Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 27586
Joventut - Notificació acord concessió de subvencions per a programes, projectes i activitats en matèria de joventut per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb l'article 34.5 de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Palma, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 26 de febrer de 2015 (BOIB núm. 35 de 12/03/2015) i amb el punt 17 de les Bases de subvencions per a programes, projectes i activitats en matèria de joventut per a l'any 2022, mitjançant el present anunci es notifica que per Acord de la Junta de Govern núm. JGL_20221130_01_035, de 30/11/2022 (modificat per l'Acord de la Junta de Govern núm. JGL_20221228_01_038 de 28/12/2022), s'ha disposat el següent:

1r CONCEDIR a les entitats relacionades a continuació amb càrrec a la partida 20.337.10.483.00 dels Pressuposts de Despeses 2022 i 2023, -any 2022 (A-220220018806), any 2023 (A-220229000442)- en relació a les Bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a programes, projectes i activitats en matèria de joventut per a l'any 2022 de l'Ajuntament de Palma, aprovades per la Junta de Govern núm. JGL_20220511_01_022, d'11 de maig de 2022  (MARGINAL 100014) conformement amb la proposta de resolució provisional contra la qual no s'han presentat al·legacions, i conforme a la base 17a de l'esmentada convocatòria, les següents subvencions:

ASOC DE VECINOS DE S'OLIVERA DE SON COTONER, NIF G57617029, rep per Albar Hernansaiz Noemi, la quantitat de 4.300,00 € (quatre mil tres-cents euros ) Línia 1.

HERMANAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL. NAUM PROYECTO SOCIO-EDUCATIVO, NIF R0700696H, rep per Jordà Munar Margalida, la quantitat de 9.790,81€ (nou-mil set-cents noranta euros amb vuitanta-un cèntims) Línia 1.

ASOC. DE PADRES DE NIÑOS CON CANCER DE BALEARES (ASPANOB), NIF G07608771, rep per Coll Sureda Jaume, la quantitat de 10.000,00 € (deu mil euros) Línia 2.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA, NIF Q2866001G, rep per Batle Palou Joan, la quantitat de 3.981,16 € (tres mil nou-cents vuitanta-un euros amb setze cèntims) Línia 1.

CENTRE CULTURAL CASA PLANAS, NIF G57931297, rep per Planas Antich Marina, la quantitat de 8.020,00 € (vuit mil vint euros) Línia 1.

ASOC LITORE QUARTET CORPORATION, NIF G05283791, rep per Estévez Moreira Jaime, la quantitat de 2.589,58 € (dos mil cinc-cents vuitanta-nou euros amb cinquanta-vuit cèntims) Línia 3.

ASSOCIACIO BALEAR PER A LA INTEGRACIO DE LES CULTURES I DE LES ARTS (ABICA) NIF G57696429, rep per Sedano Colom Sandra, la quantitat de 5.000,00 € (cinc mil euros) Línia 2.

FUNDACION MALLORCA INTEGRA, NIF G16585432, rep. per Sampol Gazá Aurora, la quantitat de 7.243,58 € (set mil dos-cents quaranta-tres euros amb cinquanta-vuit cèntims) Línia 1.

GRUP JUVENIL XIROI, NIF G57155558, rep per Rebollo Muñoz María del Pilar, la quantitat de 3.966,75 € (tres mil nou-cents seixanta-sis euros amb setanta-cinc cèntims) Línia 2. 

2n Disposar la despesa, reconèixer i liquidar l'obligació de la despesa a favor dels beneficiaris, per import de 5.489,16 € per a l'any 2022 (Ref. 22022004139, Op. 220220018806) i de 49.402,72 € per a l'any 2023 (Op. 220229000442), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.337.10.483.00 - JOVENTUT.- SUBV. PROGRAMES, PROJECTES I ACTIVITATS.

3r Proposar un avançament del 10 % de l'import de la subvenció conforme amb el punt 18 de les Bases (A: Ref. 22022004139, Op. 220220018806) a les entitats relacionades a continuació, els imports restants es proposaran després d'haver verificat que s'hagi justificat de forma correcta l'aplicació dels fons concedits, el termini per a justificar comprèn des de l'1 de gener de 2023 fins al 28 de febrer de 2023:

ASOC DE VECINOS DE S'OLIVERA DE SON COTONER, NIF G57617029, rep per Albar Hernansaiz Noemi, la quantitat de 430,00 € (quatre-cents trenta euros ) Línia 1.

 

HERMANAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL. NAUM PROYECTO SOCIO-EDUCATIVO, NIF R0700696H, rep per Jordà Munar Margalida, la quantitat de 979,08€ (nou-cents setanta-nou amb vuit cèntims) Línia 1.

ASOC. DE PADRES DE NIÑOS CON CANCER DE BALEARES (ASPANOB), NIF G07608771, rep per Coll Sureda Jaume, la quantitat de 1.000,00 € (mil euros) Línia 2.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA, NIF Q2866001G, rep per Batle Palou Joan, la quantitat de 398,11€ (tres-cents noranta-vuit euros amb onze cèntims) Línia 1.

CENTRE CULTURAL CASA PLANAS, NIF G57931297, rep per Planas Antich Marina, la quantitat de 802,00 € (vuit-cents dos euros) Línia 1.

ASOC LITORE QUARTET CORPORATION, NIF G05283791, rep per Estévez Moreira Jaime, la quantitat de 258,95 € (dos-cents cinquanta-vuit euros amb noranta-cinc cèntims) Línia 3.

ASSOCIACIO BALEAR PER A LA INTEGRACIO DE LES CULTURES I DE LES ARTS (ABICA) NIF G57696429, rep per Sedano Colom Sandra, la quantitat de 500,00 € (cinc-cents euros) Línia 2.

FUNDACION MALLORCA INTEGRA, NIF G16585432, rep. per Sampol Gazá Aurora, la quantitat de 724,35 € (set-cents vint-i-quatre euros amb trenta-cinc cèntims) Línia 1.

GRUP JUVENIL XIROI, NIF G57155558, rep per Rebollo Muñoz María del Pilar, la quantitat de 396,67 € (tres-cents noranta-sis euros amb seixanta-set cèntims) Línia 2. 

4t EXCLOURE A LES ENTITATS RELACIONADES A CONTINUACIÓ:

GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALEZA (GOB), rep per Amadeu Corbera Jaume. Import projecte: 1.463,00 €. Línia 1. Exclòs, sol·licitud presentada fora de termini, incompliment base 9.

GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALEZA (GOB), rep per Amadeu Corbera Jaume. Import projecte: 4.192,00 €. Línia 2. Exclòs, sol·licitud presentada fora de termini, incompliment base 9.

5è Notificar la resolució de concessió de la subvenció a les entitats beneficiàries, així com donar trasllat d'aquesta a la secció de Comptabilitat per a la tramitació de l'ordenament i proposta de pagament del regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública.

6è Alliberar el crèdit sobrant de la despesa prèviament autoritzada per un import de 810,84 € amb càrrec de l'aplicació pressupostària 20.337.10.483.00 del vigent pressupost de Despeses (document comptable A/ núm. operació 220220018806 i núm. referència 22022004139).

7è Alliberar el crèdit sobrant de la despesa prèviament autoritzada per un import de 7.297,28€ amb càrrec de l'aplicació pressupostària 20.337.10.483.00 del pressupost de Despeses per a l'any 2023 (document comptable A/ núm. operació 220229000442).

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre aquesta notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s'haurà de presentar al Registre General d'aquest Ajuntament, a les dependències o en les formes establertes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada, i s'entendrà desestimat quan no s'hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició, i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa, sense perjudici, si escau, de la procedència del recurs extraordinari de revisió.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 123 abans esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències determinades pels articles 8 i 10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre aquesta notificació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

Palma, (signat electrònicament: 10 de gener de 2023)

El cap de servei d' Igualtat, Joventut i Drets Cívics José Manuel Carrillo Martínez