Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 32614
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de gener de 2023 per la qual s’actualitzen les quanties de les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

Únic.  Als efectes d'aconseguir una major seguretat jurídica i facilitar-ne  el  seu coneixement, es considera convenient publicar les quanties actualitzades de les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.

Fonaments de dret

1. L'apartat 3 de la disposició final primera del Decret 16/2016, de 8 d'abril, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, faculta el conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts per actualitzar les quanties de les indemnitzacions que preveu el Decret esmentat, d'acord amb el que disposin les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'apartat 1 de l'article 17 de la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023, fixa en el 4 % el percentatge d'increment de les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears.

4.El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en què es nomena la senyora Rosario Sánchez Grau consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Establir l'actualització de les quanties de les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears aplicables a partir de l'1 de gener de 2023, en els termes establerts a l'annex que s'adjunta a aquesta Resolució.

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 5 de gener de 2023

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau

ANNEX

I. Dieta per comissions per raó del servei sense pernoctació fora del lloc de residència habitual i sense sortir de l'illa de residència (article 9.1; annex 1)

 • Dieta: 15,89 euros

II. Dieta per comissions per raó del servei sense pernoctació fora del lloc de residència habitual i amb desplaçament fora de l'illa de residència (article 9.2; annex 2)

 • Dieta per desplaçament dins el territori de l'Estat espanyol: 75,95 euros
 • Dieta per desplaçament fora del territori de l'Estat espanyol: 88,30 euros

III. Dieta per comissions per raó del servei amb pernoctació fora del lloc de residència habitual i amb desplaçament dins el territori de l'Estat espanyol (article 10; annex 3)

 • Dieta: 91,83 euros

IV. Dieta per comissions per raó del servei amb pernoctació fora del lloc de residència habitual i amb desplaçament fora del territori de l'Estat espanyol (article 11; annex 4)

 

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

Dieta

111,65 €

99,00 €

96,18 €

95,04 €

--V. Indemnització per utilització de vehicle propi (article 13.3; annex 5)

 • Per quilòmetre amb automòbil: 0,254742 euros
 • Per quilòmetre amb motocicleta: 0,134863 euros

VI. Dieta per delegacions oficials (article 16; annex 6)

 • Per dia sense pernoctar: 17,15 euros
 • Per dia en què s'ha de pernoctar: 25,74 euros

VII. Residència eventual (article 19; annex 7)

En territori de l'Estat Espanyol

En territori estranger

 

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ALLOTJAMENT

39,00 €

140,56 €

97,77 €

72,10 €

64,76 €

MANUTENCIÓ

29,41 €

66,00 €

47,66 €

50,11 €

45,22 €

DIETA COMPLETA

68,43 €

206,55 €

145,45 €

122,20 €

110,00 €

VIII. Indemnització per al personal col·laborador en l'avaluació de les proves per acreditar el coneixement de la llengua catalana convocades pel consorci Institut d'Estudis Baleàrics (IEB); Annex 10 [Actualment Direcció General de Política Lingüística]

-Proves orals (per dia): 190,94 €

-Proves escrites:

 • Certificat A2: 5,30 € per prova
 • Certificat B1: 7,43 € per prova
 • Certificat B2: 7,43 € per prova
 • Certificat C1: 10,61 € per prova
 • Certificat C2: 10,61 € per prova
 • Certificat LA: 10,61 € per prova

IX. Indemnització per assistència com a personal col·laborador en les proves per acreditar el coneixement de la llengua catalana convocades pel consorci Institut d'Estudis Baleàrics (IEB); Annex 12 [Actualment Direcció General de Política Lingüística]

-Indemnització per coordinació de proves (per sessió i dia): 190,94 €

-Indemnització per als ajudants de coordinació (per sessió i dia): 95,47 €

-Indemnització per als responsables d'aula (per convocatòria):

 • Certificat A2: 58,34 €
 • Certificat B1: 100,78 €
 • Certificat B2: 106,08 €
 • Certificat C1: 137,90 €
 • Certificat C2: 159,12 €
 • Certificat LA: 100,78 €

-Indemnització per als ajudants d'aula (per convocatòria):

 • Certificat A2: 47,74 €
 • Certificat B1: 68,95 €
 • Certificat B2: 74,26 €
 • Certificat C1: 90,17 €
 • Certificat C2: 95,47 €
 • Certificat LA: 68,95 €

X. Indemnització per assistència a òrgans col·legiats autonòmics (article 29; annex 13)

 • Indemnització per sessió i dia: 59,92 euros

XI. Indemnització per utilització habitual de vehicle particular (disposició addicional primera; annex 15)

 • Per quilòmetre amb automòbil: 0,352416 euros
 • Per quilòmetre amb motocicleta: 0,176208 euros

XII. Indemnització per assistència al gabinet de la presidència (Annex16)

 • Indemnització per assistència duita a terme en dia laboral: 63,65 €
 • Indemnització per assistència duita a terme en diumenge o festiu: 84,86 €

XIII. Indemnitzacions per al personal assessor, personal avaluador i membres de les comissions en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral o vies no formals de formació (Annex 17)

 • Valor per hora: 30,28