Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es reclassifica el lloc de treball d’interventor-a delegat-ada [13509] del Consell de Mallorca, reservat a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de classe primera a classe segona

    Número d'edicte 12147 - Pàgines 48273-48274

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Cespa, SA per al seu centre de treball de Formentera i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07002471012004)

    Número d'edicte 12140 - Pàgines 48275-48290

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Quesería Menorquina, SL i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07001012011995)

    Número d'edicte 12141 - Pàgines 48291-48322

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa FCC Aqualia, SA, per als seus centres de treball a les Illes Balears i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07002461012004)

    Número d'edicte 12143 - Pàgines 48323-48352

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Proposta de resolució del director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular sobre la concessió i pagament de ajudes per a projectes d’internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears afectades per la COVID-19, convocatòria aprovada mitjançant Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 4 d’octubre de 2021 (BOIB núm. 137, de 07 d’octubre de 2021)

    Número d'edicte 12173 - Pàgines 48353-48356

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió d’ajuts 14/2021 a l’empara de Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 25 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport de material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 151, del 7/11/2019)

    Número d'edicte 12106 - Pàgines 48357-48358

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de denegació de subvencions 28/2021 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 12107 - Pàgines 48359-48360

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 27/2021 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 12108 - Pàgines 48361-48362

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució informativa de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoca l’acció concertada del servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment, per als anys 2022-2025

    Número d'edicte 12156 - Pàgines 48363-48367

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’exclou, es declara el desistiment o es concedeixen els ajuts destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears

    Número d'edicte 12211 - Pàgines 48368-48373

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució de la directora general de Política Lingüística de 30 de novembre de 2021 per la qual es nomenen els membres de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català

    Número d'edicte 12171 - Pàgines 48374-48375

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública i audiència l’avantprojecte de llei de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada

    Número d'edicte 12136 - Pàgina 48376

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge sobre l’establiment dels serveis mínims de compliment obligat en l’àmbit de l’entitat pública empresarial Serveis Ferroviaris de Mallorca, durant els dies 3, 9, 14, 16, 19, 25, i 27 de desembre de 2021 i 1 de gener de 2022

    Número d'edicte 12168 - Pàgines 48377-48380

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del secretari general per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual s’aprova la tercera concessió d’ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l’objectiu de mantenir la seva activitat

    Número d'edicte 12105 - Pàgines 48381-48383

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es corregeix un error detectat a la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 18 de desembre de 2020, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2020, subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències

    Número d'edicte 12152 - Pàgina 48384

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 7 de juny de 2021, per la qual s’aprova, per a l’any 2021, la convocatòria de les ajudes per reduir el potencial productiu del sector lleter davant la crisi provocada per la COVID-19 i es reobre el termini de presentació de sol·licituds

    Número d'edicte 12153 - Pàgina 48385

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 18 de desembre de 2020, per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes corresponents a l’any 2021 per al foment de les races autòctones de les Illes Balears

    Número d'edicte 12154 - Pàgines 48386-48387

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen les ajudes de minimis per a estudis relacionats amb aliments tradicionals de les Illes Balears, corresponents a l’any 2021

    Número d'edicte 12155 - Pàgines 48388-48396

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • 4ª Resolució de denegació de subvencions en concepte de beques de la convocatòria informativa dirigida a persones treballadores desocupades majors de 30 anys en situació d'atur que siguin alumnes d’especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació subvencionades pel SOIB, per al període 2019-2020

    Número d'edicte 12091 - Pàgines 48397-48405

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència núm. 2021001060, reincorporació del president

    Número d'edicte 12122 - Pàgina 48406

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Bases i convocatòria simultània per a l’atorgament de subvencions per a l’adquisició de bicicletes urbanes, convencionals o elèctriques, per a l’any 2021

    Número d'edicte 12169 - Pàgines 48407-48415

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni d’encomanda de gestió entre el Consell Insular de Formentera i l’Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones científicas, M.P. (CSIC), a través de l'Institut de Ciències del Patrimoni (INCIPIT), per dur a terme actuacions en matèria d’arqueologia a Formentera

    Número d'edicte 12170 - Pàgines 48416-48422

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Acord d’incoació de l’expedient de declaració com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de lloc etnològic, del monestir de Santa Maria de La Trapa, en el terme municipal d’ Andratx. Expedient 503/2021

    Número d'edicte 12188 - Pàgines 48423-48435

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 29 d’octubre de 2021, per la qual s’adjudica el concert social d’urgència del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca

    Número d'edicte 12180 - Pàgines 48436-48515

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS

   • Resolució de concessió i reconeixement de 8 subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció d’infants i joves a les activitats extraescolars esportives durant el curs escolar 2020/2021 en l’illa de Mallorca

    Número d'edicte 12185 - Pàgines 48516-48518

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del primer grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Campos, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 12166 - Pàgines 48519-48520

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 22 de novembre de 2021, relatiu a l’aprovació de les bases que regeixen la concessió d’ajuts per a entitats privades sense ànims de lucre per finançar programes d’atenció social duts a terme durant l’any 2021 (exp. 1820-2021-000001)

    Número d'edicte 12113 - Pàgines 48521-48532

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatòria de subvencions a entitats i clubs esportius del municipi d’Andratx en concepte d’ajuda per despeses i material COVID

    Número d'edicte 12114 - Pàgines 48533-48541

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Delegació d'atribucions als regidors

    Número d'edicte 12177 - Pàgines 48542-48543

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament dels membres i atribucions de la Junta de Govern

    Número d'edicte 12178 - Pàgines 48544-48545

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Absència senyora Batlessa

    Número d'edicte 12098 - Pàgina 48546

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Segona convocatòria ajudes extraordinàries empreses per pal·liar efectes Covid-19

    Número d'edicte 12082 - Pàgines 48547-48556

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Bases i Convocatòria subvencions socioculturals 2021

    Número d'edicte 12148 - Pàgines 48557-48569

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Bases que regulen la convocatòria de subvencions a Clubs Esportius del municipi de Sineu per l'any 2021

    Número d'edicte 12157 - Pàgines 48570-48578