Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 33563
Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Fundació Es Garrover per al servei d’habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat, a Inca, per als anys 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Parts

Fina Santiago Rodríguez, consellera d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears en virtut del Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 3 de juliol), en representació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb NIF S0711001H, en l'exercici de les facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

Pere Quetglas Martorell, amb DNI 43022325C, gerent de la Fundació Es Garrover, en representació d'aquesta entitat, amb seu social al carrer Quarter, 44 d'Inca , i amb NIF G57356057.

Antecedents

1. L'article 30.15 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix com a competències exclusives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, entre d'altres, l'acció i el benestar social; les polítiques de protecció i suport a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, i les polítiques d'atenció a les persones dependents.

2. En el desenvolupament de la seva actuació com a entitat prestadora de serveis socials, l'entitat Fundació Es Garrover presta el servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat.

3. A l'empara de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 23 de novembre de 2022 per la qual es convoca l'acció concertada del servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat, a Inca, per als anys 2022-2023 (BOIB núm.154, de 26 de novembre), s'ha instruït l'expedient administratiu corresponent i s'ha acreditat que l'entitat Fundació Es Garrover és titular del servei anomenat «Servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat», el qual compleix els requisits per subscriure aquest concert.

4. El concert s'imputa a la partida econòmica 17301.313B01.26104.00 (o l'equivalent que la substitueixi) dels Pressuposts de la Comunitat Autònoma per als anys 2023.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Acord d'acció concertada, d'acord amb les següents

Clàusules

1. Objecte

L'objecte d'aquest Acord és la concertació d'un nombre màxim de 10 places de servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, per als anys 2022-2023 a Inca, amb l'entitat Fundació Es Garrover, durant els mesos de vigència del concert.

2. Quantia i partida pressupostària

1. El preu màxim d'una plaça concertada del servei d'habitatge supervisat és de 74,76 € per plaça/dia per a l'any 2022 i de 76,41 € per plaça/dia per a l'any 2023.

Aquests preus poden ser objecte de revisió, d'acord amb el que disposa l'article 24 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

2. L'import màxim del concert és de 278.616,00 € (exempt de l'IVA) amb càrrec a la partida 17301.313B01.26104.00 (o l'equivalent que la substitueixi) dels pressuposts de la comunitat autònoma per a l'any 2023.

3. Si durant la vigència d'aquest Acord les necessitats reals de places són superiors a les estimades inicialment i, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, es podrà ampliar el concert, mitjançant un ajust comptable, sense necessitat de modificar l'Acord d'acció concertada.

3. Persones usuàries del servei

1. Poden ser persones usuàries de les places concertades del servei d'habitatge supervisat les persones d'ambdós sexes, d'entre 18 i 65 anys i més grans d'aquesta edat que no tenguin reconegut cap servei de dependència, amb una discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens i un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

2. No poden ser persones usuàries d'aquestes places concertades les persones que pateixin malalties infectocontagioses en fase activa, malalties en fase terminal o qualsevol altra que requereixi atenció permanent en un centre hospitalari o assistència sanitària especialitzada continuada.

3. En tot cas, correspon a la Conselleria d'Afers Socials i Esports determinar la concurrència d'aquestes circumstàncies i d'altres que puguin ser motiu d'exclusió, i interpretar-les o modificar-les.

4. Designació de les persones usuàries

1. S'aplica el procediment que estableixen els capítols II i III del Decret 7/2016, de 12 de febrer, pel qual es regulen l'accés al servei ocupacional per a persones amb discapacitat per trastorn mental greu i la gestió de la llista d'espera de les places d'aquest servei.

2. Correspon a la persona usuària o, si escau, al tutor o tutora o representant legal, presentar la sol·licitud d'accés al servei d'habitatge supervisat, segons el model normalitzat, en els punts d'atenció a la ciutadania de la Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears.

3. L'aprovació o la denegació de l'accés al servei concertat de la persona usuària s'efectuarà mitjançant una resolució de l'òrgan competent. En cas que no hi hagi places disponibles, la Conselleria d'Afers Socials i Esports habilitarà una llista d'espera i donarà a conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenin les sol·licituds.

4. El servei està obligat a acceptar les persones usuàries designades per la Conselleria i, una vegada se li hagi notificat la resolució d'adjudicació de plaça, ha de dur a terme l'ingrés efectiu de la persona usuària, d'acord amb aquesta resolució.

5. La persona usuària disposa d'un període d'adaptació al servei de trenta dies naturals, transcorreguts els quals es consolidarà el seu dret a la plaça. Si hi ha circumstàncies que impedeixin l'atenció de la persona usuària, l'entitat ho ha de comunicar a l'òrgan competent –mitjançant un informe raonat–, que adoptarà la resolució que pertoqui.

5. Facturació del servei

1. L'entitat concertada ha de presentar una factura en la qual ha de constar l'import de la liquidació de les places concertades corresponent al mes anterior, descomptant l'import mensual de la participació econòmica de la persona usuària. A aquesta factura s'ha d'adjuntar, degudament signada pel representant legal de l'entitat concertada, una relació detallada de les persones usuàries, en suport paper i també mitjançant un arxiu informàtic, segons el model facilitat per la Conselleria.

2. La justificació ha de contenir els conceptes següents: nom de la persona usuària, DNI/NIE, municipi de residència, grau de discapacitat, data d'ingrés, data de baixa (si s'escau), nombre de places concertades, import deduït en concepte de participació econòmica de la persona usuària i cost del servei fraccionat mensualment.

3. La factura del mes de desembre del 2023 s'ha de presentar com a màxim el dia 15 de desembre del 2023.

6. Pagament

El pagament de les quantitats justificades mensualment s'efectuarà de la manera següent:

a. La Conselleria d'Afers Socials i Esports, mitjançant la Direcció General d'Atenció a la Dependència, tramitarà mensualment la proposta de pagament en concepte de cost del servei de les places concertades. El pagament de la quantitat que correspongui es durà a terme en el compte corrent que indiqui l'entitat concertada.

b. L'entitat concertada no pot cobrar cap quantitat suplementària per places o per qualsevol altre servei o prestació que s'hagi d'atendre en virtut del concert subscrit.

c. La percepció indeguda de quantitats per part de l'entitat concertada suposa l'obligació de reintegrar-les, amb la tramitació prèvia del procediment que correspongui, amb l'audiència de la persona interessada.

d. Sens perjudici del que disposa l'apartat anterior, els serveis concertats queden subjectes al control de caràcter financer i a les funcions inspectores i sancionadores de les administracions competents en la matèria.

7. Auditories

L'entitat s'obliga a presentar, dins el tercer trimestre de cada any següent durant la vigència del concert, les auditories que preveu l'article 27.2 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

8. Durada del concert

El règim de concert és des de la data de la formalització del concert i finalitza el 15 de desembre del 2023.

9. Condicions tècniques d'execució del servei

1. L'entitat titular del servei del qual es concerten les places ha de complir, com a mínim, les condicions tècniques i de funcionament que estableix el Plec general de condicions tècniques aprovat per la consellera d'Afers Socials i Esports, que s'adjunta com a annex.

2. El servei està obligat a acceptar les persones usuàries designades per la Conselleria i, una vegada que se li hagi notificat la resolució d'adjudicació de servei, haurà de realitzar la prestació efectiva del servei a la persona usuària, tot d'acord amb la resolució d'adjudicació de servei.

10. Cobertura del servei

1. Des de l'entrada en vigor d'aquest concert, l'entitat responsable del servei d'habitatge supervisat disposa de les places concertades que en són objecte per assignar-les de manera efectiva.

2. Mensualment, l'entitat ha d'informar la Direcció General d'Atenció a la Dependència de qualsevol incidència en les places en el moment que es produeixin.

11. Inspecció i control

En qualsevol moment, la Direcció General d'Atenció a la Dependència pot inspeccionar el funcionament del servei concertat, per comprovar si s'ajusta al que estableix aquest Acord, en tot el que pugui repercutir, en general, sobre els usuaris del servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental.

12. Causes de resolució

Són causes de resolució d'aquest Acord:

a. La desaparició de qualsevol de les condicions administratives o tècniques que en fonamenten l'establiment.

b. L'incompliment d'alguna de les estipulacions.

c. La negativa o obstrucció a la tasca inspectora de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

d. La resta de causes de resolució que estableix l'article 9.2 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

13. Sistema de penalitzacions

El sistema de penalitzacions és el que estableix el Plec general de condicions tècniques.

14. Garantia dels drets de la persona usuària i informació a la ciutadania dels seus drets i deures

L'entitat concertada ha de donar informació dels drets i deures de les persones usuàries i n'ha de garantir els drets, concretament:

  • Igualtat: s'ha de garantir que, en l'acció concertada, l'atenció a les persones usuàries es presta en plena igualtat amb les persones usuàries ateses directament per l'Administració pública.
  • Gratuïtat: no es pot cobrar cap quantitat suplementària a les persones usuàries.
  • Qualitat assistencial: és el principi que ha d'inspirar l'organització de l'acció concertada en tots els aspectes.
  • Participació: s'han d'establir mecanismes per a la implicació efectiva de les persones usuàries en la prestació i l'avaluació dels serveis, tenir a disposició de les famílies de les persones usuàries els fulls de reclamació i donar resposta escrita a les queixes o suggeriments.
 

Així mateix, s'han de garantir la resta de drets que reconeix el capítol II («Drets i deures») de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

15. Normativa aplicable

En tot el que no estigui estipulat en aquest Acord, s'han d'aplicar el Plec de prescripcions tècniques; la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 23 de novembre de 2022 per la qual es convoca l'acció concertada del servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat, a Inca, per als anys 2022-2023, a més de tota la normativa relacionada; la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

16. Jurisdicció competent

Les qüestions litigioses que es puguin derivar de la interpretació, l'execució i, si escau, la resolució d'aquest Acord s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Acord.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (22 de desembre de 2022)

Per la Conselleria d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez Per l'entitat Fundació Es Garrover Pere Quetglas Martorell