Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 33889
Decret revocacio delegacions Aitor Morrás Alzugaray

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del previst a l'article 43 i següents del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, es fa públic que el dia 10 de gener de 2023, s'ha dictat el següent Decret de l'Alcaldia:

“DECRET.- Considerant convenient la modificació d'algunes de les delegacions realitzades mitjançant Decret número 3897 de data 20 de juny de 2019, mitjançant el present i en us de les facultats que em confereix la legislació vigent en matèria de Règim Local, en concret els articles 25 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears en relació als articles 21 i 23.4 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i 52 i següents del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i de conformitat al previst a l'article 114 del citat RD 2568/1986 de 28 de novembre en el que s'estableix que la revocació o modificació de les delegacions haurà d'adoptar-se amb les mateixes formalitats que les exigides pel seu atorgament RESOLC:

PRIMER.- Revocar la delegació genèrica efectuada amb data 20 de juny de 2019 al Regidor Sr. Aitor Morrás Alzugaray en matèria d'habitatge, sistemes d'informació, millora contínua i desenvolupament local.

SEGON.- Delegar en el Regidor Sr. Ricardo Clivillé Vila, la facultat de dirigir i gestionar els serveis que presta l'Ajuntament en matèria en matèria d'habitatge, sistemes d'informació,  millora contínua i desenvolupament local, inclosa la representació de l'Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L'anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació als procediments vinculats a la delegació acordada.

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s'interposin contra els acords dictats.

TERCER.- Delegar en la Regidora Sra. Desireé Ruiz Mostazo, el coneixement previ, la preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria desenvolupament local, inclosa la representació de l'Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L'anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a tercers, sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.

QUART- Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació, es notifiqui als Regidors i es procedeixi a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la data de signatura del mateix.

En cas d'absència, vacant, enfermetat o qualsevol altre impediment del  Regidor delegat, aquesta Alcaldia assumirà, directa i automàticament, les atribucions delegades com a titular de la competència originària, sense necessitat de que es dicti cap resolució expressa en aquest sentit.

Eivissa  

   L'ALCALDE,                                                               En don fe

                                                                                   EL SECRETARI-ACCTAL.,

(document signat electrònicament al marge)           (document signat electrònicament al marge)”

 

(Signat electrònicament: 12 de gener de 2023)

El secretari acctal. Joaquim Roca Mata