Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 29984
Resolució núm. 236/2022, de 23 de desembre de 2022, del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, relativa a la concessió d’ajuts per al programa d'ajuts a esportistes individuals menorquins i/o residents a l’illa de Menorca i destacats durant la temporada 2021-2022 (exp. 2710-2022-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès l'acord adoptat pel Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de dia 19 de setembre de 2022, en relació amb l'aprovació de la la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per al programa d'ajuts a esportistes individuals menorquins i/o residents a l'illa de Menorca i destacats a la temporada 21-22 (setembre 21-agost 22) publicades en el BOIB número 128 de data 1 d'octubre de 2022.

Ateses les 31 sol·licituds presentades durant el termini establert en la convocatòria;

Atès que s'ha revisat la documentació presentada per tal de comprovar administrativament i tècnicament el compliment dels requisit exigits;

Atesa l'acta de la comissió avaluadora de dia 20 desembre de 2022 i l'informe de la tècnica instructora de les ajudes indicades que consten a l'expedient.

Atesa la fiscalització favorable realitzada des d'Intervenció.

Atès que l'article 33.2 k de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, atribueix als consellers executius la resolució de les convocatòries d'ajudes i subvencions.

Com a titular del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, en exercici de les competències atribuïdes per l'article 33 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, pel Decret de presidència núm. 275/2022, de 6 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències de la Presidència en els consellers executius (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), l'acord del Consell executiu de 5 de setembre de 2022, relatiu a la delegació de competències del Consell Executiu en la presidenta i en els consellers i conselleres executives (BOIB núm. 118 de 8 de setembre de 2022), tot l'anterior en relació amb el Decret de presidència núm. 421/2019 de 9 de juliol, de creació dels departaments (BOIB núm. 93 ext. de 10 de juliol de 2019);

RESOLC

PRIMER. Concedir ajuts per al programa d'ajuts a esportistes individuals menorquins i/o residents a l'illa de Menorca i destacats a la temporada 21-22, als sol·licitants que compleixen els requisits que regulen la convocatòria per l'import que s'indica a continuació:

EXP

Sol·licitant

Modalitat

ESPORT

CATEGORIA

AJUT

001

Ignacio González Juanico

No olimpica

Karate

46/50

712,63 €

002

Maria de la Pau Caules Genestar

No olímpica

Hípica(volteig)

Juvenil

1.781,58 €

003

Álex Urbina Rubio

No olímpica

Trail/ultratrail/trail running

24-32

1.272,56 €

004

Miquel Cerdà Vidal

Olimpic

Ciclisme

Junior

678,70 €

005

Joan Wäger Pons

Olimpic Triatló/ No olimpic Duatló

Triatló/duatló/trialó cross

Elit/ sub23

3.500,00 €

006

Núria Bosch Picó

Olimpic

Ciclisme

elite/mountain bike

3.500,00 €

007

José Costa

Olimpic

Bàdminton

Senior

678,70 €

008

Jaume Bosch Picó

olímpica

Ciclisme

XCO Sub 23

3.054,14 €

009

Marina Bagur Olives

olímpica

Atletisme

Absoluta rutas-5

1.527,07 €

010

David Ponsetí Mesquida

olímpica

Vela

sub19 ILCA 6

3.500,00 €

011

Pere Joan Ponsetí Mesquida

olímpica

Vela

Absolut ILCA7

1.628,88 €

012

Sara Franceschi

No olímpica

Vela

snipe

1.781,58 €

013

Clara Cervantes Pérez

olímpica

Tir amb arc

junior

509,02 €

015

Jesús Triay Mascaró

No olímpica

Kàrate

VETERANO 51/55

712,63 €

016

Nil Riudavets Victory

olímpica

ParaTriatló

PTS4

3.500,00 €

017

Nicolás Vila Iglesias

olímpica

Atletisme

Sub 20 triple salt

1.018,05 €

019

Lluc Santiago Abella

olímpica

Tir amb arc

Cadet

1.696,75 €

020

Joan Mir Mascaró

olímpica

Ciclisme BTT/XCO

junior

3.223,82 €

021

Francesc Barber Arguimbau

olímpica

Ciclisme de montaña, cross country olimpic

sub23 /alto rendimienot CSD

3.500,00 €

022

Albert Navarro

olímpica

Bàdminton

senior

1.696,75 €

023

Jesús Sintes Navarro

olímpica

Bàdminton

senior

169,67 €

024

Álex Corbacho Vidal

olímpica

Tir amb arc

junior

509,02 €

025

Oriol Salvador Massó

olímpica

Judo

junor 90K

1.221,66 €

026

Billy James Coll Tulloch

olímpica

vela

Iqfoil sub19

407,22 €

027

Teodoro Luis Gelabert Moll

olímpica

Bàdminton

Parabadminton

339,35 €

028

Francisca Raquel Sintes Martín

olímpica

Tennis

Veterna 40

1.959,74 €

029

Ruth Moll Marquès

estudiant

Ciclisme/ Ciclocross

MASTER

2.596,02 €

 

 

 

 

 

46.675,54 €

SEGON. Tenir per desistits de la sol·licitud d'ajuts per esportistes individuals menorquins i/o residents a l'illa de Menorca i destacats a la temporada 21-22 (setembre 21-agost 22) en haver fet requeriment sol·licitant documentació no entregada, i no haver respost al requeriment als següents sol·licitants:

014

Alvaro Gestoso Hernandez

Vela winssurf

Sub 20

018

Aitor Catchot

Tennis platja

absolut

TERCER. La resolució de l'expedient de concessió o denegació dels ajuts es remetrà a la Base de Dades Nacional de Subvenciones, en compliment de l'art. 20.8 b de l'LGS i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web del Consell Insular de Menorca www.cime.es, i hi figuraran les dades identificatives de les persones interessades. La publicació en el BOIB té els efectes de notificació d'acord amb l'art. 45.1 b de l'LPACAP.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant el Consell Executiu en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 10 de gener de 2023

El conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports

Miquel Àngel Maria Ballester

(Decret 422, de 9.7.2019)

(BOIB núm 93 ext. de 10.7.2019)