Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 582069
4ª Resolució de denegació de subvencions en concepte de beques de la convocatòria informativa dirigida a persones treballadores desocupades majors de 30 anys en situació d'atur que siguin alumnes d’especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació subvencionades pel SOIB, per al període 2019-2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 4 de juny de 2019, (BOIB núm. 77 d'11 de juny), es va aprovar la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys i a les dones víctimes de violència masclista en situació d'atur, que siguin alumnes d'especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període 2019-2020.

2. Vist l'informe del cap de Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 5, la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears va dictar el dia 6 de setembre de 2021, una proposta de resolució de denegació d'una subvenció en concepte de beca per assistència a les persones que es detallaren a l'annex d'aquella resolució per no reunir els requisits que estableix l'annex de la convocatòria.

3. D'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, l'esmentada proposta de resolució, amb la llista de les persones excloses de la concessió dels ajuts i el motiu d'exclusió, es va notificar a les persones interessades mitjançant la seva publicació en la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears. A la proposta de resolució es concedia un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la proposta, per aportar les al·legacions, documents o informacions que estimassin convenients. Així, el període d'al·legacions es va establir del 15 al 28 de setembre del 2021.

4. A dia d'avui, no consta que s'hagi presentat cap al·legació.

5. S'ha comprovat que les sol·licituds de les persones que es detallen en l'annex d'aquesta resolució no reuneixen els requisits per atorgar la subvenció sol·licitada.

Fonaments de dret

1. La Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 4 de juny de 2019, (BOIB núm. 77 d'11 de juny), per la qual s'aprova la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys i a les dones víctimes de violència masclista en situació d'atur, que siguin alumnes d'especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període 2019-2020.

2. L'article 2.2 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret d' aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol) estableix que el SOIB, per a l'acompliment dels seus fins, pot dur a terme, entre altres, les funcions necessàries per gestionar les polítiques actives d'ocupació; gestionar el conjunt de programes i mesures d'orientació, ocupació, formació i formació amb alternança amb l'ocupació, que tenen per objecte millorar les possibilitats d'accés a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d'altri; l'adaptació de la formació i requalificació per a l'ocupació dels treballadors, així com les altres accions destinades a fomentar l'esperit empresarial, l'economia social i a millorar les condicions dels treballadors.

3. D'acord amb els apartats g) i i) de l'article 9.4 Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret d' aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, és funció del president del SOIB autoritzar despeses, contreure obligacions i proposar pagaments del servei, així com concedir ajuts i subvencions.

4. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques (BOE 276, de 18 de novembre).

5. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre) té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions, la gestió de les quals correspon a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen.

6. L'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, (BOE núm. 78, d'1 d'abril) per la qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral (BOE núm. 217, de 10 de setembre), en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.

7. D'acord amb l'article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, les subvencions que es concedeixen en consideració a la concurrència d'una determinada situació en el perceptor, no requereixen cap altra justificació que l'acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la situació esmentada prèviament a la concessió, sense perjudici dels controls que es puguin establir per verificar-ne l'existència.

8. L'article 1.1 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret de aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears el defineix com un organisme autònom dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, adscrit a la conselleria competent en matèria de treball.

9. D'acord amb el Decret 11/2021, de 5 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears , (BOIB núm. 21, de15 de febrer de 2021), el SOIB està adscrit Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Atès això, dict la següent

Resolució

1. Denegar una subvenció en concepte de beca per assistència a les persones que es detallen en l'annex d'aquesta proposta de resolució, per no reunir els requisits establerts en l'annex de la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys i a les dones víctimes de violència masclista en situació d'atur, que siguin alumnes d'especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període 2019-2020.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril) i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciós Administratius en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

 

Palma, 18 de novembre de 2021

El director general d'Ocupació i Economia

Llorenç Pou Garcias

Per delegació de competències del president del SOIB

(Resolució de 09/07/2019, BOIB núm. 94, d'11 de juliol)

Documents adjunts