Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

Núm. 31096
Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual es disposa la publicació de la relació dels convenis de col·laboració subscrits en el tercer quadrimestre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, estableix que els òrgans de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com amb una entitat privada.

Per això, dict la següent:

RESOLUCIÓ

Disposar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears en el tercer quadrimestre de 2022, que són els següents:

- Pròrroga del conveni d'assistència jurídica amb la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 7 de gener de 2019. Data de la signatura: 20 de desembre de 2022.

- Conveni de col·laboració amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per a la reserva i ocupació de places d'estades diürnes i del servei de residència per a persones amb grau de discapacitat reconegut amb discapacitat intel·lectual i/o amb alteracions de conducta. Data de signatura: 29 de desembre de 2022.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (11 de gener de 2023)

La gerent Alexandra Pavlovic Djurdjev