Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Núm. 34982
Rectificació Oferta Pública Ocupació 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per la present es fa saber que, el 12 de gener de 2023 s'ha aprovat el Decret 2023-0005 per el que es corregeixen les errades detectades en la Oferta Pública d'Ocupació 2021 (BOIB núm. 176, de 25 de desembre de 2021), d'acord amb els motius exposats en l'informe conjunt del Secretari i la TAG de RRHH.

Que seguint el procediment de l'Article 109.2 de la Llei 39/2015, de 01 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que regula la rectificació d'errades materials, de fet o aritmètiques en els actes administratius es disposa que en el Decret 2021-0874 d'aprovació de la Oferta Pública d'Ocupació 2021, allà on diu:

GRUP

SUBESCALA

Núm. Vacants

Taxa

Grup 5

Ordenança Notificador

1

Estabilització

Ha de dir:

GRUP

SUBESCALA

Núm. Vacants

Taxa

Grup 5

Ordenança Notificador

0

-

I en conseqüència, allà on diu:

GRUP

SUBESCALA

Núm. Vacants

Taxa

C2

Auxiliar Administratiu

2

Estabilització

Ha de dir:

GRUP

SUBESCALA

Núm. Vacants

Taxa

C2

Auxiliar Administratiu

3

Estabilització

 Aquest fet no suposa cap alteració en el nombre total de places ofertades.

 

Lloseta, en el dia de la signatura electrònica (12 de gener de 2023

El batle Jose Maria Muñoz Perez)