Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Núm. 30889
Decret de Batlia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Sra. Batlessa, en virtut del Decret de Batlia 2023/0004 de dia 10 de gener de 2023, ha disposat el següent:

“Havent d'estar absent d'aquesta localitat durant els dies 23 al 29 de gener de 2023, ambdós inclosos,  pel present RESOLC:

1º.- Delegar totes les funcions i competències inherents a la Batllia, en el Primer Tinent Batlle d'aquest Ajuntament, Sr. MIQUEL GUARDIOLA CAPÓ, durant  els dies  abans mencionats.

2º. - Notificar la present resolució a l'interessat.”

 

Llubí, document signat electrònicament (11 de gener de 2023)

La batlessa Magdalena Perelló Frontera