Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 35657
Resolució d’atorgaments i denegacions de la convocatòria pública d’ajudes econòmiques de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials a entitats del tercer sector de Mallorca per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic del covid-19 en relació a l'adquisició d'equips de protecció individual (epi)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Aquesta convocatòria es va publicar al BOIB núm 158 de 12 de setembre de 2020. A la resolució d'aprovació de la convocatòria esmentada, es va autoritzar una despesa dimanant d'aquest expedient per l'import total de cinc-cents mil euros (500.000,00 €) del pressupost de despeses de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de l'anualitat 2020, amb càrrec a la partida pressupostària 00.23100.48000 (Referència comptable RC22020015066).

2. Una vegada revisades les sol·licituds admeses i esmenades, si era possible, les deficiències que presentaven, la Comissió Avaluadora es va reunir el 14 de novembre de 2022. Els membres de la comissió avaluadora donen la seva conformitat a les propostes de l'informe tècnic corresponent a la convocatòria ( i que s'adjunta a l'expedient) i s'acorda atorgar l'ajuda econòmica a 40 de les 43 sol·licituds presentades segons els imports que es detallen a l'informe tècnic.

3. L'Informe proposta de la direcció insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, de resolució d'atorgament de les ajudes relatives a la convocatòria pública la convocatòria pública d'ajudes econòmiques de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials a entitats del tercer sector de Mallorca per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic del covid-19 en relació a l'adquisició d'equips de protecció individual (EPI) de 16 de novembre de 2022, va anat acompanyat del nou document comptable AD Número relació: Q/2022/1380, per fer front a les despeses que que genera l'atorgament de les ajudes d'aquesta convocatòria. A Aquest informe es va proposar l'adjudicació de les ajudes econòmiques a les entitats següents i pels imports que es ressenyen, així com disposar en el seu favor una despesa per un import total de quatre-cents trenta-cinc mil sis-cents trenta-sis i vuitanta-cinc euros (435.636,85 €), segons la taula següent:

 

ENTITAT

CIF

IMPORT CONCEDIT

E1/20

AMADIP ESMENT FUNDACIÓ

G07065709

66.518,43

E2/20

REHACER

G07675051

203,55

E3/20

DACESMA

G57312324

1.115,41

E4/20

AMARANTA

G84913946

410,24

E5/20

AMITICIA

G07482029

377,00

E6/20

COORDINADORA

G07084445

2.515,80

E7/20

PADRE MONTALVO

G07138027

1.016,03

E8/20

UNAC

G07100647

10.595,65

E10/20

ESPIRAL

G57238065

532,92

E11/20

ES GARROVER

G57356057

1.561,16

E12/20

ASANIDESO

G07098957

410,19

E13/20

ASPROM

G07068596

1.347,81

E14/20

ASNIMO

G07063217

4.296,08

E16/20

COOPERATIVA SI

F57027732

283,58

E17/20

FUNDACIÓ LA SAPIÈNCIA

G57050874

8.860,12

E18/20

PRODIS

G07596281

194,45

E20/20

ASPACE

G07053226

18552,41

E21/20

FEIAB

G57259871

629,20

E22/20

SILOE

G07682446

529,76

E23/20

PASTORAL PENINTENCIÀRIA

G57272619

411,03

E24/20

ASPAS

G07071921

2.455,25

E25/20

FUNDACIÓN EDUC. FRANC. DE LA INMACULADA

R2802525B

1.763,13

E26/20

FUNDACIÓ NATZARET

G07038714

2.824,06

E27/20

FUNDACIÓ DEIXALLES

G07255953

10.192,02

E28/20

PATRONAT D'INCA

G07064199

9.249,72

E29/20

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència

G57421687

73.672,99

E30/20

FOQUA

G57043887

57.713,42

E31/20

ESTEL DE LLEVANT

G07815905

5.302,77

E32/20

FIBROSIS QUÍSTICA

G07563075

1.038,20

E33/20

FUNDACIÓN NEMO

G57989519

1.149,61

E34/20

GIRA-SOL

G07729908

4.957,53

E35/20

MATER MISERICORDIAE

R0700137C

20.880,84

E36/20

APROSCOM

G07065386

4.148,22

E37/20

FUNDACIÓN ALDABA

G82453606

3.878,37

E38/20

ASPAYM BALEARES

G07566151

2.768,18

E39/20

AMADIBA

G07758667

23.397,20

E40/20

IRES

G64147184

2.947,75

E41/20

CREU ROJA

Q2866001G

78.365,23

E42/20

INTRESS

G08973224

8.526,54

E43/20

FUNDACIÓ DIAGRAMA

G73038457

45,00

4. Igualment a aquest informe es va proposar la denegació de l'ajuda per no aportar documentació probatòria de les despeses, tal i com s'especifica a la convocatòria a l'entitat:

E9/20

Asso. COREA DE HUNTINGTON

G07921091

Així com l'arxiu de les actuaciones per caducitat com a conseqüència de la paralització del procediment durant un mes sense atendre el requeriments i no respondre a les sol.licituds d'esmena de les entitats següents:

E15/20

LLARS EL TEMPLE

R0700111H

E19/20

FUNDACIÓ MINYONES

G07042013

5.Consten emesos informes favorables del Servei Jurídicoadministratiu i de la Intervenció Delegada de l'IMAS.

Fonaments de dret

1. D'acord amb l'article 70.4 de l'Estatut d'Autonomia, són competències pròpies dels consells els serveis socials i l'assistència social i la política de protecció i atenció a persones dependents.

2. Vista la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social, les atribuïdes per la Llei 14/2001, de 23 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials.

3. Atesa la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que estableix com a principis rectors del sistema de serveis socials balear la descentralització i la desconcentració.

4. D'acord amb l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, amb caràcter previ a l'atorgament de les subvencions, s'han d'aprovar les normes que estableixin les bases reguladores de concessió en els termes que preveu la Llei.

5. Vista l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple en sessió de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017), així com les seves modificacions aprovades per l'acord del Ple del Consell de Mallorca de 14 de juny de 2018 (BOIB núm 96 de 4 d'agost de 2018), en especial referència a l'establert al seu article 1 que determina que té per objecte regular el règim jurídic general de les subvencions atorgades pel Consell Insular de Mallorca, els organismes autònoms que en depenen i les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents que atorguin subvencions dins l'exercici de potestats administratives. Així com, vist que aquesta Ordenança dóna compliment al previst al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, adequant, d'acord amb la Disposició addicional segona d'aquest Decret legislatiu, l'activitat de concessió de subvencions del Consell a l'establert a la mateixa Llei.

6. D'acord amb els punts 8 i 9 de les bases d'aquesta convocatòria que regulen la instrucció del procediment i resolució i notificació d'aquesta convocatòria.

7. Tal com es disposa a l'article 7.2 apartat 7) dels Estatuts de l'IMAS, correspon a la Presidència aprovar les bases específiques i resoldre els procediments d'ajudes, prestacions i/o subvencions relatives a les competències atribuïdes a l'IMAS.

8. La Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) que va aprovar la convocatòria pública de les ajudes econòmiques per a entitats del tercer sector de Mallorca per contribuir a minimitzar impacte econòmic del Covid-19 en relació a l'adquisició d'equips de protecció individual BDNS ( BOIB núm 158 de 12 de setembre de 2020).

Constatat que s'ha complert amb l'establert a l'Ordenança general de subvencions i a la convocatòria, que existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2022 per a la concessió d'aquestes ajudes, i així mateix, que consta a l'expedient la documentació comptable, i que no existeixen deutes pendents.

Existint informe de l'òrgan instructor en el qual consta que de la informació que obra en el seu poder es desprèn que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les mateixes, i la documentació com mentre no té deutes i per tant, compleixen amb els requisits per ser persones beneficiàries.

Per tot això,

RESOLC

Primer. ATORGAR les ajudes econòmiques de la convocatòria pública de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials a entitats del tercer sector de Mallorca per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic del covid-19 en relació a l'adquisició d'equips de protecció individual (EPI), a les entitats següents i pels imports que es ressenyen, així com DISPOSAR en el seu favor una despesa per un import total de quatre-cents trenta-cinc mil sis-cents trenta-sis i vuitanta-cinc euros (435.636,85 ), a càrrec del vigent pressupost de despeses de l'IMAS document comptable AD Número relació: Q/2022/1380) segons la taula següent:

 

ENTITAT

CIF

IMPORT CONCEDIT

E1/20

AMADIP ESMENT FUNDACIÓ

G07065709

66.518,43

E2/20

REHACER

G07675051

203,55

E3/20

DACESMA

G57312324

1.115,41

E4/20

AMARANTA

G84913946

410,24

E5/20

AMITICIA

G07482029

377,00

E6/20

COORDINADORA

G07084445

2.515,80

E7/20

PADRE MONTALVO

G07138027

1.016,03

E8/20

UNAC

G07100647

10.595,65

E10/20

ESPIRAL

G57238065

532,92

E11/20

ES GARROVER

G57356057

1.561,16

E12/20

ASANIDESO

G07098957

410,19

E13/20

ASPROM

G07068596

1.347,81

E14/20

ASNIMO

G07063217

4.296,08

E16/20

COOPERATIVA SI

F57027732

283,58

E17/20

FUNDACIÓ LA SAPIÈNCIA

G57050874

8.860,12

E18/20

PRODIS

G07596281

194,45

E20/20

ASPACE

G07053226

18552,41

E21/20

FEIAB

G57259871

629,20

E22/20

SILOE

G07682446

529,76

E23/20

PASTORAL PENINTENCIÀRIA

G57272619

411,03

E24/20

ASPAS

G07071921

2.455,25

E25/20

FUNDACIÓN EDUC. FRANC. DE LA INMACULADA

R2802525B

1.763,13

E26/20

FUNDACIÓ NATZARET

G07038714

2.824,06

E27/20

FUNDACIÓ DEIXALLES

G07255953

10.192,02

E28/20

PATRONAT D'INCA

G07064199

9.249,72

E29/20

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència

G57421687

73.672,99

E30/20

FOQUA

G57043887

57.713,42

E31/20

ESTEL DE LLEVANT

G07815905

5.302,77

E32/20

FIBROSIS QUÍSTICA

G07563075

1.038,20

E33/20

FUNDACIÓN NEMO

G57989519

1.149,61

E34/20

GIRA-SOL

G07729908

4.957,53

E35/20

MATER MISERICORDIAE

R0700137C

20.880,84

E36/20

APROSCOM

G07065386

4.148,22

E37/20

FUNDACIÓN ALDABA

G82453606

3.878,37

E38/20

ASPAYM BALEARES

G07566151

2.768,18

E39/20

AMADIBA

G07758667

23.397,20

E40/20

IRES

G64147184

2.947,75

E41/20

CREU ROJA

Q2866001G

78.365,23

E42/20

INTRESS

G08973224

8.526,54

E43/20

FUNDACIÓ DIAGRAMA

G73038457

45,00

Segon – DENEGAR l'ajuda per no aportar documentació probatòria de les despeses, tal i com s'especifica a la convocatòria, a l'entitat:

E9/20

Asso. COREA DE HUNTINGTON

G07921091

Tercer.- ARXIVAR els expedients per caducitat, com a conseqüència de la paralització del procediment durant un mes sense atendre els requeriments i no respondre a les sol·licituds d'esmena, oberts a les entitats següents :

E15/20

LLARS EL TEMPLE

R0700111H

E19/20

FUNDACIÓ MINYONES

G07042013

Quart.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ d'aquesta resolució d'atorgaments i denegacions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Cinquè. NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats relacionades, a la Cap de Servei de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitats, al Servei de Gestió Econòmica i a la Intervenció Delegada de l'IMAS.

 

Palma, 28 de desembre de 2022

La presidenta de l'IMAS

Sofía Alonso Bigler