Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 29506
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de gener de 2023 per la qual es convoquen les proves de certificació de nivell en la modalitat oficial i lliure dels idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB número 73, de 4 de juny de 2022, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de dia 26 de maig de 2022 per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes a les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Els punts segon, tercer, cinquè i sisè de l'annex 1 d'aquesta Resolució regulen les característiques de l'alumnat de la modalitat oficial.

3. En el punt quart de l'annex 1 d'aquesta mateixa Resolució, es regula la modalitat d'ensenyament lliure, i el número 2 d'aquest punt estableix que la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de convocar anualment les proves lliures de competència general per a l'obtenció del certificat de nivell dels diferents idiomes impartits a les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears, com també el lloc i les dates en què s'han de dur a terme.

4. Per aquest motiu, és necessari dictar una resolució mitjançant la qual es convoquin les proves de certificació per a l'alumnat de les distintes modalitats. Així mateix, s'han d'establir els idiomes i nivells que s'ofereixen i les discrepàncies entre les distintes modalitats, si s'escau.

5. Per altra banda, l'annex 3 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de novembre de 2022 per la qual es dicten les instruccions per a l'elaboració de les proves de certificació unificades i no unificades per a l'alumnat oficial i lliure de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears, regula el règim jurídic de les adaptacions de les proves de certificació de les escoles oficials d'idiomes per a alumnes amb discapacitats, dislèxia i/o necessitats especials.

6. Mitjançant una Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 138, de 25 d'octubre), es varen aprovar les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a efectes de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i s'estableixen les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats en diversos plans d'estudis i els d'aquest Reial decret (BOE núm. 311, de 23 de desembre), el qual indica, en l'article 7, que les administracions educatives han d'organitzar, com a mínim, una convocatòria anual de proves per obtenir els certificats de competència general dels nivells i idiomes impartits a les escoles oficials d'idiomes en el seu àmbit de gestió.

2. El Reial decret 1/2019, d'11 de gener, pel qual s'estableixen els principis bàsics comuns d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1, i avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (BOE núm. 11, de 12 de gener).

3. El Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s'estableixen l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 66, de 16 de maig), el qual estableix, en l'article 14, que per a l'obtenció dels certificats dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 s'han de superar unes proves específiques, administrades per les escoles oficials d'idiomes, que han de ser comunes per a tots els centres i per a totes les modalitats d'ensenyament. Aquest Decret, a més, determina els components del currículum i els criteris d'avaluació dels esmentats nivells que, juntament amb els objectius, competències i continguts respectius, han de servir de referència per al disseny i avaluació de les proves de certificació de cada idioma.

 

4. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de gener de 2022 per la qual s'estableix l'actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 4, de 6 de gener).

5. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'Educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març), regula en l'article 35, els ensenyaments d'idiomes de règim especial.

Per tot això, a l'empara de l'article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Convocar les proves de certificació dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 de determinats idiomes autoritzats a les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2023.

2. Aprovar el calendari de les proves objecte d'aquesta Resolució, que figura en l'annex 1.

3. Publicar aquesta Resolució i el seu annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 10 de gener de 2023

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

 

ANNEX 1 Calendari de les proves de certificació

Primer

Proves orals

Les proves orals de la convocatòria ordinària per als alumnes de la modalitat lliure es realitzaran entre el 5 i el 29 de juny de 2023 de les 9.00 a les 21.00 hores en funció de la disponibilitat del professorat i d'aules de cada escola. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 5 de maig de 2023.

Les proves orals de la convocatòria ordinària per als alumnes d'altres modalitats (presencial i programa EOIES) podran realitzar-se abans en funció també d'aquesta  disponibilitat.

Les proves orals de la convocatòria extraordinària es realitzaran entre l'1 i el 29 de setembre de 2023 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d'aules de cada escola. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 28 de juliol de 2023.

Segon

Nivells i idiomes oferts en la modalitat lliure a cada EOI

 

 

Alemany

Anglès

Àrab

Català

Espanyol

Francès

Italià

Japonès

Rus

Xinès

Palma

 

A2, B1, B2, C1, C2

A2, B1, B2, C1, C2

A2, B1, B2

B2, C2

A2, B1, B2, C1

A2, B1, B2, C1

A2, B1, B2, C1

A2

A2, B1, B2

A2, B1, B2

Calvià

 

A2, B1, B2

A2, B1, B2, C1, C2

 

B2, C2

 

 

 

 

 

 

Inca

 

A2, B1, B2

A2, B1, B2, C1, C2

 

B2, C2

 

A2, B1, B2

 

 

 

 

Ampliació Alcúdia

A2

A2, B1, B2

 

 

 

 

 

 

 

 

Manacor

 

A2, B1, B2, C1

A2, B1, B2, C1, C2

 

 

 

A2

 

 

 

 

Eivissa

 

A2, B1, B2, C1

A2, B1, B2, C1, C2

 

B2, C2

A2, B1, B2

A2, B1, B2

A2, B1, B2

 

 

 

Ampliació Formentera

 

A2, B1, B2, C1

 

B2

 

 

 

A2, B1,

B2

 

 

 

Maó

 

A2, B1, B2

A2, B1, B2, C1, C2

 

B2, C2

 

A2, B1, B2

A2

 

 

 

Ciutadella

 

A2, B1

A2, B1, B2, C1

 

 

 

A2, B1

 

 

 

 

 

 

Tercer

Nivells i idiomes oferts en la modalitat oficial

Les proves de certificació dels diferents idiomes s'han de dur a terme a les escoles oficials d'idiomes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera l'any 2023 i s'han de fer d'acord amb el calendari que s'indica a continuació.

1. Convocatòria ordinària  (juny 2023)

Calendari d'exàmens de les proves de certificació. Juny 2023

Alemany

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 30 de maig, 17.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 1 de juny, 16.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 6 de juny, 16.00 h.

- Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 2 de juny, 16.00 h.

- Certificat de nivell avançat C2: prova escrita dia 9 de juny, 16.00 h.

Anglès

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 31 de maig, 17.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 2 de juny, 16.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 29 de maig, 16. 00 h.

- Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 5 de juny, 16.00 h.

- Certificat de nivell avançat C2: prova escrita dia 31 de maig, 16.00 h.

Àrab

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 6 de juny, 17.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 8 de juny, 16.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 7 de juny, 16.00 h.

Català

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 5 de juny, 17.00 h.

- Certificat de nivell bàsic B1: prova escrita dia 7 de juny, 16.00 h.

- Certificat de nivell bàsic B2: prova escrita dia 1 de juny, 16.00 h.

- Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 5 de juny, 16.00 h.

- Certificat de nivell bàsic C2: prova escrita dia 30 de maig, 16.00 h.

Espanyol llengua estrangera

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 9 de juny, 17.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 8 de juny, 16.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 6 de juny, 16.00 h.

- Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 7 de juny, 16.00 h.

​​​​​​​​​​​​​​Francès

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 9 de juny, 17.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 2 de juny, 16.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 31 de maig, 16.00 h.

- Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 5 de juny, 16.00 h.

Italià

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 9 de juny, 17.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 8 de juny, 16.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 6 de juny, 16.00 h.

- Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 7 de juny, 16.00 h.

Japonès

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 6 de juny, 17.00 h.

Rus

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 8 de juny, 17.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 7 de juny, 16.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 6 de juny, 16.00 h.

Xinès

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 7 de juny, 17.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 6 de juny, 16.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 8 de juny, 16.00 h.

 

2. Convocatòria Extraordinària (Setembre 2023)

Calendari d'exàmens de les proves de certificació. Setembre 2023

Alemany

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 6 de setembre, 17.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 11 de setembre, 16.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 5 de setembre, 16.00 h.

- Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 7 de setembre, 16.00 h.

- Certificat de nivell avançat C2: prova escrita dia 8 de setembre, 16.00 h.

Anglès

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 4 de setembre, 17.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 5 de setembre, 16.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 4 de setembre, 16.00 h.

- Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 6 de setembre, 16.00 h.

- Certificat de nivell avançat C2: prova escrita dia 11 de setembre, 16.00 h.

Àrab

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 7 de setembre, 17.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 8 de setembre, 16.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 8 de setembre, 16.00 h.

Català

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 11 de setembre, 17.00 h.

- Certificat de nivell bàsic B1: prova escrita dia 11 de setembre, 16.00 h.

- Certificat de nivell bàsic B2: prova escrita dia 6 de setembre, 16.00 h.

- Certificat de nivell bàsic C1: prova escrita dia 5 de setembre, 16.00 h.

- Certificat de nivell avançat C2: prova escrita dia 4 de setembre, 16.00 h.

Espanyol llengua estrangera

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 5 de setembre, 17.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 8 de setembre, 16.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 7 de setembre, 16.00 h.

- Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 8 de setembre, 16.00 h.

Francès

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 11 de setembre, 17.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 12 de setembre, 16.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 5 de setembre, 16.00 h.

- Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 7 de setembre, 16.00 h.

Italià

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 12 de setembre, 17.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 11 de setembre, 16.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 7 de setembre, 16.00 h.

- Certificat de nivell avançat C1: prova escrita dia 8 de setembre, 16.00 h.

Japonès

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 7 de setembre, 17.00 h.

Rus

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 11 de setembre, 17.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 7 de setembre, 16.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 8 de setembre, 16.00 h.

Xinès

- Certificat de nivell bàsic A2: prova escrita dia 8 de setembre, 17.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B1: prova escrita dia 7 de setembre, 16.00 h.

- Certificat de nivell intermedi B2: prova escrita dia 11 de setembre, 16.00 h.