Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 33079
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 3 de juliol de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 202, modificada per la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 3 d'agost de 2022 (BOIB núm. 103, de 6 d'agost de 2022).

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han emès un informe desfavorable sobre les sol·licituds de subvenció descrites en l'annex amb la motivació que figura en aquest annex.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. El Reial Decret 266/2021, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la concessió directa d'ajuts a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l'execució de programes d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu. (BOE núm. 89, de 14 d'abril de 2021).

5. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu —BOIB núm. 88, de 3 de juliol de 2021.

6. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 3 d'agost de 2022 per la qual es modifica i amplia el crèdit de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU —BOIB núm. 103, de 6 d'agost de 2022.

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1. Denegar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el motiu que figura en l'annex.

Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, 9 de gener de 2023

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

 

ANNEX

Llista de beneficiaris proposats per denegar-los la subvenció

 

Expedient

Data registre entrada

Sol·licitant

NIF

Tipus d'inversió

Motiu de denegació

MOVESIII-873/2021

22/12/2021

BORDOY RIERA, BERNARDINO

***1837**

Adquisició vehicle elèctric PEUGEOT N208 amb desballestament

Aplicació descompte fictici de 1000€, ja que encareixen en la mateixa quantitat el preu net del vehicle, aportat en la primera factura sense descompte ( Incompliment apartat 4.2.g.ii i apartat 11.3.1.f del BOIB)

MOVESIII-1544/2021

08/04/2022

NOVOA LAMÉNDOLA, CLAUDIA JACQUELINE

***7134**

Adquisició vehicle elèctric Moto Eléctrica Piaggio 1 Active E5 amb desballestament

La motocicleta que es vol adquirir no figura a la base de dades de l'IDAE, requisit obligatori d'acord les bases de la convocatòria ( Incompliment apartat 4.2.g del BOIB)

MOVESIII-1935/2021

17/06/2022

SOSTENIBILIDAD SOBRE RUEDAS,SL

***8989**

Adquisició vehicles elèctrics 5 Motos Eléctriques SUNRA RS i 2 Motos Eléctriques SUNRA RS

La data de la factura (13/06/22) és anterior a la data del registre de sol·licitud (17/06/22).( Incompliment apartats 4.1.a i 4.2.b del BOIB)

MOVESIII-2101/2021

18/07/2022

SL, BROKER BALEAR ALIMENTARIA

***8759**

Adquisició de vehicle elèctric Volvo C40 Pro

La data de la factura de compravenda ( 03/05/22 ) és anterior a la data de registre de la sol·licitud ( 18/07/22 )( incompliment de l'apartat 4.1.a i 4.2.b del BOIB )

MOVESIII-2119/2021

19/07/2022

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, DANIEL

***1024**

Adquisicion Vehiculo eléctrico CITROEN E-MEHARI M1

El vehicle que es vol adquirir no figura a la base de dades de l'IDAE, requisit obligatori d'acord les bases de la convocatòria ( Incompliment apartat 4.2.g del BOIB)

MOVESIII-2335/2021

24/08/2022

TORTELLA SEGUI, BARTOLOME MARTÍN

***5781**

Adquisició de motocicleta elèctrica EFUN PUSA 3kw

La motocicleta que es vol adquirir no figura a la base de dades de l'IDAE, requisit obligatori d'acord les bases de la convocatòria ( Incompliment apartat 4.2.g del BOIB)

MOVESIII-2352/2021

26/08/2022

VILLALONGA MERCADAL, JUAN

***3277**

Adquisició de vehicle elèctric Volvo XC60 Recharge Híbrido Enchufable, Ultimate T6

L'import del vehicle sense IVA supera els 45000€ ( Incompliment apartat 6.1.a del BOIB)

MOVESIII-2388/2021

02/09/2022

LLOPIS CARRERAS, PAU

***0583**

Adquisició vehicle elèctric TIMBOT ZMAX

El vehicle que es vol adquirir no figura a la base de dades de l'IDAE, requisit obligatori d'acord les bases de la convocatòria ( Incompliment apartat 4.2.g del BOIB)

MOVESIII-2430/2021

12/09/2022

GARCÍA RAMOS, MARÍA DEL CARMEN

***8258**

Adquisició vehicle elèctric MERCEDES GLC300

L'import del vehicle sense IVA supera els 45000€ ( Incompliment apartat 6.1.a del BOIB)

MOVESIII-2442/2021

14/09/2022

MR CHIPPY SAN MIGUEL SL

***2251**

Adquisició vehicle híbrid endollable TOYOTA REV4

El contracte d'arrendament del vehicle s'ha fet abans de la data de presentació de la sol·licitud, per la qual cosa s'incompleix l'apartat 4.1.a). c)

MOVESIII-2527/2021

26/09/2022

TORRES FERRER, ALBERTO

***3623**

Adquisició vehicle elèctric TQ T-Electric C

El vehicle que es vol adquirir no figura a la base de dades de l'IDAE, requisit obligatori d'acord les bases de la convocatòria ( Incompliment apartat 4.2.g del BOIB)

MOVESIII-2536/2021

28/09/2022

DE LUQUE COMAS, DAMIAN CARLOS

***7870**

Adquisició vehicle elèctric KIA EV6

Aplicació descompte fictici de 1000€, ja que encareixen en la mateixa quantitat el preu net del vehicle, aportat en la primera factura sense descompte ( Incompliment apartat 4.2.g.ii i apartat 11.3.1.f del BOIB)