Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 30843
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 11 de gener de 2023, per la qual es dota al centre CCIEEM Escolania de Lluc (CC 07000959) de 2 hores setmanals d’orientació per infantil i primària

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.Fins el curs 2017-2018, les hores d'orientació a infantil i primària,  als centres concertats eren ateses pel EAPs en el cas  dels centres que només impartien educació infantil i pels EOEPs en el cas del centres que impartien només primària o infantil i primària a la vegada. A partir del curs 2018-2019, es proposà en un termini de tres cursos escolars  concertar les hores d'orientació per atendre els grups d'infantil i primària, excepte en el cas dels centres que només impartien educació infantil que seguirien dependents dels EAPS. El primer curs escolar s'aplicà als centres dels municipis o zones amb acord d'escolarització compartida.

2.Per motius pressupostaris no es va dotar de les hores d'orientació d'infantil i primària a una part dels centres que els corresponia en el curs 2019-2020 i a tots els centres que els corresponia en el curs 2020-2021.

3.En gener de 2023, s'ha dotat amb hores d'orientació a infantil i primària a tots els centres que quedaven pendents del curs 2019-2020 i als centres dels curs 2020-2021 amb 14 hores o menys. La resta de centres disposaran d'aquestes hores en setembre de 2023.

4.Les hores a concertar a cada centre són el resultat d'aplicar la fórmula següent: assignar una hora per cada unitat d'infantil i primària, incloses les unitats UECCO, i descomptar 0.5 per cada unitat de secundària, arrodonint a la xifra sencera superior. Aplicant aquesta fórmula al centre CCIEEM Escolania de Lluc no li correspon cap hora d'orientació i, per tant, havia de continuar essent atès per l'EOEP corresponent.

5.En data 21 de desembre de 2022, el Servei d'Atenció a la Diversitat (en endavant SAD) emet un informe explicant que, durant el  curs 2022-2023, l'EOEP Inca no té figura d'orientació educativa i l'EOEP Palma 2 assumeix, durant el primer trimestre del curs escolar, l'atenció del CCIEEM Escolania de Lluc amb 5 hores quinzenals. El SAD conclou  que com la persona que assumia l'orientació educativa en el centre no serà contractada l'any 2023, considera necessari, a partir de gener de 2023, dotar de 2 hores setmanals d'orientació educativa a  infantil i primària.

6.Hi ha crèdit adequat i suficient a les partides corresponents.

Fonaments de dret

1.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

2.La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre), per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

3.La Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears  (BOIB núm. 26, de 28 de febrer).

4.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5.L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 7 de maig de 2008 per la qual es regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats (BOIB núm. 65, de 13 de maig) modificada per Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 23 de juny de 2009 (BOIB núm. 96, de 4 de juliol).

6.El Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB núm. 67, de 5 de maig).

7.El Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen les normes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2023-2024 (BOIB núm. 169, de 29 de desembre).

8.L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 7 de maig de 2008 per la qual es regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats (BOIB núm. 65, de 13 de maig) modificada per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 23 de juny de 2009 (BOIB núm. 96, de 4 de juliol).

9.Informe del Servei d'Atenció a la Diversitat (SAD), al qual es fa referència al fet número 5.

RESOLUCIÓ

1.Dotar al centre CCIEEM Escolania de Lluc, d'acord amb l'informe emes pel Servei d'Atenció a la Diversitat (SAD), amb 2 hores setmanals d'orientació educativa per a infantil i primària a partir del 9 de gener de 2023.

2.Publicar aquesta Resolució al  Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional  en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia en què es publiqui, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (11 de gener de 2023)

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla