Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 30803
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques (FPU-CAIB 2023)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La societat del segle XXI es troba sotmesa a importants desafiaments ocasionats per la crisi sanitària, el canvi climàtic, l'esgotament de determinats recursos naturals o l'envelliment de la població, entre d'altres.

2. Dins aquest context, les universitats es troben en una cruïlla si volen donar resposta als reptes i desafiaments que posen de manifest la societat del coneixement, la globalització, la construcció d'una societat tecnològica i de xarxes i l'existència de noves demandes econòmiques, socials, culturals i professionals.

3. Els recursos humans són el factor limitador més important per a la creació, l'absorció i la transformació del coneixement. Per aquest motiu, tant el Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació (PEICTI) 2021-2023 com el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (2018-2022) inclouen accions destinades a afavorir la formació i incorporació de recursos humans en R+D+I.

4. Conscient d'aquesta importància, el Govern de les Illes Balears publica, amb caràcter anual, les corresponents convocatòries d'ajudes per a la formació de personal investigador (FPI i FPI-E). Aquest programa, què està plenament consolidat, ha permès fins al moment la incorporació de més de 270 investigadors al Sistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears.

5. No obstant això, per a la incorporació de professorat a les universitats, a més de l'adquisició de les corresponents competències investigadores, es fa necessària l'adquisició addicional de competències docents que els programes de beques FPI no preveuen de manera específica pel fet d'estar destinats a la formació de personal investigador en general per a la seva posterior incorporació al Sistema.

6. Per aquest motiu, el Subprograma Estatal de Formació preveu una línia específica d'ajudes per a la formació de professorat universitari (FPU), que inclou, a més de  l'adquisició de competències per a la investigació en entorns acadèmics, l'adquisició de les necessàries competències docents; però fins al moment no s'havien posat en marxa els corresponents programes adaptats a les especificitats del sistema universitari de les Illes Balears.

7. D'altra banda i pel que fa a l'anàlisi de la situació docent dels diferents departaments de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant UIB), aquest ha posat de manifest que l'impuls a través d'un programa d'ajudes FPU és especialment necessari en l'àmbit de Ciències de la Salut, particularment a Medicina i Infermeria, ja que, de la mateixa manera que succeeix a la resta d'universitats de l'Estat, tenen una dificultat molt elevada d'aconseguir personal que es pugui consolidar en l'àmbit universitari, atès el caràcter vocacional assistencial i l'alta demanda i ràpida incorporació al mercat laboral, la qual cosa provoca que la incorporació a l'àmbit acadèmic sigui més tardana. A més a més, s'ha de tenir en compte que les especificitats assistencials dels docents no estan recollides adequadament en els criteris establerts per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) per a l'acreditació a les figures de professorat universitari, la qual cosa produeix una mancança en l'acreditació per als professionals d'aquestes àrees de coneixement.

8. A més, en el cas de les enginyeries i les matemàtiques, un impuls al programa FPU mitigarà un possible descens del PDI amb capacitat de consolidació en l'àmbit universitari i, a més, permetrà cobrir les necessitats docents previstes. Pel que fa al Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, resultarà especialment interessant per poder atendre una demanda sostinguda que no s'ha pogut acabar de resoldre i que ha generat un desequilibri entre el potencial i la capacitat per respondre a aquest. Finalment, pel que fa als departaments de Dret Públic, de Dret Privat i, dins el de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, en l'orientació d'Estudis Anglesos, contribuirà a una formació estable de personal que portarà a una consolidació dels departaments.

9. En aquest context, la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura va iniciar l'any 2022 un programa propi d'ajudes FPU adreçat a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, que tindrà caràcter complementari al programa FPU del pla estatal i, per descomptat, als programes FPI i FPI-E que manté aquesta Conselleria, així com a les corresponents convocatòries FPI del pla estatal.

10. Pel que fa a l'habilitació normativa per engegar aquest programa, s'ha d'indicar que l'article 36.4 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, estableix que, en matèria d'ensenyament universitari, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva, sens perjudici de l'autonomia universitària, en la programació i la coordinació del sistema universitari, en el finançament propi de les universitats i en la regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajudes.

11. Així mateix, l'article 57 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, en l'apartat primer, preveu que l'accés als cossos de funcionaris docents universitaris exigirà la prèvia obtenció d'una acreditació nacional que, valorant els mèrits i competències dels aspirants, garanteixi la qualitat en la selecció de professorat universitari.

12. Els ajuts que es concedeixin a l'empara d'aquesta convocatòria no es consideren ajuts d'estat atès que, d'acord amb la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajut estatal de conformitat amb el que disposa l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, l'educació pública organitzada dins el sistema nacional d'educació finançada i supervisada per l'Estat pot considerar-se una activitat no econòmica. Aquests principis poden comprendre serveis d'educació pública com és l'educació universitària i concretament la formació del professorat universitari.

13. El procediment de concessió d'aquestes subvencions s'ha de tramitar d'acord amb els principis de publicitat, d'objectivitat, de transparència, d'igualtat i de no-discriminació, la qual cosa exigeix publicar-ne la convocatòria corresponent. D'acord amb l'article 4.1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol), correspon al conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura aprovar aquesta convocatòria mitjançant una resolució.

14. Es fa necessari tramitar aquesta convocatòria pel procediment de tramitació anticipada d'expedients de despesa, de conformitat amb l'article 43 i els següents del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la qual cosa queda sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per al 2023.

15. També són aplicables a aquesta Resolució la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

16. D'altra banda, la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, estableix el marc per fomentar la recerca científica i tècnica i els instruments de coordinació general, amb la finalitat de contribuir a la generació, la difusió i la transferència del coneixement per resoldre els problemes essencials de la societat. L'objectiu fonamental és promoure la recerca, el desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals s'han d'assentar el desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social. L'article 21 d'aquesta Llei i el Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació, regulen els contractes que la Universitat de les Illes Balears haurà de formalitzar amb les persones beneficiàries d'aquestes ajudes.

17. Finalment, mitjançant un acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre).

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

3. La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

6. El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021).

Per tot això, tenint en compte la disponibilitat pressupostària per a l'exercici de 2022, i amb la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de vuit ajudes per a contractes predoctorals per a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de doctor i l'adquisició de competències docents universitàries en àrees amb dèficit estructural de personal acreditat a la Universitat de les Illes Balears, que facilitin la futura incorporació de doctors al sistema balear d'educació superior i d'investigació científica (ajudes FPU).

2. Aprovar els termes d'aquesta convocatòria, que consten en l'annex 1, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (30 de desembre de 2022)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura Miquel Company i Pons

 

ANNEX 1 Normes generals i particulars de les ajudes per a contractes predoctorals per a la formació de professorat universitari (ajudes FPU)

Primer Objecte

1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió de vuit ajudes per a contractes predoctorals per a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de doctor i l'adquisició de competències docents universitàries en àrees amb dèficit estructural de personal acreditat a la Universitat de les Illes Balears, que facilitin la futura incorporació de doctors al sistema balear d'educació superior i d'investigació científica (ajudes FPU).

També forma part de l'objecte, atorgar subvencions destinades a cobrir les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral.

2. Les àrees amb dèficit estructural de personal acreditat a la Universitat de les Illes Balears, objecte d'aquesta convocatòria, són les següents:

 • Medicina
 • Infermeria
 • Ciències Matemàtiques i Informàtica
 • Enginyeria Industrial i de la Construcció
 • Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
 • Dret Públic
 • Dret Privat
 • Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, en l'orientació d'Estudis Anglesos.

3. A l'efecte de l'avaluació, en aquesta convocatòria s'utilitzaran les àrees temàtiques establertes per l'Agència Estatal d'Investigació (codi ANEP).

4. Es convoquen un total de vuit ajudes FPU adreçades a les àrees de coneixement establertes al punt 2, d'acord amb el detall següent:

- Modalitat a: dues ajudes per incorporar contractes predoctorals FPU al Departament de Medicina.

- Modalitat b: dues ajudes per incorporar contractes predoctorals FPU al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, en l'àrea de coneixement d'Infermeria.

- Modalitat c: quatre ajudes per incorporar contractes predoctorals FPU als Departaments Ciències Matemàtiques i Informàtica; o al d'Enginyeria Industrial i de la Construcció; o al de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació; o al de Dret Públic; o al de Dret Privat; o al de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, en l'orientació d'Estudis Anglesos.

5. La temàtica dels projectes de tesi doctoral presentats a l'empara d'aquesta convocatòria ha d'estar classificada en un dels següents codis de la Nomenclatura Internacional per als camps de la ciència i la tecnologia UNESCO (1974), excepte pel que fa a la modalitat b per a la qual el codi fa referència a la classificació normalitzada de l'educació UNESCO (ISCED-F 2013):

- Modalitat a: 3201; 3202; 3203; 3204; 3205; 3207; 3210; 3211; 3212; 3213; 3214 o 3299.

- Modalitat b: 0913.

- Modalitat c: 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1199; 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; 1206; 1207; 1208; 1209; 1210; 1299; 3304; 3303; 3305; 3306; 3307; 3308; 3310; 3311; 3312; 3313; 3315; 3316; 3317; 3319; 3321; 3322; 3323; 3324; 3325; 3327; 3328; 3329; 3399; 5801; 5802; 5899; 6103; 6104; 5605.07; 5605.08; 5505.10; 5701; 5703; 5704; 5705 o 5799.

Per als camps 5605.07; 5605.08; 5505.10; 5701; 5703; 5704; 5705 o 5799, la temàtica ha de ser en l'orientació d'Estudis Anglesos.

Segon Partida pressupostària

1. Aquest és un expedient de despesa anticipada, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 71 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Tots els actes en relació amb la convocatòria i la convocatòria mateixa resten sotmesos a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que s'aprovin per a l'exercici de 2023.

2. A aquesta convocatòria s'hi destina un màxim de 832.048,48 euros, i té caràcter pluriennal. La distribució màxima per anualitats, que inclouen la dotació mensual, la part cofinançada de la quota empresarial de la Seguretat Social i les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral, és la següent:

- Any 2022, 0 €.

- Any 2023, 95.321,36 €, amb càrrec a les partides pressupostàries que s'indiquen a continuació, o les partides equivalents del pressupost de l'exercici del 2023, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient :

 • 2.120,00 €, a la partida 21501 421F08 78000 00
 • 93.201,36 €, a la partida 21501 421F08 74713 00

- Any 2024, 188.522,64 €, amb càrrec a les partides pressupostàries que s'indiquen a continuació o les partides equivalents del pressupost de l'exercici del 2024, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient:

 • 2.120,00 €, a la partida 21501 421F08 78000 00
 • 186.402,64 €, a la partida 21501 421F08 74713 00

- Any 2025, 195.179,84 €, amb càrrec a les partides pressupostàries que s'indiquen a continuació o les partides equivalents del pressupost de l'exercici del 2025, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient:

 • 2.120,00 €, a la partida 21501 421F08 78000 00
 • 193.059,84 €, a la partida 21501 421F08 74713 00

- Any 2026, 226.801,60 €, amb càrrec a les partides pressupostàries que s'indiquen a continuació o les partides equivalents del pressupost de l'exercici del 2026, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient:

 • 2.120,00 €, a la partida 21501 421F08 78000 00
 • 224.681,60 €, a la partida 21501 421F08 74713 00

- Any 2027, 126.223,04 €, amb càrrec a les partides pressupostàries que s'indiquen a continuació o les partides equivalents del pressupost de l'exercici del 2027, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient:

 • 1.400,00 €, a la partida 21501 421F08 78000 00
 • 124.823,04 €, a la partida 21501 421F08 74713 00

3. Atès que aquesta subvenció s'imputa a més d'una partida pressupostària, l'assignació és vinculant per l'import total i no per cada partida.

Tercer Ajuts objecte de la subvenció

1. Ajudes FPU: aquests ajuts tenen com a objecte la formació de doctors mitjançant el finançament de contractes laborals, en la modalitat de contracte predoctoral, per a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de doctor i l'adquisició de competències docents universitàries en àrees amb dèficit estructural de personal acreditat a la Universitat de les Illes Balears, que facilitin la futura incorporació de doctors al sistema balear d'educació superior i d'investigació científica  per fer una tesi doctoral associada a un projecte d'investigació finançat per projectes d'R+D subvencionats per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva.

2. Taxes acadèmiques: el pagament dels ajuts corresponents a les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació beneficiari dels ajuts FPU correspon a la Direcció General de Política Universitària i Recerca i s'ha d'abonar mitjançant un endós a la Universitat de les Illes Balears.

El concepte de taxes acadèmiques per a cada persona investigadora en formació inclou la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral.

Quart Característiques dels ajuts

1. Aquests ajuts per a la formació de professorat universitari s'han de formalitzar per mitjà d'un contracte predoctoral en formació amb la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen la Llei 14/2011 i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

Qualsevol modificació de la legislació o la normativa aplicable comporta l'actualització immediata de les clàusules afectades.

La formalització del contracte per escrit s'ha de fer a l'empara d'allò que disposen l'article 21 de la Llei 14/2011, el Reial decret 103/2019, i la normativa laboral vigent.

La formalització per mitjà d'un contracte laboral se suposa d'acord amb la legislació laboral vigent i preservant els principis establerts en la Carta europea de l'investigador i el Codi de conducta per a la contractació d'investigadors, establerts per l'espai europeu d'investigació.

2. El període per gaudir de l'ajut és de 48 mesos comptadors a partir de la data d'incorporació.

3. La durada d'aquest contracte no pot excedir els quatre anys. No obstant això, si el contracte es concerta amb una persona amb discapacitat, pot arribar a una durada màxima de sis anys, incloses les pròrrogues, tenint en compte les característiques de l'activitat investigadora i el grau de les limitacions per dur-la a terme.

4. En el cas que la persona seleccionada hagi gaudit d'un ajut de característiques similars, la durada d'aquest contracte anterior s'ha de descomptar de la durada total del contracte formalitzat arran d'aquesta convocatòria.

5. Les persones que ja tinguin un títol de doctor no poden participar en aquesta convocatòria.

6. Les persones investigadores en formació que defensin la seva tesi abans de la darrera anualitat de l'ajut gaudiran d'un període d'orientació postdoctoral (POP) fins al final de l'ajut, d'acord amb el que estableix l'article 22.1.c) de la Llei 14/2011. La dotació econòmica del POP ha de ser la mateixa que es destina al personal investigador en formació.

Cinquè Direcció dels treballs

1. Pot ser director del treball de tesi doctoral qualsevol doctor amb vinculació funcionarial o contractual, a temps complet, amb la Universitat de les Illes Balears. En el cas de directors d'àrees de coneixement relacionades amb les Ciències de la Salut, la vinculació també pot ser estatutària a una entitat amb seu a les Illes Balears i s'ha de d'incloure necessàriament un codirector que ha de ser doctor i tenir vinculació funcionarial o contractual, a temps complet, amb la Universitat de les Illes Balears.

2. En aquests termes, en cada sol·licitud hi poden constar un màxim de dos directors de tesi (codirectors de la tesi).

3. La persona o persones que dirigeixen la tesi no poden presentar ni dirigir més d'un candidat de nova concessió d'aquesta convocatòria. La presentació de més d'una sol·licitud implica excloure-les totes.

4. El projecte de tesi ha d'estar emmarcat en un projecte de recerca i desenvolupament tecnològic actiu (projecte marc) subvencionat per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva. A l'efecte d'aquesta convocatòria també poden ser considerats projecte marc els projectes de convocatòries de l'IDISBA, els projectes CIBER o similars, així com els corresponents a convocatòries de projectes sotmesos a avaluació externa per agències especialitzades (AQUIB, AEI, AGAUR, etc.).

5. Si l'aprovació del projecte marc està en fase de resolució provisional, la concessió de l'ajut s'ha de condicionar a la resolució definitiva d'aprovació del projecte. La resolució definitiva s'ha de presentar en un termini no superior a sis mesos a partir de la data de concessió d'aquest ajut.

6. El director, o directors, del treball de tesi han de formar part oficialment de l'equip executor d'aquest projecte marc.

7. Per cada projecte marc es poden presentar dues sol·licituds. Si se'n presenten més de dues, s'han d'excloure del tràmit totes les sol·licituds que es presentin per al mateix projecte marc.

8. L'investigador principal o responsable del projecte marc ha d'autoritzar la realització i justificar la disponibilitat de finançament per al desenvolupament del treball de tesi doctoral.

Sisè Dotació econòmica dels ajuts

1. L'import màxim per finançar els contractes predoctorals en concepte de sou i quota patronal de la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l'article 7 del Reial decret 103/2019 serà de:

 • Primer any: 23.300,32 €/any.
 • Segon any: 23.300,32 €/any.
 • Tercer any: 24.964,63 €/any.
 • Quart any: 31.205,65 €/any.

2. Cada any es meriten 12 mensualitats.

3. La Universitat de les Illes Balears, com a entitat contractant, ha d'assumir qualsevol cost de contractació que excedeixi de l'ajut concedit, derivat d'increments retributius dels salaris dels investigadors contractats, d'increments de la quota empresarial de la Seguretat Social, d'increments en les taules salarials dels convenis col·lectius d'aplicació corresponents, de l'aplicació de l'article 21.d) de la Llei 14/2011 o de qualsevol altra circumstància.

4. La Universitat de les Illes Balears està obligada a aplicar les retencions fiscals que calguin i a ingressar les quantitats corresponents pels pagaments que facin al personal en formació.

Setè Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones amb titulació oficial universitària que, en la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds, reuneixin els requisits que s'especifiquen dins aquesta convocatòria.

Vuitè Requisits dels candidats

1. En el termini de presentació de sol·licituds, els candidats han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents. Queden excloses de concórrer-hi les que es trobin en situació d'estada.

b) Tenir la titulació de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o arquitectura segons la modalitat de sol·licitud:

 • Modalitat a: grau en Medicina o llicenciatura en Medicina.
 • Modalitat b: grau en Infermeria o diplomatura en Infermeria.
 • Modalitat c: grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o arquitectura adscrita a una branca de coneixement vinculada al projecte de tesi.

c) Estar matriculat o admès en un programa oficial de doctorat, per a l'any acadèmic 2022-2023, d'acord amb la normativa vigent.

També podran sol·licitar l'ajut els candidats que, en el moment de presentació de la sol·licitud, no estiguin matriculats o admesos en un programa de doctorat, i que es trobin en disposició de ser admeses en la data d'acceptació de l'ajut, d'acord amb l'apartat 13.19.c) d'aquest annex.

2. En el moment de l'acceptació, els candidats han d'estar en disposició de complir els requisits següents:

a) En el cas dels candidats amb estudis de 240 crèdits, addicionalment han d'acreditar un mínim de 60 crèdits inclosos en un o diversos màsters universitaris en el moment d'acceptació de l'ajut.

b) En el cas dels candidats amb estudis de 180 crèdits, addicionalment han d'acreditar un mínim de 120 crèdits inclosos en un o diversos màsters universitaris en el moment d'acceptació de l'ajut.

c) En el cas de persones amb estudis corresponents al nivell 3 MECES (300 crèdits o superior) no cal acreditar formació addicional de màster universitari, tot i que en el cas de tenir-la serà considerada com a mèrit als efectes d'allò que disposa l'apartat 13.3.a) d'aquest annex.

d) En qualsevol cas, la finalització dels estudis ha de ser posterior a l'1 de gener de 2013.

e) Tenir la residència a les Illes Balears.

f) Estar matriculat en un programa oficial de doctorat, per a l'any acadèmic 2022-2023, d'acord amb la normativa vigent.

3. En els casos següents, la data d'acabament dels estudis pot ser com a límit l'1 de gener de 2008:

a) Les persones graduades en Infermeria i Medicina que, en el moment de sol·licitar l'ajut, tinguin un títol de formació sanitària especialitzada (EIR i MIR, respectivament).

b) Els titulats que varen acabar els estudis després de l'1 de gener de 2008 i que acreditin que des d'aquesta data fins avui dia s'han dedicat a tenir cura de fills menors de sis anys o de persones dependents.

4. Les persones candidates han de complir tots els requisits el dia que acabi el termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit de residència a les Illes Balears, que es pot acreditar mitjançant un certificat d'empadronament a un municipi de les Illes Balears en el moment d'acceptar l'ajut.

Novè Sol·licitud

1. Les sol·licituds s' han de presentar de forma electrònica, juntament amb la documentació requerida en l'apartat 10 d'aquest annex, mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible al procediment publicat a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, de conformitat amb l'article 66.6 de la Llei 39/2015.

L'accés al tràmit s'ha de fer mitjançant certificat electrònic.

Addicionalment, la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es) conté la fitxa informativa completa.

La sol·licitud conté les declaracions responsables a què fa referència l'apartat c) de l'article 5.3 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009.

2. Les sol·licituds es poden emplenar en català, castellà o anglès.

3. El representant legal de la Universitat de les Illes Balears ha de presentar la sol·licitud amb el vistiplau de la persona que dirigeix la tesi i de la persona candidata, juntament amb la documentació requerida en el punt 10 d'aquest annex, mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a l'efecte a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es).

4. El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el 23 de gener i finalitza el dia 17 de febrer de 2023.

Desè Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

Juntament amb la sol·licitud s'han de presentar obligatòriament i degudament emplenats els documents següents:

1. Pel que fa al candidat:

a) Una fotocòpia del document nacional d'identitat. En el cas de candidats estrangers, una fotocòpia de la targeta de resident (NIE).

b) Un certificat acadèmic oficial complet, en format electrònic, de la llicenciatura (ambdós cicles), enginyeria, arquitectura o grau, en el qual han de constar les qualificacions de totes les assignatures superades amb els crèdits corresponents, les qualificacions obtingudes, el curs acadèmic i la nota mitjana de l'expedient. La nota mitjana s'ha d'expressar en una escala de 0 a 10 amb dos decimals.

c) Un certificat acadèmic oficial complet, en format electrònic, de les dades acadèmiques de màster, Diploma d'Estudis Avançats (DEA) o suficiència investigadora, que ha d'incloure totes les assignatures superades amb els crèdits corresponents, les qualificacions obtingudes, el curs acadèmic i la nota mitjana de l'expedient.

Si el títol s'ha obtingut a l'estranger, cal tenir en compte el següent:

- Per a les certificacions acadèmiques d'estudis cursats a l'estranger, s'ha de presentar la declaració d'equivalència de la nota mitjana de l'expedient acadèmic universitari, de conformitat amb la regulació prevista en la Resolució de 21 de març de 2016 de la Direcció General de Política Universitària per la qual s'actualitzen la relació de les escales de qualificació dels estudis o títols universitaris estrangers i les equivalències al sistema de qualificació de les universitats espanyoles i en la Resolució de 21 de juliol de 2016, que la complementa. Per a la valoració dels mèrits acadèmics només es tindrà en compte la declaració d'equivalència de notes mitjanes d'estudis universitaris realitzats en centres estrangers emesa pel Ministeri d'Universitats. Aquesta declaració d'equivalència es pot obtenir a través de la pàgina web del Ministeri d'Universitats.

- Les persones candidates que hagin cursat els estudis a l'estranger i tinguin el certificat acadèmic en un idioma diferent del català, el castellà o l'anglès n'han de presentar també la traducció oficial a un d'aquests idiomes.

d) Un currículum en el format de la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia o un currículum normalitzat (CVN), disponible en la pàgina https://cvn.fecyt.es, en el qual hi ha d'aparèixer la nota mitjana de l'expedient de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau i en cap cas la ponderació amb la nota mitjana de l'expedient de màster.

e) L'historial del grup de recerca en què s'integra el director de la tesi doctoral, amb una referència especial als aspectes relatius a la formació de personal investigador.

f) Un justificant de la relació contractual i/o estatutària del director de la tesi amb l'entitat, d'acord amb el punt 5.1 d'aquesta convocatòria.

g) Un document acreditatiu de la concessió del projecte marc, d'acord amb el punt 5.4, en què han de figurar la quantitat concedida per finançar el projecte, les dates d'execució i els membres que en formen part, tot avalat per l'investigador principal, i una declaració responsable, si s'escau, sobre qualsevol altre ajut institucional, sol·licitat o concedit, relacionat amb la sol·licitud.

h) Una descripció del projecte de tesi doctoral (màxim 300 paraules).

i) Una memòria, que inclogui: objectius, metodologia i planificació general de feina dels quatre anys.

j) Un certificat d'empadronament per acreditar que resideix a les Illes Balears, si la residència no consta en la documentació aportada, o una declaració responsable en què indiqui que, si és proposat com a beneficiari d'un ajut d'aquesta convocatòria, presentarà el certificat en el moment en què l'accepti.

k) Una declaració responsable del gaudi d'ajuts de característiques similars. En el cas que el candidat hagi gaudit d'altres ajuts, ha d'especificar les dates i les entitats que han atorgat aquests ajuts.

l) Una còpia de la matrícula o de l'admissió en un programa oficial de doctorat per a l'any acadèmic en curs, o bé el document acreditatiu que es troba en disposició de ser admesa en la data d'acceptació de l'ajut, d'acord amb el punt 13.19.c).

m) Els candidats als quals s'ha d'aplicar alguna de les excepcions que recull el punt 8.3 han de presentar un certificat oficial que justifiqui l'excepció.

2. Pel que fa a la Universitat de les Illes Balears:

a) Una còpia del document d'identitat (CIF, NIF o NIE) de l'entitat  o de les persones que la representen.

b) El fet de presentar la sol·licitud d'ajuts a la formació de professorat universitari implica autoritzar la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura a consultar a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a les hisendes públiques estatal i autonòmica les dades de les persones contractades amb càrrec a aquests ajuts. En el cas que aquesta autorització no s'atorgui, l'entitat sol·licitant ha de presentar una declaració de no autorització i, a més, els certificats de l'Administració tributària estatal i de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acreditin el compliment de les obligacions en matèria tributària i de la Seguretat Social, respectivament.

Onzè Esmena de la sol·licitud

1. Si la documentació presentada és incompleta o no compleix els requisits que exigeix aquesta Resolució, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu dies naturals, la completi o n'esmeni les deficiències, amb indicació que, si no ho fa es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Per avaluar la sol·licitud no s'ha de tenir en compte cap mèrit presentat després de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Dotzè Instrucció del procediment

1. L'òrgan instructor del procediment és la Direcció General de Política Universitària i Recerca, que ha de dur a terme les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució corresponent, en el marc de l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

2. En concret, correspon a l'òrgan instructor:

a) Determinar les persones admeses a la convocatòria.

b) Resoldre els dubtes d'interpretació que puguin sorgir en relació amb les bases reguladores de la subvenció i la convocatòria.

c) Sol·licitar l'informe de la Comissió de Selecció al qual fa referència el punt 13.17 d'aquest annex.

d) Sol·licitar els informes que siguin necessaris per elaborar la proposta de resolució.

e) Requerir els documents complementaris que es considerin necessaris per conèixer les circumstàncies peculiars de cada cas a l'efecte de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a les ajudes.

f) Formular la proposta de resolució.

Tretzè Avaluació i selecció. Criteris objectius i de preferència que han de regir la concessió dels ajuts

1. Les subvencions regulades en aquesta Resolució es concedeixen amb subjecció als principis d'objectivitat, transparència i publicitat, i el sistema de selecció és la concurrència competitiva.

2. Les sol·licituds s'han de sotmetre a una avaluació en dues fases, una d'externa i una altra d'interna.

3. La fase 1 o avaluació externa és a càrrec de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), i serà executada per persones expertes externes a la comunitat autònoma. Els criteris d'aquesta avaluació, aplicables a cadascuna de les àrees seleccionades pels candidats, són els següents:

a) Criteris relatius al candidat (fins a un màxim de 40 punts). S'han de valorar la nota mitjana que ha obtingut en els estudis de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura i el seu potencial a partir dels aspectes científics (beques obtingudes, participació en congressos, cursos de formació, publicacions, etc.) i altres aspectes del currículum.

b) Criteris relatius al grup de recerca (fins a un màxim de 30 punts). S'han de valorar la capacitat formativa de doctors i l'activitat de recerca que duu a terme (valoració general dels projectes de recerca, les publicacions, les patents, els articles de transferència del coneixement i altres resultats científics destacats).

c) Criteris relatius a la qualitat del projecte (fins a un màxim de 30 punts). S'ha de valorar el projecte de tesi (objectius, pla de treball i metodologia, innovació de la proposta, viabilitat i previsió de resultats, i també de l'impacte social i econòmic esperat).

Una vegada rebudes les avaluacions externes, s'han de notificar individualment a les persones candidates.

A partir d'aquesta notificació, els candidats disposen d'un termini de deu dies naturals per formular les al·legacions que considerin oportunes.

4. Per superar la fase 1 els candidats han d'obtenir una puntuació igual o superior a 50 punts.

5. La fase 2 o selecció interna és a càrrec de la Comissió de Selecció Interna, que ha de fer l'avaluació interna i ha d'emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució. Aquesta Comissió està integrada per les persones següents:

a) El director general de Política Universitària i Recerca, que hi actua com a president.

b) El vicerector de Personal Docent i Investigador de la Universitat de les Illes Balears.

c) El director científic per a l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears.

d) Tres experts designats pel conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

e) La cap del Servei d'Universitat.

f) La cap del Servei d'Investigació Sanitària de la Conselleria de Salut i Consum.

g) La cap de la Secció IV de la Direcció General de Política Universitària i Recerca, que hi actua com a secretària.

6. La Comissió de Selecció ha de revisar els informes elaborats per l'organisme extern d'avaluació. En el cas que les avaluacions s'hagin efectuat per comissions d'avaluació o coordinadors d'àrea, la Comissió pot fer, si ho considera necessari, la ponderació de les notes de l'avaluació externa. Aquesta ponderació ha de consistir a estandarditzar les notes en cada branca de coneixement i, després, a aplicar una escala de normalització de les notes.

A partir d'aquesta ponderació s'ha de crear una llista que ordeni les persones candidates per àrees temàtiques, establertes en el punt 1.3, i revisar quina és la millor nota de tall, tenint en compte les desviacions de la mitjana produïdes en l'avaluació per àrea temàtica.

7. La Comissió de Selecció Interna ha de publicar una diligència en la pàgina http://dguni.caib.es en la qual ha d'aparèixer la llista amb els candidats convocats a entrevistes.

8. El procés d'avaluació intern consisteix en una entrevista personal en què el candidat ha de defensar el projecte de tesi. Aquesta entrevista és presencial i no s'admeten videoconferències. Aquesta fase s'ha de valorar amb una puntuació màxima de 30 punts, d'acord amb els criteris següents:

a) L'adequació i la motivació del candidat amb relació a la feina proposada (fins a un màxim de 15 punts).

b) El coneixement del projecte que presenta (fins a un màxim de 15 punts).

9. El fet de no assistir a l'entrevista és motiu d'exclusió del procés selectiu.

10. Per superar la fase 2 els candidats han d'obtenir una puntuació igual o superior a 15 punts.

11. La puntuació final de cada persona candidata serà la suma de les puntuacions obtingudes a les fases 1 i 2.

12. En el cas que el nombre d'ajudes previst en el punt 1 d'aquest annex no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds que compleixen els requisits i hagin superat les fases d'avaluació 1 i 2, la concessió d'aquestes s'ha de prioritzar d'acord amb les regles i els criteris que s'indiquen en els punts 13 a 20, ambdós inclosos.

13. Els sol·licitants que compleixin els requisits establerts i hagin superat les dues fases de l'avaluació s'han d'agrupar segons les modalitats establertes a l'apartat 1 d'aquest annex.

14. Les sol·lictuds de cadascuna de les modalitats s'han de classificar, al seu torn, segons la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris establerts en els apartats anteriors d'aquest punt.

15. Els auts s'han de concedir als sol·licitants de cada modalitat que hagin obtingut més puntuació fins al nombre d'ajuts prevists per a cada modalitat i s'ha de denegar a la resta de sol·licitants per manca de disponibilitat pressupostària.

16. En el cas que en alguna modalitat hi hagi menys sol·licitants, que compleixin tots els requisits i hagin estat avaluats favorablement, que el nombre d'ajuts que s'estableixen per a la modalitat a l'apartat 4 del punt primer d'aquest annex, el romanent es pot redistribuir entre les altres modalitats de la manera següent:

- Si el romanent correspon a la modalitat a ha de passar a la modalitat b, i viceversa. Si encara hi ha romanent, aquest ha de passar a la modalitat c.

- Si el romanent correspon a la modalitat c, ha de passar a modalitat a. Si encara hi ha romanent, aquest ha de passar a la modalitat b.

17. Una vegada fetes les entrevistes, la Comissió ha d'emetre l'informe que ha de servir de base al director general de Política Universitària i Recerca, com a òrgan instructor del procediment, per elaborar la llista provisional els vuit candidats, seguits dels candidats en reserva. Aquesta llista s'ha de publicar en la pàgina web http://dguni.caib.es, en què ha de figurar la puntuació obtinguda.

18. Els candidats disposen d'un termini de deu dies naturals a partir de la publicació per formular les al·legacions que considerin oportunes.

19. En el termini de deu dies naturals comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la llista provisional, els candidats seleccionats han de presentar els documents següents:

a) Un escrit d'acceptació de l'ajut, adreçat al director general de Política Universitària i Recerca.

b) Un escrit de la UIB en què s'accepti l'ajut, adreçat al director general de Política Universitària i Recerca.

c) L'acreditació d'haver formalitzat la matrícula en un programa de doctorat oficial per a l'any acadèmic 2022-2023.

d) D'acord amb el punt 8.2, si escau, el certificat acadèmic oficial que acrediti la superació dels crèdits de màster universitaris necessaris per complir amb els requisits d'aquesta convocatòria.

20. Si el candidat seleccionat no lliura aquesta documentació en el termini establert, s'ha de considerar que renuncia a l'ajut.

21. Una vegada s'hagin analitzat les al·legacions presentades, o un cop acabat el termini sense que se n'hagi presentada cap, l'òrgan instructor ha de signar la proposta de resolució amb la relació de tots els candidats ordenats segons la puntuació obtinguda. Aquesta proposta s'ha de publicar a la pàgina web http://dguni.caib.es.

22. Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria poden quedar totalment o parcialment vacants.

Catorzè Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura

1. Una vegada que s'hagin analitzat les al·legacions presentades, o un cop acabat el termini sense que se n'hagi presentada cap, l'òrgan instructor ha d'elevar la proposta de resolució al conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, que ha de resoldre motivadament el procediment en un termini màxim de sis mesos comptadors des de l'acabament del termini per presentar sol·licituds.

La resolució del conseller ha d'incloure la llista dels beneficiaris a qui s'atorga la subvenció i la quantia d'aquesta, així com la llista de les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d'exclusió.

En el cas que la convocatòria no es resolgui en el termini de sis mesos fixat en aquest apartat, totes les sol·licituds s'han d'entendre desestimades.

2. La resolució del conseller s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es).

3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb el que disposa l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Quinzè Contractació i incorporació dels investigadors

1. La UIB ha de formalitzar els contractes amb els investigadors candidats i els han de trametre a la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

2. El termini per a la incorporació dels investigadors a la Universitat de les Illes Balears és l'1 de setembre de 2023.

En el cas que la publicació de la resolució del conseller de concessió de les ajudes FPU-CAIB 2023 sigui posterior a aquesta data, el termini per a la incorporació finalitza als 15 quinze dies naturals, comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de concessió al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. En el contracte s'ha d'indicar la durada d'aquest, la retribució que rebrà l'investigador i la data d'incorporació efectiva al lloc de feina, i s'ha de fer referència expressa al finançament amb càrrec a aquesta convocatòria.

Setzè Certificació i justificació econòmica dels ajuts

1. Certificació del sou i seguretat social. Abans del 31 de març de cada any la Universitat de les Illes Balears ha de justificar les despeses fetes durant l'anualitat anterior, corresponents al sou i la quota patronal de la Seguretat Social, en l'aplicació de cadascun dels ajuts que els han concedit, mitjançant un certificat.

Per justificar les despeses fetes s'ha de presentar la documentació següent:

a) Un certificat de les despeses realitzades signat pel responsable de l'entitat. Aquest certificat ha de contenir un resum de les despeses fetes durant el període que s'ha de justificar amb indicació de la data de pagament.

b) Les nòmines.

c) El model TC1 de la Tresoreria General de la Seguretat Social i el justificant del pagament bancari.

d) El model TC2 de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

e) El model 111 (retencions i ingressos a compte de l'IRPF) amb el justificant compulsat del pagament bancari corresponent al període de justificació.

f) El model 190 compulsat (resum anual de retencions i ingressos a compte de l'IRPF) corresponent al període de justificació. S'ha de presentar el primer full de dades generals i els corresponents a les persones declarades.

2. Juntament amb la justificació de la darrera anualitat, la Universitat de les Illes Balears ha de justificar tot el període de l'ajut, quant al sou i a la quota patronal de la Seguretat Social, mitjançant un compte justificatiu final, que ha de contenir les despeses fetes durant tot el període de l'ajut. Aquest document s'ha de presentar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca en format electrònic.

 

Dissetè Pagament

1. El pagament en concepte de despeses de contractació de la primera anualitat es durà a terme anticipadament, una vegada signada la resolució de concessió.

De conformitat amb el que preveu l'art. 37.2 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, el Consell de Govern, en la sessió de 28 de novembre de 2022, ha autoritzat el pagament anticipat, fins al 100 % de l'import de la subvenció, per raons d'interès públic, atès que la Universitat no disposa de recursos suficients per finançar transitòriament l'execució dels contractes.

D'acord amb el que disposa l'art. 25.3.c) del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressupostos de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s'eximeix la Universitat de les Illes Balears de prestar aval pel pagament anticipat.

2. El pagament de les anualitats posteriors es durà a terme una vegada que l'òrgan gestor hagi donat la conformitat a la justificació de l'anualitat anterior.

3. Les quantitats romanents es justificaran en la darrera anualitat.

4. El pagament dels ajuts corresponents a les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació adscrit a la Universitat de les Illes Balears d'aquesta subvenció correspon a la Direcció General de Política Universitària i Recerca i s'ha d'abonar mitjançant un endós a la Universitat de les Illes Balears.

5. La dotació màxima de cada ajut en concepte de taxes acadèmiques per a cada persona investigadora en formació adscrita a la UIB a l'empara d'aquesta convocatòria, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment d'expedient, i la defensa de la tesi doctoral, és de 1.139,00 euros per a tot el període de l'ajut.

6. Abans del 15 d'octubre de cada any, la Universitat de les Illes Balears ha de presentar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca un certificat individual detallat amb les quantitats i els conceptes corresponents a cada investigador relatius al curs acadèmic.

7. Les quantitats màximes, en concepte de taxes acadèmiques, corresponents a cada investigador són les següents:

Concepte

Quantitat màxima

Període de pagament

Obertura i manteniment d'expedient

40,00 €

Anual (màxim quatre cursos acadèmics)

Tutela acadèmica

225,00 €

Anual (màxim quatre cursos acadèmics)

Lectura de la tesi

175,00 €

Una vegada defensada la tesi doctoral

8. Els investigadors en formació que defensin la tesi doctoral fora del període d'aquesta convocatòria perden el dret a rebre l'import destinat al concepte de taxes acadèmiques.

Divuitè Formació en competències docents dins de l'àmbit universitari

1. De conformitat amb l'objecte de la convocatòria, les persones beneficiàries dels contractes predoctorals FPU han d'adquirir en la UIB la formació docent que faciliti la seva inserció com a personal docent i investigador (PDI) dins del sistema universitari espanyol.

2. Aquesta formació, conduent a l'adquisició de competències docents dins de l'àmbit universitari, s'ha d'orientar a l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics subjacents a aquestes competències, i s'ha de dirigir, en conjunt, a completar les habilitats necessàries per a l'exercici de la docència dins de l'àmbit científic de la tesi que es desenvolupi.

Dinovè Col·laboració en tasques docents dins de l'àmbit universitari

1. De conformitat amb el que estableix l'article 4.2 del Reial decret 103/2019, la col·laboració en tasques docents suposarà fins a un màxim de 180 hores durant l'extensió del contracte predoctoral, i sense que en cap cas es puguin superar les 60 hores anuals.

2. La col·laboració en tasques docents de les persones beneficiàries dels ajuts FPU a l'empara d'aquesta convocatòria ha de ser d'un mínim de 90 hores repartides dins els anys de durada de l'ajut.

3. L'exercici pràctic d'aquestes competències a adquirir s'ha de fer en titulacions de grau i excepcionalment en titulacions de màster. En cap cas, el beneficiari de l'ajut pot ser responsable d'una assignatura o coordinar-la, dirigir treballs finals de grau o màster ni formar part de tribunals o signar actes.

4. Les activitats així exercides no donen dret a cap retribució addicional per part de la UIB i es duran a terme sota la tutela i suport d'un o més docents del departament de la UIB que gestioni el programa de doctorat en el qual es trobi matriculada el beneficiari de l'ajut, amb l'acord previ de la persona que dirigeix la tesi doctoral i del departament implicat, i sense que en cap cas es pugui desvirtuar la finalitat investigadora i formativa dels ajuts. L'autorització i certificació d'aquestes ha de ser emesa per la persona designada per la UIB a aquest efecte.

Vintè Obligacions de la Universitat de les Illes Balears

1. La Universitat de les Illes Balears està obligada a posar a disposició del personal contractat les instal·lacions i mitjans materials i formatius necessaris per a l'adequat desenvolupament del seu treball, així com a garantir-los els drets i les prestacions dels quals gaudeix el personal de l'entitat de similar categoria.

2. La Universitat de les Illes Balears ha de donar publicitat al caràcter públic del finançament de l'activitat subvencionada i han de fer referència expressa a l'actuació de què es tracti i a l'òrgan concedent en els contractes laborals, i també en les publicacions, ponències, activitats de difusió de resultats i qualsevol altra que resulti dels ajuts concedits a l'empara d'aquesta Resolució.

3. A més, la Universitat de les Illes Balears ha de complir la resta d'obligacions recollides en l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 i qualsevol altra que es derivi de l'aplicació d'aquesta Resolució.

4. Correspon a la Universitat de les Illes Balears vetllar pels principis que han de respectar els projectes i altres activitats en què participin els contractats a l'empara d'aquesta convocatòria i s'han d'atenir a allò que estableixen els principis internacionals i la normativa vigent en matèria de bioètica, experimentació animal, bioseguretat, seguretat biològica, protecció del medi ambient, patrimoni natural i biodiversitat i protecció de dades.

5. L'acceptació de l'ajut per part de la Universitat de les Illes Balears implica el compliment de les obligacions que s'inclouen en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

6. L'incompliment d'aquestes obligacions implica la revocació dels ajuts concedits, d'acord amb els articles 43 i 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

7. Així mateix, la Universitat de les Illes Balears ha de complir les normes que fixa aquesta convocatòria, així com qualsevol altra que s'estableixi per fer el seguiment científic de l'activitat que duen a terme i per justificar els fons públics rebuts. Concretament, s'han de sotmetre al règim d'obligacions i sancionador que preveuen els articles 11, 50 i següents del Text refós de la Llei de subvencions.

8. El manteniment dels ajuts està condicionat al compliment de tots els requisits que exigeix aquesta convocatòria i especialment al compliment de l'obligació de l'investigador en formació de dur a terme el treball programat.

9. La Universitat de les Illes Balears està obligada a comunicar a l'òrgan concedent qualsevol eventualitat en l'activitat subvencionada que n'afecti el compliment segons els termes de la concessió de l'ajut. La UIB disposa de quinze dies naturals comptadors des del moment en què tingui coneixement del fet per comunicar-lo.

10. La Universitat de les Illes Balears ha d'acollir el personal investigador en formació i, a més, ha de complir les obligacions següents:

a) Formalitzar amb el candidat un contracte predoctoral en formació, a l'empara de la Llei 14/2011.

b) Lliurar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca una còpia del contracte que han formalitzat. Per fer-ho, disposa d'un mes a partir de la data en què l'investigador en formació s'incorpori a l'entitat.

c) Justificar la despesa, d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria.

d) Conservar tots els justificants de pagament i col·laborar amb les institucions de control.

e) Fer constar en totes les publicacions, els informes o les memòries o qualsevol documentació, la menció de la concessió de l'ajut de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, així com els logotips corresponents.

f) Donar el suport necessari al personal investigador en formació i facilitar-li la utilització dels mitjans, els instruments o l'equipament que calguin per poder desenvolupar la seva activitat normalment.

g) Vetllar pel desenvolupament adequat del programa de formació del personal investigador en formació, al qual no es pot exigir fer cap activitat que no estigui relacionada amb la seva recerca o amb la formació específica necessària per desenvolupar-la. No obstant això, el personal investigador en formació ha de col·laborar en tasques docents, amb els límits que estableix l'apartat 19, sense que en cap cas es pugui desvirtuar la finalitat investigadora i formativa dels ajuts.

h) Comunicar a l'òrgan concedent les renúncies, interrupcions i altres incidències en l'execució dels ajuts en el termini màxim de deu dies hàbils des de la data en què es produeixin.

i) Vetllar pel compliment de les obligacions de l'investigador en formació.

j) Atendre el personal de la Direcció General de Política Universitària i Recerca en les visites de control periòdiques.

Vint-i-unè Obligacions dels investigadors en formació

1. Els investigadors en formació han de complir les obligacions següents:

a) Incorporar-se a l'entitat d'acord amb el que estableix el punt 15. Si l'investigador en formació no s'incorpora a l'entitat en el termini establert, s'entén que renuncia a l'ajut.

b) Complir amb aprofitament les etapes del programa de formació i especialització, que s'han d'ajustar a les normes pròpies del centre on es dugui a terme el projecte i a les directrius que estableixi el tutor, amb dedicació exclusiva a aquesta funció.

c) Ajustar-se al règim intern o de funcionament de l'entitat on es duguin a terme les seves activitats.

d) Atendre les obligacions que els corresponguin per raó de la inclusió en el règim general de la Seguretat Social.

e) Desenvolupar els treballs de la tesi a la UIB. Si l'investigador en formació vol canviar de director o de projecte de recerca, o en el cas de paralització o absència temporal, cal que prèviament sol·liciti l'autorització de la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

f) Fer constar, en totes les publicacions, articles, pòsters, informes, memòries, etc., que puguin derivar del treball dut a terme, que aquest ha estat possible gràcies a la concessió de l'ajut de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears. Amb aquesta finalitat, s'hi ha d'incloure el logotip corresponent.

g) Dedicar l'ajut a la finalitat establerta. Les entitats i persones beneficiàries d'aquest ajut estan obligades a destinar aquest ajut a la finalitat per a la qual es concedeix.

S'entén que no es compleix aquest requisit quan es produeix alguna de les circumstàncies següents:

- L'incompliment total i manifest dels objectius per als quals es va concedir l'ajuda, determinat a través dels mecanismes de seguiment, control i comprovació, serà causa de la pèrdua del dret al cobrament de les quantitats pendents de percebre.

- La falta de presentació dels informes de seguiment intermedis o finals (establerts en el punt 21 d'aquesta convocatòria), comportarà la devolució de les quantitats percebudes i no justificades i, en el seu cas, la pèrdua del dret al cobrament de les quantitats pendents de percebre.

- La falta de presentació de la justificació en el termini establert, així com les obligacions de la Universitat de les Illes Balears (establertes en el punt 20 d'aquesta convocatòria), comportarà l'exigència del reintegrament i altres responsabilitats establertes.

- En el supòsit de falta de justificació o de concurrència d'alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.

- En aquests casos es requerirà el beneficiari perquè aporti la documentació en el termini de quinze dies hàbils des de l'endemà a la notificació del requeriment. La no aportació per part de l'entitat o persona beneficiària serà causa de reintegrament total de l'ajuda i, en el seu cas, de la pèrdua del dret al cobrament de les quantitats pendents de percebre.

2. El seguiment de la feina feta pels investigadors en formació correspon a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, que ha d'establir els procediments adequats i que pot designar els òrgans, les comissions o els experts que consideri necessaris per comprovar que l'ajut s'aplica correctament. Per facilitar aquesta tasca, els investigadors en formació tenen l'obligació de proporcionar la documentació o informació següents de la manera que s'indica a continuació:

a) Han de comunicar en el termini de cinc dies hàbils el començament de l'activitat i han d'emplenar i trametre a la Direcció General de Política Universitària i Recerca la declaració d'incorporació amb el vistiplau del director de la tesi, d'acord amb l'imprès normalitzat d'aquesta Direcció General (annex 2).

b) Durant tot el temps en què gaudeixin de l'ajut, han de lliurar, en el termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de les dates en què es compleixin els anys primer, segon i tercer, una memòria anual (annex 3), amb una extensió aproximada de 1.000 paraules, que ha de contenir aquests punts:

- Les activitats que han dut a terme i els resultats obtinguts.

- El grau d'aprofitament de les activitats de formació i el desenvolupament de les feines fetes.

- El currículum actualitzat.

- Un exemplar de les publicacions derivades de la recerca.

- Un informe del director de la tesi que expliqui el grau d'aprofitament i el desenvolupament de les feines fetes.

c) En la data d'acabament de l'ajut, independentment de la causa per la qual hagi acabat, han de presentar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca una memòria final en un imprès normalitzat (annex 4).

d) Abans del 30 de novembre de 2025, han d'acreditar els seus coneixements d'anglès davant la Direcció General de Política Universitària i Recerca presentant un certificat del nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR), o bé un títol equivalent, com el First Certificate in English o un altre, els quals apareixen en l'annex de la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 3 de juliol de 2014, per la qual es determinen els certificats de nivell de coneixements de llengües estrangeres (BOIB núm. 91, de 5 de juliol). En el cas que l'investigador en formació no acrediti els coneixements d'anglès en la data límit establerta, s'ha de suspendre el seu sou temporalment fins que els acrediti. Aquesta suspensió del sou no és recuperable més enllà del temps total de gaudi de l'ajut (48 mesos des de l'inici del contracte).

e) Han de lliurar al departament de personal o de nòmines de la UIB un extracte bancari mensual, semestral o anual, amb el DNI o NIE i la signatura, en què s'indiqui que han rebut la nòmina.

f) Han de comunicar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, mitjançant un escrit, la data de lectura de la tesi doctoral. En el termini d'un mes des de la defensa de la tesi doctoral, han de lliurar a la Direcció General una còpia del resguard del pagament de les taxes per expedir el títol de doctor.

g) En el cas de gaudir d'un contracte per al període d'orientació postdoctoral (POP), d'acord amb el punt 4.6, han de lliurar un informe amb el vistiplau del director de la tesi sobre les tasques que han de fer a partir de la defensa de la tesi fins a l'acabament del POP.

3. A l'efecte de millorar el seguiment de la feina feta pels investigadors en formació, la Direcció General de Política Universitària i Recerca pot demanar que es presenti la informació complementària que consideri adient.

4. Així mateix, l'investigador en formació ha d'atendre el personal de la Direcció General de Política Universitària i Recerca en les visites de control periòdiques.

5. Als efectes de seguiment i control, la Direcció General de Política Universitària i Recerca s'ha de comunicar periòdicament amb l'investigador en formació.

Vint-i-dosè Drets del personal investigador en formació

1. El personal investigador en formació té reconeguts els drets següents:

a) El dret a ser inclòs en el règim general de la Seguretat Social i, a més, el dret de gaudir del règim de vacances, permisos i llicències de què gaudeixi el personal investigador de l'organisme al qual estigui adscrit.

b) Els drets de caràcter laboral, com també els de la Seguretat Social, derivats del contracte que formalitzin amb l'entitat a la qual estiguin adscrits. Per assimilació al règim dels treballadors per compte d'altri, han de gaudir d'atenció en l'àmbit de la salut laboral i de la prevenció de riscs laborals.

c) El dret a rebre de l'entitat que els aculli la col·laboració i el suport necessaris per desenvolupar normalment els seus estudis i programes de recerca, d'acord amb les disponibilitats d'aquesta i amb el que estableix el punt 20.10.

2. Corresponen al personal investigador en formació els drets de la propietat intel·lectual derivats de l'activitat formativa associada a la recerca i de la seva contribució a aquesta, d'acord amb el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril. Els drets esmentats són compatibles amb altres drets que es puguin derivar de la recerca, dels quals en són independents i als quals es poden acumular, sense perjudici dels condicionants que presenta l'obra col·lectiva, si l'investigador en formació participa en un projecte col·lectiu de recerca o hi està vinculat.

3. Pel que fa als possibles drets del personal investigador en formació sobre la propietat industrial, cal ajustar-se a allò que disposen la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents, i, si escau, el Reial decret 55/2002, de 18 de gener, sobre l'explotació i cessió d'invencions realitzades en els ens públics d'investigació. Els drets esmentats no tenen naturalesa salarial en cap cas.

4. El personal investigador en formació ha de col·laborar en tasques docents en l'àmbit universitari, de conformitat amb l'article 4.2 del Reial decret 103/2019, fins a un màxim de 180 hores durant l'extensió total del contracte predoctoral, i sense que en cap cas es puguin superar les 60 hores del curs acadèmic, dins dels termes establerts al punt 19 d'aquest annex.

5. La persona sol·licitant podrà demanar un canvi de director o directora de tesi o de projecte, a petició de la persona interessada, amb la justificació del motiu. La Direcció General de Política Universitària i Recerca podrà autoritzar els canvis.

En tot cas, els canvis que s'autoritzin, ho seran en termes que no desequilibrin les circumstàncies que van motivar la concessió de l'ajut i, especialment, atenent a les valoracions atorgades en cada un dels criteris d'avaluació, així com al compliment de l'objecte de l'ajuda en el període d'execució per al qual va ser concedida. Per aquest motiu, els canvis de director de tesi o de projecte només podran ser autoritzats sota circumstàncies excepcionals degudament justificades i avalades pel director de tesi amb el vistiplau de la persona responsable del centre sol·licitant.

La sol·licitud d'autorització per a canvi de direcció de tesi o de projecte ha d'adjuntar la documentació i l'acceptació per part de la direcció de la tesi sortint i entrant, així com de la persona responsable del centre d'adscripció.

Vint-i-tresè Incompatibilitats

1. Aquest ajut per formar personal investigador és incompatible amb qualsevol altre ajut de característiques semblants i també amb vinculacions contractuals que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la formació en recerca.

2. Són compatibles amb les retribucions que provinguin del projecte marc d'R+D, dels contractes fets en aplicació de l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i de la Llei 14/2011. Finalment, aquests ajuts també són compatibles amb els ajuts complementaris finançats per la Comissió Europea per fomentar la formació i la mobilitat dels investigadors.

3. Així mateix, són compatibles amb les retribucions que provinguin de complements per tasques docents que pugui fer la persona beneficiària per tasques associades amb el projecte formatiu desenvolupat que tinguin caràcter no habitual i no restin dedicació o suposin una interrupció del procés formatiu objecte de l'ajut.

4. Finalment, també són compatibles amb ajuts per a l'assistència a congressos, reunions o jornades científiques, amb els ajuts per a viatge, allotjament i/o manutenció per a la realització d'estades en altres centres, concedides per organismes públics o privats, nacionals o internacionals, i prèvia autorització per part de la Direcció General de Política Universitària i Recerca per a l'absència temporal.

5. El personal investigador en formació beneficiari d'aquests ajuts o la Universitat de les Illes Balears han de comunicar qualsevol possible causa d'incompatibilitat a la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

Vint-i-quatrè Interrupcions

1. La Direcció General de Política Universitària i Recerca pot concedir la interrupció temporal del gaudi de l'ajut a petició raonada de l'investigador en formació, sense percepció econòmica i amb la conformitat expressa del director del projecte i de l'investigador principal, sempre que la interrupció no impliqui una despesa econòmica a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura ni un ajornament en el temps.

2. La persona investigadora en formació podrà sol·licitar la interrupció i pròrroga ocasionada per un cas de força major quan es produeixi per les següents causes:

a) Permís de maternitat o paternitat.

b) Adopció.

c) Guarda amb fins d'adopció o acolliment.

d) Risc durant l'embaràs.

e) Risc durant la lactància natural de menors de nou mesos.

f) Incapacitat temporal durant l'embaràs per causes vinculades amb el mateix.

g) Incapacitat temporal per accident o altres causes diferents a les anteriors per un període d'almenys dos mesos consecutius.

3. La interrupció i pròrroga ha de ser autoritzada per l'òrgan concedent, que podrà demanar els informes que consideri oportuns, i donarà lloc a la modificació dels termes de la resolució de concessió.

Quan s'autoritzi la interrupció i pròrroga, no es consideraran subvencionables les despeses derivades de la contractació en les quals pugui incórrer l'entitat beneficiària (retribució i quota patronal de la Seguretat Social) durant el període d'interrupció.

4. Amb caràcter general, l'anualitat en què es produeixi la interrupció es veurà ampliada per un període idèntic al de la durada de la interrupció.

5. L'autorització d'interrupció i de pròrroga de l'ajuda en cap cas comporta un augment en la quantia de l'ajut concedit inicialment. Qualsevol increment en el pagament de la quota patronal de la Seguretat Social com a conseqüència del període prorrogat serà per compte de l'entitat beneficiària.

 

Vint-i-cinquè Baixes i renúncies

1. Les baixes o renúncies que es produeixin entre el personal investigador en formació de nova concessió durant els dotze primers mesos de gaudi de l'ajut, les poden cobrir els candidats consecutius de la llista de prelació. A aquest efecte, en la resolució de concessió s'ha d'incloure la relació dels sol·licitants que no han obtingut l'ajut perquè s'ha superat la quantia màxima del crèdit disponible.

En aquests casos, el període de gaudi de l'ajut comprèn el temps restant fins que es completin els quatre anys de la durada prevista inicialment.

2. Si un investigador en formació renuncia a l'ajut atorgat, ha de complir les obligacions següents:

a) Comunicar mitjançant un escrit al director de la tesi, a la Direcció General de Política Universitària i Recerca i al departament de personal o de nòmines de la UIB, amb una antelació mínima d'un mes, la intenció de renunciar a l'ajut i la data de finalització dels treballs fets.

b) Presentar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, en la data d'acabament de l'ajut, una memòria en imprès normalitzat (annex 5) que inclogui la totalitat del treball fet i dels resultats, així com el seu currículum actualitzat i un exemplar de totes les publicacions derivades de la recerca efectuada.

3. La UIB ha d'actuar de la manera següent:

a) Ha de comunicar la renúncia per escrit a la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

b) Si la renúncia és posterior a la contractació de l'investigador en formació, aquest ha de ser substituït d'acord amb l'apartat 1 d'aquest punt. La renúncia comporta la pèrdua de tots els drets adquirits per la UIB en relació amb la persona que renuncia a partir de la data en què sigui efectiva.

Vint-i-sisè Revocació i reintegrament dels ajuts

El fet de no complir les normes d'aquesta convocatòria, d'ocultar dades o presentar-ne de falses o inexactes, de no formalitzar el contracte en els termes establerts en aquesta convocatòria o de no justificar l'acció pot implicar que es revoqui la concessió de l'ajut i que s'hagin de reintegrar les quantitats rebudes, d'acord amb els articles 43 i 44 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, sens perjudici de l'aplicació del règim sancionador establert en el títol cinquè d'aquest Decret legislatiu.

Per tant, s'han de reintegrar les quantitats rebudes en el cas que s'hagi obtingut l'ajut falsejant les condicions requerides o amagant les que haguessin impedit que es concedís i en qualsevol altre supòsit que doni lloc a l'anul·lació de la resolució de concessió.

Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

Vint-i-setè Règim d'infraccions i sancions

Si s'incompleixen els requisits que estableixen aquesta convocatòria i l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, s'ha d'aplicar el règim d'infraccions i sancions que estableix el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i el que conté la legislació de finances i pressupostària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les normes que la despleguen.

Vint-i-vuitè Control

La Universitat de les Illes Balears i les persones beneficiàries queden sotmeses a les mesures de fiscalització, control i deure de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i als controls establerts en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control de les ajudes públiques.

L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits donarà lloc a la revocació de l'ajuda concedida.

Per intensificar el control a fi d'evitar el frau en les declaracions encaminades a obtenir ajudes, l'Administració pot determinar si s'ha produït l'ocultació a què es refereix el paràgraf anterior per qualsevol mitjà de prova; en particular, mitjançant les dades que estiguin a l'abast de qualsevol òrgan de les administracions públiques.

Vint-i-novè Exoneració de responsabilitats

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura no assumeix cap responsabilitat per l'actuació de l'investigador en formació o pels danys i perjudicis que en puguin sobrevenir, ni tampoc pels que pugui ocasionar a terceres persones.

Trentè Règim jurídic

En tot el que no s'especifica en aquesta Resolució, s'hi apliquen, de manera supletòria, el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, i totes les normes de caràcter economicoadministratiu que hi siguin aplicables.