Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 35198
Bases per a la concessió de bons Gaudeix del Terme de Santanyí per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi de Santanyí

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 670257

Per resolució de la batlia de l'Ajuntament de Santanyí de data 29 de desembre de 2022, s'han aprovat les bases que han de regir la concessió de bons Gaudeix del Terme de Santanyí per la promoció i reactivació del comerç local del municipi de Santanyí:

Bases per a la concessió de bons Gaudeix del Terme de Santanyí per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi de Santanyí

Preàmbul

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha suposat un gran recés en l'activitat i ha afectat a tots els sectors de la nostra economia, especialment els del comerç i restauració.

Moltes empreses s'han vist afectades degut a les restriccions aprovades pel Govern en 2021 arrel de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, si a n'aquest fet hi sumen l'ambient d'incertesa actual, amb uns preus de l'energia i un índex d'inflació elevats, per tot això l'Ajuntament de Santanyí vol continuar duent a terme mesures dirigides a estabilitzar l'economia local.

Per altra banda, amb aquesta mesura s'intenta revitalitzar el teixit productiu i dinamitzar l'activitat econòmica dels petits comerços del municipi.

En aquest sentit, es desenvolupen les presents bases per posar en marxa una campanya de bons GAUDEIX DEL TERME DE SANTANYÍ amb l'objecte de poder-los emprar a les empreses del municipi o a aquells comerços que sense tenir el seu domicili dins el terme municipal de Santanyí, duguin a terme activitats dins el seu territori.

1.- Objecte i finalitat

L'objecte i finalitat d'aquestes bases és regular el procediment i condicions per a l'atorgament de les subvencions bons GAUDEIX DEL TERME DE SANTANYÍ.

L'objectiu és posar en marxa una campanya de bons de compra per als ciutadans i ciutadanes residents a les Illes Balears, amb l'objecte de poder-los emprar a les empreses del municipi o a aquells comerços que sense tenir es seu domicili dins el terme municipal de Santanyí, duguin a terme activitats dins el seu territori i s'adhereixin a la campanya.

En definitiva, es pretén fomentar el desenvolupament econòmic local del municipi de Santanyí, d'acord amb les competències atribuïdes a l'art 29.1.t) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per tal d'augmentar la productivitat i competitivitat dels comerços

2.- Beneficiaris i requisits

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.

Així mateix, s'entenen com a beneficiàries indirectes les persones físiques, a partir de 16 anys, amb residència a la comunitat autònoma de les Illes Balears, que accedeixin als bons segons els mitjans i les vies establertes en aquesta Resolució, per emprar-lo als establiments adherits al programa.

2.1.- Requisits generals de les entitats adherides

a. Els beneficiaris han de ser persones autònomes o titulars d'empreses, definides en aquesta convocatòria com aquelles que tenguin, en l'exercici anterior a la presentació de la sol·licitud, una plantilla contractada de com a màxim 20 treballadors o treballadores de mitjana per a cada entitat i amb una facturació anual inferior a 2.000.000,00 €.

b. Estar donat/ada d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la mútua professional corresponent i en Hisenda en el moment de la presentació de la instància.

c. En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes prevists en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcorri el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 de l'LGS

d. Han d'exercir, en el moment de la sol·licitud de la subvenció, alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), que es detallen en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

e. Que el local de desenvolupament de l'activitat mercantil, empresarial o professional es trobi en el terme municipal de Santanyí.

f. Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT), amb l'Ajuntament de Santanyí i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

g. No trobar-se culpable en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

h. Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s'estableixen a l'apartat 10 d'aquestes bases.

i. Només s'admetrà una ajuda per centre de treball. No es poden presentar dues sol·licituds per diferents persones o entitats per al mateix establiment o lloc de feina. En cas de presentació d'una nova sol·licitud, només es tindrà en compte la primera sol·licitud registrada.

En el cas que hi hagués algun incompliment o falta de veracitat en la documentació aportada per part dels establiments adherits, l'Ajuntament de Santanyí podrà cancel·lar l'adhesió dels mateixos i aplicar les mesures derivades de l'incompliment a què pugui donar lloc.

2.2.- Requisits específics de les entitats adherides

Que l'activitat econòmica que desenvolupen els subjectes sol·licitants s'hagi vist greument afectada per la crisi sanitària de la COVID-19. Seran considerats sectors especialment afectats els que figuren a l'annex 2 d'aquestes bases reguladores.

3. Obligacions de les entitats beneficiàries

1.Son obligacions dels establiments adherits al programa, d'acord amb les presents bases i d'acord amb les Bases Generals Reguladores de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament de Santanyí aprovades en data 27 de desembre de 2021 per Acord del Ple ordinari de la Corporació en el marc de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal:

a. Mantenir l'activitat empresarial, com a mínim, fins al dia que finalitzi la campanya

b. Comprovar que la data d'emissió del tiquet no és posterior ni anterior al període de temps en que es dugui a terme la campanya

c. Verificar la identificació de les persones adquiridores i controlar-ne la residència a les Illes Balears per a l'aplicació del descompte

d. No retornar a les persones compradores diners en metàl·lic en cap cas

e. Comprometre's a la recepció i col·locació dels materials publicitaris o d'informació donats per l'Ajuntament de Santanyí i relatius a la convocatòria en un lloc visible de l'establiment

f. Custodiar amb diligència les claus d'accés a la plataforma amb la finalitat d'evitar que puguin ser utilitzades indegudament, i comprometre's a no facilitar-les a altres persones

g. Posar a disposició de la clientela que ho vulgui un breu qüestionari sobre la seva valoració de la campanya, que es situarà en un lloc visible. Una vegada emplenats, es remetran a l'adreça que s'indiqui a aquest efecte

h. Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització de l'actuació i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.

i. Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, amb l'aportació de tota la informació que els sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.

j. Comunicar a l'òrgan atorgant l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les actuacions subvencionades. Aquesta comunicació s'haurà d'efectuar com a molt tard abans de justificar l'aplicació donada als fons rebuts.

k. Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, de la Seguretat Social, i amb l'Ajuntament de Santanyí.

l. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en la mesura en què puguin ser objecte de comprovació i control. (tiquets factures i  documents electrònics) durant els 4 anys posteriors a la finalització de la convocatòria.

m. Complir les restants obligacions que detalla l'article 14 de la Llei general de subvencions

2. L'execució del programa, per part dels establiments adherits, amb finalitats fraudulentes i diferents de les establertes en aquesta Resolució pot comportar l'expulsió definitiva del programa.

4.- Entitat col·laboradora

La realització de les tasques de gestió del programa de bons i la distribució dels fons subvencionables es farà amb la col·laboració de la Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de Mallorca, que té la condició d'entitat col·laboradora.

La col·laboració d'aquesta entitat per al desenvolupament del programa s'estableix mitjançant un conveni de col·laboració, que es regeix per les normes establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per el seu Reglament de desenvolupament i per les Bases Generals Reguladores de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament de Santanyí. S'aplicarà a les entitats el règim jurídic previst en aquestes lleis i en les seves disposicions de desplegament, per a les entitats col·laboradores en la gestió de subvencions

5.- Obligacions de l'entitat col·laboradora

a- Informar a les empreses interessades i assistir-les en la formalització de l'adhesió a la campanya. De la mateixa manera, facilitar a les persones interessades la informació necessària per al millor coneixement de les condicions d'adquisició i gaudi dels bons.

b- Col·laborar en la creació i l'edició dels materials publicitaris, i dur a terme la publicitat activa de la campanya a través de la seva pàgina web i altres mitjans de comunicació.

c- Licitar i contractar l'assistència tècnica de la plataforma web per a la gestió i l'execució de la campanya. Entre els serveis que s'han de contractar s'inclouran, almenys, els següents:

- Plataforma tecnològica de gestió de bons de descompte amb web, aplicacions d'establiments i aplicació de lectura i autentificació.

- Serveis d'alta d'establiments i empreses i de bons de descompte, gestió de pagaments, verificació d'establiments i empreses, verificació de bons de descompte, DNI i tiquets de compra. Servei d'atenció  al client final i servei d'atenció al titular de l'activitat durant l'alta, la validació i el bescanvi de bons de descompte.

d- Comprovar que les sol·licituds dels ajuts i la documentació presentada compleix els requisits exigits a la convocatòria i requerir als interessats la presentació o esmena de la documentació que falti per dur a terme aquesta verificació.

e- Emetre la relació d'entitats que compleixen els requisits per adherir-se a la convocatòria i coordinar les operacions de distribució dels bons entre aquestes.

f- Controlar el compliment per part de les entitats participants dels compromisos adquirits i de l'efectiva realització de les activitats que determinen la concessió de la subvenció. Igualment, realitzar el seguiment del bescanvi dels bons supervisant que l'entrega a les persones físiques beneficiàries es realitza complint els requisits de les compravendes bonificades. Posarà en coneixement de l'Ajuntament de Santanyí l'incompliment de requisits u obligacions per part de les entitats beneficiaries, o qualsevol supòsit que pugui conduir al reintegrament de les ajudes rebudes, indicat a l'article 37, de la LGS.

g- Ser la dipositària i distribuïdora dels fons i abonar a les entitats adherides al programa els imports corresponents als bons de descompte bescanviats en el seu establiment, prèvia comprovació de la correcta aportació dels documents justificatius de les vendes que donin lloc als imports a abonar.

Els documents justificatius seran aportats per les entitats adherides de manera telemàtica a la plataforma quant es realitzi cada venta. Seran els següents:

- Número de DNI de la persona que ha consumit el bo.

- Factura o tiquet de la compra, de mínim de trenta euros, en el qual s'ha fet ús del bo de descompte, on s'especifiqui el preu abans i després d'aplicar el descompte, així com l'import de la bonificació aplicada.

En l'execució d'aquestes actuacions hauran d'observar els deures de confidencialitat i sigil pel que fa a les dades transmeses de negocis i de persones, així com tractar equitativament tots els comerços participants, amb independència de la data de la seva associació.

h- Dur a terme la correcta gestió i execució de la convocatòria i documentar tota la gestió en informes. S'han de presentar com a mínim els informes següents:

- Informe proposta de les entitats que hagin sol·licitat l'adhesió a la convocatòria de bons Gaudeix del Terme de Santanyí, determinant quines compleixen els requisits i quines han d'esmenar la sol·licitud.

- Informe proposta de les entitats que compleixen els requisits establerts a les bases reguladores i que, per tant, s'adhereixen a la campanya de bons Gaudeix del Terme de Santanyí.

- Informes comptables quinzenals que contindran un compte de resultats que detalli per cada entitat beneficiaria els bons de descompte bescanviats i justificats, l'import abonar, els bons de descompte pendents de bescanviar i l'import pendent d'abonar.

- Informe de liquidació final que haurà de contenir:

a) Memòria econòmica justificativa de l'aplicació dels fons rebuts emesa pel representant de la Cambra de Comerç, que inclourà una relació individualitzada dels beneficiaris als quals s'ha atorgat l'ajuda, amb detall dels vals totals bescanviats per cada un d'ells i dels imports abonats, i acompanyat de la resta de documentació justificativa, factures i justificants, presentats pels beneficiaris.

A la memòria també es determinarà la quantitat a reintegrar a l'Ajuntament de Santanyí en el cas de que no s'hagin bescanviat tots els bons de consum disponibles.

b) Extractes bancaris i justificants de pagament que acreditin els pagaments realitzats a favor de les entitats beneficiàries.

El termini de presentació de l'informe de liquidació final a l'Ajuntament de Santanyí serà dos mesos a contar des de la data de finalització de la campanya de bons Gaudeix Santanyí.

Per acord entre la Cambra de Comerç de Mallorca i l'Ajuntament, es podrà modificar alguna d'aquestes dates si les circumstàncies o d'altes raons organitzatives així ho aconsellen.

i- Realitzar els controls de verificació i sotmetre's a les actuacions de fiscalització de l'Ajuntament de Santanyí. Posarà a la seva disposició els documents originals acreditatius de la despesa i del pagament, així com els llibres i registres comptables específics que ha de dur l'entitat col·laboradora per facilitar l'adequada justificació de la subvenció i compliment de les condicions.

A més dels compromisos i les obligacions indicats en les clàusules anteriors, la Cambra de Comerç de Mallorca assumeix les obligacions següents:

a) Totes les obligacions indicades en l'article 15 de la llei general de subvencions, acceptant les comprovacions que consideri oportunes l'Ajuntament, en relació amb el desenvolupament i l'execució de les actuacions.

b) Fer la publicitat adequada del caràcter públic del finançament i del fet que aquesta és a càrrec de l'Ajuntament, amb inclusió dels anagrames i logotips de la imatge corporativa i dels específics de la convocatòria, en la forma més idònia a cada format. Han de difondre la convocatòria i informar sobre el seu desenvolupament a través del portal o pàgina web respectius.

6.- Naturalesa de la subvenció

Les subvencions d'aquesta convocatòria són de caràcter voluntari i excepcional. Tenen la consideració de subvencions a fons perdut revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes a la Llei o en aquestes bases. No generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Així mateix, són compatibles amb altres ajuts o subvencions que pugui rebre la persona beneficiària per al mateix concepte, sempre que l'import de les ajudes no sigui, de forma aïllada o en concurrència amb ajudes d'altres administracions, superior al 100 % del cost de l'actuació objecte de la subvenció.

7.- Dotació pressupostària

La quantia destinada a atendre aquesta subvenció és de 200.000€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària pertinent del vigent pressupost municipal.

Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es podrà augmentar l'import de la convocatòria. Això suposarà un increment dels bons de descompte, que es distribuiran en les mateixes condicions que es determinen a  aquestes bases reguladores.

8.- Actuacions subvencionables i quantia de les ajudes

Se subvencionarà la compra de béns o serveis en els establiments comercials adherits a la campanya a través d'un únic tipus de bo de descompte disponible en aquests.

Cadascun d'aquests bons tindrà la consideració de bo de descompte per un valor de 20 euros sobre una compra mínima de trenta euros en els establiments adherits.

El total dels bons de descompte emesos es distribuirà per igual entre el nombre d'establiments que s'adhereixin al programa. Així, el nombre de bons corresponent a cada establiment adherit tindrà un caràcter lineal i estarà establert per la relació existent entre la quantitat de bons emesos i el nombre final d'establiments adherits al programa.

L'Ajuntament no es farà càrrec de l'emissió de bons en un nombre superior a 10.000.

Una vegada publicada la convocatòria, s'abonarà el 100% de l'import dels fons en els quals consisteixen els ajuts que s'han de gestionar en el compte indicat per la Cambra de Comerç de Mallorca. Des d'aquest moment, la Cambra es constituirà en dipositària dels fons.

Les actuacions subvencionades s'hauran de dur a terme dintre del període en que es desenvolupi la campanya de bons Gaudeix del Terme de Santanyí, que es podrà executar fins el dia 21 d'abril de 2023, aquest inclòs. La campanya de bons Gaudeix del Terme de Santanyí tindrà una durada de 2 mesos des de que s'iniciï aquesta. Excepcionalment, quant no s'hagin esgotats tots els bons disponibles, i per resolució motivada de per part de la batlessa de l'Ajuntament de Santanyí, es podrà ampliar aquest termini.

9.- Sistema de funcionament i operativa

La totalitat dels tràmits d'adhesió i formalització de tota la operativa d'emissió, obtenció, aplicació, bescanvi, compensació i verificació dels bons de descompte es duen a terme a través d'una plataforma tecnològica i de les aplicacions informàtiques específiques per assegurar una correcta operativa del funcionament del programa de bons de descompte.

Cada bon de descompte té un valor de 20 euros sobre una compra mínima de 30 euros en els establiments adherits. Cada persona beneficiària dels bons, pot accedir a un màxim de 4 bons de descompte que pot utilitzar en una única compra o establiment, o aplicar en compres i establiments adherits diferents, sempre i quan la compra tingui un valor mínim de trenta euros per cada bon i es realitzi durant el període en que es trobi activa la campanya.

Només poden ser subvencionades les vendes realitzades dintre del període en que es trobi activa la campanya.

Les entitats adherides disposen d'un usuari i contrasenya única que permet accedir a la plataforma per realitzar els tràmits indicats a continuació:

a- Comprovar els bons disponibles amb una numeració específica i única associats a l'entitat adherida.

b- Informació relativa als bons utilitzats i pendents durant la vigència de la campanya.

c- La formalització dels bons utilitzats i la seva justificació, segons el disposat a l'apartat 14 de les presents bases.

És responsabilitat de l'entitat beneficiària la verificació de la identitat de les persones que adquireixen el bon i el control de la seva residència.

En el supòsit que la persona no faci ús del bon en el moment del dret a emprar-lo, haurà de generar el dret de nou fent una compra mínima de 30,00 €, sempre hi quan no s'hagi excedit el màxim de bons per persona.

10.- Sol·licitud i documentació

Les entitats beneficiàries que compleixin els requisits que determinen aquestes bases o estiguin en condicions de complir-los en el termini de presentació de sol·licituds han de d'emplenar la declaració responsable corresponent a la pàgina web habilitada a tal efecte i adjuntar a la mateixa pàgina la documentació següent:

a- Fotografia de la façana de l'establiment

b- Document de certificat de situació censal d'empresaris, professionals i retenidors vigent.

c- Certificats que acreditin trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i autorització per a que l'Ajuntament de Santanyí comprovi que es troben al corrent amb les obligacions de pagament amb aquest ajuntament.

11.- Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

De conformitat amb l'establert a l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la sol·licitud es presentarà per mitjans electrònics quan els sol·licitants siguin persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i aquelles que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereix la col·legiació obligatòria, a través del procediment a la pàgina web habilitada a tal efecte.

En el cas de les persones físiques, poden escollir presentar la sol·licitud a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. Les sol·licituds presentades de manera presencial es poden realitzar a L'Àrea de Comerç de l'Ajuntament de Santanyí, que oferirà ajuda en la tramitació de la sol·licitud.

La institució encarregada de la verificació de la informació i documentació aportades i la comunicació als comerços sol·licitants de l'admissió o el rebuig de la seva sol·licitud, és la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca.

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà dia 18 de gener (inclòs) i tendrà una durada de 20 dies naturals.

A efectes de determinar la data de presentació de la sol·licitud, s'entendrà que ha estat presentada en el moment en què s'aportin els documents requerits a l'apartat 10 de les presents bases.

 

12.- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció.

La concessió de les subvencions d'aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

La concessió de subvencions s'efectuarà en règim de concurrència no competitiva, per estricte ordre d'entrada en el registre, fins a l'exhauriment del crèdit i una vegada comprovat per l'entitat col·laboradora que les sol·licituds compleixen els requisits exigits. En el cas en què la sol·licitud sigui objecte de requeriment degut que no es reuneixen els requisits establerts en la convocatòria d'acord amb l'establert a l'apartat 10, el registre d'entrada que es tindrà en consideració serà el registre d'esmena efectuat.

En el cas de que es presenti una petició d'ajut per a dos o més centres de treball d'un mateix titular, s'haurà de presentar una sol·licitud per a cada centre de treball o establiment que es vol adherir.

13.- Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de concurrència no competitiva i es regirà per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i pel que determini el conveni de col·laboració subscrit per tramitar els ajuts.

L'òrgan competent per a l'ordenació del procediment és la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca, i li correspon comprovar que les sol·licituds dels ajuts i la documentació presentada compleix els requisits exigits a la convocatòria i requerir als interessats la presentació o esmena de la documentació.

Aquest òrgan pot realitzar d'ofici totes les actuacions que estimi necessàries i convenients per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades que figurin en les sol·licituds, en virtut de les quals es resoldrà la concessió d'ajuda.

El procediment d'iniciació i resolució correspon a la batlia de l'Ajuntament de Santanyí.

Tots els acords del procediment es publicaran a la pàgina web de l'Ajuntament de Santanyí (www.ajsantanyi.net ).

14.- Forma de justificació de la subvenció per part des establiments adherits

Durant el període d'execució de la campanya, las entitats beneficiàries han de procedir a la justificació de la subvenció, aportant de forma telemàtica a la plataforma tecnològica creada a tal efecte per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca, la documentació següent:

a- Número de DNI de la persona que ha consumit el bo.

b- Factura o tiquet de la compra, de mínim trenta euros, en la qual s'ha fet ús del bo de descompte, on s'especifiqui el preu abans i després d'aplicar el descompte, així com l'import de la bonificació aplicada.

La justificació i el cobrament dels bons es pot fer efectiva amb caràcter quinzenal. Una vegada verificat el compliment dels requisits, es procedirà a efectuar la liquidació i el pagament en el compte bancari de l'entitat beneficiaria.

15.- Garanties

No s'exigiran mesures de garantia a l'entitat col·laboradora diferents al compromís de no destinar els fons rebuts a actuacions diferents de les que motiven la concessió de l'ajuda, d'acord amb el que disposa l'article 53.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el

Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

16.- Revocació i reintegrament

L'incompliment de les condicions imposades en aquestes bases pot donar lloc al reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes, per les causes que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la forma que determina aquesta llei i les Bases Generals Reguladores de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament de Santanyí.

També es poden imposar les sancions administratives i exigir les responsabilitats previstes en les Bases esmentades.

Són causes de nul·litat de la resolució de la concessió:

a- Les indicades a l'article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

b- La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.

Són causes d'anul·labilitat de la resolució de la concessió la resta d'infraccions de l'ordenament jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de conformitat amb allò establert a l'article 48 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l'òrgan atorgant procedirà a la seva revisió d'ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior impugnació, de conformitat amb allò establert en els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica el reintegrament de les quantitats entregades.

A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, és procedent el reintegrament de les quantitats rebudes més l'interès de demora corresponent, des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, en els supòsits que s'indiquen a l'article 37 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

17.- Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el Reglament de desenvolupament aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; les bases d'execució del Pressupost Municipal de l'any en curs; les Bases Generals Reguladores de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament de Santanyí; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions  públiques, el Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i qualsevol altra disposició normativa que pugui ser d'aplicació.

18.- Recursos

Contra l'acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució.

No obstant això, s'hi pot presentar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent; tot d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

19.- Protecció de dades de caràcter personal

El tractament de les dades personals s'ha de dur a terme segons el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

La recollida de les dades personals s'encomana a l'entitat col·laboradora. La presentació de la sol·licitud de subvenció implicarà l'acceptació de la cessió de les dades contingudes en aquesta, així com la informació relativa a l'ajuda atorgada, a l'Ajuntament de Santanyí i organismes dependents amb finalitat estadística i seguiment, i per a la comunicació a les persones sol·licitants dels diferents programes i actuacions.

Per al lliurament del material amb la imatge corporativa del programa als establiments adherits, la informació relativa al nom comercial, l'adreça postal del comerç detallista, el nom de la persona representant i el telèfon mòbil poden ser comunicats a tercers col·laboradors.

Han de ser objecte de publicació els noms comercials dels comerços detallistes adherits al programa a la pàgina web de la Direcció General de Comerç.

Les persones interessades poden sol·licitar davant el responsable accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir altres drets, a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Santanyí, o presencialment en els llocs i registres establerts en la normativa reguladora del procediment administratiu comú.

 

Signat electrònicament al marge (Santanyí, 12 de gener de 2023)

La batlessa

Maria C. Pons Monserrat

 

ANNEX 1

SOL·LICITUD/DECLARACIÓ RESPONSABLE

(Aquesta informació s'emplenarà a la sol·licitud a la pàgina web habilitada a tal efecte)

Nom de l'empresa:...............................................................................................................................................................................................

CIF/DNIE/NIE:...........................................Telèfon:...........................................Fax:.........................................................................................

Epígraf de l'impost d'activitats econòmiques:.....................................................................................................................................................

Descripció de l'activitat:......................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

 Nom de l'establiment comercial:........................................................................................................................................................................

Adreça de l'establiment:.......................................................................................................................................................................................

Població:....................................................................................... Codi Postal:...................................................................................................

Adreça electrònica a afectes de notificació:.........................................................................................................................................................

Nom i DNI del/de la representant legal:..............................................................................................................................................................

Persona de contacte:.............................................................................................................................................................................................

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

- De ser representant de l'entitat i de tenir poder suficient per a aquesta representació.

- De complir la condició de ser un autònom/a o empresa que amb referència a l'exercici 2022:

  • El nombre mitjà de treballadors es com a màxim  20
  • El volum de negoci (facturació) és inferior a dos milions d'euros

- De tenir un establiment obert al públic, situat a l'adreça indicada abans.

- De adherir-se al programa i comprometre's a complir els compromisos establerts.

- De no estar incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- De no incórrer en cap dels supòsits establerts en l'article 10 del text Refós de la Llei de Subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de novembre.

- De no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries en els darrers tres (3) anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere d'acord amb l'establert a l'article 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

- De facilitar totes les possibles actuacions de control per comprovar que s'ha duit a terme correctament l'objecte d'aquests ajuts. De coneixement i acceptació de les bases i el procediment establert per gestionar el programa subvencional.

- De tenir la seva situació regularitzada en quant a les seves obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb l'Ajuntament de Santanyí  i d'autoritzar a aquestes entitats per la comprovació d'aquestes dades.

- De poder acreditar aquestes dades documentalment, en cas que se li exigeixi.

- De que totes les dades exposades en aquest document son certes.

AUTORITZO A L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

A la comprovació de no tenir deutes amb aquest Ajuntament

Santanyí................. de......................de 2023

(signatura)

 

 

ANNEX 2

ACTIVITATS QUE ES PODEN ACOLLIR COM A BENEFICIÀRIES PER SER RECEPTORS DE LES COMPRES AMB BONS

Es poden acollir a la convocatòria per ser receptors de les compres amb bons, les persones físiques o jurídiques, titulars d'establiments oberts al públic emmarcades dins els següents epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques:

Agrupació 64. Comerç al per menor de productes alimentaris, begudes i tabac realitzat en establiments permanents.

GRUP 641. COMERÇ A EL DETALL DE FRUITES, VERDURES, HORTALISSES I TUBERCLES.

GRUP 642. COMERÇ AL DETALL DE CARNS I DESPULLES; DE PRODUCTES I DERIVATS CARNICS ELABORATS; D'OUS, AUS, CONILLS DE GRANJA, CAÇA; I DE PRODUCTES DERIVATS DELS MATEIXOS.

- Epígraf 642.1.- Comerç al detall de carns i despulles; de productes derivats càrnics elaborats; d'ous, aviram, conills de granja, caça; i de productes derivats dels mateixos.

- Epígraf 642.2.- Comerç al detall, en dependències de venda de carnisseries-xarcuteries, de carns fresques i congelades, despulles i tot tipus de productes i derivats carnis; d'ous, aviram, conills de granja, caça i de productes derivats dels mateixos.

- Epígraf 642.3.- Comerç al detall, en dependències de venda de carnisseries-salsitxeries, de carns fresques i congelades, despulles, productes procedents d'indústries càrnies i productes carnis frescos, crus, adobats, cansalada salat, embotits de sangs (botifarres) i aquells altres tradicionals d'aquestes característiques per als que estiguin autoritzats; així com d'ous, aviram, conills de granja, caça i de productes derivats dels mateixos.

- Epígraf 642.4.- Comerç al detall, en carnisseries, de carns fresques i congelats, despulles i productes i derivats carnis elaborats; així com d'ous, aviram, conills de granja, caça i de productes derivats dels mateixos.

- Epígraf 642.5.- Comerç al detall d'ous, aviram, conills de granja, caça; i de productes derivats dels mateixos.

- Epígraf 642.6.- Comerç al detall de vísceres i despulles procedents d'animals d'abastament, frescos i congelats.

GRUP 643. COMERÇ AL DETALL DE PEIXOS I ALTRES PRODUCTES DE LA PESCA I DE L'ACUICULTURA I DE CARGOLS.

- Epígraf 643.1.- Comerç al detall de peix i altres productes de la pesca i de l'aqüicultura i de cargols.

- Epígraf 643.2.- Comerç a al detall de bacallà i altres peixos en salaó.

GRUP 644. COMERÇ A EL DETALL DE PA, PASTISSERIA, CONFITERIA I SIMILARS I DE LLET I PRODUCTES LACTIS.

- Epígraf 644.1.- Comerç a al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars, de llet i productes lactis.

- Epígraf 644.2.- Despatxos de pa, pans especials i brioixeria.

- Epígraf 644.3.- Comerç a al detall de productes de pastisseria, brioixeria i confiteria.

- Epígraf 644.4.- Comerç al detall de gelats.

- Epígraf 644.5.- Comerç al detall de bombons i caramels.

- Epígraf 644.6.- Comerç al detall de masses fregides, amb o sense cobertures o farcits, patates fregides, productes d'aperitiu, fruita seca, llaminadures, preparats de xocolata i begudes refrescants.

GRUP 645. COMERÇ AL DETALL DE VINS I BEGUDES DE TOTA CLASSE.

GRUP 647. COMERÇ A EL DETALL DE PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES EN GENERAL.

- Epígraf 647.1.- Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en establiments amb venedor.

- Epígraf 647.2.- Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en règim d'autoservei o mixt en establiments la sala de vendes d'una superfície inferior a 120 metres quadrats.

- Epígraf 647.3.- Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i begudes en règim d'autoservei o mixt, denominats així quan la superfície de la seva sala de vendes es trobi compresa entre 120 i 399 metres quadrats.

GRUP 651. COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES TÈXTILS, CONFECCIÓ, CALÇAT, PELLS I ARTICLES DE CUIR.

- Epígraf 651.1.- Comerç al detall de productes tèxtils, confeccions per a la llar, catifes i similars i articles de tapisseria.

- Epígraf 651.2.- Comerç al per menor de tota classe de peces per al vestit i tocat.

- Epígraf 651.3.- Comerç al detall de llenceria i cotilleria.

- Epígraf 651.4.- Comerç al detall d'articles de merceria i paqueteria.

- Epígraf 651.5.- Comerç al detall de peces especials.

- Epígraf 651.6.- Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general.

- Epígraf 651.7.- Comerç al detall de confeccions de pelleteria.

GRUP 652. COMERÇ AL DETALL DE MEDICAMENTS I DE PRODUCTES FARMACÈUTICS; COMERÇ AL DETALL D'ARTICLES DE DROGUERIA I NETEJA; PERFUMERIA I COSMÈTICS DE TOTES CLASSES; I DE PRODUCTES QUÍMICS EN GENERAL; COMERÇ A EL DETALL D'HERBES I PLANTES EN HERBOLARIS.

- Epígraf 652.2.- Comerç al detall de productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, vernissos, dissolvents, papers i altres productes per a la decoració i de productes químics.

- Epígraf 652.3.- Comerç al detall de productes de perfumeria i cosmètica, i d'articles per a la higiene i la neteja personal.

- Epígraf 652.4.- Comerç al detall de plantes i herbes en herbolaris.

GRUP 653. COMERÇ AL DETALL D'ARTICLES PER A L'EQUIPAMENT DE LA LLAR I LA CONSTRUCCIÓ.

- Epígraf 653.1.- Comerç al detall de mobles (llevat dels d'oficina).

- Epígraf 653.2.- Comerç al detall de material i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics i altres aparells d'ús domèstic d'energia diferent de l'elèctrica, així com de mobles de cuina.

- Epígraf 653.3.- Comerç al detall d'articles de parament, ferreteria, adorn, regal o reclam (incloent-hi bijuteria i petits electrodomèstics).

- Epígraf 653.6.- Comerç al detall d'articles de bricolatge.

- Epígraf 653.9.- Comerç al detall d'altres articles per a l'equipament de la llar N.C.O.P.

GRUP 659. ALTRE COMERÇ Al DETALL.

GRUP 662. COMERÇ MIXT O INTEGRAT AL DETALL.

GRUP 971. BUGADERIES, TINTORERIES I SERVEIS SIMILARS.

- Epígraf 971.1-Tintoreria, neteja en sec, rentat i planxat de roba feta i de peces i articles de la llar usats.

- Epígraf 971.2.- Neteja i tenyit de calçat.

- Epígraf 971.3.- Sargit i reparació de robes.

GRUP 972. SALONS DE PERRUQUERIA I INSTITUTS DE BELLESA.

- Epígraf 972.1-Serveis de perruqueria d'home i dona.

- Epígraf 972.2.- Salons i instituts de bellesa i gabinets d'estètica.

GRUP 973. SERVEIS FOTOGRÀFICS, MÀQUINES AUTOMÀTIQUES FOTOGRÀFIQUES I SERVEIS DE FOTOCÒPIES

- Epígraf 973.1.- Serveis fotogràfics.

GRUP 975. SERVEIS DE EMMARCACIÓ.

GRUP 671. SERVEIS EN RESTAURANTS.

- Epígraf 671.1.- De cinc forquilles.

- Epígraf 671.2.- De quatre forquilles.

- Epígraf 671.3.- De tres forquilles.

- Epígraf 671.4.- De dues forquilles.

- Epígraf 671.5.- D'una forquilla.

GRUP 672. EN CAFETERIES

- Epígraf 672.1.- De tres tasses.

- Epígraf 672.2.- De dues tasses.

- Epígraf 672.3.- D'una tassa.

GRUP 673. DE CAFES I BARS, AMB I SENSE MENJAR.

- Epígraf 673.1.- De categoria especial.

- Epígraf 673.2.- Altres cafès i bars.

GRUP 674. SERVEIS ESPECIALS DE RESTAURANT, CAFETERIA, I CAFE-BAR.

- Epígraf 674.1.- Servei en vehicles de tracció mecànica.

- Epígraf 674.5.- Serveis que es prestin en societats, cercles, casinos, clubs i establiments anàlegs.

-Epígraf 674.6.- Serveis establerts en teatres i altres espectacles que únicament romanen oberts durant les hores de l'espectacle, excepte els balls i similars.

- Epígraf 674.7.- Serveis que es presten en parcs o recintes firals classificats en el- Epígraf 989.3 d'aquesta Secció 1) de les Tarifes.

GRUP 676. SERVEIS EN XOCOLATERIES, GELATERIES I HORCHATERÍAS.

GRUP 677. SERVEIS PRESTATS PELS ESTABLIMENTS CLASSIFICATS EN ELS GRUPS 671, 672, 673, 681 I 682 DE LES AGRUPACIONS 67 I 68, REALITZATS FORA D'AQUESTS ESTABLIMENTS. ALTRES SERVEIS D'ALIMENTACIÓ.

- Epígraf 677.1.- Serveis prestats pels establiments classificats en els grups 671, 672, 673 i 682 de les agrupacions 67 i 68, realitzats fora d'aquests establiments.

- Epígraf 677.9.- Altres serveis d'alimentació propis de la restauració.”​​​​​​​