Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 34304
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es reconeix i es proposa el pagament de les subvencions en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 30 de desembre de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen obtenir una subvenció per a la implantació d'instal·lacions renovables.

3. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen presentar la documentació justificativa de les actuacions realitzades, en què s'acredita que l'import de l'actuació ha estat inferior al previst inicialment o s'ha reduït la instal·lació.

4. Els serveis tècnics competents varen informar favorablement sobre el pagament de les subvencions descrites en l'annex, en què s'inclou una minoració de l'import proporcional a les modificacions realitzades, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

5. El 19 de desembre de 2022, es va emetre una proposta de resolució de minoració de la quantitat de l'ajut i revocació parcial del director general d'Energia i Canvi Climàtic (BOIB núm. 166, de 22 de desembre de 2022) i s'ha esgotat el termini de deu dies hàbils que es concedia per presentar-hi al·legacions.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris (BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb l'import que s'hi indica.

2. Revocar parcialment la subvenció concedida ja que la quantitat de cost elegible ha estat inferior al previst.

3. Autoritzar i disposar negativament la despesa a revocar parcialment dels beneficiaris i pels imports detallats a l'annex.

4. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat onzè de la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021.

5. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 10 de gener de 2023

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX

Llista de beneficiaris als quals se'ls minora la quantitat de l'ajut concedit i es proposa el pagament de la subvenció

 

Núm. Expedient

Sol·licitant

NIF

Subvenció a pagar

Subvenció proposada

Import a desvincular

Motiu

FOTOPAR-11/2022

MARIA TERESA CUBERO ROYO

***3050**

1.620,00 €

1.890,00 €

270,00 €

Redueix potència FV de 3,15 kWp a 2,7 kWp

FOTOPAR-14/2022

RAMON JUAN MAS

***2720**

2.208,00 €

2.304,00 €

96,00 €

Redueix potència FV de 3.84 kWp a 3,68 kWp

FOTOPAR-33/2022

STEPHEN MARK ASHFORD

***5818**

2.700,00 €

2.790,00 €

90,00 €

Redueix potència FV de 4,65 kWp a 4,5 kWp

FOTOPAR-80/2022

ALFREDO CASTILLO TORRES

***5146**

2.700,00 €

2.970,00 €

270,00 €

Redueix potència FV de 4.955 kWp a 4,5 kWp

FOTOPAR-82/2022

MAGDALENA GELABERT LLULL

***6658**

2.160,00 €

3.000,00 €

840,00 €

Redueix potència FV de 5,46 kWp a 3,6 kWp

FOTOPAR-109/2022

SIEGFRIED VON SAUCKEN

***0433**

1.536,00 €

3.000,00 € 

1.464,00 €

Redueix potència FV de 5,12 kWp a 2,56 kWp (ampliació. Veure plaques a factura)

FOTOPAR-168/2022

MARIA COLOMA AULET CALDÉS

***0227**

5.457,00 €

5.595,00 €

138,00 €

Redueix potència FV de 3,2 kWp a 2,97 kWp

FOTOPAR-171/2022

MICAELA OLIVER GAYA

***5665**

2.028,00 €

2.184,00 €

156,00 €

Redueix potència FV de 5 kWp a 4,5 kWp

FOTOPAR-267/2022

PERE JOSEP NADAL CLAR

***2502**

1.638,00 €

3.000,00 €

1.362,00 €

Redueix potència FV de 5,2 kWp a 2,73 kWp

FOTOPAR-344/2022

JOSE ANTONIO CAVIEDES SANTOS

***7450**

2.160,00 €

3.000,00 €

840,00 €

Redueix potència FV de 5,2 kWp a 3,6 kWp

FOTOPAR-537/2022

MARIA NICOLAU BAUZA

***9117**

1.962,00 €

2.160,00 €

198,00 €

Redueix potència FV de 3.6 kWp a 3,27 kWp

FOTOPAR-603/2022

MARIA ISABEL BONET ROIG

***5001**

2.184,00 €

2.700,00 €

516,00 €

Redueix potència FV de 4,5 kWp a 3,64 kWp

FOTOPAR-661/2022

JORGE FAJULA QUIROGA

***5846**

2.400,00 €

2.430,00 €

30,00 €

Redueix potència FV de 4,05 kWp a 4 kWp

FOTOPAR-938/2022

SILVIA VALENS MOYA

***1943**

2.460,00 €

2.478,00 €

18,00 €

Redueix potència FV de 4,13 kWp a 4,10 kWp

FOTOPAR-946/2022

MAGDALENA PAYERAS CABOT

***4437**

2.160,00 €

2.700,00 €

540,00 €

Redueix potència FV de 4,5 kWp a 3,6 kWp

FOTOPAR-950/2022

BRUNO MESQUIDA RUBERT

***2274**

2.460,00 €

3.000,00 €

540,00 €

Redueix potència FV de 5,32 kWp a 4,1 kWp

FOTOPAR-984/2022

ESTER MARTÍNEZ LUCEÑO

***4654**

1.908,00 €

2.250,00 €

342,00 €

Redueix potència FV de 3,75 kWp a 3,18 kWp

FOTOPAR-1049/2022

RAMON SAURA SAINZ

***0686**

2.700,00 €

3.000,00 €

300,00 €

Redueix potència FV de 5,4 kWp a 4,5 kWp

FOTOPAR-1191/2022

JOSEP MIGUEL PERELLO

***7752**

2.952,00 €

3.000,00 €

48,00 €

Redueix potència FV de 5,46 kWp a 4,92 kWp

FOTOPAR-1328/2022

COM. PROPIETARIS CARRER NORD

***8317**

6.901,20 €

7.029,00 €

127,80 €

Redueix potència FV de 9.9 kWp a 9,72 kWp

FOTOPAR-1363/2022

KATHARNIA WILLIAMS

***8252**

12.536,00 €

12.816,00 €

280,00 €

Redueix capacitat d'acumulació de liti de 28.8 kWh a 28 kWh