Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres d'11 de gener de 2023 per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Marian Aguiló, de Palma

    Número de registre 177 - Pàgines 1259-1260

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria treballador /treballadora social convocada per mitjà de la Resolució de 6 de juliol de 2021 (BOIB núm. 93, de 13 de juliol de 2021)

    Número de registre 150 - Pàgines 1261-1264

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria psicòleg clínic / psicòloga clínica convocada per mitjà de la Resolució de 21 de desembre de 2018 (BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018)

    Número de registre 169 - Pàgines 1265-1268

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Cessament de personal eventual

    Número de registre 199 - Pàgina 1269

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Nomenament com a personal eventual d’una persona per ocupar el lloc de treball de coordinador de Batlia

    Número de registre 192 - Pàgines 1270-1271

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament de treballadora social funcionaria de carrera i constitució de borsa de treball

    Número de registre 186 - Pàgina 1272

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament de dues administratives funcionàries de carrera

    Número de registre 217 - Pàgina 1273

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de Responsable de compres per a Eivissa

    Número de registre 212 - Pàgines 1274-1280

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica en obres públiques, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

    Número de registre 210 - Pàgines 1281-1283

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la direcció gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual es modifica la llista de persones aspirants seleccionades en la borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, arran de l’estimació de set recursos

    Número de registre 218 - Pàgines 1284-1302

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es designen els Tribunals Qualificadors del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 252 - Pàgines 1303-1307

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primària, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost

    Número de registre 146 - Pàgines 1308-1310

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Manacor de 11 de gener de 2023 per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió d’un lloc de treball de supervisor/supervisora de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés i Gabinet de Digestiu de l’Hospital de Manacor

    Número de registre 204 - Pàgines 1311-1314

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Resolució d'Alcaldia núm. 0152/2022, de data 04 de gener de 2023, de l'Ajunta-ment de Deià pel qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs oposició per torn lliure, per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic/a auxiliar d’arxiu i biblioteca (C1), de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Deià, així com per a la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de vacants, baixes, vacances o similar

    Número de registre 135 - Pàgines 1315-1325

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria d'auxiliar administratiu (9) funcionari de carrera

    Número de registre 193 - Pàgines 1326-1342

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos del procediment selectiu, per torn lliure, per a la selecció de tres places de subaltern/a de col·legis i edificis municipals

    Número de registre 211 - Pàgines 1343-1344

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la llista definitiva de persones que han superat el curs de capacitació per a l’accés a la categoria d’oficial de policia local 2022

    Número de registre 209 - Pàgines 1345-1347