Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 30005
Resolució núm. 238/2022, de 27 de desembre de 2022, del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, relativa a la correcció d’errades de sol·licituds d’ajuts entitats esportives (exp. 2701-2022-000004)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB núm. 73 de 4 de juny de 2022 es va publicar la convocatòria que estableix el procediment per a la sol·licitud d'ajuts del Consell Insular de Menorca a les Entitats Esportives sense ànim de lucre per a la temporada 2021-2022, regulades per les bases publicades al BOIB núm. 70 de 29 de maig de 2021.

En data 24/10/2022 l'instructor de l'expedient va signar el seu informe de seguiment i valoració de les sol·licituds presentades.

El 24/10/2022 es va reunir la Comissió Avaluadora per examinar els expedients d'ajuts, que va acordar el repartiment de les quantitats totals de les partides en les sol·licituds instruïdes i acceptades.

La proposta de resolució de l'instructor va ser fiscalitzada, amb informe favorable emesa per l'interventor.

Dins el termini establert en la convocatòria d'ajuts es van instruir 310 sol·licituds (línia 1: 91; línia 2: 139; línia 3: 50; línia 4: 30) i en data de 7 de novembre el conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports va signar Resolució amb NÚM: 2022/CULT/0000206.

Després de la publicació de la Resolució en el BOIB Núm. 147, de 15 de novembre, l'instructor de l'expedient va observar dues errades en les sol·licituds del Club Pasqual Calbó, del Club Alaior Esport i del Club CCE Sant Lluís – Atletisme.

El Club Esportiu Pasqual Calbó va fer sol·licitud d'ajuda per a tres desplaçaments que comporta una ajuda per la línia 2 per import 4.022,41 € de que no ha estat atorgada.

El Club Alaior Esport va fer sol·licitud d'ajuda per a foment de valors per la línia 4 per import 454,52 € de que no ha estat atorgada.

El Club CCE Sant Lluís – Atletisme va fer sol·licitud d'ajuda per a 9 desplaçaments per la línia 2 per import 576,13 € de que no ha estat atorgada.

El 19/12/2022 es va reunir la Comissió Avaluadora per examinar els expedients d'ajuts no instruïts, que va acordar el repartiment de les quantitats totals de les partides en les sol·licituds que no havien estat instruïdes.

Atès l'informe redactar per l'instructor de la convocatòria.

Atès la necessitat de correcció en la instrucció detectades a la sol·licitud del Club Pasqual Calbó a la línia 2 i la sol·licitud del Club Alaior Esport a la línia 4 i la sol·licitud del CCE Sant Lluís – Atletisme a la línia 2, on les sol·licituds havien estat registrades de forma adequada en temps i forma i no van ser atorgades.

RESOLC

Primer. Concedir els ajuts per al foment de les entitats esportives sense ànim de lucre per a l'any 2022:

- Al Club Esportiu Pasqual Calbó per import de 4.022,41 € en la sol·licitud feta a la línia 2.

- Al Club Alaior Esport per import de 454,20 € en la sol·licitud feta a la línia 4.

- Al Club CCE Sant Lluís – Atletisme per import de 576,13 € al Club CCE Sant Lluís en les sol·licituds fetes a la línia 2.

Segon. Aplicar la despesa derivada de la concessió d'aquests ajuts, per un total de 5.053,06 € (cinc mil cinquanta-tres euros amb 6 cèntims), a la partida 33410.4890022 del pressupost del Consell Insular de Menorca de 2022.

Tercer. Comunicar aquesta resolució a totes les persones interessades.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant el Consell Executiu en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 10 de gener de 2023

El conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports Miquel Àngel Maria Ballester (Decret 422, de 9.7.2019) (BOIB núm 93 ext. de 10.7.2019)