat en el BOIB núm. 148, de 17 de novembre de 2022). A més, en data 30/11/2022, s'ha fet la corresponent retenció de crèdit núm. 2/2022000006720 per import de 150.000 euros de la partida pressupostària 3410 76205.

D'altra banda, l'Ajuntament gaudeix de la naturalesa d'ens local i té plena capacitat i personalitat jurídica independent per al compliment de les seues finalitats pròpies i es regeix pel principi de cooperació i col·laboració, i en la seua actuació pels criteris d'eficiència i servei a la ciutadania. Una de les finalitats de l'Ajuntament, com a entitat local, d'acord amb el que disposa l'article 25.2.l de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons la nova redacció que en fa la Llei 27/2013, de 17 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, és la promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.

En data 21 de novembre de 2022 i amb núm de registre d'entrada 2022034434 l'alcalde de l'ajuntament de Sant Joan de Labritja ha presentat al Consell Insular d'Eivissa una sol·licitud d'ajuda econòmica de 150.000 euros per al subministrament i la instal·lació d'un nou paviment de gespa artificial al camp municipal de futbol.

L'ajuntament de Sant Joan de Labritja és el propietari del camp de futbol situat a la Ctra. Sant Miquel-Sant Joan Km. 2,5, que figura a l'Inventari general de béns i drets de l'ajuntament amb el número 2, com a bé de domini patrimonial, que segons s'indica en l'informe de necessitat dels seus Servicis Tècnics de data 17/11/2022 precisa de una substitució i millora del paviment.

Per això el consell Insular d'Eivissa en l'àmbit de les seues competències vol col·laborar amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja en la substitució i millora del paviment del camp de futbol municipal d'aquest municipi.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents

Clàusules

Primera. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és establir la col·laboració d'ambdues institucions mitjançant la concessió d'una ajuda econòmica a l'Ajuntament per al subministrament i la instal·lació d'un nou paviment de gespa artificial al camp municipal de futbol.

Segona. Pressupost i aportacions econòmiques

El pressupost per al subministrament i la instal·lació d'un nou paviment de gespa artificial al camp municipal de futbol objecte d'aquest conveni, detallat a l'annex 1 d'aquest conveni, és de 268.784,62 euros.

L'aportació màxima que el Consell realitzarà a l'Ajuntament serà de 150.000 euros, a càrrec a l'aplicació pressupostària 3410 76205 del pressupost del Consell per a l'any 2022.

Qualsevol despesa superior a 150.000 euros serà a càrrec de l'Ajuntament.

Tercera. Règim de les ajudes

Aquesta ajuda del Consell a l'Ajuntament pot ser compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Tanmateix, d'acord amb el que estableixen l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 20 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, l'import de la subvenció en cap cas no podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada.

L'Ajuntament podrà subcontractat amb tercers, totalment o parcialment, les activitats objecte d'aquest conveni, sempre que es compleixin les prescripcions contingudes a l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quarta. Responsabilitat

4.1. El Consell d'Eivissa queda exonerat del risc civil, administratiu o empresarial o d'altra naturalesa, i de qualsevol tipus d'obligació derivada del subministrament i instal·lació del paviment objecte d'aquest conveni.

4.2. L'Ajuntament assumeix el compromís que el subministrament i la instal·lació del nou paviment de gespa artificial al camp municipal de futbol objecte del present conveni es desenvolupin dins els termes legals que en cada cas corresponguin i que hi hagi les assegurances i els permisos pertinents.

Cinquena. Obligacions del Consell Insular d'Eivissa

a) Col·laborar econòmicament amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja amb l'aportació màxima de 150.000 euros per al compliment de l'objecte d'aquest conveni.

b) Nomenar a un tècnic responsable que donarà conformitat al subministrament i la instal·lació del paviment objecte del conveni.

c) Donar suport i assistència tècnica als professionals dels equips municipals per contribuir a un òptim desplegament de les actuacions objecte del present conveni. En aquest sentit el Consell podrà convocar reunions de seguiment i coordinació.

d) Comprovar el compliment de l'adequada justificació de la subvenció, així com del subministrament i la instal·lació del nou paviment.

Sisena. Obligacions de l'ajuntament de Sant Joan de Labritja

a) Destinar la quantitat assenyalada a sufragar les despeses originades per al subministrament i la instal·lació d'un nou paviment de gespa artificial al camp municipal de futbol.

b) Tramitar totes les contractacions, autoritzacions, llicències, i altres prescripcions que siguin necessàries per la realització de l'actuació subvencionada, així com del compliment de les obligacions socials, laborals i tributàries derivades de l'objecte d'aquest conveni.

c) Fer-se càrrec de les despeses derivades del subministrament i la instal·lació d'un nou paviment de gespa artificial al camp municipal de futbol que superin els 150.000 euros.

d) Instal·lar de forma visible a l'entrada del camp municipal de futbol un cartell informatiu del subministrament i instal·lació del nou paviment de gespa artificial on s'indiqui que està subvencionat pel Consell Insular d'Eivissa. El model de cartell, abans de la seva instal·lació, haurà de ser prèviament aprovat pel Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut.

g) Comunicar al Consell d'Eivissa l'obtenció d'altra ajuda, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat procedent de qualsevol altra Administració, ens públic o privat, nacional o de la Unió Europea o d'organismes internacionals. El termini de comunicació serà de 3 dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de l'ajuda, ingrés o recurs i en qualsevol cas, amb la justificació de l'ajuda rebuda.

h) Acreditar davant el Consell Insular d'Eivissa la realització del subministrament i l'obra objecte del conveni i presentar la documentació justificativa corresponent d'acord amb els requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

i) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

j) Trobar-se al corrent de les seues obligacions amb la Hisenda estatal i autonòmica, la Seguretat Social i davant de la Tresoreria del Consell.

k) Facilitar tota la informació que li sigui requerida en relació amb l'execució del conveni, així com esmenar aquella que li sigui requerida d'acord amb aquest conveni.

l) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, verificació i control financer que puguin dur a terme tant el Consell com la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears o el Tribunal de Comptes.

m) Destinar el bé inventariable objecte d'aquesta subvenció a la finalitat per a la qual es concedeix l'ajuda (subministrament i la instal·lació d'un nou paviment al camp de futbol municipal per a facilitar la pràctica de l'esport), durant un mínim de cinc anys, de conformitat amb l'establert als articles 31.4 i 5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i article 40.4 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

l) I, en qualsevol cas, complir amb les obligacions dels beneficiaris previstes a l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, en relació amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Setena. Despeses subvencionables

7.1. Són subvencionables les despeses necessàries per dur a terme el subministrament i la instal·lació d'un nou paviment de gespa artificial al camp municipal de futbol, excepte les despeses establerts al punt següent.

7.2. No són despeses subvencionables:

- Les despeses que corresponguin a actes protocol·laris i representatius.

- Despeses bancàries.

- Interessos deutors dels comptes bancaris.

- Interessos, recàrrecs i sancions administratives.

- Les provocades per procediments judicials.

- Les derivades dels pagaments d'impostos indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

Vuitena. Justificació i pagament

8.1. La quantitat subvencionada, 150.000 euros, s'abonarà en un únic pagament una vegada acreditada la finalització del subministrament i la instal·lació d'un nou paviment de gespa artificial al camp municipal de futbol, mitjançant la presentació per part de l'ajuntament de la següent documentació:

- Còpia de l'acta de recepció del subministrament i la instal·lació del paviment.

- Fotografies del cartell informatiu instal·lat a l'entrada del camp municipal

- Compte justificatiu amb el següent contingut:

 

- Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions del present conveni de col·laboració signat pel tècnic responsable de l'Ajuntament.

- Memòria econòmica justificativa del cost del subministrament i instal·lació del paviment, que contindrà:

- Certificat del Secretari de l'ajuntament que contindrà informe de la intervenció de l'Ajuntament amb una relació del total de les despeses, amb identificació del creditor i del document, del concepte, del seu import, de la data d'emissió i de la data de pagament.

- Relació d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència.

8.2. El termini de presentació d'aquesta documentació justificativa finalitza el dia 15 d'agost de 2023.

8.3. Una vegada que l'Ajuntament hagi justificat la realització total del subministrament i la instal·lació del paviment, de les seues despeses i del pagament d'aquestes, i amb l'informe tècnic favorable del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut sobre el compliment de les clàusules d'aquest conveni i sobre l'adequació de la documentació justificativa aportada per l'Ajuntament, es farà efectiu el pagament del total de la subvenció concedida, mitjançant resolució del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, per delegació del Consell Executiu.

8.4. El Consell podrà utilitzar qualsevol mitjà de control com inspeccions, visites, sol·licitud d'aportació de nous documents i/o aclariments, etc. per a l'aplicació correcta de l'ajuda concedida.

Novena. Comissió de seguiment

9.1. Es constitueix una comissió mixta de seguiment com a òrgan que ha de resoldre els problemes d'interpretació i compliment que es puguin plantejar en l'aplicació d'aquest conveni. Aquesta comissió estarà constituïda per:

- President: Sr. Ricardo Gómez Romero, tècnic superior d'esports del Consell.

- Secretari/a: Sr. Miguel Ángel Costa Torres, auxiliar administratiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut del Consell, substituta: Sra. Esperanza Riera Ferrer, auxiliar administratiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut del Consell.

Vocals:

- Sra. Irene Jaumà Maragall, arquitecte del Consell

- Sr. Antoni Suñer Torres, coordinador esportiu del Consell.

- Sr. Angel Pascual Fernández, tècnic d'esports de l'Ajuntament.

- Sr. Marc Rodríguez Campillo, arquitecte tècnic de l'Ajuntament.

9.2. Els acords de la comissió s'adoptaran per majoria simple. El secretari o la secretària tindrà veu però no vot. En cas d'empat, el President de la Comissió tindrà vot de qualitat per dirimir.

9.3. Aquesta comissió s'ha de reunir quan qualsevol de les parts ho consideri necessari.

9.4. La missió de la comissió serà:

- La comunicació entre les parts de quantes circumstàncies puguin produir-se.

- La resolució de les situacions excepcionals que puguin sorgir sobre la interpretació d'aquest conveni.

- La resolució dels dubtes i els conflictes que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment d'aquest conveni per tal d'arribar a un acord amistós.

En tot allò no previst expressament en aquest Conveni sobre el funcionament de la comissió, seran d'aplicació les disposicions de la subsecció 1a de la secció 3a del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Desena. Resolució del conveni

Aquest conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.

Són causes de resolució:

- El transcurs del termini de vigència del conveni sense que s'hagi acordat la seua pròrroga.

- El mutu acord entre les parts, que s'haurà de documentar per escrit.

- L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà requerir a l'altra part per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o els compromisos que es considerin incomplerts. Aquest requeriment es comunicarà als responsables del seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni.

Si, una vegada transcorregut el termini indicat al requeriment persisteix l'incompliment, la part requeridora notificarà a l'altra part la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà derivar en una indemnització dels perjudicis causats a la part complidora.

- L'anul·lació o la revocació de l'acte de concessió de la subvenció.

- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

- La resta de les causes previstes a la normativa d'aplicació.

Onzena. Reintegrament i revocació de l'ajuda

11.1. Si amb la documentació presentada no s'arriba a justificar el 100 % de la despesa prevista per a l'activitat objecte del conveni, l'ajuda es reduirà proporcionalment a la despesa justificada, de manera que l'ajuda cobreixi només les despeses correctament justificades.

11.2. L'incompliment de l'obligació de justificar la finalitat de l'ajuda econòmica rebuda en la forma i els terminis establerts suposarà, a més de la revocació, la impossibilitat de rebre ajudes del Consell mentre no es faci la devolució de l'import reclamat.

11.3. Si durant la instrucció de l'expedient o en el transcurs dels quatre anys posteriors a la concessió de l'ajuda s'observen incompliments parcials o totals de les activitats objecte d'aquest conveni, l'import subvencionat pot ser sotmès a reintegrament. En aquest sentit, de conformitat amb l'article 17.3.n de la Llei general de subvencions, en relació amb l'article 37.2 de la mateixa llei, s'estableixen els següents criteris de graduació del possible incompliment material de l'activitat objecte d'aquesta subvenció, i sempre que els beneficiaris acreditin una actuació inequívoca tendent a la satisfacció dels seus compromisos:

Grau de compliment material

Percentatge a reintegrar

70-74 %

15 %

75-79 %

12 %

80-84 %

9 %

85-89 %

6 %

90-94 %

3 %

95-99 %

0 %

L'òrgan instructor aplicarà aquests criteris per determinar la quantitat que finalment haurà de percebre l'entitat beneficiària, o en el seu cas, l'import a reintegrar.

11.4. L'ajuda concedida es podrà revocar, per delegació del Consell Executiu, mitjançant resolució del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut

11.5. D'acord amb el que disposa l'article 43 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, es revocarà la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. En tal cas, quedarà sense efecte l'acte de concessió, com a conseqüència de la revocació, i pertocarà reintegrar totalment o parcialment l'ajuda rebuda per l'entitat beneficiària i, si escau, l'exigència de l'interès de demora, en els casos previstos en l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

11.6. El reintegrament es realitzarà pel procediment regulat per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en el títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici de les especialitats que s'estableixen en la Llei general de subvencions i en el RLGS, en el qual s'ha de garantir l'audiència a les entitats interessades. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

11.7. El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables serà l'establert en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el títol V del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. Tot això sense perjudici de les responsabilitats penals o civils en què es pugui incórrer.

Dotzena. Òrgans competents per a l'ordenació, la instrucció i la resolució

El Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut del Consell Insular d'Eivissa és el competent per instruir el procediment d'aquest conveni, de conformitat amb l'establert a l'apartat tercer 8 de l'article tercer del Decret de Presidència núm. 471/2019, de data 10 de juliol, d'estructura de govern del Consell Insular d'Eivissa i de creació de departaments (BOIB extr. núm. 95, d'11-07-19; modificació al BOIB núm. 175, de 31-12-2019).

El Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, del Consell Insular d'Eivissa és el competent per instruir el procediment de modificació d'aquest conveni, de conformitat amb l'establert al número 8 de l'apartat tercer, lletres g i i, del Decret de Presidència núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10-7-2019, d'estructura del govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments, i del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020, modificació al BOIB núm. 119, de 2-9-2021). Dins d'aquest Departament correspon al conseller executiu l'ordenació del procediment, en virtut de l'apartat primer, lletra i, del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98 EXT., de 17-7-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, al BOIB núm. 101, de 4-6-2020, i al BOIB núm. 153, de 5-9-2020).

Pel que fa a la competència per aprovar aquest conveni, de conformitat amb l'establert a l'apartat tercer, lletra b, del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16 de juliol, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa, correspon al Consell Executiu “Aprovar els convenis amb altres entitats públiques o privades la quantia dels quals superi els quinze mil euros (15.000 euros).”

Tretzena. Règim jurídic i jurisdicció competent

El present Conveni té naturalesa administrativa, de conformitat amb l'establert als articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i per tant, a tenor de l'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, està exclòs de l'àmbit de la seua aplicació, i s'ha de regir per les seues clàusules, per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003 (RGS), i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, d'aplicació a aquest Conveni en virtut de la seua disposició addicional segona, en tractar-se d'una competència transferida per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears als consells insulars.

Les parts que subscriuen aquest conveni es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sorgir en l'aplicació i la interpretació d'aquest conveni. Però si això no és possible, les qüestions litigioses que puguin afectar a la interpretació i l'execució d'aquest conveni han de ser del coneixement i de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Catorzena. Confidencialitat, seguretat i protecció de dades

En la realització de les obres objecte d'aquest conveni s'han d'observar les prescripcions contingudes a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), i a la resta de legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, que hi sigui d'aplicació.

Quinzena. Publicitat

Respecte a la publicitat de les subvencions, s'han d'observar les prescripcions contengudes als articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics, i els articles 5.4 i 8.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Setzena. Modificació del conveni

Qualsevol modificació que alteri les condicions establertes en aquest conveni s'ha de pactar per acord escrit de les parts. En qualsevol cas, el document en què es formalitzi la possible modificació s'ha d'adjuntar a aquest conveni com una addenda.

Dissetena. Vigència del conveni

Aquest conveni tendrà vigència des del dia de la seua signatura i fins al 15 d'agost de 2023.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Pel Consell d'Eivissa                                                                            Per l'Ajuntament     

           

 

ANNEX 1 Pressupost

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN NUEVO PAVIMENTO DE CÉSPED ARTIFICIAL PARA EL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL

268.784,62 €

TOTAL GASTOS:

268.784,62

Informo del presupuesto de ingresos resultante si el Consell Insular d'Eivissa concediera al Ajuntament de Sant Joan de Labritja la subvención que solicitamos:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUBVENCIÓN DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA

150.000,00 €

APORTACIÓN DEL AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

118.784,62 €

TOTAL INGRESOS:

268.784,62 €

 

Eivissa, 11 de gener de 2023

El cap de secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni José Vicente Garibo Redolat